Vyhláška č. 37/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác

Čiastka 6/1983
Platnosť od 13.04.1983 do30.04.1990
Účinnosť od 01.01.1984 do30.04.1990
Zrušený 103/1990 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia § 8 ods. 1, ktoré pre stavby rozostavané pred týmto dátumom nadobúda účinnosť 1. 1. 1986

37

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 21. januára 1983

o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác

Federálne ministerstvo financií podľa § 391 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb., doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb. a zákonom č. 165/1982 Zb. ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška upravuje fakturovanie a platenie dodávok pre investičnú výstavbu a iných plnení platených z investičných prostriedkov1) medzi socialistickými organizáciami.2)

(2) Vyhláška sa vzťahuje aj na fakturovanie a platenie poddodávok

a) pre technologickú a stavebnú časť stavby,

b) projektových prác pre investičnú výstavbu,

aj keď sú platené z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov. Nevzťahuje sa však na fakturovanie a platenie poddodávok výrobkov,3) pokiaľ táto vyhláška neustanovuje inak.

(3) Podľa tejto vyhlášky sa fakturujú a platia aj dodávky prieskumných prác pre investičnú výstavbu včítane dodávok geologických4) a geodetických prác.

(4) Vyhláška ďalej upravuje spôsob prevodov nákladov financovaných z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov5) pri investíciách vykonávaných organizáciami vo vlastnej réžii, prípadne v jednotných roľníckych družstvách svojpomocou.

§ 2

Faktúry a splátkové listy

(1) Dodávky sa fakturujú faktúrou. V prípadoch uvedených v druhej časti, s výnimkou ustanovenia § 6, a v tretej časti tejto vyhlášky môžu faktúru predchádzať splátkové listy.

(2) Pri investíciách vykonávaných organizáciami vo vlastnej réžii, prípadne v niektorých jednotných roľníckych družstvách svojpomocou5) sa vystavujú vnútropodnikové faktúry, prípadne vnútropodnikové splátkové listy podľa ustanovení tejto vyhlášky.

(3) Suma vystavenej faktúry a splátkových listov musí zodpovedať objemom skutočne vykonaných dodávok. Ceny uvedené vo faktúre a v splátkových listoch musia byť v súlade s cenovými predpismi.6)

(4) Vo vystavenej faktúre je dodávateľ povinný odpočítať od celkovej sumy faktúry zaplatené splátky, ktoré uvedie jednotlivo s bližšími evidenčnými údajmi splátkových listov (číslo a suma, dátum odoslania). Ak sú splátky vyššie než je celková suma faktúry, vzniká dňom odoslania (odovzdania) faktúry právo na vyrovnanie preplatku. Preplatok je dodávateľ povinný vyrovnať do 14 kalendárnych dní po odoslaní (odovzdaní) faktúry.

§ 3

Náležitosti faktúr a splátkových listov

(1) Organizácie sú povinné vo faktúre uviesť podľa povahy záväzku:

a) označenie, že ide o faktúru za dodávky pre investičnú výstavbu, miesto a dátum vystavenia,

b) číslo faktúry,

c) adresy dodávateľa a odberateľa, spojenie dodávateľa s peňažným ústavom, číslo jeho účtu v peňažnom ústave a ďalej identifikačné číslo jeho organizácie podľa Jednotného číselníka organizácií ČSSR7) a číselný kód agregácie pre štátny plán,8)

d) číslo (označenie) hospodárskej zmluvy (prípadne inej právnej skutočnosti zakladajúcej záväzok), názov stavby a pri stavbách podliehajúcich registrácii aj registračné číslo stavby,

e) deň vzniku práva fakturovať,

f) deň odoslania (odovzdania) faktúry; tento deň sa musí zhodovať s dátumom poštovej pečiatky alebo pri doručení faktúry poslom na potvrdenie s dňom prevzatia faktúry odberateľom. V prípade nezhody platí deň uvedený na poštovej pečiatke, prípadne deň potvrdený pri doručení faktúry poslom,

g) deň splatnosti faktúry,

h) „príkaz na inkaso“, ak sa faktúra uhrádza na základe dohody s odberateľom príkazom na inkaso.9) V týchto prípadoch má dodávateľ povinnosť uviesť konštantný symbol vyjadrujúci ekonomický charakter platby z hľadiska platiteľa,10)

ch) názov a číslo fakturačného celku (včítane čísel objektov a prevádzkových súborov) a označenie druhu dodávok fakturačných celkov na účely štátnych štatistických výkazov o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch,11)

i) súpis vykonaných prác a dodávok podľa členenia v odbytovom rozpočte,12)

