Nájdených 16
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
311/2009 Z. z. Vyhláška o výpočte energetickej hospodárnosti budov 01.10.2009
555/2005 Z. z. Zákon o energetickej hospodárnosti budov 01.01.2006
138/1992 Zb. Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 01.06.1992
359/2019 Z. z. Novela zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií 13.11.2019
10/2009 Z. z. Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
298/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 01.09.2008
459/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 01.11.2007
158/2006 Z. z. Vyhláška o druhoch návrhov v architektúre, plánovaní a stavebnom inžinierstve 01.04.2006
362/2005 Z. z. Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
624/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 01.01.2005
533/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 01.01.2004
r1/c11/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 554/2001 Z. z.
369/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o ochrane architektonického dedičstva Európy
236/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 01.08.2000
124/1991 Zb. Novela vyhlášky o projektových súťažiach 01.05.1991
101/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o projektových súťažiach 01.10.1973