5

VYHLÁŠKA

Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj

z 25. novembra 1986

o dokumentácii stavieb

Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 53 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 115/1983 Zb. a podľa § 143 ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon):

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Vyhláška upravuje spôsob a rozsah dokumentácie stavieb (§ 2 ods. 1 a 2)1) a iných akcií výstavby, ktorých súčasťou sú stavebné a (alebo) montážne práce,2) postup pri jej spracovaní, prerokúvaní, posudzovaní, schvaľovaní a pri jej zmenách, pokiaľ ich investormi (stavebníkmi) sú tuzemské socialistické organizácie a majú sa uskutočniť na území Československej socialistickej republiky alebo v zahraničí československými socialistickými organizáciami pre Československú socialistickú republiku.

(2) Vyhláška upravuje tiež - v rozsahu ďalej ustanovenom -

a) výkon štátnej expertízy rozvojových dokumentov3) a dokumentácie stavieb a iných akcií výstavby uvedených v odseku 1,

b) záverečné hodnotenie stavieb a iných akcií výstavby uvedených v odseku 1.

(3) Vyhláška sa vzťahuje

a) v plnom rozsahu na dokumentáciu stavieb, ktoré vyžadujú stavebné povolenie4) alebo iné obdobné povolenie,5)

b) s výnimkou druhej časti na dokumentáciu strojov a zariadení nezahrnutých do rozpočtov stavieb6) ustanovených ako záväzné úlohy štátneho plánu,7)

c) len v rozsahu dohodnutom medzi investorom, generálnym projektantom, rozhodujúcimi dodávateľmi a dovozcami, prípadne rozhodnutom obdobne podľa § 73, ak ide o stavby nevyžadujúce stavebné alebo iné obdobné povolenie; to platí aj v prípade, keď stavebný úrad určí, že tieto stavby možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia,8)

d) len v rozsahu dohodnutom medzi zúčastnenými organizáciami9) alebo rozhodnutom obdobne podľa § 73, ak ide o iné akcie výstavby než uvedené v písmene b).

(4) Pre stavby uvedené v osobitnej časti plánu a stavby, pri ktorých tak rozhodla vláda Československej socialistickej republiky, platí táto vyhláška, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 2

Pojmy

(1) Stavbou sa rozumie súhrn stavebných prác včítane dodávok stavebných látok a dielov a dodávok strojov a zariadení včítane ich montáží, náradia a inventára10) uskutočňovaný spravidla na súvislom mieste a v súvislom čase, ktorého účelom je vybudovanie nových základných prostriedkov (novostavba) alebo zmena doterajších základných prostriedkov11) (rekonštrukcia, modernizácia, nadstavba, prístavba a stavebné úpravy), ktoré majú ako celok plniť samostatnú technicko-ekonomickú, prípadne inú spoločenskú funkciu; ako stavba sa niekedy označuje aj základný prostriedok alebo súbor základných prostriedkov, ktoré sú výsledkom tejto činnosti. Za stavbu sa môže v súbore stavieb výnimočne považovať aj príprava rozsiahleho územia pre ďalšie stavby súboru.

(2) Za súčasť stavby sa považujú aj odstránenie doterajších základných prostriedkov na stavenisku, provizóriá potrebné na zabezpečenie prevádzky doterajšej stavby po dobu výstavby a - pokiaľ ide o dopravné siete, rozvodné siete,12) kanalizácie a ich zariadenia včítane prípojok a vnútorných rozvodov a - ak nie je osobitnými predpismi ustanovené inak - aj odstránenie starých a vybudovanie nových základných prostriedkov alebo ich častí nahrádzajúcich tie, ktoré sú narušené uskutočňovaním stavby a je nevyhnutné ich funkciu zachovať.

(3) Súborom stavieb sa rozumejú vzájomne prevádzkovo a ekonomicky súvisiace stavby, ktorými sa uskutočňuje rozsiahla alebo dlhodobá investičná výstavba na súvislom území alebo na spoločný účel na rôznych miestach.

(4) Prevádzkový súbor (čiastkový prevádzkový súbor) je funkčne prepojený súhrn strojov a zariadení včítane ich montáží a inventára,10) ktorý slúži na zabezpečenie samostatného (čiastkového) procesu určeného projektovou dokumentáciou a uvádza sa do prevádzky spravidla v súvislom čase.13)

(5) Prevádzkový celok je súhrn vzájomne funkčne nadväzujúcich prevádzkových súborov včítane ich montáží a inventára,10) ktorý slúži na zabezpečenie samostatného uceleného procesu určeného projektovou dokumentáciou a uvádza sa do prevádzky spravidla v súvislom čase.13)

(6) Stavebný objekt je priestorovo ucelená alebo aspoň technicky samostatná časť stavby,14) ktorá plní vymedzenú účelovú funkciu.

(7) Stavba komplexnej bytovej výstavby národného výboru7) (ďalej len „stavba KBV“) je súborom stavebných bytových objektov a technického a občianskeho vybavenia včítane príslušných prevádzkových súborov a zariadení civilnej obrany.

(8) Zariadením staveniska sa rozumejú dočasné objekty a zariadenia,15) ktoré v čase uskutočňovania stavby slúžia prevádzkovým a sociálnym účelom účastníkov výstavby; na tieto účely sa využívajú aj objekty a zariadenia, ktoré buduje ako súčasť stavby alebo už vybudoval a požičal na to investor, dodávateľ alebo iná organizácia. Za zariadenie staveniska sa považujú na účely tejto vyhlášky aj dočasné objekty a zariadenia, ktoré slúžia na výrobné účely v čase uskutočňovania stavby. Miestne sústredené objekty plniace funkciu zariadenia staveniska pre viaceré stavby tvoria združené zariadenie staveniska. V tejto vyhláške sa označujú ako zariadenia staveniska (príloha č.14) všetky objekty a zariadenia uvedené v tomto odseku.

(9) Ucelenou časťou stavby16) sa rozumie časť stavby umožňujúca technicky a organizačne samostatnú prevádzku (užívanie) pri splnení všetkých podmienok zaisťujúcich zdravie a bezpečnosť osôb.

(10) Dokumentácia stavieb podľa tejto vyhlášky zahŕňa investičný zámer, prípravnú dokumentáciu, projektovú dokumentáciu a dokumentáciu skutočného uskutočnenia stavby. Pri stavbách s jadrovým zariadením sa za dokumentáciu stavieb považujú aj bezpečnostné správy, ktoré investor zabezpečuje podľa osobitných predpisov.17)

§ 3

Účastníci výstavby

(1) Účastníkmi výstavby sa rozumejú investor, generálny projektant a dodávatelia,18) pri dovoze dovozcovia.19)

(2) Investor je organizácia, ktorá stavbu pripravuje a zabezpečuje. Pokiaľ niektoré činnosti prislúchajúce podľa tejto vyhlášky investorovi vykonáva iná organizácia,20) vzťahujú sa ustanovenia tejto vyhlášky, pokiaľ hovoria o investorovi, aj na túto organizáciu. Ak ide o stavbu, pre ktorú sa združujú prostriedky21) viacerých organizácií, koná ako investor - ak osobitné predpisy neustanovujú inak alebo ak nedôjde k inej dohode - organizácia s najväčším podielom na celkových nákladoch stavby.

(3) Dodávateľská organizácia je organizácia, ktorej predmetom činnosti je uskutočňovanie dodávok pre stavby; pokiaľ taká organizácia uzavrela zmluvu o dodávke, označuje sa ako vyšší dodávateľ alebo dodávateľ. Tak isto sa v tejto vyhláške označuje organizácia, ktorá sa dohodla o budúcej dodávke alebo aspoň o spolupráci pri príprave stavby, bola na ňu určená alebo sa na ňu zmluvne zaviazala.22) Podľa potreby sa vo vyhláške rozlišujú dodávatelia, ktorí dodávajú priamo investorovi (ďalej len „priami dodávatelia“), a ich dodávatelia, ktorí sa označujú ako poddodávatelia. Priamymi dodávateľmi môžu byť buď vyšší dodávatelia,23) alebo ostatní dodávatelia.

(4) Generálnym projektantom je organizácia oprávnená na projektovú činnosť podľa osobitných predpisov,24) ktorá sa zaviazala v súlade s touto vyhláškou a osobitnými predpismi25) na dodávku projektovej dokumentácie celej stavby aspoň v rozsahu úvodného projektu a na výkon autorského dozoru. Ako generálny projektant sa v tejto vyhláške označuje aj projektová organizácia, ktorá pred uzavretím takého záväzku dojednala dohodu podľa § 12 alebo bola určená ako generálny projektant.

(5) Dodávateľská organizácia môže byť generálnym projektantom za podmienok ustanovených v odseku 4 len pri vybraných druhoch stavieb vymedzených v jej oprávnení na projektovú činnosť alebo osobitne určených Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, pokiaľ sa zaviazala dodať celú stavbu.

(6) Dovozcom sa rozumie organizácia oprávnená na zahraničnoobchodnú činnosť26) zabezpečujúca, prípadne dodávajúca pre stavbu investičný celok alebo jednotlivé stroje (zariadenia), prípadne iné výrobky alebo práce (ďalej len „dovoz strojov a investičných celkov“).

(7) Pri stavbách uskutočňovaných vo vlastnej réžii investora, prípadne svojpomocou, sa musí určiť, ktorý útvar organizácie plní na základe príslušných oprávnení funkcie jednotlivých účastníkov výstavby; určené útvary postupujú pri uplatňovaní vyhlášky vo vzájomných vzťahoch primerane.

§ 4

Zjednodušenie dokumentácie

(1) Obsah dokumentácie stavieb upravený podrobne prílohami vyhlášky je ustanovený ako maximálny.

(2) Účastníci výstavby zodpovedajúci za zabezpečenie jednotlivých stupňov dokumentácie sú povinní obmedziť ju na nevyhnutný rozsah zodpovedajúci druhu, charakteru, významu, veľkosti a zložitosti stavby (súboru stavieb). Pritom sa musí vždy zachovať predpísaná základná skladba (časti) a zásady postupu spracovania dokumentácie a musia sa dodržať vzory tlačív prepočtu a rozpočtu ustanovené prílohami, dokumentácia musí zabezpečovať efektívnu a kvalitnú prípravu a realizáciu výstavby a spĺňať účel a funkcie vymedzené vyhláškou.

(3) Ostatní účastníci výstavby, nadriadené a ústredné orgány účastníkov výstavby a iné organizácie nemôžu požadovať väčší než nevyhnutný rozsah dokumentácie.

(4) V odôvodnených prípadoch môže orgán oprávnený schváliť projektovú úlohu ustanoviť, že

a) sa upustí od spracovania štúdie súboru stavieb, ak sa schválený územný projekt zóny prerokoval aj s dodávateľskými organizáciami,27)

b) štúdia súboru stavieb alebo jej časť nahradí pre jednotlivé stavby súboru projektové úlohy, ktoré sa v takom prípade nespracúvajú (§ 24 ods. 5),

c) projektová úloha sa obmedzí na zdôvodnenie nevyhnutnosti a technicko-ekonomickej koncepcie stavby, ohodnotenie jej efektívnosti a na požiadavky na technické a architektonické riešenie a na uskutočňovanie stavby a nevyhnutné doklady (zjednodušená projektová úloha), ak ide o rekonštrukcie alebo modernizácie28) alebo o stavbu, pre ktorú sa spracuje jednostupňový projekt (§ 28).

(5) Ak ide o stavbu určenú výlučne na realizáciu výsledkov riešenia úlohy štátneho plánu rozvoja vedy a techniky, môže orgán oprávnený schváliť projektovú úlohu určiť po prerokovaní s generálnym projektantom, že sa projektová úloha nahradí správou pre záverečné oponentské konanie k výskumnej úlohe, doplnenou údajmi preukazujúcimi realizovateľnosť a efektívnosť stavby a nevyhnutnými údajmi umožňujúcimi plnenie funkcií projektovej úlohy uvedených v § 14.

(6) Pre stavby, ktorých technické riešenie je celkom jednoduché,29) pre naliehavé zabezpečenie základných prostriedkov (objektov) proti havarijnému stavu a ďalej pre práce, ktorými sa majú bezprostredne odstrániť následky havárií a živelných pohrôm, sa projektová dokumentácia obmedzí na opis pracovného postupu, nevyhnutné výkresy, potrebné výpočty, súpis materiálu a rozpočet. Pri týchto stavbách sa projektová úloha nemusí spracovať, pokiaľ jej spracovanie nevyžaduje orgán, ktorému prislúcha jej schválenie; v takom prípade plní zjednodušená projektová dokumentácia v nevyhnutnom rozsahu aj funkcie projektovej úlohy.

(7) Zjednodušená projektová dokumentácia podľa odseku 6 sa môže so súhlasom investora a po dohode generálneho projektanta s priamymi dodávateľmi vypracovať aj v rámci úvodného projektu pre technicky úplne jednoduché prevádzkové súbory a stavebné objekty alebo ich časti.

(8) Ak sa na tej istej stavbe opakuje stavebný objekt, prípadne prevádzkový súbor alebo jeho časť bezo zmeny, vypracuje sa v rámci úvodného projektu opakovateľná časť len raz a pri opakovaných stavebných objektoch, prípadne prevádzkových súboroch alebo ich častiach sa uvedie iba odkaz.

(9) Ak sa pri spracovaní prípravnej a projektovej dokumentácie použijú opakovateľné projekty, postupuje sa podľa tejto vyhlášky, pokiaľ osobitné predpisy30) neustanovujú inak.

§ 5

Uplatňovanie výsledkov vedecko-technického rozvoja v dokumentácii stavieb

(1) Účastníci výstavby, orgány štátnej expertízy a schvaľujúce orgány sú povinní uplatňovať v dokumentácii stavieb progresívne a efektívne výsledky plánu rozvoja vedy a techniky a všade tam, kde sa sledované ciele výstavby môžu dosiahnuť prostredníctvom efektívnych rekonštrukcií a modernizácií doterajších základných prostriedkov, dávať im prednosť pred novou výstavbou.

(2) Organizácie a orgány uvedené v odseku 1 sú ďalej povinné sledovať

a) postup riešenia a výstupy úloh plánu rozvoja vedy a techniky súvisiace s nimi pripravovanými stavbami,

b) či trvajú ciele a podmienky, za ktorých sa dokumentácia stavby vypracovala, prerokovala a posúdila, prípadne podrobila štátnej expertíze a schválila.

(3) Akonáhle organizácie a orgány uvedené v odseku 1 zistia, že v dokumentácii pripravovaných alebo podľa nej rozostavaných stavbách - najmä výrobných - možno uplatniť nové i neplánované výstupy vedecko-technického rozvoja, prípadne opatrenia na zvýšenie kvality, technickej úrovne alebo objemu výroby uvažované v dokumentácii za podmienky, že tieto opatrenia povedú k zvýšeniu efektívnosti investície, sú povinné podľa svojej pôsobnosti dať podnet, navrhnúť, prípadne rozhodnúť o zodpovedajúcej úprave dokumentácie a túto úpravu zabezpečiť; obdobne sú povinné postupovať, ak v priebehu prípravy alebo realizácie stavby dochádza k nepredvídaným zmenám pôvodných podmienok a predpokladov vo využití produkcie zo stavby alebo v zabezpečení budúcej prevádzky surovinami, polotovarmi a pod.

§ 6

Využitie typizácie

(1) Účastníci výstavby sú povinní uplatňovať pri spracovaní prípravnej a projektovej dokumentácie typizačné smernice a typové podklady31) za podmienok vymedzených pre ich použitie schvaľujúcim orgánom32) a využívať podrobnú dokumentáciu k typovým podkladom stavebných objektov, ak bola vyhlásená.33)

(2) Na žiadosť spracovateľa prípravnej alebo projektovej dokumentácie je dodávateľ stavebnej časti povinný poskytnúť typové podklady stavebných sústav a stavebných dielov, ktoré dodáva, alebo na ne odkázať podľa § 27 ods. 11.

(3) Typové podklady poskytované podľa odseku 2 môžu sa v rozsahu dohodnutom medzi investormi a dodávateľmi uplatniť pre prípravu stavieb po určité obdobie v určitej územnej oblasti.

(4) Projektová dokumentácia sa pri použití typových podkladov spracúva zjednodušene tak, že podľa stupňa dokumentácie a podľa druhu typového podkladu sa časti stavebného objektu, prípadne stavebný objekt znázorňujú iba schematicky s odkazom na príslušný použitý typový podklad a s doriešením väzieb vyplývajúcich z jeho uplatnenia.

(5) Typové podklady, na ktoré sa podľa odseku 4 odkazuje, sa pripájajú iba k dvom povinným vyhotoveniam34) odovzdávanej projektovej dokumentácie, ak nedôjde k inej dohode.

(6) Ustanovenia odsekov 3 až 5 platia tiež, ak sa na spracovanie projektovej dokumentácie použijú iné obdobné podklady spracované vopred;35) tieto podklady sa k projektovej dokumentácii nepripájajú, pokiaľ ich stavebný úrad a účastníci výstavby majú k dispozícii.

TRETIA ČASŤ

PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA

Prvý oddiel

Spoločné ustanovenia

§ 11

Druhy prípravnej dokumentácie a východiskové podklady

(1) Prípravnou dokumentáciou stavby je projektová úloha; ak je stavba súčasťou súboru stavieb, zahŕňa prípravná dokumentácia aj štúdiu súboru stavieb. V prípadoch uvedených v § 4 ods. 4 písm. b) je prípravnou dokumentáciou iba štúdia súboru stavieb.

(2) Východiskovým podkladom pre vypracovanie prípravnej dokumentácie stavby (súboru stavieb) je investičný zámer, pokiaľ sa vypracúva a vydáva. V ostatných prípadoch sa použijú pre vypracovanie prípravnej dokumentácie rovnaké východiskové podklady ako pre vypracovanie investičného zámeru.

§ 12

Zabezpečenie výkonu funkcie generálneho projektanta

(1) Investor je povinný do začatia prác na projektovej úlohe vyhľadať organizáciu oprávnenú na projektovú činnosť, ktorá bude vykonávať funkciu generálneho projektanta (príloha č. 1), a dohodnúť42) s ňou písomne, že zaujme stanovisko k návrhu projektovej úlohy (§ 23) a že uzavrie v dohodnutej lehote zmluvu o dodávke úvodného (jednostupňového) projektu a o výkone autorského dozoru, prípadne tiež, ako bude spolupracovať pri spracovaní prípravnej dokumentácie.

(2) Ak nedôjde k dohode, postupuje investor podľa ustanovení § 73 ods. 1 až 3, pokiaľ nie je potrebné postupovať podľa ustanovení osobitných predpisov.43)

Druhý oddiel

Projektová úloha

Účel a funkcia projektovej úlohy

§ 13

(1) Projektová úloha vymedzuje požiadavky na celú stavbu do podrobností potrebných pre vypracovanie úvodného (jednostupňového) projektu v súlade s investičným zámerom, pokiaľ bol vydaný. Ak ide o súbor stavieb, musia sa v projektovej úlohe každej stavby súboru zabezpečiť aj podmienky a nadväznosti vyplývajúce zo štúdie súboru stavieb.

(2) Projektová úloha vecne a funkčne vymedzuje a odôvodňuje stavbu a jej umiestnenie, určuje národohospodárske, výrobné (prevádzkové) a sociálne ciele stavby, požiadavky na jej technickú, ekonomickú, architektonickú a výtvarnú úroveň (predovšetkým na uplatnenie výsledkov vedecko-technického rozvoja)7) a vymedzuje časový priebeh výstavby. Pritom preukazuje realizovateľnosť a efektívnosť44) stavby a určuje najmä;

a) rozsah a členenie stavby [§ 30 ods. 3 písm. c)] na stavebné objekty a prevádzkové súbory,

b) požiadavky na technické, ekonomické, architektonické a výtvarné riešenie stavby, najmä

- údaje a ukazovatele charakterizujúce efektívnosť v oblasti vnútorných a vonkajších vzťahov,

- použitie stavebných sústav a technologických súborov pri rozhodujúcich stavebných objektoch,

- technológiu výroby (prevádzky),

- rozhodujúce stroje a zariadenia s označením štandardných a neštandardných a ich rozhodujúcich technicko-ekonomických parametrov,

- požiadavky na automatizáciu riadenia technologických alebo výrobných procesov, prípadne požiadavky vyplývajúce z automatizácie vyšších úrovní riadenia,

c) požiadavky na použitie menovite uvedených prevádzkovo nevyskúšaných strojov a zariadení45) včítane odôvodnenia zamýšľaného použitia doloženého vyjadrením riešiteľa a výrobcu a podľa potreby požiadavky na vývoj včítane náhradného riešenia pre prípad jeho neúspešného skončenia,

d) požiadavky na dovoz strojov a investičných celkov, licencií a na zabezpečenie dodávok z dovozu pre budúcu výrobu v budovaných kapacitách, doložené rozborom ich nevyhnutnosti a predpokladov efektívnosti dovozu. Pri dovozoch pre výstavbu zahrnie rozbor aj spôsob zaobstarania projektových podkladov, údajov o zabezpečení včasného uvedenia investičného celku alebo dôležitého jednotlivého stroja do prevádzky a o zabezpečení využitia zodpovednosti za vady (záruky) zahraničného dodávateľa, prípadne aj odôvodnenie potreby výnimočne uzavrieť zahraničnú zmluvu pred schválením úvodného (jednostupňového) projektu,

e) požiadavky na uskutočňovanie stavby (najmä zásady riešenia zariadenia staveniska včítane využitia trvalých stavebných objektov, prípadne doterajších objektov a preukázania nevyhnutnosti budovania mimoglobálnych objektov zariadenia staveniska, lehotu výstavby), prípadne požiadavky na postupné uvádzanie stavby do prevádzky (užívania) po ucelených častiach stavby, pri modernizáciách a rekonštrukciách aj spôsob a rozsah prevádzky včítane termínov a rozsahu jeho potrebného prerušenia (odstávok),

f) podmienky zabezpečenia budúcej prevádzky (užívania) stavby, najmä

- požadovaný počet pracovníkov, z toho prírastok a zdroje jeho krytia (prevodom z likvidovaných prevádzkární, uvoľnením z existujúcich prevádzkární, z bilančných zdrojov oblasti),

- požiadavky na zabezpečenie surovín, materiálov, energií, palivovej základne,46) vody a dopravy,40)

- pripojenie na dopravné a rozvodné siete12) a kanalizáciu,

- požiadavky na súvisiace, najmä vyvolané investície,

- požiadavky na kooperácie s doterajšími, budúcimi, prípadne plánovanými stavbami (závodmi),

- predpoklady odbytu výrobkov včítane vývozu,

g) požiadavky na opatrenia zabezpečujúce spoločenské záujmy alebo sa ich dotýkajúce, najmä požiadavky na

- spôsob prevádzky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie,47) bezpečnosti práce a technických zariadení a požiarnej ochrany,

- civilnú obranu,

- spôsob racionálneho hospodárenia s palivami a energiami,

- odňatie pozemkov poľnohospodárskemu a lesnému pôdnemu fondu a na rekultiváciu územia podľa rozhodnutia orgánov ochrany týchto fondov,

- ochranu podzemných kovových zariadení48) proti korózii,

- dodržanie podmienok ochranných pásem, chránených území, chránených častí prírody a ochrany pamiatkových objektov,

h) prevádzkovateľov (užívateľov) stavby, spôsob a podmienky prevzatia budúcej prevádzky (užívania) a pri stavbách KBV investorský rozvrh bytových, prípadne ďalších objektov,

i) celkové náklady stavby.

(3) Podľa charakteru a rozsahu stavby zabezpečuje investor potrebné štúdie; tieto štúdie sa využijú pri spracovaní projektovej úlohy.

(4) Pri rekonštrukciách a modernizáciách zabezpečuje investor najneskôr pri spracovaní projektovej úlohy aj dokumentáciu doterajšieho stavu včítane rozhodujúcich technicko-ekonomických údajov o prevádzke (užívaní) stavby a opisu technického stavu zariadení; táto dokumentácia sa takisto pripája k projektovej úlohe.

(5) Podrobný obsah a skladba projektovej úlohy sú uvedené v prílohe č. 2.

(6) Postup pri určení lehôt výstavby v projektovej úlohe je uvedený v prílohe č. 15.

§ 14

Projektová úloha slúži najmä:

a) dohode prípadne na určenie budúceho dodávateľského systému,

b) na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby,

c) na registráciu stavby,

d) na plánovanie investičnej výstavby,

e) na predbežné zabezpečenie finančných prostriedkov (včítane devízových),

f) na uzavretie zmlúv o príprave dodávok alebo zmlúv o spolupráci na organizačnej a projektovej príprave stavby, zmluvy o dodávke projektovej dokumentácie a na uzavretie dohôd o náhradnom riešení pre prípad neúspešného skončenia vývoja,

g) na vypracovanie projektovej dokumentácie.

§ 15

Spôsob spracovania projektovej úlohy

(1) Projektová úloha sa vypracúva samostatne pre každú stavbu, ak vyhláška v § 4 neustanovuje inak; musí sa vypracovať v súlade s východiskovými podkladmi podľa § 11 ods. 2.

(2) Vypracovanie projektovej úlohy včítane nevyhnutných prieskumov a štúdií zabezpečuje investor. Investor môže zabezpečiť vypracovanie projektovej úlohy alebo jej časti včítane prieskumov, štúdií a nevyhnutných geodetických podkladov v projektovej alebo inej oprávnenej organizácii.24)

(3) Projektová úloha alebo jej časť sa spracúva, ak je to účelné alebo ak to ustanovuje investičný zámer, vo variantoch. V takom prípade investor prerokúva a predkladá na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a na schválenie najvhodnejší variant s vyhodnotením ostatných variantov.

§ 16

Spolupráca organizácií pri vypracovaní projektovej úlohy

(1) Na vypracovanie projektovej úlohy sú dodávateľské organizácie povinné poskytnúť investorovi, prípadne spracovateľovi na ich žiadosť informácie o svojich výrobných a dodávateľských možnostiach, výrobkoch a lehotách dodávok včítane uvažovaných inovácií a údaje na vypracovanie prepočtu nákladov. Poskytnuté informácie sú pre tieto organizácie záväzné po dobu nimi ustanovenú v súlade s potrebami prípravy a realizácie stavby.

(2) Investor je povinný pred začiatkom prác na projektovej úlohe vyhľadať dodávateľské organizácie, prípadne dovozcov, s účasťou ktorých sa pri výstavbe počíta, a prerokovať a dohodnúť s nimi spôsob a rozsah ich spolupráce na vypracovaní projektovej úlohy a úvodného (jednostupňového) projektu podľa osobitného predpisu.49)

(3) Na základe dohody uzavretej podľa odseku 2 poskytne spracovateľ projektovej úlohy v priebehu prác na nej vyšším dodávateľom na ich prípravu čiastkové výsledky týchto prác. Vyšší dodávatelia poskytnú spracovateľovi projektovej úlohy výsledky svojej prípravy včítane návrhov na postup pri uskutočňovaní stavby na využitie pre dokončenie projektovej úlohy.

(4) Ak nedôjde k dohode podľa odseku 2 alebo ak dodávateľ nemohol byť vyhľadaný, postupuje sa podľa ustanovení § 73, pokiaľ nie je potrebné postupovať podľa ustanovení osobitných predpisov.50)

(5) Na žiadosť investora doloženú potvrdením jeho ústredného orgánu o tom, že vybudovanie stavby počíta s pomocou devízovo krytého dovozu, je dovozca povinný poskytovať dostupné údaje a informácie na spracovanie projektovej úlohy včítane údajov o nákladoch dovozu (§ 46) a o predpokladanom medziročnom cenovom vývoji pre prípad časového posunu realizácie dodávok. Potvrdenie ústredného orgánu investora odpadá, ak je pre stavbu vydaný investičný zámer, ktorý počíta s dovozom.

§ 17

Etapy

(1) Pri záväzných a centralizovaných stavbách sa môžu v projektovej úlohe vymedziť etapy stavby, ktoré umožňujú postupné projektovanie a plynulý postup výstavby. Pre každú etapu sa určia jej prepočtové náklady a čas uskutočňovania (§ 52 ods. 3 a príloha č. 15 časť A bod 5). V rámci prvej etapy sa musia zabezpečiť aj časti stavby potrebné na rozvinutie výstavby včítane prípravy územia a zariadenia staveniska, najmä sociálneho.

(2) Etapu tvorí jedna alebo viaceré ucelené časti stavby. Etapa sa môže vymedziť inak, len ak to vyžadujú podmienky dovozu.

(3) Stavby uvedené v odseku 1 možno členiť na etapy, len ak dá na to najneskoršie do schválenia projektovej úlohy súhlas ústredný orgán investora na základe kladného stanoviska príslušného orgánu štátnej expertízy obsiahnutého v ich záveroch (§ 65 ods. 10) a dohodnutého s príslušnou plánovacou komisiou.

§ 18

Ucelené časti stavby

(1) Pokiaľ investor alebo budúci prevádzkovateľ (užívateľ) potrebuje v súlade s celospoločenským záujmom stavbu postupne uvádzať do prevádzky (užívania), vymedzí investor v projektovej úlohe s využitím spolupráce dodávateľov podľa odseku 2 ucelené časti stavby [§ 2 ods. 9, § 13 ods. 2 písm. e)].

(2) Investor (spracovateľ projektovej úlohy) je povinný vyžiadať si na vymedzenie ucelených častí stavby spoluprácu51) vyšších priamych dodávateľov z hľadiska potrieb realizácie a títo dodávatelia sú povinní potrebnú spoluprácu poskytnúť.

§ 19

Výber staveniska

(1) V rámci prác na projektovej úlohe zabezpečuje investor výber staveniska - pokiaľ tento výber nebol uskutočnený skôr - včítane obstarania geodetických podkladov a uskutočnenia nevyhnutných prieskumov. Odôvodnenie výberu staveniska je súčasťou projektovej úlohy.

(2) Správcovia podzemných rozvodných sietí a kanalizácií, prípadne osobitných zariadení sú pri uskutočňovaní prieskumov podľa odseku 1 povinní včas poskytovať (§ 74 ods. 1) investorovi, prípadne spracovateľovi projektovej úlohy overené údaje o priestorovom umiestnení týchto sietí, prípadne zariadení a ich technickom stave. Pokiaľ dôjde k zmene údajov po ich poskytnutí, sú správcovia sietí a zariadení povinní poskytnuté údaje bezodkladne spresniť; túto povinnosť majú do dokončenia stavby. Obdobnú povinnosť majú správcovia uvedení v prvej vete voči účastníkom výstavby pri spracovaní projektovej dokumentácie a pri uskutočňovaní stavby.

(3) Stavenisko musí zodpovedať spoločenským záujmom, najmä požiadavkám starostlivosti o životné prostredie, ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy,52) musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou a pritom umožňovať najhospodárnejšie uskutočnenie aj prevádzku (užívanie) zamýšľanej stavby.

(4) Zásy pre postup pri výbere staveniska sú uvedené v prílohe č. 3; súbor prieskumných prác je uvedený v prílohe č. 4.

§ 20

Prerokúvanie projektovej úlohy

(1) V priebehu prác prerokuje investor, prípadne nadriadený orgán investora, podľa potreby za účasti spracovateľa, projektovú úlohu

a) s orgánmi oblastného plánovania pri stavbách, pre ktoré nebol vydaný investičný zámer a ktoré majú požiadavky na nové pracovné sily alebo na nové stavebné pozemky;41)

b) s orgánmi a organizáciami možnosti a podmienky zabezpečenia realizácie a budúcej prevádzky (užívania) stavby, najmä z hľadísk uvedených v § 13 ods. 2 písm. d) a f);

c) s dotknutými orgánmi štátnej správy, ktoré podľa osobitných predpisov hája spoločenské záujmy (ďalej len „dotknuté orgány štátnej správy“), účinky a dôsledky stavby včítane hľadiska obrany a bezpečnosti štátu a ochrany stavby pred trestnou činnosťou;53)

d) s vyššími dodávateľmi a priamymi dodávateľmi výrobkov a montáží (§ 16), prípadne s dovozcami možnosti a podmienky dodávateľského zabezpečenia stavby; dodávatelia si podľa potreby prizvú svojich dodávateľov;

e) s budúcimi prevádzkovateľmi (užívateľmi) z hľadísk uvedených v § 13 ods. 2 písm. h); spôsob a podmienky prevzatia dokončených stavieb alebo ich častí do správy (vlastníctva) príslušných socialistických organizácií, prípadne i spôsob a podmienky ich prevzatia na užívanie za účelom budúcej prevádzky (užívania) sa dojednajú zmluvne;

f) s orgánom zabezpečujúcim koncepciu rozvoja a rozmiestnenia skladovej siete54) súlad s touto koncepciou, ak ide o samostatné kryté uzavreté sklady;55)

g) s príslušnými odborovými orgánmi

- zásady riešenia sociálneho zariadenia staveniska pri stavbách, ktorých dokumentácia podlieha štátnej expertíze,

- účelnosť a komplexnosť navrhovaného riešenia, ak ide o výstavbu podnikových rekreačných zariadení včítane objektov slúžiacich prevažne na rekreáciu;56)

h) s príslušnými orgánmi Československého zväzu telesnej výchovy57) súlad požiadaviek na riešenie telovýchovných zariadení s plánovitým rozvojom materiálno-technickej základne telesnej výchovy a športu;

i) s príslušnými vedúcimi pracoviskami vedecko-technického rozvoja z hľadiska uplatnenia najnovších výsledkov vedecko-technického rozvoja.58)

(2) Organizácia, ktorá sa zaviazala spracovať projektovú úlohu pre investora, sa môže zaviazať aj na jej prerokovanie podľa odseku 1.

(3) K dokladovej časti projektovej úlohy sa pripájajú z rokovania podľa odseku 1:

a) rozhodnutia, prípadne stanoviská alebo vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré treba podľa osobitných predpisov59) obstarať už v priebehu prác na projektovej úlohe, včítane orgánov civilnej obrany;

b) doklady o rokovaniach týkajúcich sa zabezpečenia palív, energií, vody a dopravy a racionálneho hospodárenia s palivami a energiami;60)

c) stanoviská organizácií spravujúcich dopravné a rozvodné siete a kanalizácie včítane potrebných technických údajov o pripojení;

d) stanovisko orgánu oblastného plánovania podľa odseku 1 písm. a);

e) zmluva podľa odseku 1 písm. e) a doklad o prerokovaní s orgánmi a organizáciami podľa odseku 1 písm. f) až i).

(4) Rokovania v priebehu prác podľa odseku 1, o ktorých sa nemusia predložiť doklady, sa môžu obmedziť podľa povahy prípadu na ústne konzultácie.

(5) Orgány a organizácie sú povinné poskytnúť konzultácie, prípadne údaje a informácie na vypracovanie projektovej úlohy najneskôr v lehote 15 dní od vyžiadania, ak osobitné predpisy neustanovujú iné lehoty. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 74 ods. 2.

(6) Informácie, podklady, vyjadrenia, prípadne súhlasy poskytnuté pri prerokúvaní podľa odseku 1 písm. c) môžu orgány meniť pri územnom konaní len výnimočne a po zdôvodnení.

(7) V závere prác prerokuje investor projektovú úlohu za účasti spracovateľa - ak spracovateľom nebol generálny projektant, aj za jeho účasti - s priamymi dodávateľmi (§ 16), prípadne rozhodujúcimi dovozcami z hľadísk uvedených v § 13 ods. 2 písm. a) až e) a ďalej rozsah dodávateľského zabezpečenia stavby, dodávateľský systém, primeranosť nákladov jednotlivých dodávok, prípadne spracovanie jednostupňového projektu v prípadoch podľa § 28 ods. 3. Pri tomto rokovaní dohodne generálny projektant s dodávateľmi ich súčinnosť pri spracovaní úvodného (jednostupňového) projektu a prípadne dodávateľ stavebnej časti aj spracovanie vykonávacích projektov stavebných objektov generálnym projektantom (§ 26 ods. 4). O tomto rokovaní vyhotoví investor zápisnicu, ktorá sa pripája k dokladovej časti projektovej úlohy. Toto prerokúvanie investor účelne zlučuje s prerokúvaním dodávateľského zabezpečenia stavby podľa osobitného predpisu.61)

(8) Pri prerokúvaní podľa predchádzajúcich odsekov sú všetky zúčastnené orgány a organizácie v záujme včasnej prípravy stavieb povinné obmedziť všetky rokovania na nevyhnutný rozsah a podľa možnosti ich účelne zlučovať; pritom nemôžu svoje stanoviská podmieňovať stanoviskami iných orgánov alebo organizácií s výnimkou zahraničného partnera.

(9) Pokiaľ samostatné prerokúvanie projektovej úlohy nie je uložené osobitnými predpismi62) a ak je to účelné a investor sa o tom dohodne s generálnym projektantom, možno prerokovanie podľa odseku 1 pri dokumentácii spracovanej podľa § 4 ods. 4 písm. c) a ods. 5 spojiť s prerokúvaním úvodného (jednostupňového) projektu podľa § 37.

§ 21

Využitie výsledkov prerokovania

Výsledky prerokovania podľa § 20 sa zapracujú do projektovej úlohy, ktorú investor predkladá na územné konanie a ku ktorej si vyžaduje stanovisko generálneho projektanta; pritom musí byť vyjadrené, ako sa vyhovelo požiadavkám obsiahnutým v dokladoch podľa § 20 ods. 3.

§ 22

Prerokovanie projektovej úlohy v územnom konaní

(1) Dokončená projektová úloha doložená kladným stanoviskom orgánu oblastného plánovania sa s dotknutými orgánmi štátnej správy prerokuje v územnom konaní.63) Ak ide o súbor stavieb, prikladá sa k projektovej úlohe prvej stavby štúdia súboru stavieb.

(2) Na urýchlenie priebehu územného konania môže investor obstarať stanoviská týchto orgánov ešte pred jeho začatím a priložiť ich k žiadosti o rozhodnutie o umiestnení stavby. Vždy však obstará investor pred začatím územného konania rozhodnutia tých orgánov, ktoré ich vydávajú v správnom konaní na základe osobitných predpisov (príloha č. 16 časť B).

(3) Stanoviská organizácií spravujúcich rozvodné siete12) a kanalizácie, ktoré sú pripojené k dokladovej časti projektovej úlohy, sa pre územné konanie znova nevyžadujú.

(4) O výsledkoch územného konania informuje investor bez zbytočného odkladu generálneho projektanta.

§ 23

Vyžiadanie stanoviska generálneho projektanta

(1) Súčasne s vyžiadaním rozhodnutia o umiestnení stavby si investor vyžiada stanovisko generálneho projektanta.

(2) V stanovisku zhodnotí generálny projektant najmä úplnosť projektovej úlohy, účelnosť a hospodárnosť navrhovaného riešenia a lehotu výstavby. V závere vyjadrí, či v projektovej dokumentácii možno dodržať parametre (záväzné údaje a ukazovatele) projektovej úlohy, prípadne za akých podmienok, alebo zdôvodní, prečo ich nemožno dodržať.

(3) Generálny projektant oznámi svoje stanovisko k projektovej úlohe investorovi, ktorý ho pripojí k projektovej úlohe ako jeden z podkladov pre jej posúdenie, štátnu expertízu a schválenie.

(4) Podrobný obsah stanoviska generálneho projektanta je uvedený v prílohe č. 1.

Tretí oddiel

Štúdia súboru stavieb

§ 24

(1) Štúdia súboru stavieb (§ 11 ods. 1 prvá veta) rieši vzájomné urbanistické, výrobné, technické, funkčné, prevádzkové, dopravné a ekonomické súvislosti jednotlivých stavieb súboru a nadväznosti na súvisiace investície, požiadavky na jednotlivé stavby a spoločné inžinierske siete a objasňuje vecnú a časovú koordináciu postupnej prípravy a realizácie jednotlivých stavieb a základnú koncepciu zariadenia staveniska včítane využitia trvalých objektov stavieb, prípadne iných doterajších objektov. Ak sa v súvislosti so stavbami KBV pripravujú účelové alebo podmieňujúce stavby, zahŕňa štúdia súboru stavieb vždy aj tieto stavby.

(2) Spracovanie štúdie súboru stavieb a jej postupné spresňovanie zabezpečuje, pokiaľ si to nevyhradí nadriadený orgán,

a) investor, ak ide o súbor ním pripravovaných stavieb,

b) investor, ktorého stavba vyvolala potrebu ďalších stavieb súboru u iných investorov, v spolupráci s týmito investormi, ak nedôjde k inej dohode,

c) pri priemyselných aglomeráciách investor s rozhodujúcim podielom na výstavbe, a pokiaľ nedôjde o tom k dohode, investor určený dohodou nadriadených, prípadne ústredných orgánov.

(3) Štúdia súboru stavieb musí byť vypracovaná najneskôr s projektovou úlohou prvej stavby súboru a musí byť v súlade s územno - plánovacou dokumentáciou; je podkladom pre návrhy projektových úloh ďalších stavieb súboru, podľa ktorých sa postupne spresňuje.

(4) Pre spôsob spracovania a pre prerokovanie štúdie súboru stavieb, prípadne pre vyžiadanie stanovísk k nej primerane platia ustanovenia druhého oddielu; štúdia sa prerokuje najneskôr spoločne s projektovou úlohou prvej stavby súboru.

(5) Ak štúdia súboru stavieb alebo jej časť nahrádza projektové úlohy jednotlivých stavieb súboru podľa § 4 ods. 4 písm. b), prispôsobí sa, prípadne postupne pre jednotlivé stavby súboru alebo ich časti jej obsah podľa prílohy č. 5 v potrebnej miere obsahu podľa prílohy č. 2 tak, aby pre jednotlivé stavby súboru spĺňala účely uvedené v § 13 a 14.

(6) Štúdia súboru stavieb podľa odseku 5 podlieha štátnej expertíze, ak je aspoň jedna zo stavieb súboru záväzná alebo centralizovaná, a schvaľuje sa podľa ustanovenia § 64 ods. 7. Pre spôsob jej spracovania, pre prerokovanie, vyžiadanie stanovísk, štátnu expertízu a schválenie platia obdobne ustanovenia vzťahujúce sa na projektovú úlohu.

(7) Podrobný obsah štúdie súboru stavieb je uvedený v prílohe č. 5.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Prvý oddiel

Spoločné ustanovenie

§ 25

Členenie a rozsah projektovej dokumentácie

(1) Projektová dokumentácia stavby sa člení obvykle na dva stupne, a to na úvodný projekt a na vykonávacie projekty.

(2) Za podmienok ustanovených touto vyhláškou sa môže vypracovať jednostupňový projekt (§ 28), prípadne zjednodušená projektová dokumentácia (§ 4 ods. 6 a 7).

(3) Súčasťou projektovej dokumentácie stavby nie je najmä:

a) výkresová a iná dokumentácia (ďalej len „dodávateľská dokumentácia“), ktorú spracúvajú dodávatelia

aa) v rámci svojej výrobnej prípravy,64)

ab) na základe vykonávacích projektov ako súčasť svojej dodávky,65)

b) dokumentácia dočasných objektov zariadenia staveniska a dokumentácia nevyhnutných úprav doterajších a trvalých objektov (časť A bod 1.1 prílohy č. 14) na účely zariadenia staveniska, ktorá sa spracúva v súlade so základným riešením zariadenia staveniska určeným v úvodnom projekte obdobne podľa ustanovení § 4 ods. 6 a 7 a § 28 vyhlášky a ktorú zabezpečuje dodávateľ stavebnej časti; túto dokumentáciu môže dodávateľ stavebnej časti vypracovať ešte pred schválením úvodného projektu,

c) dokumentácia automatizovaných systémov riadenia spracovaná podľa osobitných predpisov.66)

§ 26

Zabezpečenie projektovej dokumentácie

(1) Projektovú dokumentáciu pre celú stavbu a výkon autorského dozoru zabezpečuje pre investora generálny projektant, pokiaľ nejde o prípady uvedené v odsekoch 3 a 4.

(2) V rozsahu svojej dodávky spracúvajú

a) vyšší dodávatelia súborov strojov a zariadení67) uvedení v zoznamoch vydaných ich nadriadenými ústrednými orgánmi podľa osobitných predpisov68) pre generálneho projektanta príslušnú časť úvodného projektu pri označených zoznamových dodávkach, pokiaľ sa na tom vzájomne dohodli alebo tak rozhodli ich nadriadené orgány,

b) vyšší dodávatelia rekonštrukcií a modernizácií technologického zariadenia,69) ktorí spracovali vykonávacie, prípadne jednostupňové projekty pre pôvodnú dodávku, pre generálneho projektanta príslušnú časť úvodného, prípadne jednostupňového projektu na jeho požiadanie.

(3) Vykonávacie projekty prevádzkových súborov (čiastkových prevádzkových súborov) dodávaných ako vyššia dodávka zabezpečujú ich vyšší dodávatelia ako súčasť svojich dodávok.67)

(4) Vykonávacie projekty stavebných objektov zabezpečuje dodávateľ stavebnej časti stavby ako súčasť svojej dodávky,70) ak nejde o prípad podľa odseku 5. Ak dodávateľ stavebnej časti stavby pri prerokúvaní projektovej úlohy podľa § 20 ods. 7 o to požiada, je generálny projektant povinný vykonávacie projekty preňho spracovať a odovzdať mu ich v termínoch dohovorených podľa plánu organizácie výstavby. O tom sa uzavrie medzi dodávateľom stavebnej časti a generálnym projektantom zmluva.25)

(5) V prípadoch, keď investor, generálny projektant a dodávateľ stavebnej časti sú podriadení jednému nadriadenému, prípadne ústrednému orgánu môže tento orgán určiť, že vykonávacie projekty stavebných objektov zabezpečuje pre investora generálny projektant.

§ 27

Projektové podklady

(1) Priami dodávatelia sú povinní poskytovať na spracovanie projektovej dokumentácie projektové podklady v celom rozsahu svojich dodávok na žiadosť jej spracovateľa doloženú východiskovými technickými údajmi a údajom o predpokladaných (plánovaných) termínoch začatia a dokončenia príslušných prevádzkových súborov a stavebných objektov. Tú istú povinnosť majú aj poddodávatelia voči priamym dodávateľom. Ak sa tak dohodne priamy vyšší dodávateľ so spracovateľom projektovej dokumentácie, môže od svojho dodávateľa požadovať, aby projektové podklady poskytol v jeho mene priamo spracovateľovi.

(2) Za podobných podmienok ako dodávatelia podľa odseku 1 sú povinní poskytovať dostupné projektové podklady dovozcovia organizáciám, pre ktoré zabezpečujú dovoz strojov alebo investičných celkov. Ak sa dovoz zabezpečuje priamo pre investora, je spracovateľ príslušnej projektovej dokumentácie povinný poskytovať východiskové technické údaje na obstaranie projektových podkladov. Investor sa môže dohodnúť s organizáciou, ktorá preňho spracúva príslušnú projektovú dokumentáciu, že v jeho mene obstará od dovozcu projektové podklady.

(3) Dodávatelia uvedení v odseku 1 zodpovedajú za správnosť a úplnosť projektových podkladov, vyšší dodávatelia vždy aj za ich skoordinovanosť; túto zodpovednosť nemôžu vopred vylúčiť. Poskytnutými projektovými podkladmi sú viazaní, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak; môžu ich zmeniť iba vtedy, keď v súlade s osobitnými predpismi71) dôjde k zmene ich výrobného programu, inak len ak sa na tom dohodnú účastníci výstavby, prípadne ich nadriadené orgány. Projektové podklady poskytnuté dovozcom sú záväzné, len ak sa uzavrela zahraničná zmluva.

(4) Východiskové technické údaje sa prispôsobujú druhu a zložitosti dodávok a danému stupňu projektovej dokumentácie a uvádzajú sa v podrobnostiach nevyhnutných pre poskytnutie projektových podkladov.

(5) Projektovými podkladmi72) sú konštrukčné, technologické, hmotnostné a iné údaje, ktorými sú definované základné vlastnosti stavebných sústav, konštrukcií a prvkov, konštrukcií strojov a zariadení a kovových konštrukcií, ktoré sa majú pri výstavbe použiť, údaje o montáži a užívacích, prípadne prevádzkových podmienkach, ekonomické, rozpočtové a cenové podklady, podklady na vypracovanie plánu organizácie výstavby a podklady na projektovanie automatizácie riadenia. Projektové podklady musia dodávatelia poskytovať v podrobnostiach potrebných na vypracovanie príslušného stupňa projektovej dokumentácie.

(6) Obsah východiskových technických údajov a projektových podkladov je uvedený v prílohe č. 7.

(7) Ak nejde o projektové podklady z dovozu, poskytujú sa projektové podklady týkajúce sa štandardných73) stavebných sústav, konštrukcií a prvkov, konštrukcií strojov a zariadení, kovových konštrukcií a typového programového vybavenia do 15 dní od doručenia požiadavky.

(8) Pri neštandardných - v prípade dovozu aj štandardných - stavebných sústav, konštrukcií a prvkov a pri neštandardných strojoch a zariadeniach a kovových konštrukciách sa poskytujú projektové podklady v lehotách dohodnutých medzi dodávateľmi uvedenými v odseku 1 a spracovateľom projektovej dokumentácie alebo medzi dovozcami a ich odberateľmi (objednávateľmi). Ak nedôjde k dohode o lehotách do 15 dní od doručenia požiadavky, platí požadovaná lehota, pokiaľ dodávateľ v tej istej lehote nepredloží rozpor na rozhodnutie nadriadeným orgánom; to však neplatí pri dovoze.

(9) Východiskové technické údaje sa k žiadosti o poskytnutie projektových podkladov potrebných na vypracovanie vykonávacích projektov nepripájajú, pokiaľ sú zrejmé z odovzdaného úvodného projektu; v týchto prípadoch postačí odvolávka na príslušnú časť úvodného projektu.

(10) Projektové podklady nesmú viesť k zhoršeniu technicko-ekonomických parametrov predchádzajúceho stupňa dokumentácie.

(11) Povinnosť poskytovať projektové podklady splní dodávateľ, ak ide o projektové podklady uvedené v dostupných katalógoch a cenníkoch alebo o typové podklady, prípadne opakovateľné projekty, tým, že odkáže na príslušný platný katalóg, cenník alebo prehľad platných typových podkladov a opakovateľných projektov a označí spracovateľa a distributéra typového podkladu74) a spracovateľa opakovateľného projektu,30) ktorí sú povinní poskytovať tieto podklady spracovateľovi projektovej dokumentácie do 15 dní od doručenia požiadavky.

(12) Projektové podklady uvedené v odseku 7 sa poskytujú bez odplaty; projektové podklady uvedené v odseku 8 sa poskytujú za odplatu podľa osobitných predpisov,75) prípadne podľa § 74.

(13) Ak spracovateľ projektovej dokumentácie požaduje najmä pri modernizáciách údaje o súčasnom stave, investor a ostatní správcovia zariadenia sú povinní poskytnúť ich do 15 dní od doručenia požiadavky.

§ 28

Jednostupňový projekt

(1) Jednostupňový projekt sa spracúva v obdobnej skladbe ako úvodný projekt s podrobnosťou vykonávacieho projektu.

(2) Jednostupňový projekt sa vypracúva

a) pre stavby, ktoré nevyžadujú zložitejšie riešenie, najmä pre stavby s jednoduchým architektonickým a stavebno - technickým riešením a pre stavby so známou technológiou výroby (prevádzky),

b) pre stavby zabezpečujúce rozvoj odborov s veľmi krátkymi inovačnými cyklami, ktoré na návrh ústredného orgánu investora určí príslušná komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj,

c) pri použití typových podkladov, prípadne podrobnej dokumentácie k typovému podkladu stavebného objektu alebo opakovateľných projektov,

d) ak tak určí orgán oprávnený schváliť projektovú úlohu pri stavbách uvedených v § 4 ods. 5.

(3) Jednostupňový projekt sa môže vypracovať aj pre iné stavby, než ktoré sú uvedené v odseku 2, ak sa o tom účastníci výstavby dohodnú (§ 20 ods. 7), najmä ak sa tým zjednoduší a urýchli projektová príprava stavieb.

(4) V rámci úvodného projektu možno projektovú dokumentáciu jednoduchých stavebných objektov, prípadne prevádzkových súborov alebo ich častí spracovať jednostupňovo. V rámci jednostupňového projektu možno projektovú dokumentáciu zložitých stavebných objektov, prípadne prevádzkových súborov spracovať v úrovni úvodného projektu; do podrobností vykonávacieho projektu sa táto dokumentácia dopracuje dodatočne v súlade s časovým plánom výstavby.

§ 29

Projektová dokumentácia zo zahraničia

Pokiaľ osobitné predpisy alebo opatrenia76) neustanovujú inak, môže sa projektová dokumentácia zo zahraničia použiť, len ak vyhovuje tuzemským právnym predpisom, najmä technickým normám. Súlad dokumentácie s týmito predpismi alebo udelenie potrebných výnimiek zabezpečuje organizácia, pre ktorú dovozca zabezpečuje jej dovoz.

Druhý oddiel

Úvodný (jednostupňový) projekt

Účel a funkcia úvodného (jednostupňového) projektu

§ 30

(1) Úvodný (jednostupňový) projekt je súborným technicko-ekonomickým, architektonickým a výtvarným riešením celej stavby, prípadne jej etapy.

(2) Úvodným (jednostupňovým) projektom sa nesmú zhoršiť záväzné údaje a ukazovatele schválenej projektovej úlohy.

(3) Úvodný (jednostupňový) projekt najmä

a) preukazuje súhrnnú efektívnosť44) predpokladanú projektovou úlohou,

b) definitívne určuje funkciu, rozsah a účinky stavby, jej technicko-ekonomickú, architektonickú a výtvarnú úroveň,

c) určuje definitívne členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty (§ 66 ods. 3) a prípadne aj na ucelené časti, určuje skladbu hlavných strojov a zariadení v jednotlivých prevádzkových súboroch a ich vzájomnú väzbu, stavebné sústavy a technologické súbory stavebných objektov; pri prevádzkovo nevyskúšaných strojoch a zariadeniach uvedie dôsledky, prípadne riziká spojené s ich použitím včítane náhradného riešenia,

d) spresňuje rozsah dovozu strojov, investičných celkov, licencií a iných dodávok, údaje o vhodnosti, efektívnosti a devízovej návratnosti dovozu uvedené v projektovej úlohe [§ 13 ods. 2 písm. d)],

e) určuje spôsob riadenia technologických a výrobných procesov, prípadne spôsob jeho automatizácie a určuje zásady organizácie prevádzky; pritom vyjadruje potrebné väzby na prevádzkovaný alebo budovaný automatizovaný systém riadenia,66)

f) určuje podmienky a spôsob riešenia stavby a jej prevádzky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti práce a technických zariadení, požiarnej ochrany a civilnej obrany,

g) rieši spôsob pripojenia stavby na systém verejnej dopravy,40)

h) rieši podmienky ochrany proti korózii podzemných kovových zariadení,

i) rieši spôsob racionálneho hospodárenia s palivami a energiami (energetickú náročnosť stavby),

j) rieši územno-technické vzťahy, najmä

- zabezpečuje dodržanie podmienok ochranných pásem, chránených území, chránených častí prírody a ochrany pamiatkových objektov,

- rieši pripojenie stavby na dopravné a rozvodné siete a na kanalizáciu,

k) rieši spôsob zabezpečenia budúcej prevádzky (zabezpečenie surovín, palív, energií, vody, dopravy, pracovných síl a pod.); pri modernizácii aj spôsob a zabezpečenie repasií77) a opráv strojov, ktoré sa budú inštalovať z doterajšej prevádzky,

l) spresňuje rozsah odňatia pozemkov poľnohospodárskemu a lesnému pôdnemu fondu a výpočet odvodu peňažných súm,

m) spresňuje požadovaný počet pracovníkov, z toho prírastok a zdroj jeho krytia,

n) určuje rozpočtové náklady stavby.

(4) Súčasťou úvodného (jednostupňového) projektu je plán organizácie výstavby (príloha č. 8 časť F), ktorý

a) je podkladom pre prerokúvanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese78) a pre riadenie a kontrolu uskutočňovania stavieb, ak nie sú riadené podľa iných predpisov,79)

b) vyjadruje spôsob a postup ďalšej prípravy a uskutočňovania stavby, najmä dodávateľský systém, časový plán, základné riešenie zariadenia staveniska včítane využitia trvalých objektov stavby, prípadne doterajších objektov a preukázanie nevyhnutnosti mimo globálnych objektov, zabezpečenia zemníkov, trás mimo staveniskovej prepravy a jej hospodárnosti, podmienky uvedenia stavby a prípadne aj jej ucelených častí do prevádzky (užívania), požiadavky na organizáciu vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok a pri modernizáciách a rekonštrukciách aj spresnenie spôsobu a rozsahu prevádzky v priebehu uskutočňovania stavby a rozsahu nevyhnutných provizórií.

(5) Statický výpočet, základné technologické, hydrotechnické a iné výpočty, rozbory nákladov obstarania a technické údaje o vykonaných prieskumoch pripojí generálny projektant vo dvoch vyhotoveniach ako doklad k úvodnému projektu len na výslovnú žiadosť investora, pokiaľ osobitné predpisy, najmä technické normy neustanovujú inak. Ak treba preukázať fungovanie automatizácie v extrémnych stavoch procesu, priloží ako doklad aj výsledky simulácie procesu.

(6) Ak sa výpočty uvedené v odseku 5 urobili pomocou samočinných počítačov, postačí, ak generálny projektant poskytne údaj o základných podmienkach a výsledkoch, prípadne aj algoritmus riešenia.