j) kód podľa jednotných klasifikácií výrobkov a výkonov,13) druh výrobkov a práce, druh a rozsah príslušenstva, obal a pod., cenu za jednotku množstva, výšku prirážok alebo zrážok za odchýlky od podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok, výšku obchodných alebo samostatne uvedených odbytových prirážok alebo zrážok, výšku zliav, výšku dopravného a cenu (úhradu za opotrebenie) obalov, pokiaľ nie sú zahrnuté v cene výrobku a pod. Takisto sa uvedie, o aký druh ceny ide,6) napríklad veľkoobchodnú, maloobchodnú, kúpnu, odbytovú, dočasnú, súhrnnú, plánovanú,14) R-, P- a S- položky.15) Ak dodávateľ vystavuje faktúry na strojoch a zariadeniach výpočtovej techniky, môžu byť tieto údaje v číslicových znakoch; v tom prípade je dodávateľ povinný odberateľovi vysvetliť význam číslicových znakov,

k) číslo príslušného cenníka, prípadne číslo rozhodnutia o cene (cenový výmer) a skratku názvu, prípadne číselný kód orgánu (organizácie), ktorý cenu určil. Ak sa fakturuje zvýhodnená cena alebo prirážka za cenové zvýhodnenie, zníženie alebo zľava z ceny pri cenovom znevýhodnení,16) uvedie sa v skratke dôvod zvýhodnenia alebo znevýhodnenia a evidenčne základná cena a cenový výmer,

l) náležitosti na účely dane z obratu, prípadne údaje o rozdiele vnútorného trhu,

m) iné údaje predpísané osobitnými predpismi alebo dohodnuté medzi dodávateľom a odberateľom,

n) úhrnnú sumu faktúry,

o) pečiatku (predtlač názvu) dodávateľa a podpis osoby oprávnenej podpisovať faktúry.

(2) Ak by náležitosti uvedené pod písmenami i), j), k), l), m) v dôsledku svojej podrobnosti robili faktúru neprehľadnou, môžu sa uviesť v osobitnej prílohe faktúry, čo sa musí na faktúre poznamenať, a musí byť zabezpečená nadväznosť prílohy na faktúru.

(3) Dodávateľ sa môže s odberateľom dohodnúť, že miesto podrobnej špecifikácie prác a dodávok bude vo faktúre uvádzať súpis všetkých splátkových listov a ich bližšie označenie (číslo, dátum odoslania a sumu poskytnutých splátok).

(4) Splátkové listy majú podobné náležitosti ako faktúra, uvedie sa však obdobie, za ktoré je splátkový list vystavený, a dátum uzavretia dohody o odbytových nákladoch. Náležitosti podľa odseku 1 písm. i) sa uvádzajú v dokladoch pre overovanie správnosti sumy každej splátky.

§ 4

Odosielanie a platenie faktúr a splátkových listov

(1) Dodávateľ je povinný odoslať faktúru bez zbytočného odkladu, najneskoršie do 30 kalendárnych dní po vzniku práva fakturovať. Táto lehota, pokiaľ sa organizácie nedohodnú na kratšej lehote, sa predlžuje o 30 kalendárnych dní na každom dodávateľskom stupni, ak vystavenie faktúry dodávateľa závisí od vystavenia faktúry poddodávateľa. Lehotu pre odoslanie faktúry uvedú organizácie v hospodárskej zmluve.

(2) Odberateľ je povinný zaplatiť fakturovanú cenu (sumu) do 14 kalendárnych dní po odoslaní (odovzdaní) faktúry. Dohodou medzi dodávateľom a odberateľom sa môže určiť iná platobná lehota, najviac však 28 kalendárnych dní.

(3) Odberateľ je povinný do dňa splatnosti vrátiť bez zaplatenia doručeným listom alebo poslom na potvrdenie faktúru v prípade, že dodávka sa fakturovala pred vznikom práva fakturovať, alebo pokiaľ nie je v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 tejto vyhlášky. Vo vrátenej faktúre je odberateľ povinný vyznačiť dôvod vrátenia. Dodávateľ je povinný vrátenú faktúru zrušiť a najneskoršie tretí pracovný deň po vzniku práva fakturovať, prípadne po doručení vrátenej nesprávnej faktúry (§ 2 ods. 3) odoslať doporučene alebo poslom na potvrdenie novú faktúru.

