Zákon č. 112/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou

Čiastka 24/1990
Platnosť od 23.04.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991

112

ZÁKON

z 19. apríla 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou

Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa vypúšťa.

2. § 2 znie:

㤠2

(1) Podnikom so zahraničnou majetkovou účasťou (ďalej len „podnik“) je právnická osoba s hospodárskou činnosťou, ktorá má sídlo na území Česko-slovenskej federatívnej republiky, pokiaľ sa na založení alebo po tomto založení na jej podnikaní podieľa zahraničný účastník.

(2) Zahraničným účastníkom na účely tohto zákona sa rozumie právnická osoba so sídlom a fyzická osoba s bydliskom mimo územia Česko-slovenskej federatívnej republiky, ktorá sa podieľa majetkovým vkladom na podniku.

(3) Česko-slovenským účastníkom na účely tohto zákona sa rozumie právnická osoba so sídlom a fyzická osoba s bydliskom na území Česko-slovenskej federatívnej republiky, ktorá sa podieľa majetkovým vkladom popri zahraničnom účastníkovi na podniku.

(4) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na prípady, keď podnik zakladá alebo na jeho podnikaní sa podieľa výlučne zahraničný účastník.“.

3. § 3 znie:

㤠3

Vznik, právna forma, právne pomery a zánik podniku sa spravuje česko-slovenským právom.1)“.

4. Nadpis časti II znie: „POVOĽOVANIE ZALOŽENIA PODNIKU“.

5. § 5 znie:

㤠5

Podnik môže vzniknúť len na základe a v medziach povolenia udeleného Federálnym ministerstvom financií po dohode s ministerstvom financií, cien a miezd republiky, na ktorej území má mať podnik sídlo (ďalej len „povolenie“). V oblasti bankovníctva udeľuje povolenie Štátna banka česko-slovenská.“.

6. § 6 znie:

㤠6

(1) Žiadosť o povolenie môže podať ktorýkoľvek účastník. V žiadosti uvedie:

a) názov, sídlo, právnu formu a predmet podnikania podniku;

b) názov, sídlo, prípadne bydlisko a predmet podnikania účastníkov;

c) výšku základného imania, výšku podielov jednotlivých účastníkov, formu a menu týchto podielov, výšku rezervného fondu, zastúpenie účastníkov v orgánoch podniku, pokiaľ jeho určenie pripúšťa právna forma podniku, ako aj spôsob rozdelenia zisku a krytia strát, pokiaľ to nevyplýva z právnej formy podniku.

(2) Ak podnik zakladajú viaceré osoby, priložia k žiadosti o povolenie návrh zmluvy o založení podniku a návrh jeho stanov alebo štatútu.“.

7. § 7 ods. 1 znie:

(1) Pri rozhodovaní o udelení povolenia sa prihliadne na to, či sú predpoklady, že činnosť zakladaného podniku bude v súlade so záujmami česko-slovenského hospodárstva a že pri hospodárskej činnosti si bude vytvárať dostatočné finančné zdroje v česko-slovenskej mene a v cudzích menách.“.

8. § 7 ods. 3 znie:

(3) Rozhodnutie o povolení sa vydáva v správnom konaní2) najneskôr do 60 dní po predložení žiadosti.“.

9. § 12 znie:

㤠12

Podnik vytvára po svojom založení rezervný fond vo výške a spôsobom určeným v stanovách alebo štatúte. Tento fond ročne dopĺňa zo zisku, ktorý zostal po uhradení daní, minimálne vo výške 5 %, a to až do výšky určenej v stanovách alebo štatúte. Minimálna výška rezervného fondu je 10 % základného imania. Podnik je povinný pre časť rezervného fondu zabezpečiť devízové prostriedky.“.

10. § 13 znie:

㤠13

Po splnení daňových povinností a po prídeloch do fondu (§ 12) môže podnik použiť zisk na rozdelenie medzi účastníkov.“

11. § 15 znie:

㤠15

Na podnik sa vzťahuje ponuková povinnosť ustanovená v devízových predpisoch.3)“.

12. § 16 znie:

㤠16

Podnik môže zriaďovať účty v cudzej mene v česko-slovenskom devízovom peňažnom ústave alebo so súhlasom Štátnej banky česko-slovenskej v zahraničnej banke.“.

13. § 18 znie:

㤠18

Podnik môže prijať úver v cudzej mene od česko-slovenského devízového peňažného ústavu; od zahraničnej banky môže taký úver prijať na základe súhlasu Štátnej banky česko-slovenskej.“.

14. § 28 znie:

㤠28

Vláda Česko-slovenskej federatívnej republiky môže ustanoviť nariadením, kedy možno podnik založiť bez povolenia alebo upraviť odchylne podmienky pri udeľovaní tohto povolenia.“.


Čl. II

Povolenia udelené pred účinnosťou tohto zákona podľa doterajších predpisov na uzavretie zmluvy o založení podniku sa považujú za povolenia na založenie podniku udelené podľa tohto zákona.

Čl. III

Predsednictvo Federálného zhromaždenia Česko-slovenskej federatívnej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1990.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.Zákon č. 101/1963 Zb. o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (Zákonník medzinárodného obchodu). Hospodársky zákonník v znení zákona č. 103/1990 Zb.

2) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

3) § 12 ods. 1 písm. a) devízového zákona č. 162/1989 Zb.Vyhláška č. 169/1989 Zb., ktorou sa vykonáva devízový zákon.