(7) Podrobný obsah a skladba úvodného projektu sú uvedené v prílohe č. 8.

(8) Postup pri určovaní lehôt výstavby v úvodnom (jednostupňovom) projekte je uvedený v prílohe č. 15.

§ 31

Úvodný (jednostupňový) projekt80) na stavbu, prípadne na jej etapu je podkladom pre

a) žiadosť o vydanie stavebného povolenia,81)

b) plánovanie investičnej výstavby,

c) zabezpečenie financovania stavby,

d) uzavretie dodávkových zmlúv,82)

e) spracovanie vykonávacích projektov, ak nejde o jednostupňový projekt,

f) žiadosť o udelenie súhlasu na začatie stavby83) a na účely registrácie začínanej stavby.84)

§ 32

Spôsob vypracovania úvodného (jednostupňového) projektu

(1) Úvodný (jednostupňový) projekt sa spracúva na základe schválenej prípravnej dokumentácie a rozhodnutia o umiestnení stavby. Pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby a schválením projektovej úlohy

a) nesmú byť začaté práce na úvodnom (jednostupňovom) projekte, pokiaľ na to nedá po zvážení možných rizík výnimočne súhlas orgán oprávnený schváliť projektovú úlohu; pri rekonštrukciách a modernizáciách môžu byť tieto práce začaté aj bez takého súhlasu, pokiaľ si orgán oprávnený schváliť projektovú úlohu jeho udelenie nevyhradil;

b) nemôže byť úvodný (jednostupňový) projekt dokončený a odovzdaný investorovi.

(2) Ústredné orgány investorov zhodnotia vždy ku koncu kalendárneho roka výnimočné súhlasy udelené podľa odseku 1; v prípade, že došlo k zmareniu projektových prác, podajú o tom správu príslušnej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.

(3) Úvodný (jednostupňový) projekt sa spracúva na celú stavbu; ak sú v schválenej projektovej úlohe vymedzené etapy stavby (§ 17), spracúvajú sa úvodné (jednostupňové) projekty na jednotlivé etapy.

(4) Ak sa úvodný (jednostupňový) projekt stavby vypracúva na etapy, musí sa súčasne s úvodným (jednostupňovým) projektom na prvú etapu spracovať v nevyhnutnom rozsahu plán organizácie výstavby, celková situácia stavby (zastavovací plán) a súhrnný rozpočet na celú stavbu (§ 52 ods. 3). V úvodnom projekte každej ďalšej etapy sa musí preukázať, že sa dodržia celkové náklady stavby a lehota výstavby určená v úvodnom projekte prvej etapy.

(5) Prieskumné práce a geodetické podklady nevyhnutné pre úvodný (jednostupňový) projekt sa môžu zabezpečovať ešte pred schválením prípravnej dokumentácie, ak dá na to súhlas orgán príslušný na jej schválenie; ak tieto práce zabezpečuje investor, je generálny projektant povinný poskytnúť mu potrebné konzultácie a východiskové údaje. Dopĺňajúce prieskumy a dopĺňajúce geodetické práce, pokiaľ ich potreba vyplynie v priebehu prác na úvodnom (jednostupňovom) projekte, zabezpečuje generálny projektant.

(6) Ak niektoré časti úvodného projektu výnimočne nemožno vypracovať v podrobnosti umožňujúcej spracovať vykonávacie projekty a ak ide o prevádzkové súbory alebo stavebné objekty, na ktorých sa majú začať práce v neskoršom termíne, môžu sa účastníci výstavby dohodnúť, že sa tieto časti dopracujú do nevyhnutnej podrobnosti po schválení úvodného projektu; s tým musí vysloviť súhlas orgán príslušný na schválenie úvodného projektu, ak si to nevyhradí ústredný orgán investora. Týmto postupom nesmie byť dotknuté ustanovenie § 64 ods. 8 písm. a) ani ohrozené plánované začatie a dokončenie stavby.

§ 33

Spolupráca dodávateľov pri vypracovaní úvodného (jednostupňového) projektu

(1) Po ukončení prác na projektovej úlohe - najneskoršie do začatia prác na úvodnom (jednostupňovom) projekte - musí investor spolu s ostatnými účastníkmi výstavby na podklade predchádzajúcich rokovaní (§ 12, § 16 ods. 2 a § 20 ods. 7) zabezpečiť spoluprácu všetkých dodávateľov, prípadne dovozcov pri vypracovaní úvodného (jednostupňového) projektu najmä uzavretím príslušných zmlúv.85)

(2) Na základe zmlúv podľa odseku 1, prípadne na základe dohôd uzavretých podľa § 16 ods. 2 poskytne generálny projektant v priebehu prác na úvodnom (jednostupňovom) projekte vyšším dodávateľom čiastkové projektové výsledky na ich výrobnú prípravu. Vyšší dodávatelia poskytnú generálnemu projektantovi výsledky svojej predvýrobnej prípravy na využitie pri dokončení úvodného (jednostupňového) projektu, najmä plánu organizácie výstavby (príloha č. 8 časť F). Termíny na vzájomné poskytovanie výsledkov podľa tohto odseku dohodnú účastníci výstavby tak, aby sa zabezpečila včasná projektová aj výrobná príprava.

§ 34

Členenie stavby v úvodnom (jednostupňovom) projekte

(1) V úvodnom (jednostupňovom) projekte sa stavba člení na technologickú a stavebnú časť (príloha č. 8 časti C a D); v týchto častiach ďalej najmä na prevádzkové súbory (čiastkové prevádzkové súbory) a stavebné objekty alebo ich časti, prípadne aj na stroje a zariadenia. Toto členenie je podkladom pre uzavieranie hospodárskych zmlúv.

(2) Na účely plánovania sa rozumejú

a) technologickou časťou náklady výrobkov a výkonov, ktoré sa zahŕňajú do hláv II a IV súhrnného rozpočtu, a s nimi súvisiace náklady a výdavky patriace do hláv VI, VII a VIII súhrnného rozpočtu,

b) stavebnou časťou náklady výrobkov a výkonov, ktoré sa zahŕňajú do hláv III a V súhrnného rozpočtu, a s nimi súvisiace náklady a výdavky hláv VI, VII a VIII súhrnného rozpočtu; pri stavbách KBV patria do stavebnej časti aj náklady výrobkov a výkonov, ktoré sa zahŕňajú do hlavy IV súhrnného rozpočtu.

(3) Pri stavbách KBV patria pre uzavieranie hospodárskych zmlúv do stavebnej časti aj výrobky a výkony, ktorých náklady sa zahŕňajú do hlavy IV súhrnného rozpočtu.

§ 35

Použitie niektorých práv

Ak generálny projektant použije v projektovom riešení vynález, je povinný vyznačiť túto skutočnosť v úvodnom (jednostupňovom) projekte a zároveň vymedziť ekonomický alebo iný spoločenský význam a dôsledky využitia vynálezu. Rovnako postupuje, ak použije zlepšovací návrh.

Prerokúvanie úvodného (jednostupňového) projektu

§ 36

Spoločné ustanovenia

(1) Prerokovanie úvodného (jednostupňového) projektu vecne nadväzuje na prerokúvanie projektovej úlohy (§ 20); zahŕňa prerokovanie úvodného (jednostupňového) projektu v priebehu prác (§ 37) a v závere prác (§ 38).

(2) Účastníci výstavby a príslušné orgány a organizácie sú pri prerokúvaní úvodného (jednostupňového) projektu povinní postupovať obdobne podľa ustanovenia § 20 ods. 8. Doklady o týchto rokovaniach, pokiaľ nie sú iba konzultáciami, sa pripájajú k úvodnému (jednostupňovému) projektu. Údaje o konzultáciách sa uvedú informatívne v správe. Generálny projektant a investor sa navzájom priebežne informujú o výsledkoch rokovaní, ktoré vedú samostatne.

§ 37

Prerokúvanie úvodného (jednostupňového) projektu v priebehu prác

(1) Ak osobitné predpisy neustanovujú inak,

a) uskutočňuje sa prerokúvanie úvodného (jednostupňového) projektu v priebehu prác podľa potreby konzultáciami;

b) prerokúvajú sa veci, ktoré sa už prerokovali v štádiu projektovej úlohy, znova len vtedy, ak v priebehu prác na úvodnom (jednostupňovom) projekte došlo k zmene predpokladov, z ktorých sa vychádzalo pri prerokúvaní projektovej úlohy; prerokúvanie úvodného (jednostupňového) projektu tak isto odpadá, pokiaľ by jeho predmetom bolo iba overenie, že sa dodržali podmienky určené pri prerokúvaní projektovej úlohy v územnom konaní;

c) nie sú orgány a organizácie, s ktorými sa úvodný (jednostupňový) projekt prerokúva, oprávnené vyžadovať predkladanie celej dokumentácie, ale len častí, ktoré sa dotýkajú ich pôsobnosti.

(2) Pokiaľ prerokovanie úvodného (jednostupňového) projektu neodpadá podľa odseku 1, prerokúva ho v priebehu prác

a) generálny projektant najmä z hľadísk uvedených v § 30 ods. 3 písm. f) až j) a ods. 4 a pri stavbách, ktorých dokumentácia podlieha štátnej expertíze z hľadiska, ako sa vyhovelo požiadavkám odborových orgánov na riešenie sociálneho zariadenia staveniska [§ 20 ods. 1 písm. g)];

b) investor najmä z hľadísk uvedených v § 30 ods. 3 písm. k) až m) a prípadne aj spôsob likvidácie škôd na poľnohospodárskych a lesných porastoch a kultúrach, ku ktorým dôjde pri výstavbe;

c) investor alebo vyšší dodávateľ zabezpečujúci, prípadne obstarávajúci86) dovoz strojov za účasti generálneho projektanta s dovozcom najmä z hľadísk

- vhodnosti úvodného (jednostupňového) projektu ako obchodného podkladu pre uzavretie zahraničnej zmluvy,

- primeranosti predpokladanej zahraničnej ceny dovážaných strojov, investičných celkov,

- optimálnych termínov pre uzavretie a plnenie zahraničnej zmluvy,

- optimálnych podmienok využitia záručnej zodpovednosti zahraničného podniku.

(3) Generálny projektant určí štádium rozpracovanosti, v ktorom sú investor a priami dodávatelia povinní prerokovať s ním na jeho výzvu koncepciu technicko-ekonomického, architektonického a výtvarného riešenia úvodného (jednostupňového) projektu; pri záväzných a centralizovaných stavbách aj za účasti zástupcu orgánu, ktorý vykonal štátnu expertízu projektovej úlohy, a schvaľujúceho orgánu, pokiaľ si účasť vyhradili. Podľa povahy stavby sa môže dohodnúť aj účasť ďalších orgánov a organizácií. O prerokovaní koncepcie technicko-ekonomického riešenia úvodného (jednostupňového) projektu vyhotoví generálny projektant zápisnicu, ktorú musia podpísať zástupcovia všetkých orgánov a organizácií, ktoré sa na prerokovaní zúčastnili.

§ 38

Prerokúvanie úvodného (jednostupňového) projektu v závere prác

(1) V závere prác na úvodnom (jednostupňovom) projekte prerokuje generálny projektant s investorom celkové riešenie úvodného (jednostupňového) projektu včítane súhrnného rozpočtu a spôsob a podmienky výkonu autorského dozoru. Spoločne prerokujú87) generálny projektant a investor s priamymi vyššími dodávateľmi, s ďalšími rozhodujúcimi priamymi dodávateľmi a dovozcami

a) časti úvodného (jednostupňového) projektu týkajúce sa ich dodávok včítane príslušnej časti súhrnného rozpočtu a rozpočtov prevádzkových súborov a stavebných objektov a prípadne aj rozpočtov mimo globálnych objektov zariadenia staveniska; ak ide o odbytové rozpočty, použijú sa obdobne ustanovenia § 58 ods. 4 písm. a) až c),

b) plán organizácie výstavby, najmä základné riešenie zariadenia staveniska, lehoty výstavby, termíny vypracovania vykonávacích projektov, prípadne ich častí s uvedením ich spracovateľov a termínov odovzdávania východiskových technických údajov, projektových podkladov a čiastkových projektových výsledkov,

c) spôsob a podmienky výkonu autorského dozoru

a vyhotovia o tom zápisnicu.

(2) Rokovanie podľa odseku 1 vecne nadväzuje na prerokúvanie koncepcie technicko-ekonomického riešenia úvodného (jednostupňového) projektu podľa § 37 ods. 3. Rokovanie zvoláva a zápisnicu o ňom vyhotovuje generálny projektant; zápisnica sa pripája k úvodnému (jednostupňovému) projektu.

(3) V zápisnici o prerokovaní úvodného (jednostupňového) projektu potvrdia dodávatelia a dovozcovia najmä to, že dodávky pre stavbu sú schopní zabezpečiť v súlade s úvodným (jednostupňovým) projektom pri dodržaní lehoty výstavby a rozpočtových nákladov v ňom určených, prípadne uvedú dôvody svojho nesúhlasu. Súčasne zdôvodnia prípadné zvýšenie nákladov svojich dodávok proti nákladom prerokovaným s nimi podľa § 20 ods. 7.

(4) Účastníci výstavby uvedení v odseku 1 sú povinní dostaviť sa na rokovanie, ak dostali pozvánku a návrh príslušnej časti úvodného (jednostupňového) projektu najmenej 15 dní vopred.88) Táto povinnosť sa vzťahuje aj na poddodávateľov, pokiaľ by ich dodávatelia prizvali na rokovanie obdobným spôsobom najmenej 7 dní vopred.

(5) Pokiaľ by sa niektorý z účastníkov výstavby na rokovanie nedostavil ani nedoručil do dňa rokovania písomne svoje jednoznačné stanovisko, predpokladá sa, že s úvodným (jednostupňovým) projektom súhlasí.

(6) Dokončený úvodný (jednostupňový) projekt sa prerokúva s dotknutými orgánmi štátnej správy (príloha č. 16) v stavebnom konaní. Na urýchlenie priebehu stavebného konania môže však investor obstarať stanoviská týchto orgánov ešte pred jeho začatím89) a priložiť ich k žiadosti o stavebné povolenie. Vždy však pred začatím stavebného konania investor obstará rozhodnutie tých orgánov, ktoré ho vydávajú na základe osobitných predpisov podľa správneho poriadku.

(7) Ak dodávateľ predloží pre stavebné konanie dokumentáciu podľa § 25 ods. 3 písm. b) do začatia stavebného konania podľa odseku 6, prerokujú sa obe žiadosti súčasne.

(8) Generálny projektant je povinný bezodkladne upraviť úvodný (jednostupňový) projekt podľa výsledku stavebného konania.

§ 39

Rozpory pri prerokúvaní úvodného (jednostupňového) projektu

(1) Ak pri prerokúvaní úvodného (jednostupňového) projektu na záver prác dôjde k rozporom, ktoré sa nepodarilo odstrániť rokovaním účastníkov výstavby, alebo ak sa na rokovanie nedostaví niektorý z účastníkov výstavby ani nedoručil do dňa rokovania písomne svoje jednoznačné stanovisko (§ 38 ods. 5), nie je to prekážkou pre odovzdanie úvodného (jednostupňového) projektu investorovi. Generálny projektant v takom prípade pripojí k odovzdávanému úvodnému (jednostupňovému) projektu doklad o márnom prerokovaní.

(2) Po rozhodnutí o rozporoch uvedených v odseku 1 podľa § 73, prípadne podľa osobitných predpisov je generálny projektant povinný bezodkladne premietnuť výsledok rozhodnutia do úvodného (jednostupňového) projektu včítane rozpočtov a plánu organizácie výstavby [§ 38 ods. 1 písm. a) a b)].

Tretí oddiel

Vykonávacie projekty

§ 40

Účel vykonávacích projektov

(1) Vykonávacími projektmi sa prehlbuje, spresňuje, prípadne dopĺňa riešenie úvodného projektu do takej podrobnosti, aby boli postačujúcim podkladom pre výrobnú prípravu dodávateľov a pre uskutočnenie stavby.

(2) Vykonávacími projektmi sa nesmú zhoršiť parametre ani zmeniť technicko-ekonomické, architektonické a výtvarné riešenie ani zvýšiť celkový počet pracovníkov a jeho prírastok určený schváleným úvodným projektom.

§ 41

Spôsob vypracovania vykonávacích projektov

(1) Vykonávacie projekty sa spracúvajú na jednotlivé prevádzkové súbory (čiastkové prevádzkové súbory) a stavebné objekty, prípadne postupne na ich dohodnuté časti; postupné spracovanie a odovzdávanie vykonávacích projektov po častiach je možné len za podmienky, že nedôjde k zvýšeniu nákladov90) včítane nákladov na projektové práce ani k nesúladu v technickom riešení.

(2) Časti vykonávacích projektov podľa odseku 1 dohodne generálny projektant s investorom a príslušným priamym dodávateľom pred dokončením úvodného projektu.

(3) Prieskumy a geodetické podklady potrebné na spracovanie vykonávacích projektov zabezpečuje ich spracovateľ.

(4) Statický výpočet, technologický výpočet, výsledky simulácie procesov a ostatné výpočty a údaje o dopĺňajúcich prieskumoch sa pripájajú vo dvoch vyhotoveniach ako doklad k odovzdávanému vykonávaciemu projektu.

(5) Vyšší dodávateľ zabezpečujúci vykonávací projekt ako súčasť svojej dodávky odovzdá jedno vyhotovenie dokončeného vykonávacieho projektu prevádzkového súboru a stavebného objektu alebo jeho časti včítane odbytového rozpočtu aj generálnemu projektantovi na overenie súladu so schváleným úvodným projektom a na ďalší výkon autorského dozoru.

(6) Podrobný obsah vykonávacích projektov je uvedený v prílohe č. 9.

§ 42

Zabezpečenie súladu medzi vykonávacími projektmi

(1) Súlad medzi vykonávacím projektom stavebného objektu a vykonávacími projektmi prevádzkových súborov (čiastkových prevádzkových súborov), prípadne iných súčastí technologickej časti stavby v ňom umiestnených zabezpečuje spracovateľ vykonávacieho projektu stavebného objektu.

(2) Súlad medzi vykonávacími projektmi dvoch alebo viacerých prevádzkových súborov dodávaných investorovi (odberateľovi) jedným vyšším dodávateľom zabezpečuje tento vyšší dodávateľ.

(3) Súlad medzi vykonávacími projektmi dvoch alebo viacerých stavebných objektov spracúvaných jedným spracovateľom zabezpečuje tento spracovateľ.

(4) V ostatných prípadoch91) zabezpečuje súlad medzi vykonávacími projektmi generálny projektant.

(5) Spracovatelia vykonávacích projektov sú povinní poskytnúť si navzájom a generálnemu projektantovi čiastkové projektové výsledky92) potrebné na vykonávanie činnosti podľa odsekov 1 až 4 v termínoch podľa časového plánu organizácie výstavby.

(6) Rozpory vzniknuté pri zabezpečovaní súladu medzi vykonávacími projektmi podľa odsekov 1 až 5 rieši generálny projektant.

§ 43

Zmeny

(1) Ak sa pri vypracovaní vykonávacích projektov zistí, že treba celkom výnimočne zmeniť riešenie niektorej časti schváleného úvodného projektu, musí to spracovateľ vykonávacieho projektu oznámiť investorovi - a ak investor nie je odberateľom spracovateľa - aj odberateľovi.

(2) Investor bez zbytočného odkladu prerokuje návrh zmeny úvodného projektu s generálnym projektantom, s priamymi vyššími dodávateľmi, prípadne dovozcom a podľa potreby so stavebným úradom alebo dotknutými orgánmi štátnej správy, dohodne s nimi podmienky ďalšieho postupu a odôvodnený návrh zmeny predloží na vyslovenie súhlasu orgánu, ktorý schválil úvodný projekt.

(3) Podľa ustanovení odsekov 1 a 2 nemožno postupovať, ak ide o prípady uvedené v § 66 a 67.

PIATA ČASŤ

CELKOVÉ NÁKLADY, PREPOČTOVÁ A ROZPOČTOVÁ ČASŤ DOKUMENTÁCIE

Prvý oddiel

Celkové náklady v investičnom zámere a v prepočtovej časti dokumentácie

§ 44

Celkové náklady a skladba prepočtovej a rozpočtovej časti dokumentácie

(1) Celkové náklady stavby sú všetky náklady a výdavky investora súvisiace s jej vybudovaním. Vyjadrujú sa v investičnom zámere, prepočtovej časti prípravnej dokumentácie a v rozpočtovej časti projektovej dokumentácie so zreteľom na dosiahnutú vyjasnenosť stavby.

(2) Prepočtovú časť prípravnej dokumentácie tvorí prepočet celkových nákladov stavby (ďalej len „prepočet“).

(3) Rozpočtovú časť projektovej dokumentácie tvoria:

a) súhrnný rozpočet k úvodnému (jednostupňovému) projektu (ďalej len „súhrnný rozpočet“) zahŕňajúci rozpočtové náklady uvedené v rozpočtoch (odbytových rozpočtoch) prevádzkových súborov a stavebných objektov a v rozpočtoch ostatných výrobkov, výkonov a výdavkov (ďalej len „rozpočty ostatných výrobkov a výkonov“) a rekapituláciu nákladov stavby (ďalej len „rekapitulácia“) podľa ucelených častí stavby; vzor tejto rekapitulácie je uvedený v prílohe č. 10,

b) odbytové rozpočty jednotlivých prevádzkových súborov a stavebných objektov a rozpočty zahŕňajúce náklady na ostatné výrobky a výkony,

c) kontrolné zostavenie rozpočtových nákladov (ďalej len „kontrolné zostavenie“) zahŕňajúce náklady z dohodnutých odbytových rozpočtov prevádzkových súborov a stavebných objektov, náklady ostatných výrobkov a výkonov a kontrolnú rekapituláciu nákladov stavby (ďalej len „kontrolná rekapitulácia“) podľa jej ucelených častí.

(4) Na vyjadrenie celkových nákladov stavby sa, s výnimkou investičného zámeru, používajú tlačivá č. 1 až 3, ktorých vzory sú uvedené v prílohe č. 10. Tlačivá č. 1 a 2 sa používajú pri všetkých stavbách okrem stavieb KBV, pri ktorých sa tlačivo č. 2 nahrádza tlačivom č. 3. Ako alternatíva za predpísané tlačivá č. 1 až 3 sa môžu pri spracovaní celkových nákladov stavby na počítačoch použiť výstupy z počítača za predpokladu, že ich obsah a štruktúra sú zhodné s tlačivami č. 1 až 3.

(5) Evidenčne sa na tlačive č. 1 (okrem celkových nákladov stavby) vykazujú náklady na predmety získané po vyriešení úloh plánu rozvoja vedy a techniky, ktoré sa do základných prostriedkov prevádzajú bezodplatne.93)

(6) Náklady na stavebné experimenty94) zaradené do plánu experimentálneho overovania vo výstavbe sa nezahŕňajú do nákladov stavby a evidenčne sa nevykazujú.

§ 45

Členenie celkových nákladov stavby

(1) Celkové náklady stavby v prepočte projektovej úlohy, súhrnnom rozpočte a kontrolnom zostavení rozpočtových nákladov stavby sa členia na jedenásť hláv takto:

Hlava I Projektové a prieskumné práce

Hlava II Prevádzkové súbory spolu

v tom: - dodávka

- montáž

- doplnkové náklady

Hlava III Stavebné objekty spolu

v tom: - základné náklady

- doplnkové náklady

Hlava IV Stroje, zariadenie, náradie a inventár investičnej povahy

Hlava V Umelecké diela

Hlava VI Vedľajšie náklady spolu

v tom: a) prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska

b) územné vplyvy

c) mimoriadne sťažené pracovné prostredie (prevádzkové vplyvy)

d) ostatné

Hlava VII Ostatné náklady neuvedené v iných hlavách

Hlava VIII Rezerva

Hlava IX Iné investície

Hlava X Náklady uhrádzané z investičných prostriedkov nezahŕňané do základných prostriedkov

z toho: príspevky iným investorom

Hlava XI Náklady uhrádzané z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov

z toho: kompletizačná činnosť.

(2) Podrobné členenie celkových nákladov stavby je uvedené v prílohe č. 11.

(3) V investičnom zámere a v štúdiu súboru stavieb možno, s výnimkou prvej stavby súboru, členiť celkové náklady zjednodušene; pritom sa uvedú aspoň

a) celkové náklady stavby,

b) náklady zahŕňané do plánu investičnej výstavby;

v tom:

ba) náklady stavebnej časti

z toho: náklady na dovoz v členení zo socialistických krajín a z nesocialistických krajín

bb) náklady technologickej časti

z toho: náklady na montáž, náklady na dovoz v členení zo socialistických krajín a z nesocialistických krajín,

c) náklady na dovoz95) spolu

v tom:

ca) náklady na dovoz zo socialistických krajín

cb) náklady na dovoz z nesocialistických krajín.

§ 46

Náklady dovozu

Náklady dovozu sa vyjadrujú v príslušných hlavách rozpočtu (prepočtu) podľa stupňa technickej vyjasnenosti veľkoobchodnými cenami, limitmi kúpnych cien96) a cenovými informáciami dovozcu na obdobie uvažovanej realizácie dodávok.

Oddiel druhý

Celkové náklady v investičnom zámere a prepočet v prípravnej dokumentácii

§ 47

Celkové náklady v investičnom zámere

(1) Celkové náklady stavby sa v investičnom zámere určia pomocou sústav technicko-hospodárskych ukazovateľov, porovnaním s inými progresívnymi stavbami, prípadne inými porovnaniami.97)

(2) Celkové náklady možno v investičnom zámere členiť zjednodušene podľa § 45 ods. 3.

Prepočet v projektovej úlohe

§ 48

Spôsob zostavenia prepočtu

(1) Celkové náklady stavby sa určia ako súčet nákladov prevádzkových súborov, stavebných objektov a ostatných výrobkov, výkonov a výdavkov. Náklady sa zostavia s využitím prepočtových informácií dodávateľských organizácií, prípadne dovozcov, prepočtových a rozpočtových ukazovateľov odvodených z vyprojektovaných alebo realizovaných stavieb, opakovateľných projektov, typových podkladov, prípadne iných nástrojov na určovanie nákladov; prihliadne sa aj na podmienky staveniska a na zásady riešenia zariadenia staveniska (príloha č. 2 časť F Organizácia výstavby).

(2) Prepočtové náklady zostavené podľa odseku 1 sa porovnávajú so sústavami technicko-hospodárskych ukazovateľov, s nákladmi iných progresívnych stavieb, prípadne sa overujú inými porovnaniami; pri záväzných a centralizovaných stavbách sa porovnávajú aj s celkovými nákladmi investičného zámeru; odchýlky sa zdôvodňujú.

(3) V prepočte sa náklady vyjadria v členení podľa § 45 (prílohy č. 10 a 11).

(4) Ak ide o stavbu, ktorá sa člení na etapy podľa § 17, zostavuje sa prepočet pre celú stavbu a v členení na jednotlivé etapy.

(5) Vedľajšie náklady na prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska sa uvádzajú v hlave VI prepočtu a určujú sa globálnymi sadzbami podľa osobitného opatrenia,98) s výnimkou mimo globálnych objektov zariadenia staveniska (príloha č. 14), pre ktoré sa náklady rozpočtujú spravidla pomocou ukazovateľov.

§ 49

Rezerva

(1) Súčasťou prepočtu je rezerva, ktorá sa použije v súlade s postupným spresňovaním technického riešenia na spresnenie rozpočtových nákladov hláv II až VII v súhrnnom rozpočte. Nemožno ju využiť na vecné rozšírenie alebo koncepčnú zmenu stavby.

(2) Rezerva sa uvádza v hlave VIII prepočtu a určí sa:

a) pri novobudovaných stavbách (novostavbách) v rozmedzí od 7 do 10 %,

b) pri rekonštrukciách alebo modernizáciách - s výnimkou uvedenou pod písmenom c) - v rozmedzí od 10 do 14 %,

c) pri modernizáciách bytového fondu v rozmedzí od 15 do 20 %,

d) pri banských stavbách so zvýšeným rizikom do výšky 30 %, pri ostatných banských stavbách a pri stavbách na podkopanom území do výšky 20 %,

e) pri stavbách s podzemnými objektmi (okrem banských) odboru 82514) do výšky 20 % pre tieto objekty,

f) pri stavbách a udržiavacích prácach spojených so zachovaním a obnovou kultúrnych pamiatok financovaných z neinvestičných prostriedkov v rozmedzí od 15 do 20 %.

Základňou na určenie rezervy sú náklady hláv II a III prepočtu; pri stavbách s nákladmi na dovoz, ktorých dokumentácia podlieha štátnej expertíze, môže orgán vykonávajúci štátnu expertízu upraviť v záveroch štátnej expertízy základňu na určenie rezervy.