(4) Odberateľ môže do dňa splatnosti vrátiť doporučeným listom alebo poslom na potvrdenie faktúru, ak má iné závady v obsahu alebo ak neobsahuje správne náležitosti podľa ustanovení tejto vyhlášky (§ 3). V takom prípade je odberateľ povinný vyznačiť vo vrátenej faktúre nesprávne údaje alebo chýbajúce náležitosti a na faktúre alebo v sprievodnom liste poznamenať, že ju ku dňu splatnosti faktúry z uvedeného dôvodu neuhradí. Dodávateľ je povinný oprávnene vrátenú faktúru opraviť, doplniť, prípadne vyhotoviť nanovo a najneskoršie tretí pracovný deň po doručení vrátenej nesprávnej faktúry odoslať ju odberateľovi, a to doporučene alebo poslom na potvrdenie.

(5) Ak odberateľ faktúru oprávnene vráti predo dňom splatnosti, nesmie ju v deň splatnosti tejto vrátenej faktúry uhradiť. Nová platobná lehota faktúry sa začína odo dňa odoslania novej (opravenej) faktúry. V prípade, že odberateľ vrátil faktúru neoprávnene, platí faktúra pôvodná včítane lehoty splatnosti.

(6) Pre platenie splátok a vracanie splátkových listov platia obdobne ustanovenia predchádzajúcich odsekov.

(7) Splátkový list je dodávateľ povinný odoslať do 10 pracovných dní po uplynutí mesiaca, v ktorom sa príslušné dodávky urobili. Poskytnuté splátky nie sú odplatou (platbou) za splnenie dodávok.

(8) Dokladom o vecnom plnení dodávok a súčasne dokladom na vystavenie splátkového listu, prípadne faktúry je „Zisťovací protokol“ a „Súpis vykonaných prác a dodávok“.17) Tieto doklady pripravuje dodávateľ a prerokúva ich s odberateľom.

(9) Faktúru, prípadne splátkový list, je dodávateľ povinný odoslať odberateľovi vo dvoch vyhotoveniach. Faktúru je dodávateľ povinný odoslať doporučene alebo doručiť poslom na potvrdenie.

(10) Pri dodávkach tuzemského pôvodu nemožno poskytovať preddavky.

DRUHÁ ČASŤ

FAKTUROVANIE A SPLÁTKOVANIE DODÁVOK PRE INVESTIČNÚ VÝSTAVBU

Prvý oddiel

Fakturovanie dodávok pre investičnú výstavbu

§ 5

Fakturačné celky

(1) Pri dodávkach pre investičnú výstavbu sa fakturujú len fakturačné celky.

(2) Fakturačným celkom na účely tejto vyhlášky sa rozumie:

a) dokončená dodávka,18)

b) dokončená časť dodávky schopná na samostatné používanie, prípadne úhrn častí dodávky schopný na samostatné používanie, ak sa dodávka odovzdá a preberá po častiach.18)

(3) Vymedzenie fakturačných celkov musí byť v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a musí sa uviesť v hospodárskej zmluve.

(4) Právo fakturovať vzniká dňom splnenia dodávky alebo dňom splnenia samostatne odovzdávanej a preberanej časti dodávky, ktorá tvorí fakturačný celok, alebo dňom splnenia poslednej zo samostatne odovzdávaných a preberaných častí dodávky, ktoré vo svojom úhrne tvoria fakturačný celok.

§ 6

Fakturácia prieskumných a projektových prác a autorského dozoru

(1) Právo fakturovať prieskumné a projektové práce vzniká dňom:

a) splnenia dodávky19) jednotlivých druhov prieskumných prác (geologické a geodetické práce a prieskumy potrebné pre spracovanie projektovej dokumentácie),

b) splnenie dodávky19) úvodného (jednostupňového projektu) alebo vykonávacieho projektu alebo iných projektových prác,

c) odovzdanie vykonávacieho projektu, ktorý je súčasťou vyššej dodávky, pokiaľ sa podľa hospodárskej zmluvy odovzdáva samostatne.20)

(2) Činnosť generálneho projektanta súvisiaca so spracovaním vykonávacích projektov sa fakturuje jednou faktúrou po odovzdaní vykonávacieho projektu posledného fakturačného celku.

(3) Právo fakturovať autorský dozor vzniká:

a) dňom ukončenia výkonu autorského dozoru,21)

b) po ukončení účasti generálneho projektanta na skúšobnej prevádzke a kolaudačnom konaní,22)

c) po vykonaní záverečného vyhodnotenia stavby.23)

(4) Cenové zvýhodnenie a znevýhodnenie projektovej dokumentácie a autorského dozoru24) sa fakturuje:

a) po splnení dodávky úvodného (jednostupňového) projektu stavby súčasne s dodávkou úvodného (jednostupňového) projektu stavby,

b) súčasne s cenou za výkon autorského dozoru podľa odseku 3 písm. b) a c).

(5) Ak je pre spracovanie projektovej dokumentácie nevyhnutná spolupráca zahraničného účastníka, vzniká právo na skoršiu fakturáciu a to ihneď po zaplatení faktúry organizácie oprávnenej na zahraničnoobchodnú činnosť (ďalej len „dovozca“).

Druhý oddiel

§ 7

Splátky

(1) Na účely tejto vyhlášky sa splátkou rozumie suma, ktorú odberateľ poskytuje dodávateľovi na úhradu nákladov spojených s vykonávaním dodávky tvoriacej fakturačný celok. Splátku možno poskytnúť za obdobie najmenej jedného mesiaca.

(2) Do splátky možno zahrnúť len dokončené merné jednotky v skladbe položiek odsúhlaseného odbytového rozpočtu a v rozsahu zodpovedajúcom opisu jednotlivých položiek rozpočtu.

(3) Pri dodávkach strojov, zariadení alebo konštrukcií vyžadujúcich montáž, môže dodávateľ uzavrieť s odberateľom najneskoršie pri uzavieraní dohody o odbytových nákladoch dohodu, že sa budú poskytovať splátky na vymedzené časti dodávky po ich zabudovaní (zmontovaní).

(4) Právo na splátku vzniká dňom, keď odberateľ v rámci overovania správnosti výšky splátok podpísal zisťovací protokol (§ 9 ods. 3). Ak medzi organizáciami nedôjde k predpísanému uzavretiu dohody o odbytových nákladoch,26) nevzniká právo na splátku. Ak odberateľ neoveril správnosť výšky splátky podpísaním zisťovacieho protokolu, aj keď mu na to dodávateľ poskytol včas riadne podklady, vzniká v tomto prípade právo na splátku piaty pracovný deň po uplynutí mesiaca, v ktorom sa príslušné dodávky vykonali.

(5) Ak sa dodávka tvoriaca fakturačný celok alebo jej časť ocení súhrnnou cenou, vzniká právo na splátku dňom dokončenia časti dodávky dohodnutej v hospodárskej zmluve, prípadne určenej cenovým výmerom.

(6) Ak dodávateľ nemôže z príčin na strane odberateľa pokračovať vo vykonávaní dodávok tak, že mu najmenej 3 mesiace nevzniklo právo na splátku, je oprávnený vystaviť splátkové listy na zatiaľ vykonané dodávky.

(7) Pokiaľ nedôjde do 3 mesiacov po vzniku práva na splátku podľa odseku 6 k odstráneniu príčin na strane odberateľa, ktoré bránia vykonávaniu dodávok, je dodávateľ oprávnený vykonané dodávky vyfakturovať.

§ 8

Obmedzenia pri splátkach

(1) Ak pri dodávke tvoriacej fakturačný celok dôjde k nedodržaniu termínov odovzdania a prevzatia určených v pláne organizácie výstavby, je investor povinný zastaviť vyplácanie splátkových listov až do doby odovzdania a prevzatia fakturačného celku.

(2) Pri nedodržaní termínu odovzdania kapacít do skúšobnej prevádzky alebo dokončenia stavieb určených vládou ČSSR ako záväzné úlohy štátneho plánu, je investor povinný zastaviť splátky a nepreplácať splátkové listy v čase od plánovaného termínu odovzdania kapacít do skúšobnej prevádzky alebo dokončenia stavby do dňa:

a) rozhodnutia vlády ČSSR o novom termíne,

b) skutočného odovzdania kapacít do skúšobnej prevádzky alebo dokončenia stavby, ak ide o náhradný termín.

(3) Organizácie sú povinné vykonávať aj naďalej zisťovanie objemov skutočne vykonaných prác a dodávok (§ 4 ods. 8) a overovanie správnosti výšky splátok (§ 9) a dodávateľ je povinný vystavovať splátkové listy aj po dobu, keď sa podľa odsekov 1 a 2 splátky zastavujú a splátkové listy nepreplácajú.

§ 9

Overovanie správnosti výšky splátok

(1) Odberateľ je povinný v súčinnosti s dodávateľom overiť, či dodávateľom navrhovaná výška splátky zodpovedá skutočne vykonaným dodávkam a je v súlade s príslušnými rozpočtovými nákladmi v nadväznosti na dohodu o odbytových nákladoch.

(2) Overovanie správnosti výšky splátok sa musí skončiť najneskoršie piaty pracovný deň po uplynutí mesiaca, v ktorom sa vykonali dodávky, na ktoré sa splátka požaduje, ak sa organizácie nedohodnú na kratšej lehote. Poddodávateľ je povinný predložiť podklady tak, aby sa uvedené lehoty mohli dodržať.

