Nariadenie vlády č. 76/1960 Zb.Vládne nariadenie o jednorazovom štátnom príspevku na zníženie dlhov zo stavebnej obnovy rodinných domčekov a poľnohospodárskych usadlostí a z ich výstavby v dvojročnici

Čiastka 29/1960
Platnosť od 18.06.1960
Účinnosť od 18.06.1960

76

VLÁDNE NARIADENIE

z 3. júna 1960

o jednorazovom štátnom príspevku na zníženie dlhov zo stavebnej obnovy rodinných domčekov a poľnohospodárskych usadlostí a z ich výstavby v dvojročnici

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 21 zákona č. 106/1953 Zb. o bytovej výstavbe, udržiavaní a správe bytového majetku a ich financovaní:


Úvodné ustanovenia

§ 1

Významné úspechy dosiahnuté v našom hospodárstve umožňujú znížiť k 15. výročiu oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou jednorazovým štátnym príspevkom dlhy z pôžičiek, ktorými štát po vojne pomáhal súkromným stavebníkom obnovovať vojnou zničené alebo poškodené rodinné domčeky a poľnohospodárske usadlosti a rozvíjať národné hospodárstvo výstavbou nových poľnohospodárskych usadlostí a rodinných domčekov v dvojročnici.

§ 2

(1) Jednorazový štátny príspevok sa poskytuje na zníženie dlhov vzniknutých zo stavebných pôžičiek, ktoré sa poskytovali podľa zákona č. 86/1946 Zb. o stavebnej obnove v znení zákona č. 115/1947 Zb., podľa zákona č. 41/1947 Zb. o štátnej podpore na obytné stavby, podľa § 3 ods. 2 vládneho nariadenia č. 3/1955 Zb. o úprave podpôr na bytovú výstavbu a obnovu a podľa osobitných opatrení vlády pre Slovensko v rokoch 1954 až 1957. O poskytnutí jednorazového štátneho príspevku rozhodujú okresné národné výbory.

(2) Jednorazový štátny príspevok sa neposkytne na zníženie dlhov z pôžičiek na obnovu súkromných nájomných domov, pri ktorých štátne príspevky na ročné splátky pôžičiek sa zastavili 1. januárom 1954 podľa § 3 ods. 1 vládneho nariadenia č. 3/1955 Zb. a na obnovu a výstavbu veľkých poľnohospodárskych usadlostí súkromne hospodáriacich roľníkov.

§ 3

Základné ustanovenia

(1) Okresné národné výbory rozhodnú o poskytnutí jednorazového štátneho príspevku na zníženie dlhov na základe žiadostí dlžníkov podaných im do 1. augusta 1960. Základom pre jeho výpočet je plánovaný stav dlhu k 31. decembru 1959 podľa umorovacieho plánu.

(2) Pri rozhodovaní o jednorazovom štátnom príspevku na zníženie dlhov prihliadnu okresné národné výbory k majetkovým, zárobkovým, sociálnym a triednym pomerom dlžníkov. Sú povinné žiadosť o štátny príspevok na zníženie dlhu odmietnuť z dôvodov triednych a u tých vlastníkov rodinných domčekov, ktorí sa nepodieľajú na budovateľskom úsilí nášho ľudu. Ak sa neskoršie zmenia zásadne triednopolitické podmienky dlžníkov, môžu národné výbory výšku štátneho príspevku dodatočne upraviť.

(3) Jednorazový štátny príspevok na zníženie dlhu sa spravidla neposkytne v prípadoch, keď podstatná časť stavebných nákladov sa uhradila príspevkom z komunálnych pôžičiek obcí.

(4) Štátna záruka za pôžičky na stavebnú obnovu rodinných domčekov a poľnohospodárskych usadlostí a na ich výstavbu v dvojročnici zanikne dňom, keď rozhodnutie o jednorazovom príspevku na zníženie dlhu nadobudne právoplatnosť, najneskoršie 31. decembrom 1960, a to i v prípadoch, keď dlžník o jednorazový štátny príspevok nepožiadal.

(5) Na znížený dlh, pokiaľ ho dlžníci nemôžu zaplatiť v hotovosti, poskytnú štátne sporiteľne novú pôžičku na 3 % úrok zročnú najneskoršie v roku 2000.

(6) Štátny príspevok poskytovaný ročne dlžníkom na úhradu splátok pôžičky a na domovú daň podľa § 3 ods. 2 vládneho nariadenia č. 3/1955 Zb. sa za rok 1960 a ďalšie roky neposkytuje.

