Nájdených 167
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
183/2021 Z. z. Nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 21.05.2021
182/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny COVID-19 21.05.2021
189/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie 07.07.2020
67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19 04.04.2020
174/2019 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach vypracovania štúdie uskutočniteľnosti investície a štúdie uskutočniteľnosti koncesie 01.01.2020
107/2019 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o výške príspevkov v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov 01.05.2019
100/2019 Z. z. Vyhláška o spôsobe vyhotovenia jedinečného identifikátora a výške úhrady v oblasti tabakových výrobkov 20.04.2019
72/2019 Z. z. Vyhláška o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie 01.04.2019
64/2019 Z. z. Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu 01.04.2019
126/2018 Z. z. Nariadenie o zrušení niektorých nariadení typového schválenia ES dvojkolesových, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek 01.05.2018
125/2018 Z. z. Nariadenie o zrušení niektorých nariadení o technických požiadavkách typového schválenia ES poľnohospodárskych a lesných kolesových traktorov 01.05.2018
15/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny 01.01.2016
14/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody 01.01.2016
13/2016 Z. z. Vyhláška o súbore údajov poskytovaných do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti 01.01.2016
392/2015 Z. z. Zákon o rozvojovej spolupráci 01.01.2016
374/2014 Z. z. Zákon o pohľadávkach štátu 01.01.2015
552/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu 01.01.2012
297/2011 Z. z. Vyhláška o lesnej hospodárskej evidencii 01.01.2012
493/2009 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností 01.12.2009
609/2008 Z. z. Nariadenie o zákaze používania niektorých látok v chove hospodárskych zvierat 01.01.2009