(3) Správnosť výšky splátky potvrdí odberateľ podpisom zisťovacieho protokolu. Týmto potvrdením však nie sú dotknuté práva odberateľa alebo dodávateľa pri splátkovaní a fakturovaní.

(4) Organizácie sú povinné zisťovať objemy skutočne vykonaných dodávok aj v prípadoch, keď nevznikne právo na splátku (§ 7 ods. 4).

Tretí oddiel

§ 10

Opatrenia na odstránenie vád a nedorobkov

(1) Odberateľ je povinný zadržať (nepreplácať) 10 % z fakturovanej ceny, ak v zápisnici alebo v zápisniciach o prevzatí dodávky, prípadne častí dodávky sú uvedené vady a nedorobky.

(2) Pri dodávkach, na ktoré možno podľa ustanovení tejto vyhlášky poskytovať splátky, je odberateľ povinný zadržať (nepreplácať) 10 % z rozpočtových nákladov pripadajúcich na dodávku, prípadne časť dodávky tvoriacu fakturačný celok. Dodávateľ je oprávnený vystavovať splátkové listy iba do výšky 90 % týchto nákladov. Organizácie sú povinné zisťovať objemy skutočne vykonaných dodávok (§ 9 ods. 3).

(3) Odberateľ je ďalej povinný zadržať (nepreplácať) ďalších 10 % z rozpočtových nákladov pripadajúcich na dodávku, prípadne časť dodávky tvoriacu fakturačný celok pri komplexnej bytovej výstavbe, ak je dodávateľ v omeškaní s plnením na objektoch, ktoré sú súčasťou technického a občianskeho vybavenia stavby.

(4) Povinnosť zaplatiť zadržanú časť vzniká dňom, keď dodávateľ odstránil všetky vady a nedorobky uvedené v zápisnici o prevzatí v celom rozsahu dodávky, prípadne častí dodávky tvoriacej fakturačný celok.

Štvrtý oddiel

§ 11

Doplnkové a vedľajšie rozpočtové náklady

(1) Doplnkové rozpočtové náklady a vedľajšie rozpočtové náklady s výnimkou zariadenia staveniska sa splátkujú a fakturujú v splátkových listoch a vo faktúrach fakturačných celkov.

(2) Právo fakturovať náklady na zariadenie staveniska27) vzniká:

a) pri použití globálnych, prípadne fakturačných sadzieb súčasne s právom fakturovať dokončený fakturačný celok,

b) dňom dokončenia stavby alebo dňom skončenia demontáže objektu zariadenia staveniska, ak ide o objekty zariadenia staveniska spoločné alebo mimoglobálne. Do faktúry sa zahŕňajú náklady na obstaranie a náklady na demontáž. Cena materiálu, ktorý sa získa demontážou, sa v tej istej faktúre odpočíta,

c) dňom odovzdania objektu zariadenia staveniska do užívania, ak ide o objekty budované ako súčasť združeného zariadenia staveniska súboru stavieb.

(3) Organizácie sa môžu v prípadoch uvedených v odseku 2 písm. b) dohodnúť, že právo fakturovať vznikne skôr, najskôr však dňom, keď sa príslušný objekt prestal pri výstavbe používať a bol likvidovaný. Deň likvidácie objektu sa musí zaznačiť v stavebnom denníku.

(4) Do splátkových listov za dodávky sa zahŕňa aj prirážka vo výške určenej globálnej sadzby za zariadenie staveniska (prípadne fakturačnej sadzby) zo sumy každého splátkového listu.

(5) Na spoločné objekty pri režime fakturačných sadzieb27) a na objekty mimoglobálne sa vystavujú splátkové listy po dokončení výstavby jednotlivých objektov zariadenia staveniska na zaplatenie dodávok skutočne vykonaných na zariadení staveniska alebo na zaplatenie iných nákladov nahrádzajúcich náklady dodávok na zariadenie staveniska. Vykonané objemy dodávok odberateľ overuje a potvrdzuje obdobne ako pri trvalých objektoch stavby. Splátkovými listami za obstaranie objektu staveniska sa vyčerpáva suma jeho úplných odbytových nákladov. Ak ale cena materiálu, ktorý sa získa demontážou, prevyšuje rozpočtové náklady demontáže, možno splátky za dodávky spojené s obstaraním a demontážou objektu zariadenia staveniska čerpať celkom len do sumy zníženej o rozdiel medzi cenou materiálu, ktorý sa získa demontážou, a rozpočtovými nákladmi na demontáž. Cenu dokumentácie zariadenia staveniska zahŕňa dodávateľ jednou sumou do prvého splátkového listu za dodávky vykonané na zariadení staveniska. Ak sa dokumentácia zariadenia staveniska vypracúva po častiach, vždy ale najmenej pre rozsah jedného objektu, môže dodávateľ jej hodnotu zahrnúť do splátkových listov aj po častiach, ale vždy v rozsahu najmenej celkom dokončenej dokumentácie pre jeden objekt zariadenia staveniska.

TRETIA ČASŤ

FAKTUROVANIE A SPLÁTKOVANIE DODÁVOK GEOLOGICKÝCH PRÁC A INVESTÍCIÍ VYKONÁVANÝCH ORGANIZÁCIAMI VO VLASTNEJ RÉŽII A V JEDNOTNÝCH ROĽNÍCKYCH DRUŽSTVÁCH SVOJPOMOCOU

§ 12

Dodávky geologických prác

(1) Dodávky geologických prác sa fakturujú a splátkujú primerane podľa ustanovení tejto vyhlášky s tým, že ustanovenia § 8, 10, 11 a 13 sa na dodávky geologických prác nevzťahujú.

(2) Dokladom o vecnom plnení geologických prác a súčasne dokladom na vystavenie splátkového listu je súpis vykonaných prác zostavený na základe odbierkových listov vystavených dodávateľom. Odberateľ je povinný sledovať, či dodávateľom navrhovaná výška splátky zodpovedá skutočne vykonaným prácam a je v súlade s rozpočtovými nákladmi. Ak výška splátok poskytnutých od posledného overenia objemu skutočne vykonaných prác dosiahne 300 tis. Kčs, je odberateľ povinný overiť v súčinnosti s dodávateľom na geologickom pracovisku, či navrhovaná splátka zodpovedá skutočne vykonaným prácam, prípadne dodávkam. Na geologickom pracovisku je dodávateľ povinný overiť objem skutočne vykonaných prác vždy pred vystavením faktúry.

(3) Odberateľ je povinný do doby dojednanej pre ukončenie oponentského konania, najneskoršie však do 6 mesiacov odo dňa splnenia dodávky geologických prác, pozastaviť 10 % celkovej sumy faktúry. Pozastavenú sumu je odberateľ povinný zaplatiť do 14 dní po skončení úspešného oponentského konania.

§ 13

Fakturovanie investícií vykonávaných organizáciami vo vlastnej réžii a v jednotných roľníckych družstvách svojpomocou

(1) Pri investíciách vykonávaných organizáciami vo vlastnej réžii, prípadne v jednotných roľníckych družstvách svojpomocou5) sa prevody nákladov financovaných z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov vykonávajú na základe vnútropodnikových faktúr a vnútropodnikových splátkových listov, a to obdobne podľa prvého a druhého oddielu druhej časti tejto vyhlášky.

(2) V prípade, že pri investíciách podľa odseku 1 sa dodávateľsky vykonáva taká časť, na ktorú možno podľa ustanovení tejto vyhlášky poskytovať splátky, vzťahujú sa na ne všetky ustanovenia vyhlášky týkajúce sa dodávateľského spôsobu vykonávania dodávok v plnom rozsahu (vystavené splátkové listy možno preplácať priamo z investičného čerpacieho účtu).

ŠTVRTÁ ČASŤ

FAKTUROVANIE DODÁVOK Z DOVOZU

§ 14

Fakturácia dovozcu investorom a tuzemským vyšším dodávateľom

(1) Dovozca fakturuje podľa tejto vyhlášky len v prípade, ak jeho odberateľom je investor alebo tuzemský vyšší dodávateľ (ďalej len „investor“), a to dovezené:

a) stroje a zariadenia, pokiaľ zodpovedajú pojmu základných prostriedkov,28)

b) práce a výkony,29)

c) projektovú dokumentáciu, ktorá nie je zahrnutá v cene dodávky,

d) investičné celky.30)

(2) Dodávky uvedené v odseku 1 sa fakturujú celkovou faktúrou (ak ide len o jednu dodávku, ktorou sa zmluva splnila), alebo čiastkovými faktúrami. Objem dodávky fakturovanej čiastkovou faktúrou závisí od objemu fakturácie zahraničných dodávateľov dovozcovi.

(3) Právo fakturovať dodávky uvedené v odseku 1 vzniká ich splnením.31)

(4) Dovozca je povinný odoslať faktúru (čiastkovú faktúru) do 15 pracovných dní po tom, čo faktúru dostal od zahraničného dodávateľa (deň preberacej pečiatky jej podateľne na faktúre); ak túto faktúru dostane prv než dôjde k splneniu,31) považuje sa za deň prijatia faktúry deň splnenia.

