Nájdených 83
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
325/2011 Z. z. Vyhláška o hodnotení stavby nájomných bytov 01.11.2011
350/2010 Z. z. Vyhláška o stavebnom a technickom poriadku dráh 15.09.2010
323/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb 15.07.2010
513/2009 Z. z. Zákon o dráhach 01.01.2010
300/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii 01.08.2009
6/2009 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny 15.01.2009
625/2005 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2006 01.01.2006
94/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť 01.03.2004
532/2002 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na výstavbu a stavby osôb s obmedzeným pohybom 01.12.2002
128/2000 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb 01.05.2000
129/1996 Z. z. Zákon o urýchlení prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá 01.05.1996
95/1989 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický rozvoj, ktorou sa zrušuje vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 13/1988 Zb. o postupe pri zvýšení rozpočtových nákladov a odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a termínov dokončenia pri rozostavaných stavbách 31.08.1989
17/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o technických požiadavkách na výstavbu skupinových rodinných domčekov do osobného vlastníctva 01.03.1982
146/1949 Zb. Zákon o poplatkových a dávkových úľavách pri postupe nehnuteľností pre stavby v období päťročného plánu. 11.06.1949
117/1949 Zb. Nariadenie ministra techniky o správe čiastkových kontingentov viazaných stavebnín a o prideľovaní týchto stavebnín. 25.05.1949
298/1948 Zb. Nariadenie ministra techniky o preskúšaní projektov vodovodných a kanalizačných stavieb pre sídlisko. 30.12.1948
88/1947 Zb. Zákon o právu stavby. 11.07.1947
86/1946 Zb. Zákon o stavební obnově. 09.05.1946
250/2020 Z. z. Novela vyhlášky o stavebnom a technickom poriadku dráh 15.09.2020
399/2012 Z. z. Novela vyhlášky o technických podmienkach zariadení civilnej ochrany 01.01.2013