Nájdených 48
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
55/2008 Z. z. Vyhláška o projektovej dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá 01.03.2008
193/2001 Z. z. Zákon o podpore na zriadenie priemyselných parkov 01.06.2001
107/1984 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Federálneho cenového úradu, Federálneho ministerstva financií a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa zrušujú dosiaľ platné ustanovenia vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Federálneho cenového úradu, Federálneho ministerstva financií a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 166/1971 Zb. z 20. decembra 1971, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb a vyhlášky č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení vyhlášky č. 136/1970 Zb., pokiaľ ide o vedľajšie rozpočtové náklady stavieb, v znení vyhlášky č. 104/1973 Zb., vyhlášky č. 163/1973 Zb. a vyhlášky č. 37/1983 Zb. 09.11.1984
76/1960 Zb. Vládne nariadenie o jednorazovom štátnom príspevku na zníženie dlhov zo stavebnej obnovy rodinných domčekov a poľnohospodárskych usadlostí a z ich výstavby v dvojročnici 18.06.1960
52/1960 Zb. Vládne nariadenie o zrušení štátneho výboru pre výstavbu 01.05.1960
61/1949 Zb. Zákon ktorým sa upravujú niektoré pomery v odbore stavebnej obnovy na Slovensku 12.03.1949
17/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov 01.03.2020
390/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o schválení Rámca podpory Spoločenstva na štrukturálnu pomoc Spoločenstva v regiónoch Trnavy, Trenčína, Nitry, Žiliny, Banskej Bystrice, Prešova a Košíc spĺňajúcich podmienky cieľa 1 pre Slovensko na obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2006
282/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 01.05.2004
111/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 679/2002 Z. z. 01.04.2003
20/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 336/2001 Z. z. 01.02.2003
336/2001 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj 28.08.2001
155/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav 24.04.1992
43/1990 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o projektovej príprave stavieb 15.03.1990
1/1990 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o povinnej úložke pri začínaní stavieb v roku 1990 10.01.1990
83/1987 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby
73/1987 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 8/1983 Zb. o osobitnej spôsobilosti na niektoré činnosti vo výstavbe 01.10.1987
5/1987 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj o dokumentácii stavieb 01.03.1987
76/1986 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie o kontrole plánu rozvoja vedy a techniky a investícií na jeho realizáciu 01.01.1987
37/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác 01.01.1984