(5) Dovozcovi sa môžu na základe dohody s investorom uhrádzať preddavky (tzv. akontácie) vyplývajúce ako záväzok zo zmluvy so zahraničným dodávateľom.

(6) Vo faktúre za dovážané stroje a zariadenia, prípadne v jej prílohe musia sa uviesť vecné aj cenové špecifikácie dodávky alebo jej časti, prípadne odkaz na doklad obsahujúci tieto podrobnosti.

(7) K faktúre za dovážanú montáž sa musí pripojiť rovnopis montážneho výkazu podpísaný investorom alebo vyšším dodávateľom. K faktúre za dovážané stavebné práce sa musia pripojiť obdobné doklady, pokiaľ je ich vyhotovenie so zahraničným dodávateľom dojednané.

(8) Ustanovenia prvej časti tejto vyhlášky sa na fakturáciu dovozcu investorom vzťahujú primerane s tým, že platobné lehoty na dodávky uvedené v odseku 1 sa môžu dohodnúť v časovom súlade s platobnými lehotami do zahraničia.


PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 15

Sankcie

(1) Ak dodávateľ vystaví faktúru alebo splátkový list pred vznikom práva fakturovať (§ 5, 6, 11, 12 a § 14 ods. 3) alebo pred vznikom práva na splátku (§ 7), je povinný zaplatiť odberateľovi penále 1 % z celkovej sumy faktúry alebo splátkového listu, maximálne však 100 000 Kčs.

(2) V prípade, že dodávateľ postupuje v rozpore s ustanovením § 2 ods. 3 prvej vety, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške neoprávnene splátkovanej alebo fakturovanej sumy.

(3) Sankcie podľa odsekov 1 a 2 sa neuplatňujú v prípade, že je organizácia povinná zaplatiť dodatkový odvod podľa osobitných predpisov.32)

(4) Pri omeškaní s úhradou splátky (§ 4 ods. 2 a 6) je organizácia povinná zaplatiť majetkovú sankciu ako pri omeškaní s úhradou faktúry.33)

(5) Ak odberateľ uhradí splátku v rozpore s ustanovením § 8 ods. 1 a 2, alebo ak faktúru uhradí pred vznikom práva fakturovať (§ 5, 6, 11, 12 a § 14 ods. 3), alebo splátkový list pred vznikom práva na splátku (§ 7), je povinný platiť penále, prípadne pokutu podľa osobitných predpisov.34)

§ 16

Výnimky

Federálne ministerstvo financií môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť príslušného ústredného orgánu povoliť pre jednotlivé prípady výnimku a určiť odchýlku z ustanovení § 3 až 7, § 10, 11, 12 a 14 tejto vyhlášky pre organizácie riadené orgánmi federácie. Ministerstvá financií republík môžu povoliť výnimku a určiť odchýlku z citovaných ustanovení pre organizácie riadené orgánmi republík; pritom postupujú, s výnimkou organizácií riadených národnými výbormi, po dohode s Federálnym ministerstvom financií. Pri povoľovaní výnimiek a odchýlok z ustanovení § 4, 5 a 7 postupuje Federálne ministerstvo financií po dohode so Štátnou plánovacou komisiou.

Zrušovacie a prechodné ustanovenia

§ 17

(1) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení zmien a doplnkov vykonaných vyhláškami č. 136/1970 Zb., č. 166/1971 Zb. a č. 3/1980 Zb.

(2) Zrušujú sa všetky výnimky udelené podľa vyhlášky č. 22/1967 Zb. v znení vyhlášok č. 136/1970 Zb., č. 166/1971 Zb. a č. 3/1980 Zb.

(3) Pri rozostavaných stavbách, ktoré majú ku dňu účinnosti tejto vyhlášky zmluvne určený termín dokončenia najneskoršie do 2 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky, sa môžu organizácie zmluvne dohodnúť, že až do dokončenia týchto stavieb sa bude vznik práva fakturovať, spravovať ustanovením § 8 ods. 1 vyhlášky č. 22/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Ostatné ustanovenia tejto vyhlášky platia pre tieto stavby v plnom rozsahu.

§ 18

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1984 s výnimkou ustanovenia § 8 ods. 1, ktoré pre stavby rozostavané pred týmto dátumom nadobúda účinnosť 1. 1. 1986.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 18 vyhlášky Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.

2) § 17 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb., doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb. a zákonom č. 165/1982 Zb.

3) § 1 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.

4) § 4 vyhlášky Ministerstva financií, Štátnej plánovacej komisie a Ústredného geologického úradu č. 9/1967 Zb. o projektovaní a financovaní geologických prác.

5) § 19 ods. 2 vyhlášky č. 162/1980 Zb.

