Postup č. p1/c6/1990 Zb.Postup pri financovaní niektorých výdavkov štátnych podnikov a niektorých ďalších socialistických organizácií, schválený uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 18. januára 1990 č. 34

Čiastka 6/1990
Platnosť od 01.02.1990

POSTUP

pri financovaní niektorých výdavkov štátnych podnikov a niektorých ďalších socialistických organizácií, schválený uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 18. januára 1990 č. 34

Vláda Československej socialistickej republiky na vykonanie § 25 ods. 2 nariadenia vlády ČSSR č. 208/1989 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov a niektorých ďalších socialistických organizácií schválila tento postup:

1. Výdavky na nedokončené rekonštrukcie a modernizácie vykonávané súčasne s opravou včítane projektovej dokumentácie, ktorých financovanie (zúčtovanie výdavkov na ne) sa začalo do konca roka 1989 podľa osobitných predpisov,1) môžu štátne podniky a niektoré ďalšie socialistické organizácie (ďalej len „organizácie") do doby ich dokončenia uhrádzať z prevádzkových (neinvestičných) výdavkov. Pritom budú postupovať spôsobom ustanoveným pre úhradu výdavkov na opravy a udržiavanie podľa osobitného predpisu.2) Vyrovnávanie úhrad týchto výdavkov vynaložených pri viacúčelových zariadeniach uhrádzaných do konca roka 1989 z viacerých zdrojov sa medzi jednotlivými zdrojmi financovania nevykonáva. O hodnotu rekonštrukcií a modernizácií financovaných uvedeným spôsobom sa neupravuje obstarávacia hodnota základných prostriedkov.

2. Výdavky na nedokončené investície3) v zariadeniach podnikovej spoločenskej spotreby uhrádzané z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb prostredníctvom fondu rozvoja podľa osobitného predpisu4) vynaložené do konca roka vyrovnajú organizácie prevodom medzi fondom rozvoja a fondom kultúrnych a sociálnych potrieb vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi prevedenými zdrojmi do fondu rozvoja a skutočne použitými zdrojmi na financovanie investícií. Obdobne sa postupuje aj pri viacúčelových zariadeniach, pri ktorých sa výdavky na investície uhrádzali z viacerých zdrojov (s prihliadnutím na podiel týchto zdrojov na financovaní). Výdavky na dokončenie investícií sa budú uhrádzať už len z jedného príslušného zdroja financovania.

3. Výdavky na nedokončené úlohy rezortného plánu rozvoja vedy a techniky, na ktorých riešenie bola uzavretá s riešiteľom dohoda najneskôr do 31. 12. 1989:

a) pri úlohách, pri ktorých bude realizátorom organizácie, na ktorú rezort prevedie práva a povinnosti podľa § 128 Hospodárskeho zákonníka, bude organizácia uhrádzať zo svojich zdrojov; spoločne s prevodom práv a povinností skôr uvedených môže rezort tejto organizácii previesť aj zdroje a prostriedky na financovanie tejto úlohy zo svojho rezortného fondu technického rozvoja do výšky zostatku tohto fondu; nevyčerpané zdroje a prostriedky prevedie podnik po ukončení úlohy technického rozvoja do príslušného štátneho rozpočtu; prípadné prekročenie výdavkov na riešenie úlohy uhrádza organizácia zo svojich príslušných zdrojov; prípadný prevod zdrojov z rezortného fondu technického rozvoja organizácii sa pokladá za súčasť finančného hospodárenia roka 1989;

b) pri úlohách, kde výsledok riešenia je určený pre potrebu rezortu, budú sa rezortu uvoľňovať prostriedky z osobitného účtu štátneho rozpočtu na plnenie záväzkov z uzavretých hospodárskych zmlúv, a to až do výšky prevedeného zostatku rezortného fondu technického rozvoja na príslušný účet štátneho rozpočtu; pritom sa nepripúšťa rozširovanie predmetu zmluvy a zvyšovanie ceny riešenia; prípadný nedostatok finančných prostriedkov na osobitnom účte na plnenie uzavretých zmlúv sa môže celkom výnimočne uhradiť po posúdení potreby rezortu z prostriedkov príslušného štátneho rozpočtu v rámci celkových neinvestičných prostriedkov vyčlenených na rozvoj vedy a techniky.

4. Na poskytovanie preddavkov na členské podiely pri stabilizačnej družstevnej výstavbe podľa osobitného predpisu 5) od 1. 1. 1990 použijú organizácie peňažné prostriedky bez použitia zdrojov ktoréhokoľvek fondu. Poskytnuté preddavky budú sledovať v majetku organizácie na príslušnom súvahovom účte ako ostatné pohľadávky. V súvislosti s tým preddavky poskytnuté na uvedené účely a dosiaľ nevrátené bytovými družstvami do 31. 12. 1989 prevezmú organizácie do evidencie svojho majetku pri súčasnom zvýšení zdrojov fondu rozvoja, ktorého zdroje (prípadne zdroje skoršieho investičného fondu) pri poskytovaní preddavkov použili. Pritom sa zrušuje evidencia preddavkov na podsúvahových účtoch.

M. Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 20 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej č. 162/1980 Zb. o financovaní základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 180/1982 Zb. a vyhlášky č. 108/1985 Zb.

2) § 14 ods. 7 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 208/1989 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov a niektorých ďalších socialistických organizácií.

3) § 14 ods. 2 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 208/1989 Zb.

4) § 18 ods. 10 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov č. 21/1986 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potríeb.

5) § 13 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve.