Nájdených 24
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri 01.02.2004
319/2007 Z. z. Vyhláška o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania 01.08.2007
25/2004 Z. z. Vyhláška o vzoroch tlačív na zápis do obchodného registra a zoznam potrebných listín 01.02.2004
48/1978 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o vedení podnikového registra pre obvod Krajského súdu v Bratislave a pre obvod Mestského súdu v Bratislave 01.07.1978
125/1946 Zb. Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných známok. 12.06.1946
124/1946 Zb. Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných vzorkov. 12.06.1946
79/2020 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na zápis do obchodného registra a zoznam potrebných listín 01.10.2020
231/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 01.06.2010
529/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov 01.01.2009
656/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov 01.01.2008
604/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov 01.01.2008
24/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.02.2007
640/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2005 Z. z. 01.01.2006
76/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku 01.03.2005
432/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú sa niektoré ďalšie zákony 01.10.2004
42/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku 01.02.2004
533/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 01.01.2004
100/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku 05.05.1993
72/1987 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o registrácii hromadne vyrábaných liečivých prípravkov 01.10.1987
72/1970 Zb. Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa podnikového registra 01.08.1970