Nariadenie vlády č. 52/1960 Zb.Vládne nariadenie o zrušení štátneho výboru pre výstavbu

Čiastka 19/1960
Platnosť od 30.04.1960
Účinnosť od 01.05.1960

52

VLÁDNE NARIADENIE

z 22. apríla 1960

o zrušení štátneho výboru pre výstavbu

Investičná výstavba je jedným z rozhodujúcich činiteľov v rozvoji a rozmiestnení výrobných síl. V spojitosti s veľkými úlohami budovania vyspelej socialistickej spoločnosti a so záujmom dosahovať rozvoj tejto spoločnosti čo najrýchlejšími tempami vystupuje stále naliehavejšie do popredia nutnosť uplatnenia vysokých nárokov na hospodárnosť, zľavenie a čo najvyššiu technickú a ekonomickú efektívnosť investičnej výstavby. Tieto požiadavky treba uplatniť bezprostredne v plánovaní a vykonávaní investičnej výstavby. Vychádzajúc z týchto skutočností vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb. o úpravách v organizácií verejnej správy:


§ 1

(1) Zrušuje sa Štátny výbor pre výstavbu.

(2) Pôsobnosť doterajšieho Štátneho výboru pre výstavbu prechádza v otázkach ekonomickej efektívnosti investičnej výstavby, územného plánovania, projektovej činnosti a v zásadných otázkach plánovania a tvorby cien na Štátnu plánovaciu komisiu a v otázkach mechanizácie, typizácie a normalizácie stavebnej výroby na Ministerstvo stavebníctva.

§ 2

Na Štátnu plánovaciu komisiu prechádza najmä

a) pôsobnosť v otázkach ekonomickej efektívnosti investícií, včítane spracovania zásad pre riešenie otázok ekonomickej efektívnosti investícií, vykonávania rozborov efektívnosti investičnej výstavby, organizovania metodického riadenia a koordinácie skúmania ekonomickej efektívnosti investícií, metodiky tvorby technickohospodárskych ukazovateľov a organizácie a metodického riadenia ich vypracovania, riešenia zásadných otázok spracovávania ekonomických častí prípravnej a projektovej dokumentácie a prípadného vypracovania stanovísk k projektovej dokumentácii schvaľovanej vládou;

b) pôsobnosť podľa § 3 vládneho nariadenia z 31. júla 1959 č. 60 Zb. o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien, pokiaľ nebude podľa § 5 tohto nariadenia, prípadne podľa § 10 ods. 1 vlád. nar. č. 60/1959 Zb. prenesená na iné orgány;

c) pôsobnosť v odbore organizácie a riadenia projektovania, včítane metodického riadenia projektovania u investorských i dodávateľských organizácií, riešenia otázok súvisiacich s organizáciou projektovej činnosti a zriaďovaním a zrušovaním projektových ústavov a ostatných organizácií oprávnených vykonávať projektové a prieskumné práce, zovšeobecňovania skúseností v odbore projektovania a riešenia otázok rozsahu formy projektovej dokumentácie, ako aj vypracovania návrhov spôsobu odmeňovania pracovníkov projektových organizácií;

d) pôsobnosť v odbore územného plánovania podľa zákona z 12. decembra 1958 č. 84 Zb. o územnom plánovaní, včítane organizácie a metodického riadenia vypracovania štátnych noriem a smerníc pre územné plánovanie a riadenia Štátneho ústavu pre rajónové plánovanie.

§ 3

Na Ministerstvo stavebníctva prechádza

a) príprava návrhov dlhodobých a päťročných plánov typizačných prác a ich predkladanie vláde, kontrola ich plnenia a spolupráca s Úradom pre normalizáciu pri zostavovaní plánov technickej normalizácie;

b) organizácia a metodické riadenie spracovania štátnych projektových noriem a štátnych technických noriem pre investičnú výstavbu;

c) pôsobnosť v odbore vykonávania zákona z 12 decembra 1958 č. 87 o stavebnom poriadku;

d) riadenia štúdijného ústavu pre typizáciu a Výskumného ústavu výstavby a architektúry.

§ 4

Na Ministerstvo financií prechádza pôsobnosť na úseku cien nehnuteľností a nájomného z nehnuteľností.

§ 5

Podrobné vymedzenie úloh jednotlivých orgánov v súvislosti so zrušením Štátneho výboru pre výstavbu a v súvislosti s presunmi pôsobnosti podľa tohto nariadenia vykoná vláda.


§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. májom 1960; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generál armády Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.