6) Vyhláška Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 137/1973 Zb. o cenách v znení vyhlášok č. 73/1978 Zb. a č. 160/1980 Zb.

7) Jednotný číselník organizácií v ČSSR vydaný na základe vyhlášky Federálneho štatistického úradu č. 117/1972 Zb. o jednotnom číselníku organizácií v ČSSR.

8) Číselný kód podľa prílohy č. I. k Jednotným metodickým pokynom pre 7. päťročný plán č. ŠPK 70 200/1980, FMF č. III/715/1980 včítane doplnkov pre vypracovanie vykonávacích plánov na príslušný rok, označujúci ústredné orgány a agregáciu pre štátny plán.

9) § 24 ods. 1 písm. a) vyhlášky predsedu Štátnej banky československej č. 10/1978 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií.

10) § 19 vyhlášky č. 10/1978 Zb.

11) Kód druhu investičnej dodávky je určený takto:11 - dodávka stavebných prác z ČSSR12 - dodávka strojov, zariadení a inventára z ČSSR13 - dodávka stavebných prác z dovozu14 - dodávka strojov, zariadení a inventára z dovozu15 - dodávka projektových prác pre investičnú výstavbu z ČSSR16 - dodávka projektových prác pre investičnú výstavbu z dovozu.

12) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 105/1981 Zb. o dokumentácii stavieb. Smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 15/1981 o zostavovaní odbytových rozpočtov stavieb uverejnené v Spravodajcovi Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 8, rok 1981.

13) Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 71/1965 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a v lesníctve. Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy. Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 114/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov. Dodávky energetických a hnacích strojov a zariadení (trieda 3) a pracovných strojov a zariadení (trieda 4) sa vyznačujú aj kódmi vyjadrujúcimi stupeň technickej úrovne podľa prílohy 2 vyhlášky č. 95/1976 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 156/1980 Zb.

14) Pravidlá pre určenie cien stavebných prác (výmer Federálneho cenového úradu č. 8093/10/81) uverejnené v Cenovom vestníku v čiastke 28, rok 1981 a Pravidlá pre určenie cien banských stavebných prác (výmer Federálneho cenového úradu č. 8084/10/81).

15) Pravidlá pre určenie cien montážnych prác (výmer Federálneho cenového úradu č. 3059/76 v znení dodatkov) uverejnené v Cenovom vestníku v čiastke 15, rok 1980.

16) § 32 až 36a vyhlášky č. 137/1973 Zb. v znení vyhlášok č. 73/1978 Zb. a č. 160/1980 Zb.

17) Záväzné vzory formulárov faktúr určí Federálny štatistický úrad po dohode s Federálnym ministerstvom financií, záväzné vzory formulárov ostatných dokladov po dohode so Štátnou plánovacou komisiou.

18) § 288 až 293 Hospodárskeho zákonníka. § 47 vyhlášky Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 104/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác.

19) § 273 Hospodárskeho zákonníka.

20) § 15 vyhlášky č. 104/1973 Zb.§ 19 vyhlášky Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 44/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky strojárskych vyšších a niektorých ďalších dodávok pre tuzemskú investičnú výstavbu.

21) Bod 1.81. Cenníka projektových prác odboru 906 č. VC 20/100.

22) Bod 1.82. Cenníka projektových prác odboru 906 č. VC 20/100.

23) § 70 vyhlášky č. 105/1981 Zb.Bod 1.82. Cenníka projektových prác odboru 906 č. VC 20/100.

24) Výmer Federálneho cenového úradu č. 8058/10/1982, ktorým sa určuje cenové zvýhodnenie a znevýhodnenie projektovej dokumentácie a autorského dozoru.

25) Bod 1 výmeru Federálneho cenového úradu č. 8058/10/1982.

26) § 61 vyhlášky č. 105/1981 Zb.

27) Príloha č. 17 vyhlášky č. 105/1981 Zb.

28) § 2 vyhlášky č. 162/1980 Zb.

29) § 332a Hospodárskeho zákonníka.

30) § 320b a nasledujúce Hospodárskeho zákonníka.

31) § 246 a § 320h ods. 1 Hospodárskeho zákonníka.

32) § 112 ods. 1 písm. f) vyhlášky č. 137/1973 Zb. v znení vyhlášok č. 73/1978 Zb. a č. 160/1980 Zb.

33) § 378 Hospodárskeho zákonníka.

34) § 73 ods. 1 nariadenia vlády ČSSR č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov, prípadne záväzné smernice Zväzu družstiev a Ústrednej rady družstiev upravujúce finančné hospodárenie v družstevných organizáciách, § 16 zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá).