Nájdených 12
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
513/2009 Z. z. Zákon o dráhach 01.01.2010
55/2008 Z. z. Vyhláška o projektovej dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá 01.03.2008
298/1948 Zb. Nariadenie ministra techniky o preskúšaní projektov vodovodných a kanalizačných stavieb pre sídlisko. 30.12.1948
282/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 01.05.2004
679/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 216/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj 15.12.2002
392/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach 01.01.1999
215/1997 Z. z. Opatrenie Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
120/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 81/1994 Z. z. 25.04.1996
297/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany 01.12.1994
219/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupe pri obstarávaní štátnej výstavby 22.05.1992
195/1947 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se opravuje tisková chyba v příloze k vyhlášce ministra techniky ze dne 4. července 1947, č. 125 Sb., o úplném znění zákona o stavební obnově. 03.12.1947
125/1947 Zb. Vyhláška ministra techniky o úplném znění zákona o stavení obnově 01.08.1947