Nariadenie vlády č. 79/1962 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa rozširuje účinnosť zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami, na úsek stavebnej investičnej výstavby JRD

Čiastka 41/1962
Platnosť od 21.08.1962 do30.06.1964
Účinnosť od 21.08.1962 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

OBSAH

79

VLÁDNE NARIADENIE

z 8. augusta 1962,

ktorým sa rozširuje účinnosť zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami, na úsek stavebnej investičnej výstavby JRD

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 2 ods. 2 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:


§ 1

Účinnosť zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami sa rozširuje na záväzkové pomery vznikajúce pri vykonávaní stavebnej investičnej výstavby (vrátane melioračných prác)

a) jednotných roľníckych družstiev,

b) spoločných družstevných podnikov zriadených podľa § 33 a nasl. zákona č. 49/1959 Zb. o jednotných roľníckych družstvách,

novozaradené do plánu poľnohospodárskej investičnej výstavby počínajúc rokom 1963, schváleného okresným národným výborom, a to či už ide o dodávateľský spôsob výstavby alebo o výstavbu vykonávanú svojpomocou.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Široký v. r.