Nariadenie vlády č. 8/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o projektovej a rozpočtovej dokumentácii investícií

Čiastka 4/1954
Platnosť od 17.02.1954 do30.09.1956
Účinnosť od 17.02.1954 do30.09.1956
Zrušený 44/1956 Zb.

OBSAH

8

Vládne nariadenie

zo dňa 3. februára 1954,

ktorým sa menia a doplňujú predpisy o projektovej a rozpočtovej dokumentácii investícií

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 14 ods. 1 zákona č. 2/1954 Zb., o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1954.


Čl. I

Vládne nariadenie č. 28/1952 Zb., o projektovej a rozpočtovej dokumentácii investícií, sa mení a doplňuje takto:

1. V § 10 odsek 3 sa ako písmeno h) vkladá ustanovenie, ktoré znie:

h) vydávať za súčinnosti so zúčastnenými ústrednými úradmi podrobné predpisy v odbore projektovej a rozpočtovej dokumentácie investícií, včítane predpisov o hospodárskych zmluvách v tomto odbore a o právnych následkoch ich nesplnenia.“.

Doterajšie označenie písm. h) sa mení na ch).

2. Do piatej časti sa vkladá ako nové ustanovenie § 11, ktorý znie:

㤠11

Osobám, ktoré zodpovedajú za úplné, kvalitné a včasné vykonanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie investícií, sú kompetentné ústredné úrady oprávnené ukladať pri porušení ich povinnosti v tomto odbore, pokiaľ nejde o trestný čin alebo priestupok, peňažné pokuty do výšky 2.000 Kčs, a to bez ujmy kárneho (disciplinárneho) konania. Pokuty možno uhradzovať administratívnymi zrážkami zo mzdy; môžu sa tiež vymáhať súdnou exekúciou. Podrobnosti upraví Vládny výbor pre výstavbu vyhláškou v Úradnom liste.“

Doterajšie označenie §§ 11 a 12 sa mení na §§ 12 a 13.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

gen. arm. Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Barák v. r.

Beran v. r.

David v. r.

Dvořák v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Poláček v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Štoll v. r.