Nájdených 391
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
50/1976 Zb. Stavebný zákon 01.10.1976
422/2015 Z. z. Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií 01.01.2016
180/2013 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 01.10.2013
162/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov 01.07.2013
133/2013 Z. z. Zákon o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.07.2013
345/2012 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe 01.01.2013
325/2011 Z. z. Vyhláška o hodnotení stavby nájomných bytov 01.11.2011
350/2010 Z. z. Vyhláška o stavebnom a technickom poriadku dráh 15.09.2010
323/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb 15.07.2010
513/2009 Z. z. Zákon o dráhach 01.01.2010
311/2009 Z. z. Vyhláška o výpočte energetickej hospodárnosti budov 01.10.2009
300/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii 01.08.2009
66/2009 Z. z. Zákon o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami 01.03.2009
6/2009 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny 15.01.2009
293/2008 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach získania oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav 15.08.2008
55/2008 Z. z. Vyhláška o projektovej dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá 01.03.2008
532/2006 Z. z. Podrobnosti na zabezpečenie požiadaviek zariadení civilnej ochrany 01.10.2006
396/2006 Z. z. Nariadenie o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 01.07.2006
344/2006 Z. z. Nariadenie o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti 01.06.2006
17/2006 Z. z. Zákon o zabezpečení preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania 01.02.2006
 
...