§ 4

Jednorazový štátny príspevok na zníženie dlhov zo stavebnej obnovy rodinných domčekov a poľnohospodárskych usadlostí zničených alebo poškodených vojnou

(1) Dlhy zo stavebnej obnovy rodinných domčekov a poľnohospodárskych usadlostí zničených alebo poškodených vojnou sa znižujú jednorazovým štátnym príspevkom v zásade tak, aby ich splátky zahrnujúce umorenie a úrok neprevyšovali nájomné, ktoré by dlžník priamo poškodený vojnou alebo členovia jeho rodiny zaplatili za užívanie obnoveného objektu za dobu od 1. januára 1960 do plánovaného umorenia dlhu, keby si tento objekt najali. Dlh ale nesmie klesnúť pod 20 % jeho plánovaného stavu k 31. decembru 1959.

(2) Ak je vlastníkom zníženého objektu iná osoba než uvedená v odseku 1, možno dlh znížiť podľa pomerov žiadateľa najviacej do 30 % jeho plánovaného stavu k 31. decembru 1959.

(3) V oblastiach a miestach obzvlášť ťažko postihnutých vojnou môže krajský národný výbor na základe odporúčania okresných národných výborov v odôvodnených prípadoch (najmä sociálne slabým dlžníkom a dlžníkom, ktorí na obnovu prispeli vo väčšej miere vlastnými prostriedkami a prácou) znížiť dlh i pod 20 % jeho plánovaného stavu k 31. decembru 1959.

§ 5

Jednorazový štátny príspevok na zníženie dlhov zo súkromnej výstavby rodinných domčekov a poľnohospodárskych usadlostí v dvojročnici

(1) Dlhy zo súkromnej výstavby rodinných domčekov a poľnohospodárskych usadlostí v dvojročnici sa jednorazovým štátnym príspevkom znížia v zásade tak, aby ich splátky zahrnujúce umorenie a úrok neprevyšovali nájomné, ktoré by dlžník zaplatil za užívanie zadĺženého objektu za dobu od 1. januára 1960 do plánovaného umorenia dlhu, keby si tento objekt najal. Dlh ale nesmie klesnúť pod 30 % jeho plánovaného stavu k 31. decembru 1959.

(2) V sociálne odôvodnených prípadoch môže sa dlh znížiť i od túto hranicu, najviac však do 20 % jeho plánovaného stavu k 31. decembru 1959.

§ 6

Jednorazový štátny príspevok na zníženie dlhov z výstavby rodinných domčekov ľudových bytových družstiev v dvojročnici

(1) Dlhy z družstevnej výstavby rodinných domčekov v dvojročnici prevedených do vlastníctva čakateľov, sa znížia jednorazovým štátnym príspevkom v zásade tak, aby ich splátky zahrnujúce umorenie a úrok neprevyšovali nájomné, ktoré by dlžník alebo členovia jeho rodiny zaplatili za užívanie celého domčeka za dobu od 1. januára 1960 do plánovaného umorenia dlhov, keby si tento domček najali. Dlh ale nesmie klesnúť pod 30 % jeho plánovaného stavu k 31. decembru 1959.

(2) V mimoriadnych prípadoch odôvodnených sociálnymi pomerami nadobúdateľa rodinného domčeka môže sa znížiť dlh až do 20 % jeho skutočného stavu k 31. decembru 1959.

(3) Okresný národný výbor môže ako podmienku poskytnutia jednorazového štátneho príspevku určiť s prihliadnutím k majetkovým pomerom nadobúdateľa rodinného domčeka sumu, ktorú nadobúdateľ domčeka zaplatí k čiastkovej úhrade dlhu v hotovosti.

(4) Doba zročnosti novej pôžičky poskytnutej podľa § 3 ods. 5 sa upraví tak, aby ročné splátky zahrnujúce umorenie a úrok boli najviacej o 50 % vyššie než nájomné, ktoré nadobúdateľ rodinného domčeka platil ako čakateľ za jeho užívanie ľudovému bytovému družstvu.

(5) Ak sa rodinný domček do 20 rokov od prevodu scudzí inému nadobúdateľovi než členovia rodiny prvého nadobúdateľa (čakateľa), vráti predávajúci štátu 50 % z rozdielu medzi kúpnou cenou a zvyškom dlhu z novej pôžičky v štátnej sporiteľni a tento zvyšok dlhu uhradí.

(6) Ľudové bytové družstvá ponúknu užívateľom rodinných domčekov, ktoré zostanú vo vlastníctve týchto družstiev, v dohode s miestnymi národnými výbormi primeraný byt v nájomnom dome a uvoľnené domčeky predajú za bežnú cenu v hotovosti záujemcom z radov členov, a ak niet takýchto záujemcov, iným občanom, ktorí o tento domček prejavia záujem. Výnos predaja domčekov použijú na úhradu dlhov a o zvyšok výnosu sa zníži štátny príspevok poskytovaný družstvu na úhradu schodku v jeho hospodárení. V prípade, že bežná cena domčeka bude nižšia než dlh, zvýši sa na základe odporúčania okresného národného výboru družstvu tento štátny príspevok na neuhradený zvyšok dlhu k úplnému oddĺženiu predaného domčeka.


§ 7

Záverečné ustanovenie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.