Nariadenie vlády č. 1/1990 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o povinnej úložke pri začínaní stavieb v roku 1990

(v znení č. 407/1990 Zb.)

Čiastka 2/1990
Platnosť od 08.01.1990 do31.12.1990
Účinnosť od 11.10.1990 do31.12.1990

1

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

zo 4. januára 1990

o povinnej úložke pri začínaní stavieb v roku 1990

Na usmerňovanie rozostavanosti s cieľom zamedziť nežiadúcim inflačným tendenciám vláda Československej socialistickej republiky na základe § 32 ods. 2 a na vykonanie § 28 ods. 2 zákona č. 67/1989 Zb. o národohospodárskom plánovaní a na vykonanie § 62 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ustanovuje:


§ 1

(1) Socialistická organizácia (ďalej len „organizácia“), ktorá má vydané stavebné povolenie na začatie stavby, nemôže túto stavbu začať v roku 1990, pokiaľ nemá dostatočné finančné zdroje vo fonde rozvoja a dostatočné finančné prostriedky nezložila na osobitný účet účelovo určený pre túto stavbu v banke alebo sporiteľni.

(2) Stavebné povolenie nemožno organizácii vydať na stavbu zamýšľanú na začatie v roku 1990, pokiaľ organizácia nemá dostatočné finančné zdroje vo fonde rozvoja a nepreukáže pri stavebnom konaní o vydaní stavebného povolenia výpisom od banky alebo sporiteľne, že dostatočné finančné prostriedky zložila na osobitný účet účelovo určený pre túto stavbu v banke alebo sporiteľni.

§ 2

(1) Dostatočnými finančnými zdrojmi a dostatočnými finančnými prostriedkami podľa § 1 sa rozumie

a) pri investíciách do 5 mil. Kčs rozpočtových nákladov 50 % rozpočtových nákladov;

b) pri investíciách nad 5 mil. Kčs rozpočtových nákladov 2,5 mil. Kčs a 25 % zo sumy, o ktorú rozpočtové náklady presahujú 5 mil. Kčs, maximálne však 100 mil. Kčs;

c) pri investíciách, pre ktoré bola schválená dotácia zo štátneho rozpočtu alebo dohodnutý úver s bankou alebo sporiteľnou, sa pri výpočte dostatočných finančných zdrojov podľa písmen a) a b) znižuje základ pre ich výpočet o určenú dotáciu a výšku dohodnutého úveru.

(2) Rozpočtovými nákladmi podľa odseku 1 sa rozumejú náklady uvedené v hlave II až IX súhrnného rozpočtu stavby.1)

§ 3

Účelovo zložené peňažné prostriedky podľa § 1 môže organizácia použiť iba na financovanie stavby, pre ktorú ich účelovo zložila.

§ 4

Ustanovenie § 1 sa nevzťahuje na stavby

a) do 500 tis. Kčs rozpočtových nákladov (§ 2 ods. 2),

b) v rozpočtových a príspevkových organizáciách.

c) menovite uvedené v prílohe C III/16 štátneho plánu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pre rok 1990 – Program ekologických investícií.

§ 5

(1) Pokiaľ príslušné ústredné orgány štátnej správy a národné výbory v rámci svojej kontrolnej činnosti2) zistia, že organizácia pri začatí stavby v roku 1990 nesplnila podmienky podľa § 1 a 3, navrhnú uloženie hospodárskej pokuty pre nesplnenie alebo nedodržanie záväzného výstupu štátneho plánu.3)

(2) Postup pri ukladaní hospodárskych pokút podľa odseku 1, ako aj ich výška sa spravuje Hospodárskym zákonníkom.4)


§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. januárom 1990.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 45 ods. 1 vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 5/1987 Zb. o dokumentácii stavieb.

2) § 28 ods. 2 zákona č. 67/1989 o národohospodárskom plánovaní.

3) § 30 ods.1 písm. b) zákona č. 67/1989 Zb.

4) § 384b Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 80/1989 Zb.).