83

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 5/1987 Zb. o dokumentácii stavieb, v slovenskom vydaní

§ 13 ods. 4 má správne znieť:

(4) Pri rekonštrukciách a modernizáciách zabezpečuje investor najneskôr pri spracovaní projektovej úlohy aj dokumentáciu doterajšieho stavu včítane rozhodujúcich technicko-ekonomických údajov o prevádzke (užívaní) stavby a opisu technického stavu zariadení; táto dokumentácia sa takisto pripája k projektovej úlohe.“.

Redakcia