Nájdených 75
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
346/2009 Z. z. Nariadenie o chemických, farmaceutických a analytických postupoch 01.09.2009
172/2005 Z. z. Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja 01.07.2005
69/2004 Z. z. Nariadenie o podmienkach na dovoz rastlín na vedecké účely 15.02.2004
313/2003 Z. z. Nariadenie o zdraví zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi 01.08.2003
151/2002 Z. z. Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 01.04.2002
199/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely 01.08.2019
477/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) a zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
476/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
475/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
44/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vedecko-technickej spolupráci
421/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o vedecko-technickej spolupráci
198/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci
196/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o štruktúre, postupe a lehotách na poskytovanie informácií a o podrobnostiach o prevádzkovaní informačného systému Ministerstva školstva Slovenskej republiky o výskume a vývoji
195/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja
190/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
23/2009 Z. z. Nariadenie o ochrane zvierat používaných na pokusné alebo na iné vedecké účely 01.02.2009
515/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 01.01.2009
233/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2008
100/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov 01.07.2008
458/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 13. júna 2005 č. 1300/M-2005 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb