Nájdených 32
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 01.09.2008
586/2003 Z. z. Zákon o advokácii 01.01.2004
136/2010 Z. z. Zákon o službách na vnútornom trhu 01.06.2010
67/1961 Zb. Zákon o zrušení dane z výkonov 01.01.1962
332/2011 Z. z. Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi 01.01.2012
331/2011 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) 01.11.2011
r1/c157/2009 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 304/2009 Z. z.
610/2008 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro 01.01.2009
371/2008 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou 01.10.2008
679/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov 01.01.2007
r1/c26/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby a tlačových chýb vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 550/2001 Z. z.
419/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried 01.11.2001
28/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
463/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a obsahu oznámenia prevádzkovania súťaží, ankiet a iných akcií o ceny, ktoré sú spotrebiteľskými lotériami 01.01.2001
191/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o psychologických vyšetreniach žiadateľov o oprávnenie vykonávať výcvik vodičov 01.07.1998
25/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o súkromných bezpečnostných službách 31.01.1998
125/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských prevádzkarní a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín a kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried 26.06.1995
55/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou 21.03.1994
35/1990 Zb. Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o zmluvných cenách 15.02.1990
30/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 82/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov, rúd, magnezitových výrobkov a kovového odpadu 01.04.1990