Nariadenie vlády č. 282/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Čiastka 115/2004
Platnosť od 01.05.2004 do30.06.2006
Účinnosť od 01.05.2004 do30.06.2006
Zrušený 396/2006 Z. z.

OBSAH

282

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 21. apríla 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 158/2001 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 druhá veta znie: „Na účely tohto nariadenia sa staveniskom rozumie aj priestor, v ktorom sa vykonávajú stavebno-inžinierske práce, a priestor, v ktorom sa vykonávajú najmä výkopové práce, zemné práce, stavebné úpravy, búracie práce, rekonštrukčné práce a renovačné práce, montáž a demontáž konštrukčných prvkov, opravy vrátane technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, odvodňovacie práce, udržiavacie práce vrátane maliarskych prác a čistiacich prác a vypratávanie staveniska po skončení prác.“.

2. V § 5 ods. 1 sa slová „a bezpečnostný“ nahrádzajú slovami „alebo bezpečnostný“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 3 ods. 1 až 3 a 5, § 4 ods. 1, 2 a 5 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 377/1996 Z. z. o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov“ nahrádza citáciou „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov“.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 3 ods. 1 až 3 a 5, § 4 ods. 1, 2 a 5 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 377/1996 Z. z.“ nahrádza citáciou „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 504/2002 Z. z.“.

5. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:

㤠10a

Týmto nariadením sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 4.“.

6. V prílohe č. 1 bod 5 znie:

5. Projektant (meno, adresa) ..............................

Stavbyvedúci (meno, adresa) ..............................

Stavebný dozor (meno, adresa) ........................... “.

7. V prílohe č. 3 v poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb“ nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb“.

8. V prílohe č. 3 v poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 125/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly“ nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov“.

9. V prílohe č. 3 bod 17 vrátane nadpisu znie:

17. Zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou

Ak je to potrebné, pracoviská, na ktorých pracujú zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou, musia byť usporiadané tak, aby boli vhodné pre zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou; to sa vzťahuje najmä na dvere, chodby, schodiská, sprchy, umývadlá a záchody, ktoré takí zamestnanci používajú.“.

10. V prílohe č. 3 oddiele II bode 12.1 sa slovo „drevené“ nahrádza slovom „betónové“.

11. V prílohe č. 3 oddiele II bode 14.1 sa slová „prostriedky kolektívneho zabezpečenia“ nahrádzajú slovami „kolektívne ochranné opatrenia“.

12. V prílohe č. 3 oddiele II bod 14.2 znie:

„14.2 Ak zamestnanci pracujú a pohybujú sa na strechách alebo v ich blízkosti, alebo na plochách z krehkých materiálov, alebo na iných plochách z materiálov, ktorých nosnosť nie je primeraná, zamestnávateľ vykoná opatrenia na zabránenie vstupu zamestnanca na tieto plochy alebo na zabránenie pádu z výšky.“.

13. Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 4, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4

k nariadeniu vlády č. 510/2001 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 92/57/EHS z 24. júna 1992 o zavedení minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na dočasných alebo lokalitne sa meniacich staveniskách (ôsma samostatná smernica v zmysle článku 16 (1) smernice 89/391/EHS) (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 245, 26. 08. 1992).

Preklad preberanej smernice je v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.