Nariadenie vlády č. 336/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj

Čiastka 138/2001
Platnosť od 28.08.2001
Účinnosť od 28.08.2001

OBSAH

336

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. augusta 2001,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj

Vláda Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj, sa dopĺňa takto:

1. Príloha č. 2 časť I bod 1 sa dopĺňa bodmi 1.11 a 1.12, ktoré znejú:

„1.11 podporovať rozvoj priemyselných parkov podľa zákona č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,

1.12 podporovať rozvoj priemyselného parku pre automobilový priemysel v priestore medzi obcami Lozorno a Zohor.“.

2. Príloha č. 2 časť I bod 3 sa dopĺňa bodom 3.25, ktorý znie:

„3.25 vykonať náhradnú výsadbu 30 ha stromovej zelene v území obce Lozorno.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mikuláš Dzurinda v. r.