Zákon č. 166/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov

Čiastka 61/1998
Platnosť od 10.06.1998
Účinnosť od 01.07.1998

166

ZÁKON

z 15. mája 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 15c odsek 7 znie:

(7) Konanie podľa osobitných predpisov13) sa prerušuje vstupom podniku do likvidácie.“.

2. V § 19 odsek 5 znie:

(5) Riaditeľ podniku a jeho priamo podriadení vedúci pracovníci nemôžu byť členmi štatutárneho orgánu alebo dozornej rady obchodnej spoločnosti, ak na ich menovanie do tejto funkcie nedal predchádzajúci súhlas zakladateľ.“.

3. V § 20 odsek 2 znie:

(2) Predsedu rady ustanovuje do funkcie a z nej odvoláva zakladateľ z osôb, ktoré nie sú zamestnancami podniku. Ostatných členov rady polovicu volí a odvoláva pracovný kolektív alebo jeho delegáti, a to z členov pracovného kolektívu tajným hlasovaním; ak v podniku pôsobí odborová organizácia, jedného člena zastupujúceho pracovný kolektív deleguje odborová organizácia zo svojich členov. Druhú polovicu členov rady ustanovuje do funkcie a z nej odvoláva zakladateľ z osôb, ktoré nie sú zamestnancami podniku.“.

4. V § 20 odsek 4 znie:

(4) Predseda zvoláva zasadnutia rady a vedie ich rokovanie. Rada volí zo svojich členov podpredsedu, ktorý zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti.“.

5. V § 22 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Zakladateľ schvaľuje štatút rady a jej rokovací poriadok.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

6. Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:

㤠31a

Funkčné obdobie členov rady ustanovených a zvolených podľa doterajších predpisov sa skončí ustanovením a zvolením členov rady podľa tohto zákona, ktoré zabezpečí zakladateľ do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.

7. Slovo „pracovník“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „zamestnanec“ v príslušnom gramatickom tvare.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 92/1991 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.