Nájdených 148
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
72/2019 Z. z. Vyhláška o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie 01.04.2019
126/2018 Z. z. Nariadenie o zrušení niektorých nariadení typového schválenia ES dvojkolesových, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek 01.05.2018
125/2018 Z. z. Nariadenie o zrušení niektorých nariadení o technických požiadavkách typového schválenia ES poľnohospodárskych a lesných kolesových traktorov 01.05.2018
15/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny 01.01.2016
14/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody 01.01.2016
13/2016 Z. z. Vyhláška o súbore údajov poskytovaných do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti 01.01.2016
392/2015 Z. z. Zákon o rozvojovej spolupráci 01.01.2016
374/2014 Z. z. Zákon o pohľadávkach štátu 01.01.2015
552/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu 01.01.2012
297/2011 Z. z. Vyhláška o lesnej hospodárskej evidencii 01.01.2012
493/2009 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností 01.12.2009
609/2008 Z. z. Nariadenie o zákaze používania niektorých látok v chove hospodárskych zvierat 01.01.2009
539/2008 Z. z. Zákon o podpore regionálneho rozvoja 01.01.2009
13/2008 Z. z. Vyhláška o výdavkoch na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu 01.02.2007
278/1993 Z. z. Zákon o správe majetku štátu 01.01.1994
89/1986 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode na odčerpanie dočasne voľných zdrojov zo zisku v roku 1987 01.01.1987
83/1986 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1986 - 1990 (zákon o ôsmom päťročnom pláne) 22.12.1986
81/1986 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1986-1990 (zákon o ôsmom päťročnom pláne) 22.12.1986
55/1954 Zb. Nariadenie o chránenej oblasti Pražského hradu 16.12.1954
97/1952 Zb. Nariadenie o zániku vecných práv na niektorých častiach národného majetku 01.07.1950