(3) Pri určení výšky rezervy sa prihliada na náročnosť a zložitosť stavby, na rizikovosť, objem dovozu a ostatné špecifické podmienky jej uskutočňovania a na stanovisko budúceho generálneho projektanta a rozhodujúcich dodávateľov.

§ 50

Zvýšenie rezervy

Rezerva v prepočte sa zvýši, ak sa požaduje použitie prevádzkovo nevyskúšaných strojov a zariadení, ktoré sú predmetom plánu rozvoja vedy a techniky,99) o sumu nákladov na náhradné riešenie, najviac o sumu nákladov plánovaných na vývoj takých strojov a zariadení. Táto časť rezervy sa smie použiť len v prípade neúspešného skončenia ich vývoja.

§ 51

Prepočet v štúdii súboru stavieb

(1) Prepočet v štúdii súboru stavieb sa spracuje ako súčet prepočtov, prípadne celkových nákladov jednotlivých stavieb súboru; pritom sa prepočet pre prvú stavbu súboru urobí spôsobom určeným pre projektovú úlohu (§ 48), pre jednotlivé ostatné stavby súboru sa určia celkové náklady pomocou sústav technicko-hospodárskych ukazovateľov, porovnaním s inými progresívnymi stavbami, prípadne inými porovnaniami97) a členia sa zjednodušene podľa § 45 ods. 3. Ak dôjde k dohode o zriadení združeného zariadenia staveniska súboru stavieb, postupuje sa aj podľa prílohy č. 14. Prepočet v štúdii súboru stavieb sa postupne spresní podľa prepočtov projektových úloh, ktoré sa spracujú neskoršie.

(2) Ak ide o štúdiu súboru stavieb podľa § 24 ods. 5, spracúva sa jej prepočet, prípadne postupne prepočty jednotlivých stavieb alebo ich častí tak, aby plnil funkciu prepočtu v projektovej úlohe (§ 48).

Tretí oddiel

Rozpočtová časť úvodného (jednostupňového) projektu

§ 52

Súhrnný rozpočet

(1) V súhrnnom rozpočte sa celkové náklady stavby určia ako súčet rozpočtových nákladov prevádzkových súborov, stavebných objektov, ostatných výrobkov, výkonov a výdavkov vyčíslených včítane vedľajších rozpočtových nákladov.

(2) Súhrnný rozpočet sa spracúva v členení podľa § 45 a podľa miery vyjasnenosti stavby dosiahnutej v úvodnom projekte. Prerokúva sa podľa § 38.

(3) Ak ide o stavbu, pre ktorú boli schválené etapy podľa § 17, súhrnný rozpočet sa zostavuje vždy pre celú stavbu ako súhrn rozpočtových nákladov všetkých etáp; rozpočtové náklady jednotlivých etáp sa vyjadrujú v samostatných rozpočtoch ako súčasť úvodných projektov etáp. Pre etapy, ktorých úvodné projekty sa spracujú neskoršie, plní funkciu súhrnného rozpočtu stavby prepočet k projektovej úlohe.

(4) V prílohách, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť súhrnného rozpočtu, sa uvedú

a) rekapitulácia podľa ucelených častí stavby,100)

b) zdôvodnenie odchýlok od prepočtu v projektovej úlohe (§ 48 ods. 2).

§ 53

Rozpočty prevádzkových súborov a stavebných objektov

(1) Rozpočty prevádzkových súborov a stavebných objektov určujú ich rozpočtové náklady, ktoré sa členia na

a) základné rozpočtové náklady,

b) doplnkové rozpočtové náklady,

c) vedľajšie rozpočtové náklady.

(2) Na zostavenie rozpočtov prevádzkových súborov a stavebných objektov sa použijú súhrnné ceny, skupinové ceny101) a iné ceny, za ktoré možno podľa osobitných predpisov102) fakturovať. Ak nie sú určené alebo ich nemožno použiť s ohľadom na dosiahnutý stupeň technickej vyjasnenosti, použijú sa

a) cenové limity a ak nie je povinnosť ich uplatniť, predbežné ceny,103)

b) rozpočtové ukazovatele stavebných objektov, prevádzkových súborov alebo ich častí vypracované, prerokované a schválené podľa osobitného predpisu,104)

c) iné rozpočtové ukazovatele spracované generálnym projektantom alebo cenové informácie dovozcov (§ 27), ak nemožno použiť ceny alebo rozpočtové ukazovatele podľa písmen a) a b).

(3) Ak sa spracúva jednostupňový projekt stavby alebo jednotlivých prevádzkových súborov alebo stavebných objektov, určujú sa náklady v jeho rozpočte cenami alebo rozpočtovými ukazovateľmi podľa odseku 2 písm. b).

(4) Rozpočty zostavené pomocou cien alebo pomocou rozpočtových ukazovateľov podľa odseku 2 písm. b) sú odbytovými rozpočtami.

§ 54

Rozpočty ostatných výrobkov a výkonov a vedľajšie náklady na zariadenie staveniska

(1) V rozpočtoch ostatných výrobkov a výkonov sa náklady zahŕňané do hláv I, IV, V, VI,98) VII, IX, X a XI súhrnného rozpočtu určujú cenami, a ak nie sú určené, využijú sa rozpočtové ukazovatele, prípadne informácie, najmä od dodávateľov.

(2) Vedľajšie náklady na prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska uvádzané v hlave VI súhrnného rozpočtu sa určujú spôsobom ustanoveným v § 48 ods. 5.

§ 55

Rezerva

(1) Súčasťou súhrnného rozpočtu je rezerva, ktorá je určená na krytie nákladov zahŕňaných do hláv II až VII súhrnného rozpočtu, ktoré sa nemohli predvídať; nemôže sa použiť na vecné rozšírenie alebo koncepčnú zmenu stavby. Najmenej 50 % tejto rezervy je pri použití úvodného projektu vyhradené na krytie nepredvídaných nákladov alebo zmien cien pri realizácii stavby. Podiely rezervy určenej na náklady dodávok z dovozu zahŕňaných do hláv II a III, možno použiť len na krytie zmien nákladov v príslušnej hlave, vyvolaných zmenami cien z dovozu. Súhlas s čerpaním rezervy dáva investor po dohode s generálnym projektantom; pri záväzných a centralizovaných stavbách aj so súhlasom ústredného orgánu investora, pokiaľ si to vyhradí.

(2) Rezerva sa uvádza v hlave VIII súhrnného rozpočtu a určuje sa:

a) pri novobudovaných stavbách (novostavbách) v rozmedzí od 4 do 7 %,

b) pri rekonštrukciách alebo modernizáciách - s výnimkou uvedenou pod písmenom c) - v rozmedzí od 5 do 10 %,

c) pri modernizáciách bytového fondu v rozmedzí od 13 do 18 %,

d) pri banských stavbách so zvýšeným rizikom do výšky 30 % pri ostatných banských stavbách a pri stavbách na podkopanom území do výšky 20 %,

e) pri stavbách s podzemnými objektmi (okrem banských) odboru 82514) do výšky 20 % pre tieto objekty,

f) pri stavbách a udržiavacích prácach spojených so zachovaním a obnovou objektov kultúrnych pamiatok financovaných z neinvestičných prostriedkov v rozmedzí od 13 do 18 %.

Základňa na určenie rezervy je zhodná so základňou podľa § 49 ods. 2.

(3) Pri určení výšky rezervy sa prihliada na náročnosť a zložitosť stavby, na rizikovosť, objem dovozu a na ostatné špecifické podmienky jej uskutočňovania a na stanovisko investora a jeho rozhodujúcich dodávateľov.

§ 56

Zvýšenie rezervy

Rezerva v súhrnnom rozpočte stavby sa pri použití prevádzkovo nevyskúšaných strojov a zariadení, ktoré sú predmetom plánu rozvoja vedy a techniky, zvýši a používa obdobne ako v prepočte (§ 50).

§ 57

Výška rozpočtových nákladov

Náklady súhrnného rozpočtu stavby zahŕňané do plánu investičnej výstavby nemôžu byť vyššie než obdobné náklady prepočtu schválenej projektovej úlohy, pokiaľ také zvýšenie nie je schválené postupom podľa § 66 ods. 1.

Štvrtý oddiel

Rozpočtová časť vykonávacích projektov

§ 58

Rozpočty prevádzkových súborov a stavebných objektov a ich prerokovanie

(1) Súčasťou vykonávacích projektov prevádzkových súborov a stavebných objektov, prípadne ich častí dohodnutých podľa § 41 ods. 2 sú rozpočty spracované vždy pomocou cien ako odbytové rozpočty. Ak boli odbytové rozpočty spracované a prerokované ako súčasť úvodného projektu, priložia ich spracovatelia vykonávacích projektov k vykonávacím projektom, prípadne k ich častiam; tieto rozpočty sa podľa odsekov 2 a 3 neprerokúvajú, pokiaľ nejde o zmeny podľa § 66 alebo § 67; nové rozpočty sa nespracúvajú.

(2) Priamy dodávateľ, ktorý zabezpečuje dodávku vykonávacieho projektu príslušného prevádzkového súboru alebo stavebného objektu, je povinný návrh odbytového rozpočtu spolu s príslušnou časťou vykonávacieho projektu prerokovať s investorom a generálnym projektantom. Zápisnicu o prerokovaní pripojí priamy dodávateľ k vykonávaciemu projektu.

(3) Ak generálny projektant zabezpečuje vykonávací projekt prevádzkového súboru alebo stavebného objektu pre investora, prerokuje návrh odbytového rozpočtu spolu s príslušnou časťou vykonávacieho projektu s investorom a s priamymi dodávateľmi, ktorí podľa potreby prizvú svojich dodávateľov. Zápisnicu o prerokovaní pripojí generálny projektant k vykonávaciemu projektu.

(4) Pri prerokúvaní podľa odsekov 2 a 3, ktoré sa musí skončiť najneskoršie 30 dní pred začatím prác na príslušnom prevádzkovom súbore alebo stavebnom objekte, sa najmä overuje, či

a) sa použili správne ceny,

b) sa dodržali predpisy o rozpočtovaní,

c) množstvo výrobkov a výkonov zodpovedá riešeniu príslušného projektu,

d) sa neprekročia náklady úvodného projektu.

§ 59

Rozpočty ostatných výrobkov a výkonov a rozpočty mimo globálnych objektov zariadenia staveniska

(1) Rozpočty ostatných výrobkov a výkonov zostavuje generálny projektant pomocou cien, a to pri tých výrobkoch a výkonoch, pre ktoré sa v úvodnom projekte použili rozpočtové ukazovatele a informácie, prípadne odborné prepočty.

(2) Rozpočty mimo globálnych objektov zariadenia staveniska ako súčasť dokumentácie dočasných objektov zariadenia staveniska spracúva [§ 25 ods. 3 písm. b)] a prerokúva vyšší dodávateľ stavebnej časti obdobne podľa ustanovenia § 58.

§ 60

Vzťah nákladov v odbytových rozpočtoch k nákladom súhrnného rozpočtu

(1) Rozpočtové náklady určené v odbytových rozpočtoch prevádzkových súborov a stavebných objektov a v rozpočtoch výrobkov a výkonov nesmú vo svojom súhrne prekročiť rozpočtové náklady určené pre ne v súhrnnom rozpočte.

(2) Ak pri niektorých prevádzkových súboroch a stavebných objektoch výnimočne nemožno dodržať tieto rozpočtové náklady, možno použiť na ich zvýšenie úspory dosiahnuté pri prerokúvaní odbytových rozpočtov ostatných prevádzkových súborov alebo stavebných objektov. Ak tieto úspory nestačia, možno použiť rezervu, ale len za podmienok ustanovených v § 55 ods. 1. Osobitný predpis ustanovuje, ktoré orgány a za akých podmienok môžu povoliť výnimku z ustanovenia odseku 1.105)

Piaty oddiel

Spoločné ustanovenia

§ 61

Účel a funkcie dohodnutých odbytových rozpočtov a ich zmeny

(1) Odbytové rozpočty, pri ktorých došlo pri prerokúvaní podľa § 38 ods. 1 alebo podľa § 58 ods. 2 a 3 k dohode o množstve výrobkov a výkonov a ich ocenení (ohodnotení) v súlade s výkresmi a zoznamami strojov a zariadení a technickými správami, prípadne, pri ktorých sa odstránili rozpory podľa § 73 alebo podľa osobitných predpisov (ďalej len „dohodnuté odbytové rozpočty“), sú jedným zo záväzných podkladov pre vystavovanie zisťovacích protokolov, splátkových listov a faktúr; položky, pri ktorých sa použili cenové limity alebo predbežné ceny musia sa pred vystavením splátkového listu a faktúry nahradiť cenami, za ktoré možno fakturovať.

(2) Dohodnuté odbytové rozpočty sa zmenia

a) pri zmenách ocenenia,

1. ak dôjde k zmene cien najneskoršie 30 dní pred začatím prác na príslušnom prevádzkovom súbore alebo stavebnom objekte;

2. ak dôjde k zmenám cien neskoršie a vláda alebo príslušný cenový úrad rozhodne o premietnutí týchto zmien do rozpočtov stavieb;

3. ak sa nahrádzajú ceny, za ktoré nemožno podľa cenových predpisov fakturovať, cenami, za ktoré možno fakturovať;

4. ak sa rozhodnú podľa § 73, prípadne podľa osobitných predpisov rozpory, ku ktorým došlo pri prerokúvaní odbytového rozpočtu, odchylne od stanoviska generálneho projektanta [§ 62 ods. 2 písm. b)],

b) pri zvýšení množstva výrobkov a výkonov prerokovaného v odbytových rozpočtoch, ak dá naň vopred súhlas investor po dohode s generálnym projektantom a dodávateľom zápisom do stavebného (montážneho) denníka,

c) pri použití náhradných látok alebo výrobkov za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,106) alebo ak investor výslovne súhlasí so zmenou dohodnutých nákladov v prípadoch, keď sa tuzemské výrobky nahrádzajú výrobkami z dovozu,

d) pri zmenách projektovej dokumentácie.

(3) Pri zmenách uvedených v odseku 2 je organizácia, ktorá zabezpečovala projektovú dokumentáciu, ktorej súčasťou je odbytový rozpočet, povinná zabezpečiť spracovanie dodatku k nemu, do ktorého sa premietnu zmeny vždy za obdobie dohodnuté medzi dodávateľom a investorom, najneskoršie do dňa, keď vznikne právo fakturovať. Dodatok k odbytovému rozpočtu sa podľa potreby prerokuje podľa obdoby ustanovenia § 38 ods. 1 alebo § 58 ods. 2 a 3.

§ 62

Rozpory pri prerokúvaní odbytových rozpočtov

(1) Ak pri prerokúvaní odbytových rozpočtov podľa § 38 alebo § 58 dôjde k rozporom, ktoré sa nepodarilo odstrániť rokovaním účastníkov výstavby,

a) nie je to prekážkou pre odovzdanie úvodného (jednostupňového) projektu investorovi (§ 39 ods. 1) alebo vykonávacích projektov investorovi, generálnemu projektantovi a dodávateľom,

b) platí až do rozhodnutia rozporu stanovisko generálneho projektanta.

(2) Po rozhodnutí rozporov uvedených v odseku 1 podľa § 73 alebo podľa osobitných predpisov107)

a) postupuje sa podľa § 39 ods. 2, ak ide o odbytové rozpočty spracované ako súčasť úvodného (jednostupňového) projektu,

b) spracovateľ je povinný bezodkladne premietnuť výsledok rozhodnutia do odbytových rozpočtov, prípadne do príslušných častí vykonávacích projektov a generálny projektant do kontrolného zostavenia, ak ide o odbytové rozpočty spracované ako súčasť vykonávacích projektov.

§ 63

Kontrolné zostavenie

(1) Dohodnuté odbytové rozpočty prevádzkových súborov a stavebných objektov, rozpočty ostatných výrobkov, výkonov a výdavkov sú podkladom pre spracovanie kontrolného zostavenia včítane kontrolnej rekapitulácie, ktoré spracúva generálny projektant v rámci autorského dozoru. Využíva pritom vlastné podklady, podklady investora a vyšších dodávateľov, ktoré mu odovzdáva investor.

(2) Kontrolné zostavenie spracúva generálny projektant priebežne; predkladá ho investorovi v dohodnutých termínoch na jeho vyžiadanie na sledovanie dodržiavania nákladov schváleného súhrnného rozpočtu stavby. Záverečné kontrolné zostavenie sa musí dokončiť do začatia prác na poslednom prevádzkovom súbore alebo stavebnom objekte.

ŠIESTA ČASŤ

SCHVAĽOVANIE PROJEKTOVEJ ÚLOHY A ÚVODNÉHO (JEDNOSTUPŇOVÉHO) PROJEKTU A ŠTÁTNA EXPERTÍZA

§ 64

Schvaľovanie projektovej úlohy a úvodného (jednostupňového) projektu

(1) Projektovú úlohu schvaľuje

a) ústredný orgán investora pri záväzných a centralizovaných stavbách, pokiaľ si schválenie nevyhradila príslušná vláda,

b) pri ostatných stavbách orgán (organizácia) určený ústredným orgánom investora, pokiaľ si schválenie nevyhradil tento orgán; ústredný orgán investora môže určiť podmienky, za ktorých sa môže projektová úloha schváliť.

(2) Schvaľujúci orgán (organizácia) určí vo schvaľovacom protokole k projektovej úlohe - pokiaľ tak neurobil iným opatrením - ktorému orgánu (organizácii) patrí schváliť úvodný (jednostupňový) projekt, prípadne zjednodušenú projektovú dokumentáciu.

(3) Projektová úloha a úvodný (jednostupňový) projekt sa schvaľuje na podklade posúdenia (príloha č. 12 bod A 1.2), ktoré zabezpečuje schvaľujúci orgán.

(4) Pri stavbách, ktorých dokumentácia podlieha štátnej expertíze (§ 65 ods. 1), je nevyhnutným podkladom pre schválenie projektovej úlohy vykonanie štátnej expertízy. Pri schválení projektovej úlohy a úvodného projektu sa musia rešpektovať záväzné údaje a záväzné závery určené orgánom štátnej expertízy. Schvaľovací protokol k projektovej úlohe záväzných a centralizovaných stavieb sa musí bezodkladne zaslať orgánu štátnej expertízy, orgánom, ktoré vypracovali stanovisko na účely štátnej expertízy, a podľa umiestnenia stavby aj príslušnej plánovacej komisii republiky.

(5) Projektová úloha predkladaná na štátnu expertízu a na schválenie musí byť doložená najmä rozhodnutím o umiestnení stavby a stanoviskom generálneho projektanta vyžiadaným podľa § 23; ak ide o súbor stavieb, musia byť projektové úlohy všetkých stavieb súboru doložené aj postupne spresňovanou štúdiou súboru.

(6) Projektová úloha sa nesmie schváliť, ak

a) pri stavbách nad 10 mil. Kčs nákladov zahŕňaných do plánu investičnej výstavby

aa) nedosahuje aspoň technicko-ekonomickú úroveň určenú na podklade schválených sústav technicko-hospodárskych ukazovateľov108) alebo úroveň dosahovanú na porovnateľných progresívnych stavbách;97) pri stavbách KBV sa nedodržali regulatívy vyplývajúce z urbanistických ukazovateľov, investorský rozvrh a objemy prostriedkov plánované pre dané obdobie;

ab) neboli dohodnutí alebo určení rozhodujúci dodávatelia alebo dovozcovia a dodávateľský systém;

ac) nebol vydaný prísľub palivovej alebo energetickej základne,109)

b) pri všetkých stavbách vyžadujúcich prírastok počtu pracovníkov alebo nové stavebné pozemky nebolo vydané kladné stanovisko orgánu oblastného plánovania,

c) sa zmluvne nezabezpečilo prevzatie stavby do správy (vlastníctva) budúcim prevádzkovateľom.

(7) Pokiaľ sa schvaľuje štúdia súboru stavieb (§ 24 ods. 5), použijú sa primerane ustanovenia odsekov 1 až 6.

(8) Úvodný (jednostupňový) projekt sa nesmie schváliť, ak

a) sa nezabezpečí splnenie záväzných údajov, ukazovateľov a podmienok schválenia úvodného (jednostupňového) projektu uvedených v protokole o schválení projektovej úlohy;

b) nie sú odstránené rozpory o technickom riešení110) alebo o časovom pláne výstavby, pokiaľ expertízne stanovisko vydané podľa § 73 ods. 4 nie je zhodné so stanoviskom schvaľujúceho orgánu,

c) nebolo vydané rozhodnutie o určení palivovej alebo energetickej základne.109)

(9) Schválenie vykonané v rozpore s ustanoveniami odsekov 6 a 8 je neplatné.

(10) Z dokumentácie predkladanej na schválenie musí byť zrejmé, či došlo pri vypracovaní a prerokovaní dokumentácie k rozporom a s akým výsledkom boli odstránené, prípadne, že boli predložené na riešenie podľa § 73 alebo podľa osobitných predpisov.111)

(11) Vykonávacie projekty nepodliehajú schvaľovaniu, pokiaľ technické normy neustanovujú inak.

(12) Projektová úloha a úvodný (jednostupňový) projekt nemôžu byť podkladom na účely uvedené v § 14 a 31, ak od nich schválenia uplynula lehota dlhšia než dva roky, pokiaľ schvaľujúci orgán v odôvodnených prípadoch neurčil inú lehotu.

(13) Podrobnosti o postupe, spôsobe a náležitostiach schvaľovania prípravnej a projektovej dokumentácie obsahuje príloha č. 12 vyhlášky.

§ 65

Štátna expertíza

(1) Štátnej expertíze podliehajú

a) rozvojové dokumenty dohodnuté medzi orgánom štátnej expertízy a príslušnou plánovacou komisiou,

b) investičné zámery záväzných a centralizovaných stavieb (súborov stavieb),

c) prípravná dokumentácia záväzných stavieb (súborov stavieb), strojov a zariadení nezahrnutých do rozpočtov stavieb určených ako záväzné úlohy štátneho plánu, centralizovaných stavieb (súborov stavieb) a ostatných stavieb KBV určených výberom [ods. 5 písm. b)].

(2) Štátnu expertízu vykonávajú orgány štátnej expertízy; podľa príslušnosti sú nimi Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Česká komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.

(3) Orgány štátnej expertízy vykonávajú štátnu expertízu najmä z hľadiska celospoločenských záujmov a súladu so zámermi štátno-technickej investičnej a bytovej politiky, tvorby a ochrany životného prostredia a medzinárodnej deľby práce; pri rozvojových dokumentoch v rozsahu a spôsobom dohodnutým osobitne podľa charakteru týchto dokumentov s príslušnou plánovacou komisiou.

(4) Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj vykonáva štátnu expertízu

a) rozvojových dokumentov dohodnutých so Štátnou plánovacou komisiou,

b) dokumentácie uvedenej v odseku 1 písm. b) a c) v odvetviach riadených federálnymi ústrednými orgánmi,

c) dokumentácie uvedenej v odseku 1 písm. b) a c) v odvetviach riadených ústrednými orgánmi republík, a to stavieb spracovateľského priemyslu

- pri ktorých dovoz z nesocialistických krajín pre výstavbu je vyšší než 100 mil. Kčs fco,

- zahrnutých do štátnych cieľových programov, ktorých náklady (hlava II-VIII) sú vyššie než 100 mil. Kčs,

- ktorých náklady (hlava II-VIII) sú vyššie než 500 mil. Kčs,

d) dokumentácie stavieb a strojov a zariadení nezahrnutých do rozpočtov stavieb, ktoré určí vláda Československej socialistickej republiky pri schválení štátneho plánu na návrh Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj predložený po dohode so Štátnou plánovacou komisiou po prerokovaní s príslušnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj republiky.

(5) Česká komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj vykonávajú podľa príslušnosti štátnu expertízu

a) rozvojových dokumentov dohodnutých s príslušnou plánovacou komisiou,

b) dokumentácie uvedenej v odseku 1 písm. b) a c) v odvetviach riadených ústrednými orgánmi republík, pokiaľ štátnu expertízu nevykonáva Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj; pritom ostatné stavby KBV určia výberom po dohode s príslušnou plánovacou komisiou republiky.

(6) Orgány štátnej expertízy si na účely štátnej expertízy investičných zámerov vyžadujú stanovisko príslušného ministerstva financií; pri stavbách (súboroch stavieb) ústredných orgánov republík uvedených v odseku 4 písm. c) a d) a v odseku 5 písm. b) s nákladmi (hlava II až VIII) vyššími než 500 mil. Kčs aj Federálneho ministerstva financií; od ostatných orgánov uvedených v odseku 7 písm. b) až f) a ďalších orgánov podľa povahy prípadu. Orgány štátnej expertízy postupujú obdobne pri vykonávaní štátnej expertízy rozvojových dokumentov, pokiaľ sa s príslušnou plánovacou komisiou nedohodnú inak.

(7) Orgány štátnej expertízy si na účely štátnej expertízy prípravnej dokumentácie vyžadujú stanoviská

a) príslušnej plánovacej komisie,

b) príslušného ministerstva financií,

c) príslušného cenového úradu,

d) Federálneho ministerstva zahraničného obchodu,

e) Štátnej banky československej - ústredia alebo príslušného hlavného ústavu,

f) prípadne ďalších ústredných orgánov.

(8) Ak Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj vykonáva štátnu expertízu prípravnej dokumentácie stavieb a strojov a zariadení nezahrnutých do rozpočtov stavieb ústredných orgánov republík, vyžaduje si okrem stanovísk príslušných orgánov republík uvedených v odseku 7 aj stanoviská Štátnej plánovacej komisie, Federálneho ministerstva financií, Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a príslušnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.

(9) Ak štátnu expertízu prípravnej dokumentácie vykonávajú Česká komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj alebo Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, vyžiadajú si okrem stanovísk príslušných orgánov republík uvedených v odseku 7 - pokiaľ nedôjde k inej dohode - aj stanoviská Štátnej plánovacej komisie, Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, a ak ide o stavbu (súbor stavieb) alebo stroje a zariadenia nezahrnuté do rozpočtu stavieb s prepočtovým nákladom vyšším než 500 mil. Kčs, aj stanovisko Federálneho ministerstva financií.

(10) Výsledkom štátnej expertízy je pri rozvojových dokumentoch a investičných zámeroch expertízne stanovisko, pri prípravnej dokumentácii protokol o štátnej expertíze; ich súčasťou sú závery štátnej expertízy. Závery štátnej expertízy sú záväzné pre ďalšiu prípravu a realizáciu stavby, pokiaľ sú takto označené a nevyplýva inak z osobitných predpisov.

(11) Obdobne vydávajú orgány štátnej expertízy expertízne stanoviská k rozporom podľa § 73 ods. 4.

(12) Orgány štátnej expertízy môžu po dohode s príslušnou plánovacou komisiou upustiť od vykonania štátnej expertízy projektových úloh stavieb technicky a z hľadiska širších národohospodárskych súvislostí jednoduchých, pokiaľ sa v projektovej úlohe dodržia záväzné údaje a ukazovatele ustanovené v investičnom zámere. V takom prípade posudzuje projektovú úlohu ústredný orgán investora, pričom postupuje obdobne, ako je určené pre štátnu expertízu a závery posúdenia predloží pred schválením projektovej úlohy príslušnému orgánu štátnej expertízy na kontrolu. Obdobne možno postupovať, ak sa vykonala štátna expertíza štúdie súboru stavieb spracovanej podľa § 24 ods. 1 až 4 za podmienky, že sa dodržia v projektových úlohách závery štátnej expertízy štúdie súboru stavieb.

(13) Orgány štátnej expertízy môžu v záveroch expertízneho stanoviska k rozvojovým dokumentom a k investičným zámerom na návrh ústredného orgánu investora určiť účelné obmedzenia rozsahu prípravnej, prípadne projektovej dokumentácie zamýšľaných stavieb.

(14) Ak o to orgány štátnej expertízy požiadajú v protokole o štátnej expertíze prípravnej dokumentácie, predložia im ústredné orgány investorov na kontrolu závery posúdenia úvodného (jednostupňového) projektu pred jeho schválením.

(15) Ustanovenia odsekov 1 až 14 sa nevzťahujú na stavby uvedené v osobitnej časti plánu.

(16) Podrobnosti o obsahu a spôsobe vykonávania štátnej expertízy obsahuje príloha č. 12 vyhlášky.

§ 66

Postup pri nedodržaní a zmene údajov a ukazovateľov dokumentácie

(1) Ak sa výnimočne nemôžu dodržať

a) pri spracovaní alebo schválení projektovej úlohy záväzné údaje a závery štátnej expertízy štúdie súboru stavieb v prípadoch podľa § 65 ods. 12, musí sa ich zmena podrobiť štátnej expertíze obdobne ako štúdia súboru stavieb;

b) pri spracovaní alebo schvaľovaní úvodného (jednostupňového) projektu záväzné údaje, ukazovatele alebo záväzné podmienky schválenej projektovej úlohy (časť A body 2.3.2 a 2.3.5 prílohy č. 12 a príloha č. 13), musí sa zmena prerokovať, posúdiť, prípadne podrobiť štátnej expertíze a schváliť obdobne ako projektová úloha;

c) pri spracovaní vykonávacích projektov podmienky ustanovené v § 40 ods. 2, musí zmenu prerokovať, posúdiť a schváliť orgán, ktorý schválil úvodný projekt. Ak sú zmenou dotknuté údaje, ukazovatele a podmienky uvedené pod písmenom b), je na schválenie zmeny potrebný súhlas orgánu, ktorý schválil projektovú úlohu; pri záväzných a centralizovaných stavbách musí byť súhlas tohto orgánu doložený kladným stanoviskom príslušného orgánu štátnej expertízy.

(2) Nevyhnutný rozsah a náležitosti dokumentácie dokladajúcej zmeny podľa odseku 1 určuje podľa povahy zmien orgán príslušný na jej schválenie; pri stavbách, ktorých dokumentácia podlieha štátnej expertíze, po dohode s príslušným orgánom štátnej expertízy.

(3) Ak pri spracovaní úvodného (jednostupňového) projektu pri záväzných a centralizovaných stavbách dôjde k podstatnej zmene v členení stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty, musí s takou zmenou vysloviť súhlas orgán, ktorý vykonal štátnu expertízu prípravnej dokumentácie.

(4) Záväzné členenie stavby na ucelené časti a etapy možno v priebehu uskutočňovania stavby meniť112) len so súhlasom orgánu, ktorý schválil projektovú úlohu; pri stavbách, ktorých dokumentácia podlieha štátnej expertíze, aj so súhlasom príslušného orgánu štátnej expertízy.

(5) Ak dokumentácia predložená na schválenie, prípadne štátnu expertízu nespĺňa náležitosti predpísané touto vyhláškou alebo ustanovené podľa odsekov 3 a 4, orgány príslušné na schválenie a štátnu expertízu ju vrátia na doplnenie v lehote, ktorú pritom určia.

§ 67

Postup pri zmene dokumentácie vyvolanej dodatočnými výstupmi vedecko-technického rozvoja alebo zmenou pôvodných podmienok

(1) Ak je v priebehu prípravy alebo realizácie stavby žiadúce uplatniť dodatočne - po schválení úvodného (jednostupňového) projektu - nové i neplánované výstupy vedecko-technického rozvoja, prípadne ak to vyžadujú nepredvídané zmeny pôvodných podmienok a predpokladov (§ 5 ods. 3), premietne sa zmena po prerokovaní s dotknutými dodávateľmi v nevyhnutnom rozsahu do projektovej dokumentácie.

(2) Návrh zmien sa dokladá obdobne podľa § 66 ods. 2; vždy sa musia doložiť stručné údaje nevyhnutné na hodnotenie ekonomických a ostatných dôsledkov a súvislostí zmeny, podľa potreby aj stanoviská rozhodujúcich dodávateľov.

(3) Ak zmenou podľa odseku 1 nedôjde k zhoršeniu žiadneho záväzného údaja alebo ukazovateľa a ak sa dodržia všetky záväzné podmienky schválenej projektovej úlohy, rozhodne o vykonaní zmeny investor v spolupráci s generálnym projektantom.

(4) Ak sa zmenou podľa odseku 1 zhorší niektorý zo záväzných údajov alebo ukazovateľov alebo ak sa nedodrží plnenie niektorej záväznej podmienky schválenej projektovej úlohy, rozhodne o zmene orgán, ktorý schválil projektovú úlohu; ak ide o záväzné a centralizované stavby, vyžiada si na to expertízne stanovisko orgánu štátnej expertízy, ktorý ho vydá po dohode s príslušnou plánovacou komisiou a s príslušným ministerstvom financií.

(5) Orgány uvedené v odseku 4 môžu však pri štátnej expertíze a pri schválení projektovej úlohy vopred určiť, za akých podmienok môže rozhodnúť o zmene podľa odseku 1 orgán príslušný schváliť úvodný (jednostupňový) projekt, prípadne investor v spolupráci s generálnym projektantom i pri zhoršení niektorého záväzného údaja alebo ukazovateľa.

SIEDMA ČASŤ

AUTORSKÝ DOZOR

§ 68

(1) Generálny projektant je vždy povinný vykonávať aj autorský dozor.

(2) Autorským dozorom sa overuje dodržanie technicko-ekonomického, architektonického a výtvarného riešenia úvodného (jednostupňového) projektu v nadväzujúcej činnosti ostatných účastníkov výstavby, a to od schválenia úvodného (jednostupňového) projektu do záverečného hodnotenia stavby.

(3) Podrobný obsah autorského dozoru ustanovuje príloha č. 1.

(4) Na žiadosť generálneho projektanta sú jeho dodávatelia častí úvodného (jednostupňového) projektu povinní zúčastniť sa na autorskom dozore v rozsahu svojich dodávok.

(5) na žiadosť generálneho projektanta sú spracovatelia vykonávacích projektov povinní poskytnúť pri výkone autorského dozoru potrebnú súčinnosť.

(6) Na významných, technicky a architektonicky zložitých stavbách je spravidla autorský dozor trvalý. Na ostatných stavbách sa zabezpečuje občasný autorský dozor. Spôsob a podmienky výkonu autorského dozoru dojednáva generálny projektant s investorom a s dodávateľmi uvedenými v odseku 4 [§ 38 ods. 1 písm. c)].

(7) Vykonávanie autorského dozoru nezbavuje investora zodpovednosti za riadne vykonávanie technického dozoru podľa osobitných predpisov113) a dodávateľa zodpovednosti za riadne uskutočňovanie dodávok.

§ 69

(1) Ak generálny projektant pri výkone autorského dozoru zistí nedodržanie úvodného (jednostupňového) projektu, prípadne nedodržanie právnych predpisov, najmä technických noriem, upovedomí bez zbytočného odkladu, spravidla zápisom do stavebného denníka investora a dodávateľa, prípadne aj orgán, ktorý schválil úvodný (jednostupňový) projekt, a dotknutý orgán štátnej správy.

(2) Ak sa závažné závady vytýkané podľa odseku 1 včas neodstránili alebo ak by mohli byť inak ohrozené dôležité záujmy spoločnosti, môže generálny projektant požadovať, aby sa nezačali alebo aby sa zastavili práce, a zároveň môže o takej požiadavke upovedomiť príslušný stavebný úrad; to nezbavuje investora povinnosti ihneď ohlásiť závažné závady stavebnému úradu.114)

ÔSMA ČASŤ

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA STAVBY

§ 70

(1) Priami dodávatelia sú povinní zakresľovať do jedného vyhotovenia vykonávacích projektov, prípadne jednostupňových projektov všetky zmeny, ku ktorým došlo pri uskutočňovaní ich dodávok; pritom zabezpečujú odborný výkon súvisiacich geodetických prác podľa osobitných predpisov.115)

(2) Toto vyhotovenie vykonávacích projektov, prípadne jednostupňových projektov s vyznačením skutočného vyhotovenia sú priami dodávatelia povinní odovzdať investorovi pri odovzdaní a prevzatí dodávok.

(3) Tú istú povinnosť, ako majú priami dodávatelia podľa odsekov 1 a 2, majú voči nim ich poddodávatelia.

(4) Ak to rozsah zmien zakreslených podľa odseku 1 vyžaduje, sú príslušní spracovatelia vykonávacích projektov, prípadne jednostupňových projektov povinní na žiadosť investora doloženú podkladmi podľa odseku 2 spracovať a investorovi dodať upravené vykonávacie projekty, prípadne jednostupňové projekty v potrebnom počte vyhotovení.

(5) Súborné spracovanie dokumentácie geodetických prác zabezpečuje investor podľa osobitného predpisu.116)

(6) Dokumentáciu podľa odseku 2, prípadne 4 a podľa odseku 5 uchováva investor ako súbornú dokumentáciu skutočného vyhotovenia celej stavby; pritom je povinný poskytnúť117) potrebné časti tejto dokumentácie správcom (prevádzkovateľom) príslušných objektov dopravných sietí, rozvodných sietí a kanalizácií, prípadne zariadení stavby.

DEVIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE

§ 71

(1) Záverečné hodnotenie stavieb sa vykonáva pri stavbách, ktorých náklady (hlava II - VIII) sú v čase dokončenia stavby vyššie než

a) 10 mil. Kčs;

b) 2 mil. Kčs, ale nepresahujú 10 mil. Kčs, ak ide o stavby

ba) s dotáciou zo štátneho rozpočtu alebo

bb) s úverom Štátnej banky československej alebo

bc) pri ktorých tak určil ústredný orgán investora alebo príslušná plánovacia komisia.

(2) Účelom záverečného hodnotenia stavieb je

a) posúdiť na základe predchádzajúceho overenia,118) či

aa) trvajú podmienky, za ktorých bola schválená prípravná a projektová dokumentácia stavby [§ 5 ods. 2 písm. b)],

ab) bol dodržaný schválený vecný rozsah stavby,

ac) boli dosiahnuté projektované technicko - ekonomické parametre stavby, prípadne sú predpoklady ich dosiahnutia,

ad) boli splnené dojednané kvalitatívne podmienky a parametre rozhodujúcich dodávok pre stavbu;

b) v prípade nedosiahnutia projektovaných technicko-ekonomických parametrov stavby [bod ac)] objasniť príčiny a dôsledky ich nedosiahnutia;

c) navrhnúť opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov;

d) poskytnúť podklady pre

da) komplexné hodnotenie účastníkov výstavby a prevádzkovateľov,

db) konečné vyrovnanie voči Štátnej banke československej a štátnemu rozpočtu,

dc) uplatnenie ekonomických stimulov a sankcií včítane osobného ohodnotenia alebo postihu zodpovedných vedúcich pracovníkov.

(3) Investor vyhodnotí stavbu a vypracuje o tom v súlade s odsekom 2 správu o hodnotení stavby

a) pri stavbách s výrobnou kapacitou do 12 mesiacov od začatia prevádzky (skúšobnej prevádzky), prípadne do 6 mesiacov po ukončení dlhodobejšej skúšobnej prevádzky určenej orgánom, ktorý schválil projektovú úlohu,

b) pri ostatných stavbách do 6 mesiacov po dokončení stavby.

(4) Správu o hodnotení stavby doplnenú o stanovisko generálneho projektanta a pri stavbách uvedených v odseku 1 písm. a), ba) a bb) o stanovisko financujúcej pobočky Štátnej banky československej predloží investor orgánu, ktorý schválil projektovú úlohu.

(5) Pri záväzných a centralizovaných stavbách predloží ústredný orgán investora správu o hodnotení stavby do 1 mesiaca po tom, čo ju dostal, s návrhom opatrení a termínov na odstránenie zistených nedostatkov, príslušnej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisii a príslušnej plánovacej komisii republiky, príslušnému ministerstvu financií a Štátnej banke československej; pri stavbách organizácií riadených ústrednými orgánmi republík, pri ktorých štátnu expertízu vykonala Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, aj tejto komisii a Federálnemu ministerstvu financií, pri ktorých sa zúčastnilo na štátnej expertíze. Tieto orgány, s výnimkou Štátnej banky československej, vypracujú k správe stanovisko a do jedného mesiaca po predložení správy odovzdajú stanovisko ústrednému orgánu investora.

(6) Orgán, ktorý schválil projektovú úlohu, posúdi správu o hodnotení stavby a so zreteľom na stanoviská podľa odsekov 4 a 5

a) skončí hodnotenie stavby (protokolárne), alebo

b) uloží opatrenia a termíny na odstránenie zistených nedostatkov; ak sa opatrenia splnia v termíne, skončí hodnotenie stavby; ak sa nesplnia, rozhodne o ďalšom postupe, pri záväzných a centralizovaných stavbách po dohode s orgánmi uvedenými v odseku 5.

(7) Ústredné orgány investorov spracúvajú ročne súhrnné správy o hodnotení stavieb, v ktorých rekapitulujú

a) výsledky záverečného hodnotenia stavieb za uplynulý rok,

b) plnenie opatrení na využitie rezerv a na odstránenie zistených nedostatkov.

(8) Ústredné orgány investorov predkladajú súhrnné správy včítane dokladu o ich prerokovaní vo vedení orgánu ročne vždy do konca prvého štvrťroka nasledujúceho roka po jednom vyhotovení príslušnej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisii a príslušnej plánovacej komisii republiky, príslušnému ministerstvu financií, Výboru ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky a Štátnej banke československej.

(9) Časový plán záverečného hodnotenia stavieb v budúcom roku zostaví nadriadený orgán investora, pri záväzných a centralizovaných stavbách ústredný orgán investora. Plán prerokuje nadriadený orgán investora so Štátnou bankou československou a predloží do konca bežného roka ústrednému orgánu investora; pri záväzných a centralizovaných stavbách ústredný orgán investora dohodne plán s príslušnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a predloží ho do konca bežného roka orgánom uvedeným v odseku 8. Pri stavbách KBV plán zostaví a predloží príslušný krajský národný výbor.

(10) Ustanovenia odsekov 1 až 9 platia obdobne pre stroje a zariadenia nezahrnuté do rozpočtov stavieb určené ako záväzné úlohy štátneho plánu.

DESIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 72

Odchýlky a výnimky

Pre jednotlivé stavby a pre stroje a zariadenia nezahrnuté do rozpočtov stavieb [§ 1 ods. 3 písm. b)] môže Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj ustanoviť v nevyhnutnom rozsahu odchýlky od vyhlášky na základe návrhu ústredného orgánu účastníka výstavby prerokovaného s ústrednými orgánmi ostatných účastníkov výstavby, prípadne povoliť výnimky na odôvodnený návrh ústredného orgánu účastníka výstavby. Ak návrh predkladá ústredný orgán republiky, prerokuje ho pred jeho predložením aj s príslušnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.

§ 73

Odstraňovanie nedostatkov a riešenie rozporov

(1) Ak ktorýkoľvek z účastníkov výstavby zistí pri spracovaní a prerokúvaní prípravnej a projektovej dokumentácie, prípadne v súvislosti s výkonom autorského dozoru skutočnosti, ktoré negatívne ovplyvňujú ďalšiu prípravu stavby a jej realizáciu, je povinný bez zbytočného odkladu

a) urobiť potrebné opatrenia na ich odstránenie, a to v spolupráci s ostatnými účastníkmi výstavby,

b) ak tieto opatrenia nemožno urobiť alebo ak vznikne o nich medzi účastníkmi výstavby rozpor, oznámiť zistené skutočnosti príslušným nadriadeným orgánom, prípadne ďalším zúčastneným organizáciám (ďalším dodávateľom) a ich nadriadeným orgánom so žiadosťou o vykonanie potrebných opatrení; k žiadosti sa pripojí vždy stanovisko generálneho projektanta.

(2) Nadriadené orgány sú povinné prerokovať skutočnosti oznámené podľa odseku 1 bezodkladne a urobiť po dohode potrebné opatrenia, a to

a) pri záväzných a centralizovaných stavbách, stavbách určených výlučne pre realizáciu výsledkov plánov rozvoja vedy a techniky, stavbách zabezpečujúcich rozvoj odborov s veľmi krátkymi inovačnými cyklami a pri rekonštrukciách a modernizáciách a pri strojoch a zariadeniach nezahrnutých do rozpočtov stavieb [§ 1 ods. 3 písm. b)] najneskoršie do 20 dní,

b) pri ostatných stavbách najneskoršie do 30 dní odo dňa, čo žiadosť dostali.

(3) Ak nedôjde k dohode a ide o záväzné a centralizované stavby alebo stroje a zariadenia nezahrnuté do rozpočtov stavieb [§ 1 ods. 3 písm. b)], sú nadriadené orgány povinné požiadať ihneď ústredné orgány o rozhodnutie; k žiadosti musia pripojiť doklad o neúspešnom prerokovaní. Príslušné ústredné orgány prerokujú zistené nedostatky a rozhodnú rozpory bez zbytočných odkladov, najneskoršie v lehotách uvedených v odseku 2 písm. a).

(4) Rozpory o technickom riešení a o časovom pláne výstavby záväzných a centralizovaných stavieb a strojov a zariadení nezahrnutých do rozpočtov stavieb [§ 1 ods. 3 písm. b)], ktoré sa výnimočne nepodaria odstrániť podľa odseku 3, predložia ústredné orgány ihneď príslušnému orgánu štátnej expertízy, ktorý k nim vydá expertízne stanovisko.

(5) Postup podľa odsekov 1 až 4 neplatí, ak ide o rozpory, ktoré sa riešia podľa osobitných predpisov,111) alebo o rozpor o vymedzenie ucelených častí stavby, kde platí stanovisko investora.

§ 74

Lehoty, zastúpenie organizácií, informácie o dovoze

(1) Pokiaľ jednotlivé ustanovenia tejto vyhlášky alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, alebo ak sa nedohodla kratšia lehota, platí pre všetky orgány a organizácie lehota

a) 15 dní pre poskytovanie informácií,

b) 30 dní v ostatných prípadoch odo dňa, čo žiadosť dostali.

(2) Ak na splnenie povinností podľa odseku 1 a pri poskytovaní projektových podkladov podľa § 27 ods. 7 musí dodávateľ rokovať s ďalšími dodávateľmi, môže lehoty ustanovené touto vyhláškou prekročiť, najviac však - ak nejde o dovoz o 15 dní.

(3) Organizácia, ktorá je v omeškaní so splnením povinnosti uloženej v tejto vyhláške v lehote v nej ustanovenej alebo dohodnutej, je povinná zaplatiť oprávnenej organizácii penále 500 Kčs za každý deň omeškania. To neplatí, ak povinnosť zaplatiť penále z toho istého dôvodu vzniká už podľa ustanovení iných právnych predpisov.

(4) Ak orgány neumožnia včasné prerokovanie prípravnej a projektovej dokumentácie (odsek 1), a to ani po riadnom upozornení a uplynutí ďalších 15 dní, je účastník výstavby oprávnený pokračovať v práci na dokumentácii, akoby príslušný orgán nemal pripomienky; súčasne je však povinný upozorniť na to orgán nadriadený orgánu, ktorý je v omeškaní. To neplatí, ak ide o rokovanie podľa správneho poriadku.

(5) Pracovník, ktorého organizácia určila na prerokúvanie prípravnej alebo projektovej dokumentácie, je oprávnený urobiť v jej mene všetky úkony, ku ktorým pri prerokúvaní obvykle dochádza.

(6) Údaje a informácie podľa § 9 ods. 4, § 16 ods. 6 a projektové podklady podľa § 27 ods. 2 možno požadovať len v nevyhnutnom rozsahu na spracovanie príslušnej dokumentácie; ak ich nemožno získať bezplatne, je oprávnená organizácia, ak trvá na ich obstaraní, povinná previesť dovozcovi devízové krytie a uhradiť náklady. Je tiež povinná odovzdať dovozcovi potrebné podklady a zúčastniť sa na technických rokovaniach so zahraničnými partnermi.

§ 75

Prechodné ustanovenia

(1) Pokiaľ sa ku dňu účinnosti tejto vyhlášky začali práce na investičnom zámere, prípravnej alebo projektovej dokumentácii alebo na záverečnom hodnotení stavby, môžu sa dokončiť podľa dosiaľ platných predpisov, ak investor, prípadne jemu nadriadený orgán alebo ústredný orgán nerozhodne inak.

(2) Investičné zámery sa budú spracúvať podľa tejto vyhlášky, pokiaľ sa práce na nich dokončia do 31. decembra 1987.

§ 76

Zrušovacie ustanovenia

(1) Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 105/1981 Zb. o dokumentácii stavieb.

(2) Zrušujú sa metodické pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 28. októbra 1971 pre výkon technického dozoru investora a pre vedenie stavebného denníka a montážneho denníka (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 7, ročník 1971; oznámené v čiastke 36/1971 Zb.).119)

(3) Ustanovenia druhej časti a ostatné ustanovenia upravujúce investičný zámer - s výnimkou ustanovenia § 65 - platia do 31. decembra 1987. Od tohto dňa úprava investičného zámeru prestáva byť súčasťou úpravy v tejto vyhláške. Pokiaľ sa investičný zámer bude podľa osobitných predpisov120) spracúvať, bude sa využívať ako pokyn a jeden z podkladov pre vypracovanie prípravnej dokumentácie.

(4) Dňom 1. januára 1988 strácajú platnosť metodické pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie z 10. novembra 1982, ktorými sa určuje spôsob vypracovania a obsah investičného zámeru (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 8, ročník 1982).

§ 77

Účinnosť

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1987.

Podpredseda vlády ČSSR a predseda Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj:

Doc. PhDr. Obzina DrSc. v. r.

PRÍLOHOVÁ ČASŤ

VYHLÁŠKY O DOKUMENTÁCII STAVIEB

OBSAH:

Príloha č. 1 - Funkcia generálneho projektanta

Príloha č. 2 - Projektová úloha

Príloha č. 3 - Zásady postupu pri výbere staveniska

Príloha č. 4 - Prieskumy

Príloha č. 5 - Štúdia súboru stavieb

Príloha č. 6 - Vymedzenie vecnej náplne technologickej a stavebnej časti stavby

Príloha č. 7 - Východiskové technické údaje a projektové podklady

Príloha č. 8 - Úvodný projekt

Príloha č. 9 - Vykonávacie projekty

Príloha č. 10 - Vzory tlačív na zostavovanie prepočtu, súhrnného rozpočtu a kontrolného zostavenia rozpočtových nákladov a vysvetlivky k nim

Príloha č. 11 - Členenie prepočtu, súhrnného rozpočtu a kontrolného zostavenia rozpočtových nákladov

Príloha č. 12 - Schvaľovanie projektovej úlohy a úvodného (jednostupňového) projektu a štátna expertíza

Príloha č. 13 - Základné údaje stavby

Príloha č. 14 - Zariadenie staveniska

Príloha č. 15 - Lehoty výstavby

Príloha č. 16 - Dotknuté orgány štátnej správy spolupôsobiace v územnom a stavebnom konaní

PRÍLOHA č. 1

FUNKCIA GENERÁLNEHO PROJEKTANTA

Generálny projektant je povinný zabezpečovať v celom procese prípravy a realizácie stavieb národohospodárske (celospoločenské) hľadiská a dávať podklady pre rozhodovanie o príprave a realizácii na príslušných úrovniach riadenia. Ak sa na rozhodnutie predkladá rozpor medzi inými účastníkmi výstavby, zaujíma k nemu generálny projektant vždy svoje stanovisko [§ 73 ods. 1 písm. b) vyhlášky].

Výkon funkcie generálneho projektanta zahŕňa spoluprácu na prípravnej dokumentácii, zabezpečovanie projektovej dokumentácie a autorský dozor.

1. Pri spolupráci na prípravnej dokumentácii je generálny projektant (organizácia, ktorá uzavrela dohodu podľa § 12 vyhlášky) povinný

1.1 zúčastňovať sa na prerokovaní projektovej úlohy (§ 20 ods. 7 vyhlášky);

1.2 spracovať stanovisko k projektovej úlohe (§ 23 vyhlášky), ktoré obsahuje najmä vyjadrenie

- k úplnosti návrhu projektovej úlohy a komplexnosti, účelnosti a hospodárnosti navrhovaného riešenia,

- k miere investičnej náročnosti,

- k technicko-ekonomickému, architektonickému a výtvarnému riešeniu,

- k technickej pokrokovosti a hospodárnosti technológie výroby, prípadne prevádzky,

- k miere uplatnenia výsledkov vedecko-technického rozvoja, prípadne vč. návrhu na riešenie potrieb stavby vo výskume a vývoji,

- k požiadavke na zábor poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu,

- k nevyhnutnosti dovozu, prípadne možnosti zámeny predpokladaného dovozu strojov a zariadení tuzemskými dodávkami,

- k miere a vhodnosti predpokladaného uplatnenia typových podkladov a opakovateľných projektov,

- k rozsahu a oprávnenosti vyvolaných a podmieňujúcich investícií a investičných nárokov uplatnených v súvislosti s riešením územno-technických vzťahov,

- k spôsobu, rozsahu a účinnosti riešenia ochrany životného prostredia,

- k reálnosti prepočtových nákladov stavby,

- k požiadavkám na spôsob a postup uskutočňovania stavby,

- k zásadám riešenia zariadenia staveniska, najmä k nevyhnutnosti mimoglobálnych a ostatných dočasných objektov a k možnosti použitia trvalých a doterajších objektov na účely zariadenia staveniska,

- k lehote výstavby.

1.3 Pokiaľ vyjadrenie generálneho projektanta vyžaduje spracovanie variantov, je generálny projektant povinný tieto varianty pre investora zabezpečiť.

2. Pri zabezpečovaní projektovej dokumentácie je generálny projektant povinný

2.1 zabezpečiť pre investora úvodný, prípadne jednostupňový projekt v rozsahu vymedzenom prílohou č. 8 včítane plánu organizácie výstavby a súhrnného rozpočtu a ich prerokovania v rozsahu ustanovenom v § 37 a 38 vyhlášky;

2.2 zabezpečiť súlad úvodného (jednostupňového) projektu so schválenou projektovou úlohou, najmä

- v priebehu spracovania úvodného (jednostupňového) projektu a pri jeho prerokúvaní neuplatniť, prípadne neprijať návrh, ktorý by viedol k zhoršeniu technicko-ekonomických parametrov, k zvýšeniu prepočtových nákladov, k predĺženiu lehoty výstavby a k zhoršeniu ďalších údajov a ukazovateľov proti záväzným údajom a ukazovateľom schválenej projektovej úlohy;

2.3 zabezpečiť pre investora vykonávacie projekty v rozsahu ustanovenom v § 26 vyhlášky vč. spracovania a prerokovania odbytových rozpočtov (§ 58 ods. 3 vyhlášky) a podľa obdoby bodu 2.2 ich súlad so schváleným úvodným projektom;

2.4 spracovať pre dodávateľa stavebnej časti vykonávacie projekty stavebných objektov vč. odbytových rozpočtov, ak o to požiada pri prerokúvaní projektovej úlohy (§ 26 ods. 4 vyhlášky);

2.5 uskutočňovať kooordináciu medzi vykonávacími projektmi stavebných objektov a vykonávacími projektmi prevádzkových súborov podľa § 42 ods. 4 vyhlášky a riešiť rozpory vzniknuté pri zabezpečovaní súladu medzi vykonávacími projektmi (§ 42 ods. 6 vyhlášky);

2.6 posudzovať vhodnosť použitia výrobkov pre projektovanú stavbu podľa osobitných predpisov.121)

3. Pri vykonávaní autorského dozoru je generálny projektant povinný, prípadne oprávnený

3.1 v období spracovania vykonávacích projektov

- overovať súlad vykonávacích projektov zabezpečovaných vyššími dodávateľmi ako súčasť ich dodávok so schváleným úvodným projektom (§ 41 ods. 5 vyhlášky); navrhovať investorovi opatrenia, ak zistí odchýlky vykonávacích projektov od schváleného úvodného projektu, ktoré vyžadujú postup podľa § 43 alebo § 66 a 67 vyhlášky,

- spolurozhodovať o použití rezervy súhrnného rozpočtu,

- zúčastňovať sa na prerokovaní odbytových rozpočtov spracovaných ako súčasť vykonávacích projektov zabezpečovaných vyššími dodávateľmi (§ 58 ods. 2 vyhlášky),

- poskytovať na požiadanie vyšších dodávateľov potrebné vysvetlenia k úvodnému projektu,

- zabezpečovať súlad situačných alebo vytyčovacích výkresov stavebných pozemných a inžinierskych objektov s celkovou situáciou stavby (zastavovacím plánom) v úvodnom projekte,

- schvaľovať voľbu druhu a farby povrchových omietok, obkladov, vonkajších a vnútorných náterov alebo iných úprav povrchov, tvarov, druhov a polohy architektonických prvkov, pevných osvetľovacích telies a pod.;

3.2 v období spracovania dodávateľskej dokumentácie

- zabezpečovať v rozsahu, ktorý si vyhradí pri prerokúvaní úvodného projektu podľa § 38 vyhlášky, súlad dodávateľskej dokumentácie s riešením úvodného (jednostupňového) projektu,

- zabezpečovať súlad dokumentácie dočasných objektov zariadenia staveniska, prípadne dokumentácie úprav trvalých objektov na účely zariadenia staveniska so základným riešením zariadenia staveniska [§ 30 ods. 4 písm. b) vyhlášky],

- poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,

3.3 v období uskutočňovania stavby

- zúčastňovať sa na odovzdaní staveniska dodávateľom,

- zabezpečiť dodržanie úvodného (jednostupňového) projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a poskytovať vysvetlenia potrebné pre plynulosť výstavby,

- posudzovať z hľadísk uvedených v bode 2.2 návrhy dodávateľov na odchýlky a zmeny vo vykonávacích projektoch, dávať k nim stanovisko a zúčastňovať sa na ich prerokúvaní s investorom a prípadne s orgánmi štátnej správy,

- spolurozhodovať o použití rozpočtovej rezervy súhrnného rozpočtu,

- dávať spolu s investorom súhlas na väčšie množstvo výrobkov a výkonov než bolo uvedené v dohodnutých odbytových rozpočtoch [§ 61 ods. 2 písm. b) vyhlášky],

- sledovať postup výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,

- priebežne spracúvať kontrolné zostavenie rozpočtových nákladov; záverečné zostavenie rozpočtových nákladov dokončiť najneskôr do začatia prác na poslednom prevádzkovom súbore alebo stavebnom objekte,

- plniť ďalšie povinnosti pri stavbách, na ktoré sa vzťahuje vyhláška č. 157/1976 Zb. o režimoch stavieb,

- zúčastňovať sa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej ucelenej časti včítane komplexného vyskúšania;

3.4 po dokončení stavby, jej ucelenej časti, etapy

3.4.1 zúčastniť sa

- na skúšobnej prevádzke,

- na kolaudačnom konaní

a poskytovať pritom potrebné vysvetlenie a spoluprácu,

3.4.2 vypracovať k správe o hodnotení stavby spracovanej investorom stanovisko generálneho projektanta (§ 71 ods. 4).

PRÍLOHA č. 2

PROJEKTOVÁ ÚLOHA

Projektová úloha má tieto časti:

A. Sprievodná správa

B. Súhrnné riešenie stavby

C. Technologická časť

D. Stavebná časť

E. Prepočet

F. Organizácia výstavby

G. Doklady

(V jednotlivých častiach sa uvádzajú požiadavky na riešenie, prípadne podmienky zabezpečenia budúcej prevádzky.)

A. Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje stavby a investora.

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku (spracúvajú sa podľa prílohy č. 13).

3. Prehľad východiskových podkladov (§ 11 ods. 2 vyhlášky), súlad stavby s nimi a splnenie záväzných záverov štátnej expertízy k východiskovým podkladom.

4. Zdôvodnenie stavby a jej národohospodárskych, sociálnych, výrobných a technických cieľov na podklade zhodnotenia technického stavu a využitia doterajších základných prostriedkov príslušného odboru výroby, pri stavbách KBV, občianskych a iných účelových stavbách na podklade zhodnotenia využitia územia.

5. Súhrnný prehľad a zdôvodnenie

- predpokladaného využitia realizačných výstupov úloh rozvoja vedy a techniky,

- požiadaviek na dovoz strojového zariadenia,

- požiadaviek na dovoz licencií,

- požiadaviek na podmieňujúce a vyvolané investície,

- zabezpečenia hlavných surovín a materiálov,

- zhodnotenia možností odbytu včítane vývozu,

- zabezpečenia celkového počtu pracovníkov a ich prípravy v kvalifikačnej štruktúre,

- likvidácie zastaralých prevádzok a iných objektov a zariadení v súvislosti s navrhnutou výstavbou.

6. Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, ucelené časti stavby, prípadne etapy.

7. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície.

8. Investorský a užívateľský rozvrh bytových objektov a objektov občianskeho a technického vybavenia (pri stavbách KBV).

B. Súhrnné riešenie stavby

1. Ekonomické hodnotenie

(spracúva sa podľa osobitného predpisu122)]

a) okrem stavieb KBV

- vymedzenie okruhu hodnotenia, východiskového a cieľového stavu včítane širších súvislostí stavby a navrhnutej výroby,

- spôsob a zdroje financovania,

- výrobno-ekonomická efektívnosť v porovnaní s úrovňou hospodárenia závodu, podniku a odboru,

- hodnotenie širších súvislostí navrhnutej výroby s rozborom nárokov a účinkov u dodávateľov a užívateľov v tuzemsku a v oblasti zahraničnoobchodnej výmeny včítane sociálno-ekonomických efektov,

- hodnotenie technicko-ekonomickej úrovne stavby v porovnaní s obdobnou stavbou (prevádzkou) v tuzemsku, prípadne v zahraničí,

- hodnotenie efektívnosti stavby vo vzťahu k svetovej úrovni na základe ocenenia výroby a materiálových a energetických vstupov v zahraničných cenách,

- súhrnné ekonomické hodnotenie a jeho závery,

- analýza rizík a neistôt,

- požiadavky na ekonomické hodnotenie stavby v úvodnom (jednostupňovom) projekte,

b) pri stavbách KBV

- porovnanie navrhovanej stavby s podmienkami uspokojovania spoločenskej potreby v lokalite a nadväznosti na koncepciu rozvoja územia, využitie existujúcich zariadení včítane ich modernizácie alebo rekonštrukcie,

- hodnotenie úrovne technicko-ekonomického riešenia stavby,

- vyčíslenie a porovnanie základných urbanistických ukazovateľov a súhrnných údajov podľa sústavy technicko-ekonomických podkladov pre KBV (včítane štandardu vybavenia) vyhlásených osobitnými predpismi; zdôvodnenie rozdielov,

- zdroje a spôsob financovania stavby (komunálne, družstevné objekty a zariadenia, využitie združených prostriedkov).

2. Súhrnná technická správa

2.1 Územie výstavby a architektonická a technická koncepcia stavby

- stručné zdôvodnenie výberu staveniska (spracúva sa podľa prílohy č. 3); prehľad použitých alebo vykonaných prieskumov; opis dotknutých doterajších i predpokladaných ochranných pásem včítane pásem ochrany (ďalej len „ochranných pásem") a chránených častí prírody, kultúrne cenných lokalít, objektov,

- pri rekonštrukciách, modernizáciách a rozšírení doterajších základných prostriedkov údaje o ich stave a o požiadavkách na zabezpečenie potrebnej prevádzky po dobu výstavby,

- údaje o použitých geodetických podkladoch a o podmienkach založenia meračskej siete,

- spôsob a termíny zabezpečenia potrebných doplnení prieskumov a geodetických podkladov,

- požiadavky na celkové urbanistické, architektonické, prípadne aj výtvarné riešenie stavby,

- zásadné požiadavky (pokiaľ nie sú obsiahnuté v časti D) na stavebnotechnické riešenie stavby; na použitie typových poddkladov, opakovateľných projektov, prípadne iných opakovaných projektov; na tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií; súhrnné požiadavky na plochy a priestory,

- územno-technické podmienky prípravy územia včítane pripojenia na rozvodné siete a kanalizáciu, rozsah a spôsob zabezpečenia preložiek sietí, pripojenia na dopravné siete s uvedením limitujúcej dopravnej vzdialenosti skládok a zemníkov,

- bilancia zemných prác,

- požiadavky na záverečné úpravy územia.

2.2 Technológia hlavnej výroby (prevádzky)

- výrobný program, hlavné výrobné činnosti, projektovaná kapacita, ročný časový fond, vyťaženie rozhodujúcich strojov a zariadení, výrobná alebo iná kooperácia s ďalšími závodmi,

- opis celkového technologického postupu výroby podľa toku materiálu s objasnením funkčných väzieb príslušných prevádzkových súborov, prípadné metrologické zabezpečenie a základné požiadavky na pomocné prevádzky,

- koncepcia manipulácie s materiálom, vnútrozávodné i vonkajšie dopravy a skladovanie surovín, materiálov a výrobkov so zdôvodnením skladových priestorov,

- požiadavky na automatizáciu riadenia technologických a výrobných procesov (údaje o koncepcii), prípadné požiadavky vyplývajúce z vyšších úrovní riadenia,

- zdôvodnenie zvolenej výrobnej technológie a porovnanie jej úrovne s priemernou a svetovou špičkovou úrovňou,

- údaje o technickej úrovni, kvalite a úžitkovej hodnote výrobkov a porovnanie s priemernou a svetovou špičkovou úrovňou,

- možností intenzifikácie, rozšírenia výroby (prevádzky).

2.3 Zabezpečenie budúcej výroby (prevádzky)

- celkový prehľad pracovných miest a potreby pracovníkov,

- súhrnná bilancia surovín, materiálov a odpadových látok; ich východiskové a konečné zloženie,

- energetické hospodárstvo; celková bilancia maximálnych a minimálnych hodinových spotrieb všetkých druhov energií a vykurovacieho plynu; celková bilancia ročných spotrieb energií a palív; zásadný opis spôsobu krytia všetkých nárokov na jednotlivé druhy energií a palív včítane požiadaviek na racionalizáciu ich spotreby a využitia; uvažovaná koncepcia energetických zariadení,

- vodné hospodárstvo; celková bilancia spotreby vody, množstvo a kvalita odpadových vôd; nároky na úpravu vody a čistenie odpadových vôd; uvažovaná koncepcia vodohospodárskych zariadení, prípadné požiadavky na odvedenie spodných vôd,

- požiadavky na telekomunikácie, pri stavbách KBV údaje o vykrytí územia televíznym signálom,

- požiadavky na dopravu,

- spôsob zabezpečenia údržby základných prostriedkov.

2.4 Starostlivosť o životné prostredie a ochrana osobitných záujmov (s uvedením odkazov na prípadné osobitné požiadavky ustanovené v časti C, prípadne D)
požiadavky z hľadiska:

- vplyvu stavby na životné prostredie (včítane pracovného prostredia a zdravých životných podmienok) a naopak; odstránenie alebo obmedzenie očakávaných nepriaznivých vplyvov; spôsob zužitkovania odpadových látok alebo ich likvidácia; podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody,

- starostlivosti o bezpečnosť práce a technických zariadení,

- základnej koncepcie požiarnej ochrany,

- civilnej obrany (včítane mierového využitia),

- údajov o základnej koncepcii protikoróznej ochrany nadzemných a podzemných kovových konštrukcií, zariadení a ochrany káblových vedení,

- rozsahu trvalého a dočasného odňatia poľnohospodárskej a lesnej pôdy, náhradné rekultivácie.

3. Výkresy

- prehľadná situácia oblasti zakreslená do mapového podkladu s vyznačením širších vzťahov stavby a okolia, so zakreslením obvodu staveniska a s vyznačením ochranných pásem a chránených objektov,

- prehľadná situácia stavby s vyznačením navrhovanej zástavby a so zakreslením doterajších základných prostriedkov (namä podzemných rozvodných sietí a iných zakrytých zariadení) podľa údajov poskytnutých a overených ich správcom123) včítane objektov trvalého charakteru, ktoré majú byť použité ako zariadenie staveniska,

podľa povahy stavby ďalej:

- technologická schéma hlavnej výroby podľa toku materiálu,

- bloková schéma požadovaných funkcií a technickej štruktúry automatizovaného systému riadenia technologického alebo výrobného procesu s vyznačením väzieb na nadradené a súvisiace systémy riadenia,

- prípadne ďalšie výkresy zo spracovaných štúdií (napr. technologické, objemové) alebo odkazy na štúdie, štúdiu súboru stavieb alebo územnoplánovaciu dokumentáciu.

C. Technologická časť

(v členení podľa prevádzkových súborov, prípadne prevádzkových celkov)

- účel, funkcia, kapacita a hlavné technické parametre technologického zariadenia,

- opis technológie výroby s uvedením nositeľa technologického procesu, prevzatých a požadovaných záruk; patentové a licenčné nároky,

- koncepcia požadovaného riešenia automatizácie alebo automatizovaného systému riadenia technologického, prípadne výrobného procesu včítane požiadaviek na jeho funkcie, technické a programové vybavenie,

- zásadná skladba a rozsah technologického zariadenia s uvedením typov rozhodujúcich strojov; požiadavky na použitie prevádzkovo nevyskúšaných strojov včítane ich špecifikácie a náhradného riešenia pre prípad neúspešného použitia,

- požiadavky na vývoj včítane náhradného riešenia pre prípad neúspešného vývoja,

- počet pracovníkov a smennosť,

- potreba hlavných surovín, materiálov, energií, palív a vody,

- celkové plošné a priestorové nároky uvažovanej dispozičnej koncepcie,

- osobitné požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a ochrany osobitných záujmov neuvedené v časti B bod 2.4,

- prípadne odkaz na spracované štúdie.

D. Stavebná časť

(v členení podľa stavebných objektov rozdelených na pozemné a inžinierske objekty, pri stavbách KBV na bytové domy, objekty občianskeho a technického vybavenia)

- účel hlavných stavebných objektov,

požiadavky na:

- architektonické, funkčné, dispozičné a výtvarné riešenie, riešenie interiérov,

- technické riešenie (najmä kapacity, plochy, priestory, stavebné sústavy a rozhodujúce konštrukcie, technické vybavenie objektu),

- pripojenie na rozvodné siete a kanalizáciu, na podklade bilancie spotreby vody, energií, palív a bilancie tekutých a tuhých odpadov; požiadavky na spoje,

- osobitné požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a ochrany osobitných záujmov neuvedené v časti B bod 2.4,

- prípadne odkaz na spracované štúdie.

E. Prepočet

Spracúva sa podľa piatej časti vyhlášky.

F. Organizácia výstavby

1. Požiadavky na postupné uvádzanie stavby do prevádzky (užívania) po ucelených častiach stavby, ak je potrebné (§ 18 vyhlášky).

2. Údaje o dodávateľskom systéme v nadväznosti na členenie stavby včítane dovozov.

3. Zásady riešenia zariadenia staveniska, t. j. najmä údaje o:124)

- situovaní plôch potrebných pre zariadenie staveniska,

- požiadavkách na sociálne a prevádzkové zariadenie staveniska, na prednostné využitie doterajších objektov a zariadení a trvalých objektov budovaných ako súčasť stavby,

- objektoch mimoglobálneho zariadenia staveniska; preukázanie ich nevyhnutnosti,

- návrhoch na spoločné objekty zariadenia staveniska a požiadavkách na zriadenie združeného zariadenia staveniska,

- príjazdoch na stavenisko, k zemníkom a úložiskám zeminy a ornice; trasách prepravy dohodnutých rozhodujúcich konštrukcií, prípadne materiálov a látok na stavenisko,

- prívodoch vody a energií pre potreby zariadenia staveniska včítane miesta ich pripojenia a zdrojov,

- požiadavkách z hľadiska starostlivosti o životné prostredie po dobu uskutočňovania stavby.

4. Predpokladaná lehota výstavby, rozhodujúce predpokladané lehoty (termíny)

- schválenia projektovej úlohy a schválenia úvodného (jednostupňového) projektu,

- uskutočňovania stavby (začatie a dokončenie stavby, etáp a ucelených častí stavby, odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku, prípadne odstávok prevádzky pri rekonštrukciách, modernizáciách a rozšírení prevádzkovaných stavieb).

5. Časový postup výstavby včítane dovozov a časových väzieb na súvisiace investície, požiadavky na včasné odovzdanie podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie a osobitné požiadavky na spôsob uskutočňovania stavby.124)

6. Pre záväzné stavby (s výnimkou stavieb osobitnej časti plánu s prepočtovými nákladmi hl. II-VIII do 10 mil. Kčs a stavieb ozbrojených síl a zborov do 50 mil. Kčs), prípadne pre centralizované a ostatné stavby, pri ktorých to požaduje orgán (organizácia) oprávnený schváliť projektovú úlohu, sa prikladajú:

6.1 Sieťový graf stavby, v ktorom sa ako činnosti (ohodnotené trvaním a zdrojmi124)] určujú práce a dodávky členené v súlade s bodom 1 a 2 tejto časti prílohy. Ich trvanie sa vyjadruje v mesiacoch, prípadne týždňoch. Ako míľniky sa uvádzajú termíny uvedené v bode 4 tejto časti prílohy.

6.2 Situácia stavby (prípadne jej kópia) s vyznačením (pokiaľ to priestorové usporiadanie stavby umožňuje) členenia na ucelené časti stavby a smeru postupu výstavby rozhodujúcich stavebných objektov. Ďalej sa v nej vyznačí, prípadne v poznámke opíše druh a postup použitia124) stavebných a montážnych mechanizmov, ktoré sú pre výstavbu rozhodujúce.

G. Doklady

s uvedením obsahu a očíslovaním jednotlivých dokladov

- o schválení územnoplánovacej dokumentácie,

- o dohodách podľa § 12 a 16 včítane dohôd o nevyhnutnom rozsahu projektovej úlohy podľa § 4 ods. 2 vyhlášky,

- o výsledkoch prerokúvania s orgánmi a organizáciami podľa § 20 a 23,

- o rozhodnutí o umiestnení stavby,

- prípadne ďalšie doklady.

PRÍLOHA č. 3

ZÁSADY PRE POSTUP PRI VÝBERE STAVENISKA

1. Podkladom pre výber staveniska sú najmä údaje o

- zamýšľanom druhu stavby,

- zabezpečení pracovných síl pre budúcu prevádzku,

- ploche potrebnej pre výstavbu vč. skládok a odvalov a pre zariadenie staveniska,

- nárokoch vyplývajúcich zo zakladania stavby,

- potrebe vodných zdrojov,

- odvodnení a odvedení splaškov,

- zdrojoch palív na technologické a energetické účely,

- potrebe energií (elektriny, pary, plynu, horúcej vody, oleja a pod.),

- nárokoch na prepravu (osôb, surovín, výrobkov, odpadových látok a pod.),

- nárokoch na služby obyvateľstvu, prípadne o miere ich zabezpečenia v existujúcich zariadeniach,

- rizikových vplyvoch stavby na životné prostredie,

- o jestvujúcich trasách podzemných a nadzemných vedení.

Podkladom pre výber staveniska sú ďalej

- mapa oblasti,

- prehľadná situácia,

- situačný výkres predbežného umiestnenia stavby (súboru stavieb) s vyznačením predpokladaných vstupov na stavenisko, dočasne používaných plôch vč. maximálnej hranice staveniska,

- pre rekonštrukciách aj celková situácia doterajšieho stavu.

2. Do prác spojených s výberom staveniska patria (podľa povahy, rozsahu a zložitosti stavby alebo súboru stavieb):

- vykonanie nevyhnutných prieskumov a obstaranie výsledkov všetkých dosiaľ vykonaných prieskumov v proponovaných oblastiach (príloha č. 4),

- prehliadka všetkých uvažovaných stavenísk a ich okolia,

- obstaranie potrebných geodetických podkladov,

- prerokovanie otázok kooperácie pri uskutočňovaní alebo prevádzke (užívaní) stavby (napr. možnosť použitia cudzích objektov pri uskutočňovaní stavby, vybudovanie spoločných pomocných zariadení alebo objektov pre služby),

- zistenie podmienok pripojenia stavby na dopravné siete (železnice, cesty, vodné cesty) a rozvodné siete (energetické, vodovodné, telekomunikačné) a na kanalizácie,
- zistenie, že výdatnosť vodných zdrojov je dostačujúca pre zamýšľanú stavbu,

- prerokovanie otázok súvisiacich investícií,

- zistenie podmienok zabezpečenia protikoróznej ochrany.

3. Pri výbere staveniska je potrebné dbať o to, aby

- nároky na prepravu ťažených a spracúvaných surovín a materiálov, na prepravu hotových výrobkov do hlavných stredísk spotreby, dodávky energie, vody atď. pre stavbu v súčte uskutočňovaných prepráv boli čo najmenšie,

- sa zabezpečila účelná nadväznosť na celoštátne technické siete (železničnú a cestnú dopravu, elektrizačnú sústavu, sústavu rozvodov plynu a pod.),

- sa zabezpečil súlad stavby (súboru stavieb) so širším okolím a jeho technickými sieťami, ako aj podmienky jej ďalšej prevádzky (užívania),

- sa rešpektovala požiadavka minimálneho odňatia poľnohospodárskej pôdy, najmä pôdy najlepších bonitných tried125) poľnohospodárskemu pôdnemu fondu a lesných pozemkov lesnému pôdnemu fondu (najmä v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia),

- sa uvážili i ostatné rozhodujúce hľadiská (napr. ložiská surovín, vodné toky a pod.),

- sa rešpektovali hľadiská starostlivosti o životné prostredie a hľadiská požiarnej ochrany a civilnej obrany.

4. Zdôvodnenie výberu staveniska obsahuje

- údaje o stavenisku podľa záverov schválenej územnoplánovacej dokumentácie,

- údaje, podmienky a požiadavky vyplývajúce z uskutočneného výberu staveniska, najmä z hľadiska prírodných, urbanisticko-architektonických, technicko-hospodárskych a územných podmienok a z hľadiska podmienok uskutočňovania stavby,

- výhody a nedostatky staveniska.

PRÍLOHA č. 4

PRIESKUMY

1. Do súboru prieskumných prác patria prieskumy prírodných, urbanistických a architektonických, technicko-hospodárskych podmienok uskutočňovania stavieb (súboru stavieb) a špeciálne prieskumy. Prieskumy vychádzajú najmä z prieskumov obdobnej povahy vykonaných napr. pri spracovaní územných plánov alebo pri iných príležitostiach a podľa potreby sa spresňujú a prehlbujú.

1.1 Do prieskumov prírodných podmienok patria najmä prieskum surovinových zdrojov, inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum (vlastnosti základovej pôdy, podkopanie, seizmicita, režim, množstvo a akosť podzemných vôd); pôdno-mechanický prieskum, hydropedologický a hydrologický prieskum (množstvo a akosť povrchovej vody, imundačná oblasť); prieskum klimatických podmienok; prieskum hľadísk ochrany prírody (vč. poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov); prieskum overujúci, že nebudú dotknuté ložiská nerastných surovín, minerálne pramene a prírodné liečebné kúpele a ich rozvoj.

1.2 Prieskumom urbanistických a architektonických podmienok stavby sa rozumie najmä prieskum doterajšieho urbanistického a architektonického utvárania prostredia; ďalej spracovanie potrebných geodetických podkladov a zistenie vlastníckych a užívacích vzťahov k dotknutým pozemkom; prieskum územnej súvislosti s priemyselným a obytným zastavaním a prieskum potreby asanácií; prieskum pamiatkových objektov a pamiatkovo cenných komplexov a overenie, že nie sú dotknuté chránené časti prírody; pri obnove objektov kultúrnych pamiatok aj umeleckohistorický, stavebnotechnický a reštaurátorský prieskum dotknutých i susediacich objektov a architektonických článkov stavebných konštrukcií, ktoré sú predmetom pamiatkovej ochrany; pri rekonštrukcii, modernizácii a rozšírení aj prieskum stavu doterajších základných prostriedkov.

1.3 Prieskumom technicko-hospodárskych podmienok sa rozumie najmä prieskum zásobovania vodou (pitnou, úžitkovou, prevádzkovou) a zásobovanie elektrinou, teplom a plynom, ďalej prieskum možností odvedenia, prípadne využitia odpadových vôd, odvedenia a zneškodnenia iného odpadu; prieskum dopravných a spojových zariadení vč. dopravného ruchu; prieskum stavu objektov a sietí; prieskum podmienok poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (rekultivácia); prieskum miestnych zdrojov pracovných síl a prieskum vplyvu stavby na životné prostredie alebo naopak.

1.4 Špeciálne prieskumy vykonávané v rozsahu ustanovenom príslušnými technickými normami (napr. bakteriologický, chemický, korózny prieskum, prieskum vysokofrekvenčného žiarenia, vplyvu trakčných a iných elektrických vedení).

1.5 Prieskumom podmienok uskutočňovania stavby sa rozumie najmä prieskum miestnych zdrojov prírodných a iných stavebných látok najmä pri veľkých stavbách s abnormálnou potrebou stavebných látok na jednom mieste (priehrady a pod.); prieskum možnosti použitia doterajších objektov na účely zariadenia staveniska - najmä aj na ubytovanie pracovníkov, na určenie plôch ako skladovacích priestorov a prieskum dopravných a energetických podmienok uskutočňovania stavby.

PRÍLOHA č. 5

ŠTÚDIA SÚBORU STAVIEB

Štúdia súboru stavieb má tieto časti:

A. Sprievodná správa

B. Súhrnné riešenie súboru stavieb

C. Prepočet

D. Požiadavky na uskutočňovanie súboru stavieb

E. Doklady

A. Sprievodná správa

B. Súhrnné riešenie súboru stavieb

Vypracúvajú sa ako sprievodná správa a súhrnné riešenie projektovej úlohy v podrobnostiach zodpovedajúcich miere vyjasnenosti zamýšľanej výstavby a s podrobným vyjadrením väzieb jednotlivých stavieb súboru medzi sebou a prípadných nadväzností súboru na existujúce základné prostriedky s tým, že sa vypracúvajú tieto výkresy:

- prehľadná situácia oblasti zakreslená do mapového podkladu s vyznačením začlenenia súboru stavieb do širšieho okolia, s vyznačením jeho komunikačných a iných nadväzností, ochranných pásem, chránených území, dobývacích priestorov a kovových podzemných konštrukcií,

- celková situácia súboru stavieb s vyznačením jednotlivých stavieb súboru, so zakreslením jestvujúcich základných prostriedkov a s vyznačením ich nadväzností na navrhované stavby,

- bloková schéma technického vybavenia a vzájomného prepojenia toku informácií na úrovni súboru stavieb,

- vybrané časti výkresovej dokumentácie potrebných štúdií, prípadne ďalšia výkresová dokumentácia.

C. Prepočet

Spracúva sa podľa piatej časti vyhlášky.

D. Požiadavky na uskutočňovanie súboru stavieb

- základná koncepcia zariadenia staveniska so zreteľom na jeho využitie pre stavby súboru, prípadne využitie doterajších objektov na tento účel; návrh na zriadenie združeného zariadenia staveniska súboru stavieb,

- údaje o dopravných trasách na presun rozhodujúcich stavebných prvkov, látok, materiálov a strojov a zariadení pre výstavbu,

- orientačné lehoty vypracovania projektových úloh a úvodných (jednostupňových) projektov jednotlivých stavieb,

- orientačné lehoty uskutočňovania jednotlivých stavieb, poradie ich dokončenia a uvádzania do prevádzky (užívania).

E. Doklady

- investičný zámer, prípadne protokol o výbere staveniska,

- o výsledkoch prerokúvania s orgánmi a organizáciami podľa § 24 ods. 4,

- prípadne ďalšie doklady.

Poznámka: Ak štúdia súboru stavieb alebo jej časti nahrádza projektové úlohy jednotlivých stavieb súboru [§ 4 ods. 4 písm. b)], prispôsobí sa jej skladba a podrobnosť obsahu týkajúceho sa týchto stavieb primerane podrobnosti projektovej úlohy podľa prílohy č. 2 vyhlášky.

PRÍLOHA č. 6

VYMEDZENIE VECNEJ NÁPLNE TECHNOLOGICKEJ A STAVEBNEJ ČASTI STAVBY

I. Všeobecné ustanovenia

II. Technologická časť stavby

III. Stavebná časť stavby

I. Všeobecné ustanovenia

1. Táto príloha spresňuje rozsah technologickej a stavebnej časti stavby a ich vecnú náplň.126) Nevzťahuje sa na dočasné objekty zariadenia staveniska.

2. Pri zaraďovaní stavebných prác, strojov a ďalších dodávok pre stavby do technologickej alebo stavebnej časti stavby sa použije v nadväznosti na ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 a § 34 vyhlášky a častí II. a III. tejto prílohy a ďalej:

a) Metodika triedenia technologických zariadení v investičnej výstavbe13) (okrem ustanovenia uvedeného v odseku „prevádzkový súbor prípojky na sieť" v časti 31 - elektrotechnické silnoprúdové zariadenia),

b) jednotná klasifikácia stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy.14)

3. Podľa časti II. a III. tejto prílohy sa postupuje, pokiaľ sa účastníci výstavby nedohodnú inak.

II. Technologická časť stavby

1. Do technologickej časti sa zaraďujú

a) pri výrobných stavbách jednak stroje, zariadenia a konštrukcie včítane montáže, ktoré slúžia aspoň sčasti na zabezpečenie technologického procesu základnej alebo pomocnej výroby, jednak stroje, zariadenia a konštrukcie uvedené v bode II.2. tejto prílohy, pokiaľ slúžia na zabezpečenie iných technologických procesov, než je technologický proces danej základnej alebo pomocnej výroby, prípadne netechnologických procesov,127)

b) pri nevýrobných stavbách prevádzkové zariadenia, pokiaľ sú uvedené v bode II.2. tejto prílohy.

2. Zoznam stavebných prác, strojov, zariadení a konštrukcií, ktoré sa zaraďujú do technologickej časti stavby:

Stroje, zariadenia a konštrukcie

1 zariadenie veľkokuchýň a stredísk stravovania s prevažne mechanickou prevádzkou, s kapacitou viac ako 1000 hlavných jedál v jednej smeme

2 zdravotnícke vybavenie a zariadenie budov pre zdravotníctvo a budov pre sociálne zabezpečenie

3 všetky strojové zariadenia síl a skladov (zariadenia na mechanizované ukladanie včítane regálov)

4 zariadenie kotolní a výmeníkových staníc ako zdrojov médií pre výrobný proces včítane funkčne súvisiacich zariadení128)

5 zariadenie strednotlakových a vysokotlakových parných kotolní a horúcovodných kotolní včítane funkčne neoddeliteľne súvisiacich zariadení128)

6 strojové zariadenie čerpacích staníc včítane staníc ropných produktov, prečerpávacích a čistiacich staníc a úpravní vôd a zariadenia redukčných staníc plynu včítane merania, regulácie, diaľkového ovládania a príslušenstva (patrí sem aj zariadenie hydrofórových staníc)

7 strojové zariadenie opravovní a údržbárskych dielní

8 požiarnobezpečnostné zariadenia (napr. stabilné protipožiarne zariadenia včítane rozvodov), inštalované na prevádzkových súboroch alebo základných jednotkách prevádzkového súboru (včítane hasiacich rámov podľa ONA 38 9179 - po revízii ONA 38 9212)

9 pojazdné žeriavy vč. koľajníc a zberačov tvoriacich súčasť výrobných liniek (napr. v kaliarňach, automobilkách, bitúnkoch, chladiarňach)

10 výťahy a eskalátory funkčne začlenené do výrobného rpocesu (sem patria aj eskalátory pre prevádzku metra)

11 vymurovky technologických zariadení129)

12 izolácie technologických zariadení a strojov

13 nátery technologických zariadení a strojov

14 strojové zariadenie rozmrazovacích tunelov

15 plechové komíny, pokiaľ tvoria súčasť prevádzkových súborov umelých ťahov

16 zariadenie mostových cestných a koľajových váh a mechanizovaných výsypiek

17 kovové konštrukcie ťažných a vrtných veží, jamových stolíc s výnimkou stolíc pri železobetónových vežiach, na poschodiach baní, hláv a piat šibíkov, slepých jám, úchytných konštrukcií pre káblové a rúrové rozvody včítane kotvového materiálu

18 kovové konštrukcie poľnohospodárskeho výrobného procesu (napr. klietky, kontejnery), ktoré netvoria súčasť poľnohospodárskych budov

19 kovové konštrukcie a zariadenia slúžiace na obsluhu technologických strojov a zariadení včítane pochôdzkových plošín, schodíšť, rebríkov a pod.

20 stroje a zariadenia na kŕmenie a napájanie zvierat, na dojenie, ošetrenie mlieka, manipuláciu s výrobkami, krmivami, výkalmi v poľnohospodárskych prevádzkach

21 strojové zariadenia čistiarní a farbiarní látok

22 strojové zariadenia dielní, laboratórií a skúšobní130)

23 zariadenia veľkopráčovní charakteru priemyselných výrobných liniek

24 strojové zariadenia kúpeľov, štadiónov, krematórií

25 strojové zariadenia lanových dráh, lyžiarskych vlekov a pod. vč. diaľkového ovládania, signalizácie, zabezpečovacieho zariadenia a pod.

26 automatizované vybavenie knižníc riadené počítačom vč. regálov, kartotékových skríň, zariadení na dopravu kníh a objednávok

27 strojové zariadenia rozhlasových, televíznych a nahrávacích štúdií vč. prepájacieho vedenia

28 strojové zariadenia kín, divadiel, kultúrnych domov a pod.

29 strojové zariadenia meteorologických staníc a navigačných staníc

30 strojové zariadenia kalového hospodárstva, olejového a tukového hospodárstva, čpavkového hospodárstva, odpadového hospodárstva, strojové zariadenia na zachytávanie a úpravu úletov včítane odpopolčekovacieho zariadenia a odsávania zauhľovania, strojové zariadenia kompresorových a hydraulických staníc

31 stabilné posunovacie zariadenie na vlečke

32 samohybné závlahové zariadenie

33 strojové zariadenia základných výpustov priehrad, odberov vody, jalových výpustov, vtokových objektov pre vodné elektrárne včítane prepájacieho potrubia okrem potrubí zabetonovaných v telese priehradnej hrádze a uložených v zemi, strojové zariadenie lodných výťahov a zdvíhadiel

34 pohyblivé časti konštrukcií plavebných komôr na vzdúvanie a reguláciu vodných hladín, hradiace konštrukcie hatí vč. pohonov

35 zariadenia na meranie dymových emisií

36 zariadenia verejných automatických telefónnych ústrední

37 zariadenia spojových zosilňovacích staníc vč. prepájacích vedení a antén

38 vysokofrekvenčné a nízkofrekvenčné spojové zariadenia (vysielače, odbavovacie a kontrolné pracoviská) vč. prepájacích vedení

39 strojové zariadenia chladiarní a mraziarní zriadených v osobitných priestoroch so strojovňou

Silnoprúdové elektrotechnické zariadenia

40 hlavné napájacie rozvody pre technologické zariadenia vnútri areálu stavby včítane súvisiacich stavebných prác prepájajúce prevádzkové súbory (napr. od spínacej stanice alebo hlavnej transformovnej včítane rozvádzačov a motorickej elektroinštalácie s výnimkou napájacích rozvodov, ktoré sú súčasťou verejnej siete131)

41 strojové zariadenia transformovní, meniarní a spínacích staníc a stožiarové transformovne

42 špeciálne osvetlenie na technologickom zariadení

43 náhradný zdroj elektrickej energie vč. automatiky

Meranie a regulácia, automatizácia a riadenie, slaboprúdové elektrotechnické zariadenia

44 pobočkové telefónne ústredne nad 25 pobočiek montované

45 strojové vybavenie výpočtových stredísk

46 automatizované systémy riadenia technologického procesu základnej alebo pomocnej výroby

47 zariadenia a k nim patriace rozvody zabezpečujúce funkciu (prevádzku) meracej, regulačnej a ovládacej techniky v technologickom procese základnej alebo pomocnej výroby včítane zariadenia pre metrologické zabezpečenie meracej techniky132)

48 dispečerské zariadenia vč. dozorní na riadenie výrobného procesu

49 zariadenia priemyselnej televízie

50 telemetrické zariadenia na diaľkovodoch

51 rádiové (rádiolokačné a rádionavigačné) a zabezpečovacie zariadenia leteckej dopravy, svetelné prevádzkové zariadenia letísk

52 železničné zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia vč. manipulačných, ovládacích a meracích stolov, rozvodných káblových vedení, vlastných energetických zdrojov a prístrojov zapojených na rozvodnú sieť týchto zariadení

53 zabezpečovacie zariadenia pre koľajové systémy mestskej hromadnej dopravy, elektrické signalizačné zariadenia a jeho ovládacie systémy vč. dispečerských systémov na riadenie všetkých druhov dopravy

54 diaľkové meracie a signalizačné a ovládacie zariadenia vodární, vodárenských dispečingov, retenčných a sedimentačných nádrží odpadových a dažďových vôd

55 oznamovacie diaľkové a miestne káble - investície rezortu spojov

Vzduchotechnické zariadenia

56 vetracie a klimatizačné zariadenia zabezpečujúce požadované parametre vzduchu pre technologický proces a jeho pracovné prostredie (napr. odhmľovanie, odsávanie škodlivín, výparov, plynov, prachu, odsávanie triesok, pilín, sušenie, pneumatická doprava látok, umelý ťah, vzduchové clony a sprchy) včítane funkčne súvisiacich vodných okruhov vykurovacej a chladiacej vody, merania a regulácie, prevádzkových motorických silnoprúdových rozvodov a prípadne chladiaceho zariadenia s príslušenstvom

57 klimatizačné zariadenia (so zdrojom tepla alebo chladu) zabezpečujúce požadované parametre vzduchu na zabezpečenie pohody prostredia včítane funkčne súvisiacich vodných okruhov vykurovacej a chladiacej vody, merania a regulácie, prevádzkových motorických silnoprúdových rozvodov

58 jednotkové vetracie a klimatizačné zariadenia umiestnené vo vetranom alebo klimatizovanom priestore, ktoré nie sú pevne spojené so stavbou a slúžia výrobnému procesu

Potrubia

59 potrubie strojového zariadenia, prevádzkové potrubie, prípojné potrubie

60 diaľkové potrubné vedenie na technologické účely

III. Stavebná časť stavby133)

1. Zoznam stavebných prác, strojov, zariadení a konštrukcií, ktoré sa zaraďujú do stavebnej časti stavby:

Konštrukcie a konštrukčné súčasti

1 kovové konštrukcie tvoriace príslušenstvo alebo súčasť stavebných objektov včítane kotvového materiálu (základových roštov, kotvových skrutiek, matíc, podložiek a pod.)

2 železobetónové, murované, drevené a iné nekovové konštrukcie nádrží, skladísk horľavín, veží a komínov vč. vymuroviek, nosné konštrukcie spoločných domových antén, plechové komíny s výnimkou tých, ktoré tvoria súčasť prevádzkových súborov umelých ťahov

3 pevne zabudované súčasti základov slúžiace na kotvenie strojového zariadenia, pokiaľ nie sú funkčnou súčasťou kotvového zariadenia

4 priliehajúce prístavby pomocnej povahy (schodište, závetrie, ochranné strechy, balkóny, rampy a pod.), vonkajšie rebríky a komunikačné lávky pevne spojené s budovou, vlajkové žrde

5 konštrukcie a stavebné práce spojené s uložením a montážou silnoprúdových a slaboprúdových vedení (napr. dvojité podlahy, šachty, kanály, rošty, mosty, otvory, skrine na umiestnenie káblových závesov a svoriek včítane kotvových prvkov pevne spojených so železobetónovou konštrukiou, tvárnicové trate, žľaby, kolektory)

6 lemovacie profily kanálov, jám a montážnych otvorov vč. ich krytov s výnimkou špeciálnych krytov, ktoré sú súčasťou prevádzkových súborov

7 stavebné konštrukcie žeriavových dráh pojazdných žeriavov (včítane nosníkov) okrem pojazdových koľajníc a zberačov tvoriacich súčasť výrobných liniek

8 izolácia proti vode, šíreniu tepla a zvuku, účinkom požiaru, otrasom a chemickým vplyvom s výnimkou izolácie strojov a zariadení technologickej časti stavby

9 kovové konštrukcie železničných, cestných, medziobjektových, komunikačných a združených mostov a lávok pre peších

10 obvodové plášte transportných mostov vč. zastrešenia

11 kovové konštrukcie ohrád, zábran a roštov v maštaliach a výbehoch, senážnych a kalových síl, pokiaľ nejde o zariadenie podľa bodu II.2/18 a II.2/20

12 kovové konštrukcie výstuže a výstroja podzemných objektov vč. banských

Stroje, zariadenia a vybavenie objektov

13 stroje a zariadenia zabudované134) do stavebných objektov, ktoré neslúžia výrobným technologickým procesom, ako výťahy (osobné, nákladné), paternostre, eskalátory vč. nosných konštrukcií, chladiace bosy, pulty a skrine, vstavané pulty, regály, skrine a kabíny, telefónne búdky vnútri objektov

14 pevne zabudované zariadenie v laboratóriách, dielňach a skúšobniach ako digestory a pracovné stoly vč. pripojenia na prívod médií (bez ich zdrojov)

15 vráta hangárov, vozovní a hál vč. poháňacieho a automatického ovládacieho zariadenia

16 signálne zabezpečovacie zariadenia proti vlámaniu, krádeži a požiaru

17 zariadenia na odber, prípadne na čistenie netechnologických odpadov v stavebných objektoch

18 strojové zariadenie kuchýň a stredísk stravovania do kapacity 1000 hlavných jedál v jednej smene

19 strojové zariadenie práčovní, sušiarní, mangľovní a žehliarní, ktoré nemajú charakter zabudovanej priemyselnej výrobnej linky (prevádzkového súboru, prípadne celku)134)

20 zabudované telocvičné náradie134) v objektoch pre telovýchovu

21 mechanizované lávky na umývanie fasád

22 limnigrafy

23 vyznačenie jazdných pruhov a smerových šípok na komunikáciách, statické dopravné značky (svetelné i reflexné)

24 protipožiarne konštrukcie (napr. požiarne uzávery otvorov, požiarne deliace konštrukcie, priečky a prehradenia v energokanáloch, energomostoch, dopravníkových mostoch, transformovniach a rozvodniach)

Vodovodné, plynovodné, kanalizačné a pod. inštalácie

25 vodovodné, plynovodné a kanalizačné inštalácie včítane zariaďovacích predmetov a prístrojov, spotrebičov tuhých, tekutých a plynných palív, odpadové šachtice, požiarny vodovod včítane súvisiaceho vybavenia (napr. pomocných čerpadiel)

26 čerpacie a prečerpávacie zariadenie nemajúce charakter prevádzkového súboru, funkčne súvisiace so zdravotnotechnickými inštaláciami, pokiaľ nenadväzuje na výrobný proces (napr. prečerpávacie zariadenie na prečerpávanie splaškovej vody do kanalizácie)

27 rozvody plynov vč. medicinálnych, vzduchu, zdravotnotechnickej inštalácie

Vykurovanie

28 zariadenie kotolní teplovodných a nízkotlakových parných a výmenníkových staníc vč. funkčne neoddeliteľne súvisiacich zariadení (napr. meranie a regulácia, zabezpečovacie zariadenie, signalizačné a odpopolčekovacie zariadenie), s výnimkou takých kotolní a výmenníkových staníc, ktoré slúžia prevažne výrobnému procesu

29 vykurovacie inštalácie včítane rozvodu pary, horúcej a teplej vody, radiátorov, akumulačných kachieľ, kaloriferov a registrov s nasávacím potrubím slúžiacim na prívod vzduchu do vykurovacích súprav včítane elektrických rozvodov pre ich pohon a zapojenie, vč. zariadenia na reguláciu teploty

Bleskozvody a uzemnenie

30 bleskozvody a uzemnenie kovových súčastí objektov (uzemňovacie siete), pokiaľ nie sú neoddeliteľnou súčasťou prevádzkových súborov

Vzduchotechnika

31 jednotkové vetracie a klimatizačné zariadenia umiestnené priamo vo vetranom alebo klimatizačnom priestore včítane prípadných rozvodov, pokiaľ sú pevne spojené so stavbou a neslúžia výrobnému procesu

32 vetracie zariadenia včítane vzduchovodov okrem zariadení uvedených pod bodom II.2/56

Diaľkové potrubné vedenia

33 potrubné vedenia a podzemné aj nadzemné rozvody s výnimkou potrubia na technologické účely

34 katódová ochrana diaľkových potrubných vedení

35 potrubia základových výpustov priehrad pevne zabudované do telesa priehradnej hrádze a potrubia uložené v zemi

Svetelné a silnoprúdové rozvody a zariadenia

36 silnoprúdové rozvodné vedenia slúžiace na prívod elektrickej energie k strojom a zariadeniam, ktoré sú súčasťou stavebných objektov

37 vnútorná svetelná elektrická inštalácia v objektoch, inštalácia pre núdzové osvetlenie včítane akumulátorovej stanice, rozvodov, rozvádzačov, prístrojov a osvetľovacích telies

38 svetelné reklamy včítane elektrickej inštalácie

39 vonkajšie osvetlenie včítane rozvodov, rozvádzačov a osvetľovacích telies

40 osvetlenie výškových objektov zaisťujúce bezpečnosť leteckej dopravy

41 silnoprúdové káblové alebo nadzemné vedenie celoštátnej a verejnej siete131) vč. prípojok končiacich v areáli stavby odberným zariadením (spínacia stanica, hlavná transformovňa) s výnimkou odberného zariadenia

42 trakčné a napájacie vedenie koľajovej aj bezkoľajovej dopravy

Oznamovacie a slaboprúdové rozvody a zariadenia okrem zariadení v odvetví železničnej oznamovacej a zabezpečovacej techniky

43 spoločné domové televízne a rozhlasové antény včítane rúrkovania, rozvodu a zosilňovačov, samostatné anténové systémy (s výnimkou špeciálnych antén pre primárne zosilňovače a primárnych zosilňovačov pri stavbách KBV)

44 zariadenia oznamovacej techniky, časové rozhlasové, telefónne zariadenia a pod. včítane rozvodov, pokiaľ nejde o zariadenia uvedené v časti II.2

45 pobočkové telefónne ústredne skriňového vyhotovenia do 25 účastníckych pobočiek

46 zariadenia a vedenie potrubnej pošty

47 prepojenie hlásnic na diaľniciach

Preložky vedenia

48 preložky podzemných aj nadzemných vedení a rozvodov vyvolané stavbou.

PRÍLOHA č. 7

VÝCHODISKOVÉ TECHNICKÉ ÚDAJE A PROJEKTOVÉ PODKLADY

1. Východiskové technické údaje pre poskytovanie projektových podkladov obsahujú spravidla:

- názov a požadovaný účel a charakteristiku stroja, zariadenia alebo výrobku,

- počet, prípadne množstvo (v merných technických jednotkách),

- technologické údaje a parametre o druhu, veľkosti, zložení a vlastnostiach výrobkov, materiálov alebo látok, ktoré sa budú požadovaným zariadením vyrábať, spracúvať, dopravovať a pod., podľa potreby aj požadovaný výkon, príkon, kapacitu, prípadne druh a čas prevádzky,

- osobitné požiadavky na vybavenie a prevádzku požadovaného zariadenia (na automatizáciu, mechanizáciu, prevádzkovú kontrolu, diagnostiku, metrologické zabezpečenie, starostlivosť o životné prostredie, požiarnu ochranu, civilnú obranu, bezpečnosť práce a technických zariadení, ochranu podzemných, prípadne pozemných kovových zariadení pred koróziou, ďalej osobitné požiadavky na technické a preberacie podmienky, prípadne na obsluhu zariadenia, na potrebu náhradných dielcov a pod.),

- osobitné požiadavky na montáž,

- údaje o tom, kde bude zariadenie umiestnené (v akých prevádzkových podmienkach a v akom prostredí),

- približnú hmotnosť,

- náčrt zostavy,

- meno a sídlo predošlého dodávateľa a ním fakturovanú cenu, ak ide o neštandardné zariadenie, o ktorom je odberateľovi známe, že bolo predtým dodané alebo ponúkané v podobnom vyhotovení alebo na obdobný účel použitia.

Východiskové technické údaje sa podľa potreby doplnia pri stavebnej časti (včítane kovových konštrukcií):

- návrhmi dispozičného usporiadania stavebného objektu alebo jeho časti s opisom účelu a funkcie jednotlivých priestorov a s vymedzením podmienok alebo nárokov na konštrukcie a na technické, prípadne architektonické alebo výtvarné riešenie,

- rozmerovými náčrtmi požadovanej skladobnosti stavebných prvkov alebo konštrukcií s opisom ich účelu a s vymedzením špecifických požiadaviek na ich výtvarné, technické, technicko-fyzikálne vlastnosti,

- údajmi o spôsobe riešenia technických zariadení budov vyvolávajúcich potrebu úprav stavebných prvkov, prípadne konštrukcií,

- schematickým náčrtom zostavy kovovej konštrukcie s naznačením umiestnenia príslušného stroja v obrysoch a s predbežným vyznačením zaťaženia,

- osobitnými požiadavkami na montáž kovovej konštrukcie,

2. Projektovými podkladmi sú najmä:

- zásady konštrukčného usporiadania a statického riešenia konštrukčných a stavebných sústav,

- statické a technicko-fyzikálne údaje o stavebných prvkoch, ich stykoch a spojoch s údajmi o výsledkoch predpísaných skúšok,

- výkresy skladieb, technické a technicko-fyzikálne údaje o konštrukciách strešných plášťov, podláh, dlažieb a priečok a o špeciálnych druhoch izolácií,

- výkresy stavebných sústav, konštrukcií, prvkov, ich stykov a spojov a výkresy výrobkov a dodávok pridruženej stavebnej výroby a ich nadväzností na dopĺňajúce stavebné konštrukcie (osadenie okien, priečok, zábradlia a pod.),

- údaje o výrobkoch a materiáloch,

- technické, technologické a bezpečnostné údaje pre manipuláciu a montáž,

- spôsob alebo možnosti úprav stavebných prvkov alebo stavebných konštrukcií z hľadiska inštalácií,

- rozmerové náčrty strojov a zariadení, základové plány, výkonové charakteristiky, pôsobiace sily, údaje o hlučnosti, pripájacie rozmery, kotvové výkresy, návrhy stavebných úprav, podklady na pružné uloženie strojov, hmotnosť, tolerancia a pod.,

- výrobný program štandardných strojov,

- katalógové listy, prospekty, podnikové normy a iné publikácie obsahujúce opis, hlavné rozmery, hmotnosti a výkony základných a prevádzkových jednotiek,

- údaje o spoľahlivosti strojov a zariadení,

- podklady pre riešenie ochrany podzemných, prípadne pozemných kovových zariadení pred koróziou,

- technicko-ekonomické údaje potrebné na vypracovanie ekonomického zhodnotenia,

- lehoty dodávok, prípadne výroby,

- individuálna kalkulácia R- a P- položiek,

- ceny výrobkov zahŕňané do špecifikácií, pokiaľ nie sú uvedené v cenníkoch veľkoobchodných cien,

- údaje pre vypracovanie plánu organizácie výstavby,

- osvedčenie o vhodnosti výrobkov,135)

- typové programové vybavenie,

- odkazy na

- cenníky,

- typové podklady, podrobnú dokumentáciu k typovému podkladu,

- katalógovú dokumentáciu a opakovateľné projekty,

- štátne a odborové technické normy,

- preukazné skúšky, pokiaľ ich požadujú technické normy,

- výsledky schválenia alebo hodnotenia pri výrobkoch podliehajúcich týmto úkonom.

PRÍLOHA č. 8

ÚVODNÝ PROJEKT

Úvodný projekt má tieto časti:

A. Sprievodná správa

B. Súhrnné riešenie stavby

C. Technologická časť

D. Stavebná časť

E. Rozpočtová časť

F. Plán organizácie výstavby

G. Doklady

A. Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje.

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku (spracúvajú sa podľa prílohy č. 13).

3. Prehľad východiskových podkladov a plnenie záväzných podmienok, ktoré sú v nich, prípadne v záväzných záveroch štátnej expertízy uvedené.

4. Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, ucelené časti stavby, prípadne etapy.

5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície.

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov. Pri stavbe KBV aj spôsob výkonu funkcie priameho investora v súvislosti s výstavbou družstevných bytov.

B. Súhrnné riešenie stavby

1. Ekonomické hodnotenie

Spracúva sa podľa prílohy č. 2 časti B bodu 1, primerane k vyššiemu stupňu technicko-ekonomickej vyjasnenosti riešenia.

2. Súhrnná technická správa

Objasňuje celkové riešenie stavby a obsahuje najmä:

2.1 Územie výstavby a architektonické a technické riešenie stavby

- zhodnotenie staveniska s odkazom na vykonaný výber staveniska, opis asanácií a súpis asanovaných objektov; zhodnotenie a výsledky vykonaných prieskumov a dôsledky vyplývajúce z prieskumov na riešenie stavby; opis dotknutých doterajších i predpokladaných ochranných pásem včítane opatrení pre ich správnu funkciu a využitie,

- pri rekonštrukciách, modernizáciách a rozšírení doterajších základných prostriedkov zhodnotenie ich stavu a pri obnove objektov kultúrnych pamiatok aj zhodnotenie ich stavu z umeleckohistorického hľadiska,

- údaje o použitých geodetických podkladoch a o vytyčovacej sieti a návrh ochrany geodetických bodov; o rozmiestnení vytyčovacích bodov, ich stabilizácii a ochrane,

- zásady celkového urbanistického, architektonického a výtvarného riešenia stavby,

- zásady celkového technického riešenia stavby; stručný opis pozemných a inžinierskych objektov, zásady úpravy územia stavby, rekultivácie a sadových úprav včítane zriadenia ihrísk každého druhu, osvetlenie vonkajších plôch, riešenie pohľadových a hlukových bariér a pod.; zásady riešenia technického vybavenia budov včítane údajov o tepelnotechnických vlastnostiach stavebných konštrukcií; prehľad použitých typových podkladov, opakovateľných projektov a ostatných opakovaných projektov,

- územno-technické podmienky a zásady riešenia pripojenia stavby na všetky druhy inžinierskych, energetických a spojových sietí vo vzťahu k bilanciám potrieb a výsledkom prieskumov a k doterajším zariadeniam; spôsob zabezpečenia televízneho príjmu,

- hlavné zásady výškovej úpravy staveniska s bilanciou zemných prác a rozvozov s určením miesta ťažby (zemníkov) a depónií a s údajmi o hospodárení s ornicou,

- možnosti stavebného rastu v prípade intenzifikácie, rozšírenia prevádzky (výroby) a pod.

2.2 Technológiu výroby (prevádzky)

- výrobný program, hlavné výrobné činnosti, projektovaná kapacita, ročný časový fond, vyťaženie rozhodujúcich strojov a zariadení, výrobná alebo iná kooperácia s ďalšími závodmi,

- opis celkového technologického postupu výroby podľa toku materiálu s objasnením funkčných väzieb príslušných prevádzkových súborov, prípadné metrologické zabezpečenie a základné požiadavky na pomocné prevádzky,

- koncepcia manipulácie s materiálom, vnútrozávodnej i vonkajšej dopravy a skladovania surovín, materiálov a výrobkov so zdôvodnením skladových priestorov,

- celková koncepcia riešenia systému riadenia technologických, prípadne výrobných procesov s uvedením nevyhnutných údajov o nadväzujúcich systémoch riadenia vyšších úrovní,

- možnosti intenzifikácie, rozšírenia výroby (prevádzky).

Pri inžinierskych stavbách sa uvedie

- účel, rozsah a funkcia stavby, pri viacúčelových stavbách aj komplexné riešenie vo vzťahu k jednotlivým užívateľom a k organizácii prevádzky,

- stručný opis a zdôvodnenie zásad technického riešenia stavby s udaním parametrov hlavných objektov.

Pri vodohospodárskych a podobných stavbách

- celkové údaje o potrebe a zabezpečení chemikálií.

2.3 Zabezpečenie budúcej výroby (prevádzky)

Spracúva sa podľa povahy stavby.

2.3.1 Organizácia výroby (prevádzky)

- údaje o počte pracovníkov (z toho ženy a mladiství) s rozdelením na prevádzku, údržbu a ostatné a s uvedením požadovanej kvalifikácie,

- smennosť; počet pracovníkov v najsilnejšie obsadenej smene v členení na mužov, ženy a mladistvých,

- návrh organizácie prevádzok a jej väzba na celkovú organizáciu vyššej organizačnej zložky.

2.3.2 Látková bilancia surovín, materiálov a odpadových látok; ich východiskové a konečné zloženie; spôsob ich zabezpečenia.

2.3.3 Energetické hospodárstvo

Riešenie zdrojov a rozvodov s rozdelením spotreby energií pre prevádzkové súbory (celky) a stavebné objekty. Pri stabách budovaných na výrobu niektorej z energií sa výroba tejto energie považuje za technológiu výroby a diel „Energetické hospodárstvo" je obsiahnutý v oddiele - „Technológia výroby (prevádzky)".

Elektrická energia

- celková koncepcia riešenia, stupeň dodávky elektrickej energie,

- bilancia ročnej spotreby a spôsob jej krytia (súhrnne za celú stavbu),

- orientačný diagram dennej spotreby, celkový inštalovaný a maximálny súdobý denný a nočný príkon (výkon),

- voľba prúdových sústav a napätia,

- spôsob regulácie (napätia, činného a jalového výkonu) na strane vysokého a nízkeho napätia,

- údaje o skratových pomeroch,

- voľba ochrán v rozvodnej sieti, veľkých a dôležitých agregátov,

- celková koncepcia uzemnenia,

- spôsob kompenzácie účinníka,

- kategorizácia spotreby pre jednotlivé prevádzkové celky,

- prípadné osobitné požiadavky na zásobovanie.

Teplo a palivá

- bilancia spotreby tepla (pary, horúcej vody, vykurovacieho plynu, oleja a pod.) a spôsob jej krytia (súhrnne za celú stavbu),

- grafické vyjadrenie priebehu spotreby tepla,

- parametre vykurovacích médií (para, horúca voda a pod.) na rozvodných systémoch,

- spôsob hospodárenia s kondenzátmi a údaje o čistote kondenzátov,

- prípadné osobitné požiadavky na zásobovanie teplom.

Ostatné energie (stlačený vzduch, inertný plyn a pod.)

- bilancia vlastnej výroby a spotreby energií,

- údaje o parametroch energií na zdrojoch v rozvodných systémoch.

Údaje o riešení stavby z hľadiska tepelnotechnických podmienok a spotreby energie pre vykurovanie.

Opatrenia z hľadiska racionalizácie spotreby a využitia energií.

2.3.4 Vodné hospodárstvo

- celková koncepcia riešenia,

- bilancia spotreby vody a bilancia odpadových vôd (súhrnne za celú stavbu),

- grafické vyjadrenie priebehu spotreby,

- opis a porovnanie kvality všetkých úžitkových a odpadových vôd včítane zdrojov a recipientu, návrhy na ich úpravu so všetkými potrebnými údajmi,

- stručný opis vodohospodárskych zariadení, spôsobu úpravy vody, čistenia odpadových vôd, určenia systému obehu vody v závode, rozvodov a pod.

2.3.5 Oznamovacie zariadenie

Celková koncepcia riešenia

2.3.6 Doprava

- opis spôsobu pripojenia stavby na dopravný systém,

- celková koncepcia dopravy a prehľad nárokov včítane bilancií plôch potrebných pre dopravné zariadenie.

2.3.7 Údržba základných prostriedkov

- celková koncepcia zabezpečenia (vlastnými pracovníkmi, inými prevádzkami, prípadne externe) s rozborom potrebných kapacít, zásady vykonávania.

2.4 Riešenie z hľadiska ochrany životného prostredia a osobitných záujmov

2.4.1 Starostlivosť o životné prostredie

Vplyv stavby na životné prostredie a naopak, opis ochranných pásem včítane opatrenia pre ich správnu funkciu a využitie a opis technického riešenia stavby z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, a to najmä

- charakteristika technológie výroby (prevádzky), prevádzkových súborov a stavebných objektov,

- zdroje, druhy, vlastnosti a množstvo škodlivín a iné možnosti ohrozenia zdravia,

- spôsob zneškodnenia, zužitkovania a odstránenia odpadových látok a energií a spôsob požadovaného obmedzenia alebo zneškodnenia rizikových vplyvov, prípadne aj ďalších nežiadúcich zmien životného prostredia spôsobených stavbou (jej prevádzkou alebo užívaním),

- stavebné, priestorové, mikroklimatické, akustické riešenie, riešenie umelého osvetlenia, údaje o dennom osvetlení a oslnení,

- odchýlky od platných predpisov (včítane technických noriem).

2.4.2 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Opis technického riešenia stavby z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení, a to najmä

- charakteristika technológie výroby (prevádzky), prevádzkových súborov a stavebných objektov,

- zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosti pracovníkov,

- bezpečnostné pásma,

- spôsob požadovaného obmedzenia rizikových vplyvov,

- vnútorné komunikácie a únikové cesty,

- ochrana pracovníkov a pracovného prostredia pred účinkami škodlivín,

- vnútrozávodná doprava a manipulácia s materiálom,

- technické zariadenie, bezpečné prístupy a plochy pre obsluhu, údržbu a opravy objektov a technických zariadení,

- skladovanie nebezpečných látok a manipulácia s nimi.

2.4.3 Požiarna ochrana

- technické riešenie stavby a prevádzky z hľadiska požiarnej ochrany (včítane vodných zdrojov a vonkajších požiarnych hydrantov, požiarnej signalizácie, požiarnych staníc alebo zbrojníc a pod.),

- charakteristika prevádzkových súborov a stavebných objektov z hľadiska požiarnej ochrany so súpisom použitých typových podkladov, opakovateľných projektov a katalógovej dokumentácie, ktorých súčasťou je technická správa požiarnej ochrany s odkazom na ich schválenie a platnosť.

2.4.4 Civilná ochrana

- charakterstika prevádzkových súborov a stavebných objektov z hľadiska civilnej obrany,

- technické riešenie stavby z hľadiska civilnej obrany,

- mierové využitie.

2.5.5 Protikorózna ochrana

- opis riešenia protikoróznej ochrany podzemných, prípadne pozemných kovových zariadení (pasívnej, aktívnej, prípadne spoločnej) s uvedením rozhodujúcich výsledkov korózneho prieskumu a merania, úprav objektov na trase.

3. Výkresy

3.1 Prehľadná situácia oblasti vyznačená na mapovom podklade so zakreslením staveniska a jeho pripojenia na inžinierske objekty a vyznačenie vzťahov k okoliu, najmä ochranných pásem a inundácií a miesta súvisiacich investícií mimo staveniska (v mierke 1:5000 až 1:50 000). Pri stavbách KBV sa spracúva, len ak je to potrebné.

3.2 Celková situácia stavby (zastavovací plán) vypracovaná spravidla v mierke 1:1000 alebo 1:500, pre osobitné prípady veľkoplošných vodohospodárskych alebo rozsiahlych líniových stavieb spravidla v mierke 1:5000 alebo 1:2000, ktorá obsahuje najmä:

- polohové a výškové vyznačenie (s uvedením súradnicového a výškového systému) všetkých doterajších základných prostriedkov (najmä podzemných inžinierskych sietí a iných zakrytých zariadení) podľa údajov poskytnutých a overených ich správcom;123) označenie chránených stavebných i prírodných objektov,

- navrhované zastavenie včítane pripojenia na pozemné a inžinierske objekty s vyznačením podchodov pod komunikáciami; úprava staveniska včítane demolícií; možnosti rozšírenia,

- základné rozmery určujúce veľkosť navrhovaného zastavania a jeho polohu na pozemku (vo vzťahu k polohovým a výškovým bodovým poliam, k osiam trás komunikácií a pod.),

- vyznačenie parkových plôch a zelene, komunikácií pre peších, ihrísk a drobnej architektúry,

- navrhované, prípadne doterajšie zariadenie PO s vyznačením príjazdových komunikácií a nástupných plôch,

- vyznačenie výškových kót prvých podlaží stavebných objektov a upraveného terénu,

- označenie ochranných pásem hygienických a bezpečnostných vzdialeností,

- svetové strany, smer a frekvencie prevládajúcich vetrov,

- vyznačenie výsledkov prieskumu staveniska (sondy, podzemná voda, inundačné, podkopané a zosuvné územie), pokiaľ to nie uvedené na osobitných výkresoch,

- označenie hlukových pásem (cestnej, železničnej a leteckej dopravy), ako aj vyznačenie náletových kuželov,

- názvy priľahlých doterajších priestorov (ulíc, námestí a pod.), prípadne číslo parciel a blokov,

- legendu jednotlivých objektov,

- vyznačenie plochy pozemkov na trvalé užívanie a plochy zstavaných a nezastavaných pozemkov v m2 a v percentách.

3.3 Návrh vytyčovacej siete stavby obsahujúci údaje, ktoré v spojení s celkovou situáciou stavby, prípadne s koordinačným výkresom jednoznačne určujú plohu všetkých navrhovaných stavebných objektov.

3.4 Plochy pre potrebu údržby a generálnych opráv.

3.5 Koordinačný výkres stavby s vyznačením navrhovaných pozemných a inžinierskych objektov, prípadne prevádzkových súborov, všetkých sietí a rozvodov, prípadne s riešením spôsobu ich križovania a s vyznačením sond hydrogeologického prieskumu a hranice staveniska.

3.6 Súhrnná technologická schéma.

3.7 Schéma vnútrozávodnej dopravy so znázornením materiálového toku, smerovania, frekvencie a pod. s vyznačením dopravných prostriedkov.

3.8 Jednopólová schéma zásobovania elektrickou energiou včítane napájacích silnoprúdových rozvodov.

3.9 Hlavná schéma rozvodu pary alebo horúcej vody s údajmi o prenose tepla s vyznačením hlavnej siete vratných kondenzátov a s údajmi o množstve a pripojení na zdroj.

3.10 Schéma rozvodov ostatných energií, pokiaľ majú význam hlavných energií (vykurovací plyn, tlakový vzduch a pod.).

3.11 Spoločná schéma všetkých vonkajších oznamovacích rozvodov s vyznačením ústrední.

3.12 Základná schéma

- zachytávania vody, jej úpravy a dopravy,

- hospodárenia s vodou (úžitková voda, požiarna voda, odpady, kanalizácia),

- čistenia odpadových vôd a odvedenia do recipientu.

3.13 Organizačná schéma.

3.14 Schéma zaopjenia zariadení aktívnej, prípadne spoločnej ochrany pred koróziou.

Poznámka: Podľa povahy prípadu možno výkresy účelne zlúčiť, prípadne vypustiť alebo nahradiť tabuľkami. Pokiaľ je to účelné, použijú sa výkresy a schéma aj pre jednotlivé prevádzkové súbory a stavebné objekty. Výkresy podľa odseku 3.4 a 3.6 až 3.14 sa pri stavbách KBV spracúvajú, len ak je to potrebné.

C. Technologická časť

Spracúva sa pre prevádzkové súbory, a to podľa ich priestorovej súvislosti. Prevádzkové súbory umiestnené v bezprostrednej nadväznosti na iné prevádzkové súbry sa riešia spoločne. Pri prevádzkových súboroch budovaných na výrobu niektorej z energií sa výroba tejto energie považuje za technológiu a technologická časť sa spracuje ako pre výrobné zariadenie. Pri iných prevádzkových súboroch alebo ich častiach, ako sú prípojné potrubia, napájacie rozvody, transformovne, spínacie stanice, aktívna, prípadne spoločná ochrana pred koróziou, vzduchotechnické zariadenia, elektrotechnická časť, systémy riadenia výrobného procesu (ak riadia najmenej dva prevádzkové súbory) a energetické dispečerské zariadenia a pod., spracuje sa príslušná časť obdobne ako pre súbory výrobného (prevádzkového) zariadenia.

1.1 Výrobné (prevádzkové) zariadenia

1.1.1 Technická správa

- účel, funkcia, kapacita a hlavné technické parametre technologického zariadenia, fond pracovného času,

- opis technológie výroby s uvedením nositeľa technologického procesu, prevzatých a požadovaných záruk; laboratórna kontrola; patentové a licenčné nároky,

- riešenie manipulácie s materiálom vnútri prevádzkového súboru,

- požiadavky na dopravu do a z prevádzkového súboru,

- spôsob riešenia automatizovaného systému riadenia technologického procesu,

- skladba a rozsah technologického zariadenia s uvedením typov strojov a zariadení,

- pracovné sily a smennosť,

- látková bilancia; potreba hlavných a vedľajších surovín, technické podmienky, zdroje a spôsob zásobovania,

- výroba hlavných a vedľajších výrobkov; technické podmienky, odbyt alebo využitie,

- množstvo odpadových látok, charakteristika (zloženie), podmienky, spôsob využitia, zneškodnenia alebo odvedenia,

- sklady a medzisklady surovín, prevádzkových látok, polovýrobkov, výrobkov a odpadov v prevádzkovom súbore,

- rozpis energií, palív a vody; druh (technické podmienky) a množstvo energií a vôd, zdroje a spôsob zásobovania, hlavné spotrebiče, inštalované výkony, výpočtové a špičkové zaťaženia odberu elektriny, kategorizácia spotreby,

- zdôvodnenie dispozičného riešenia,

- voľba a spôsob vyhotovenia tepelných izolácií,

- povrchová ochrana, farebné riešenie,

- osobitné požiadavky na spracovanie vykonávacích projektov, prípadne inej dokumentácie,

- osobitné požiadavky na výrobu a montáž,

- požiadavky na preukázanie dosiahnutia hodnôt komplexného vyskúšania a úspešného skončenia skúšobnej prevádzky, prípadne garančných skúšok,

- požiadavky na požiarnu signalizáciu.

Poznámka: požiadavky na komplexné vyskúšanie a skúšobnú prevádzku, prípadne garančné skúšky z hľadiska organizačného zabezpečenia sa uvedú v časti F.

1.1.2 Výkresy

- technologická schéma; vyjadruje technologický postup podľa toku materiálu s vyznačením hlavných údajov o množstve, intenzite a o hlavných parametroch vstupujúcich a vystupujúcich hmôt a energií,

- prevádzková schéma; vyznačuje vzájomné prepojenie všetkých strojov, zariadení a meracie a riadiace obvody; tam, kde je to účelné, možno obe schéma nahradiť jedinou schémou,

- dispozícia strojov a zariadení (pôdorysy a potrebné rezy srpavidla v mierke 1:200); vyjadruje návrh priestorového rozmiestnenia hlavných strojov a zariadení uvedených v schéme, a to v podrobnostiach umožňujúcich určenie potrebných plôch a priestorov, vúzieb na stavebnú konštrukciu, vonkajšie rozvody a inžinierske siete; schematicky sa v nej vyznačujú kovové konštrukcie, ktoré sú súčasťou technologického zariadenia, s udaním ich hlavných rozmerov a zaťaženia; ďalej sa v nej vyznačí smer prípadného rozšírenia a druh prostredia; zakreslí sa potrubie a potrubné zväzky, ktoré svojimi rozmermi alebo inými vlastnosťami ovplyvňujú dispozičné riešenie.

1.1.3 Zoznam strojov a zariadení

Obsahuje hlavné stroje a zariadenia v tomto usporiadaní:

- stroje a zariadenia sa uvedú v členení na prevádzkové jednotky, prípadne základné jednotky; pri každej položke sa uvedú technické údaje; pre neštandardné stroje sa v prípade potreby uvedú východiskové technické údaje; pokiaľ sa v zozname uvádza prevádzkovo nevyskúšaný stroj, musí sa ako taký označiť,

- kovové konštrukcie, ktoré sú súčasťou technologického zariadenia; uvedie sa názov a hmotnosť,

- potrubia včítane príslušenstva a armatúry; uvedú sa súhrnne podľa druhu materiálu a celkovej hmotnosti určenej odborným odhadom,

- izolácie sa uvedú súhrnne v členení podľa druhu materiálu izolácií s odhadom výmer,

- nátery sa uvedú súhrnne s odhadom výmer.

Poznámka (platí pre spracovanie všetkých zoznamov strojov a zariadení):

a) pre neštandardné stroje a zariadenia a kovové konštrukcie sa môžu východiskové technické údaje uviesť v osobitných výkresoch alebo opisoch, ktoré tvoria prílohu zoznamu strojov a zariadení;

b) oddelene sa uvádzajú

- inventár uhrádzaný z investičných prostriedkov,

- stroje a zariadenia z tuzemska zabezpečované investorom priamo,

- stroje a zariadenia z dovozu.

Zoznam strojov a zariadení je súčasne špecifikáciou k rozpočtu prevádzkového súboru.

1.2 Systém riadenia technologických a výrobných procesov

1.2.1 Technická správa

- opis systému riadenia včítane jeho automatizácie, štruktúry a funkcií s uvedením riešenia jeho jednotlivých častí (podsystémov), opis riešenia väzieb s riadeným objektom a s nadväzujúcimi systémami riadenia, opis riešenia väzieb medzi jednotlivými časťami (podsystémami) v súlade s rozborom riadenej sústavy,

- charakteristika prevádzky a prostredia,

- charakteristické údaje o snímačoch, meraných a riadených médiách s údajmi o hlavných konštrukčných materiáloch,

- podľa potreby požiadavky na programové vybavenie,

- opis napájania systému riadenia,

- požiadavky na koordináciu vykonávacích projektov.

1.2.2 Výkresy

- kópia dispozícií strojov a zariadení s vyznačením trás prenosu informácií,

- kópia prevádzkovej schéma uvedenej v odseku 1.1.2 s vyznačeními meracími miestami, prípadne samostatné schémy zložitých meracích a riadiacich obvodov,

- dispozícia umiestnenia riadiacich centier, panelov, ovládacích pultov, operátorských pracovísk, rozvodových skríň s udaním hlavných rozmerov,

- schéma funkcií systému s vyznačením väzieb jednotlivých úloh, prípadne grafickým vyjadrením algoritmov riadenia,

- schéma informačnej štruktúry systému s opisom toku informácií,

- schéma technickej štruktúry systému s vyznačením väzieb medzi jednotlivými prostriedkami.

1.2.3 Zoznam strojov a zariadení

- zoznam obvodov systémov riadenia (meracích, riadiacich, prenosových),

- stručná špecifikácia prístrojov v jednotlivých typoch obvodov,

- stručná špecifikácia riadiacich systémov, panelov, pultov, skríň a ostatného zariadenia investičného charakteru.

1.3 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

1.3.1 Technická správa

- údaje, kde sa začína končí rozvod,

- voľba prúdových sústav a napätia a spôsob napájania,

- údaje o celkovej maximálnej súdobej spotrebe a prehľad spotrieb v jednotlivých prúdových sústavách rozčlenených podľa napätia, inštalovaný príkon,

- prípadné osobitné prevádzkové a predpisové podmienky a ich riešenie,

- druh prostredia,

- stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie,

- zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženiu, nebezpečnému dotykovému napätiu, uzemnenie a pod.,

- opis spôsobu kompenzácie účinníka,

- zásady blokovania, ovládania, merania a signalizácie; skratové pomery až po prípojnice rozvádzačov,

- zásady riešenia z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení.

1.3.2 Výkresy

- prehľadová schéma prepojenia rozvádzačov bez dimenzovania ochrán; zakreslia sa hlavné rozvádzače až po prípojnicu podružných rozvádzačov alebo až k miestam pripojenia samostatne pripájaných výrobných zariadení s ich označením, s vyznačením prúdových sústav a s udaním skratových pomerov,

- dispozícia so zakreslenými združenými trasami rozvodov začínajúc od hlavného rozvádzača až po podružné rozvádzače s uvedením druhu a rozmerov rozvádzačov a informatívnych rozmerov združených trás,

- jednopólové schémy rozvádzačov vyjadrené graficky alebo pomocou tabuľky s vyznačením jednotlivých vývodov, použitých prístrojov bez dimenzovania poistiek a tepelných ochrán a bez udania druhu a prierezov vodičov a vývodov; ďalej sa uvedie druh rozvádzača a jeho hlavné rozmery.

1.3.3 Zoznam strojov a zariadení členený podľa stavebných objektov

- obsahuje jednotlivé položky investičných dodávok, t. j. rozvádzače (druh, prúdovú sústavu, menovitý prúd prípojnice, počet polí pre vn, skratovú odolnosť), prípadne transformátory od 30 kVA,

- pri montážnych prácach sa uvedú len súhrnne položky základného montážneho materiálu podľa odborného odhadu.

1.4 Prevádzkové potrubia

1.4.1 Technická správa obsahuje

- údaje, kde sa začína a končí prevádzkový rozvod,

- množstvo prenášaných médií bez uvádzania údajov obsiahnutých vo výkresoch,

- stručné zdôvodnenie druhov volených potrubí s ich technickým opisom (tlakové straty, požiadavky na vykurovanie alebo chladenie potrubí, izolácia a nároky na materiál) s požiadavkami na uloženie, spádovanie, kompenzáciu a odvodnenie a pod.,

- výsledky výpočtov, predbežných tlakových a tepelných strát,

- ďalšie údaje, napr. požiadavky na vyskúšanie a pod.,

- zásady riešenia z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení.

1.4.2 Výkresy

- schéma rozvodu s označením druhu média, menovitej svetlosti, potrubnej triedy, prípadne so znakom izolácie, s vyznačením strojov a zariadení (spotrebičov) a pripojenia na prípojné potrubia; kde je to účelné, možno použiť prevádzkovú schému podľa bodu 1.1.2,

- dispozícia obsahuje vyznačenie trás potrubia od miesta pripojenia (vonkajšie) potrubie až k miestam pripájaných zariadení a umiestnenie hlavných armatúr.

1.4.3 Zoznam strojov a zariadení obsahuje

- potrubia včítane príslušenstva a armatúry; uvedú sa súhrnne podľa druhu materiálu s celkovou hmotnosťou určenou odborným odhadom,

- kovové konštrukcie, ktoré sú súčasťou potrubia; uvedie sa názov a hmotnosť,

- izolácie; uvedú sa súhrnne v členení podľa druhu materiálov izolácií s odhadom výmer,

- nátery; uvedú sa súhrnne s odhadom výmer.

1.5 Údržba základných prostriedkov

1.5.1 Technická správa

- určenie a riešenie plôch, priestorov a prístupových ciest pre demontáž zariadenia a jeho uzlov,

- návrh potrebných úprav stavebných konštrukcií (zavesenie kladkostrojov a pod.),

- prístupnosť a vymeniteľnosť súčastí a uzlov (max. rozmery, hmotnosť, možnosť ich dopravy),

- výpočet kapacity a technické dáta zariadení prevádzkovateľa určených pre údržbu,

- zásady technologických postupov a podmienok údržby a opráv vybraných zariadení.

Poznámka: Obsah technickej správy treba prerokovať s investorom, prípadne prevádzkovateľom a s dodávatemi, prípadne uplatniť požiadavky vo východiskových technických údajoch.

1.5.2 Výkresy

Spravidla sa spracúvajú do hĺbky východiskových technických údajov s použitím výkresov technologickej časti, prípadne stavebnej časti úvodného projektu.

1.5.3 Zoznam strojov a zariadení

Spracúva sa obdobne podľa 1.1.3.

Poznámka: Vypracovanie dokumentácie podľa bodov 1.5.2 a 1.5.3 prichádza do úvahy len v prípadoch, keď požiadavky na údržbu vyvolávajú potrebu mechanizačných, dopravných alebo iných prostriedkov, ktoré treba uhrádzať z investičných prostriedkov na stavbu.

2. Aktívna, prípadne spoločná ochrana pred koróziou

2.1 Technická správa

Opis a spôsob riešenia, zdroj prúdu, technické parametre, opis použitých zariadení, spôsob prevádzky a ovládania.

2.2 Výkresy

Dispozícia uložených zariadení s vyznačením jednotlivých zložiek aktívnej ochrany, schéma systémov ochrany, dispozícia jednotlivých zložiek ochrany.

2.3 Zoznam strojov a zariadení

Poznámka: aktívna, prípadne spoločná ochrana pred koróziou a jej dokumentácia patrí do tej časti stavby, do ktorej bolo zaradené príslušné podzemné kovové zariadenie.

3. Špecifikácia dodávok s dlhou dodacou lehotou

Špecifikácia dodávok a prác, ktoré treba vzhľadom na ich dodacie lehoty a plánovanú lehotu výstavby vopred zabezpečiť. Špecifikáciu odovzdá generálny projektant investorovi v dohodnutom rozsahu a termíne, najneskoršie však s odovzdaním úvodného projektu.

D. Stavebná časť

Spracúva sa pre jednotlivé stavebné objekty; zahŕňa prípadne aj dokumentáciu podľa časti C bodu 2.

1. Pozemné objekty

1.1 Architektonické a stavebné riešenie

1.1.1 Technická správa

- účel objektu: odkaz na umiestnené technologické zariadenia,

- pri rekonštrukciách, modernizáciách a rozšírení doterajších základných prostriedkov riešenia z hľadiska ich stavu, stavu ich zariadenia a vybavenia a spôsobu ich súčasného využitia,

- zásady architektonického, funkčného, dispozičného a výtvarného riešenia, prípadné úpravy pre osoby invalidne postihnuté a matky s malými deťmi,

- účelové jednotky, kapacita, úžitková plocha, obstavaný priestor, zastavaná plocha, orientácia objektu, osvetlenie, oslnenie; porovnanie,

- stavebná sústava a ostatné rozhodujúce konštrukcie; typ, opis a zdôvodnenie vzhľadom na účel objektu, podmienky zabezpečenia stability a architektonické požiadavky; navrhnuté výplne otvorov,

- ekonomický spôsob založenia s ohľadom na výsledky prieskumu,

- využitie typovej dokumentácie, opakovateľných projektov, ostatných opakovaných projektov a projektových podkladov,

- stručný opis technického vybavenia objektu a posúdenie spotreby energie na vykurovanie,

- požiadavky na pracovné sily pre prevádzku stavebného objektu,

- zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie včítane pracovného prostredia (prípadne akustické riešenie, druh a hladina osvetlenia, mikroklíma), odstránenie alebo obmedzenie očakávaných nepriaznivých vplyvov,

- bezpečnosť práce a technických zariadení,

- požiarna ochrana,

- civilná obrana a mierové využitie,

- osobitné požiadavky na ochranu proti korózii.

1.1.2 Výkresová časť

1.1.2.1 Pri použití typových podkladov, podrobnej dokumentácie k typovému podkladu alebo opakovateľných projektov sa riešenie dokladuje:

- základnými výkresmi,

- výkresmi nemennej časti,

- výkresmi meniteľnej časti.

Pri objektoch stavieb KBV (pri ostatných stavbách primerane)

- základné výkresy (mierka min. 1:500); schéma skladby objektu zo sekcií alebo dilatačných častí s uvedením označenia objektu podľa celkovej situácie, základných kót sekcií (dilatačných častí) a celkových kót objektu, označenie použitých sekcií (pavilónov), kóty výšok prvého podlažia, vstupov, pôvodného a upraveného terénu v rohoch objektu a výšok a miest vstupov prípojok (kolektorov); pozdĺžny rez objektu znázorňujúci celkový vzájomný výškový vzťah dilatačných častí, prípadne sekcií s uvedením kót ich výškových rozdielov, konštruktívne výškové kóty jednotlivých podlaží, kóty nadmorskej výšky prvého nadzemného podlažia a rímsy (pri výškových rozdieloch pre každú odchylnú časť zostavy); pri bytových objektoch tabuľky uvádzajúce počet bytov, ich kategóriu a plochy,

- výkresy nemennej časti (mierka 1:200 alebo 1:100); z typových podkladov, opakovateľných projektov alebo katalógovej dokumentácie sa pri každom objekte dokladujú pôdorysy podlažia dokumentujúce dispozičné vzťahy a väzby vnútri zostavy včítane zabudovaných zariadení, označenie jednotlivých priestorov a ich základné rozmerové kóty, celkové základné kóty zostavy a plošné výmery jednotlivých priestorov zostavené v tabuľke s uvedením druhov podlahových krytín a priečny rez (alebo priečne rezy podľa druhu objektu) dokumentujúce konštrukčné a svetlé výšky jednotlivých podlaží a výšky zábradlia a balkónu, loggií alebo iných voľných priestorov; pokiaľ ide o opakované alebo katalógové zostavy celých objektov alebo pokiaľ ide o objekty zostavené zo sekcií a na stavbe opakované, prikladajú sa výkresy nemenných častí takých objektov iba jedenkrát v každom vyhotovení dokumentácie (spravidla v samostatnej prílohe obsahujúcej dokumentáciu nemennej časti objektov v súhrnne pre celú stavbu, prípadne etapu); výkresy nemennej časti prevzaté z typového podkladu sa prikladajú iba k dvom paré,

- výkresy meniteľnej časti (mierka min. 1:200); zahŕňajú riešenie meniteľných častí v podmienkach staveniska a spracúvajú sa podľa časti 1.1.2.2,

- pohľady sa spracúvajú podľa časti 1.1.2.2 primerane.

1.1.2.2 Individuálne riešenie objektov sa dokladuje takto:

- základy; výkres vyjadruje systém založenia a tvary základových konštrukcií so zakreslením revíznych šachiet a priebehu kanálov, miest vstupov a výšok prípojok s uvedením základných kót rozmeru objektu a rozhodujúcich konštrukcií, výškových kót pôvodného a upraveného terénu v rohoch objektu, údajov o hladine spodnej vody a prípadných opatreniach na jej zníženie, izoláciách proti vode alebo zemnej vlhkosti a poznámok, v ktorých sa uvedú ďalšie potrebné údaje (agresivita, vplyvy starej zástavby a asanovaných objektov na zakladanie a pod.),

- pôdorysy podlažia a strechy; vyjadrujú architektonické a stavebné riešenie v použitom konštrukčnom systéme vo väzbe na modulovú sieť a obsahujú základné rozmery, rozhodujúce rozmery miestností a hlavných konštrukcií, označenie miestností, zakreslenie zariaďovacích predmetov, výškovú kótu podlažia, legendu s uvedením plôch miestností, konštrukcií podláh, rozsahu obkladov stien a prostredia, poznámku, v ktorej sa uvedú ďalšie potrebné údaje, pri pôdoryse strechy poloha odkvapov a zvodov,

- rezy; vyznačujú sa schematicky nosné konštrukcie včítane základov, výškovej kóty jednotlivých podlaží, ríms, hrebeňov, úprav vstupov, pôvodného a upraveného terénu vztiahnuté k úrovni prvého nadzemného podlažia, pre ktoré sa udáva aj nadmorská výška,

- pohľady; schematicky dokumentujú celkové architektonické riešenie s udaním akosti, druhu a farby povrchových úprav, tvaru balkónových zábradlí, polohy zvodov, kót jednotlivých podlaží, ríms, hrebeňov, vstupov, pôvodného a upraveného terénu,

- doplnkové výkresy; spracúvajú sa v prípade potreby ako perspektíva, axonometria, panoramatický pohľad, farebné riešenie interiéru; osobitné štúdie napr. akustiky, osvetlenia a pod.; prípadné schematické výkresy konštrukcií, podľa potreby s vyznačením zaťaženia.

1.2 Technické vybavenie objektov

Dokumentácia nemennej časti

Pri využití typových podkladov, katalógovej dokumentácie a opakovateľných projektov sa výkresy technického vybavenia objektov - nemennej časti - nedokladujú.

Zoznam hlavných zariadení sa uvádza za celok, za meniteľnú a nemennú časť.

Dokumentácia meniteľnej časti

1.2.1 Zdravotnotechnická inštalácia, vnútorný plynovod a požiarny vodovod

Technická správa

Udáva na základe bilancií potrebu vody, teplej úžitkovej vody a plynu, množstvo splaškov, prevádzkové podmienky (tlak, rýchlosť, ročná i špičková spotreba) a podmienky pripojenia na vonkajšie siete. Systém rozvodu požiarneho vodovodu, vybavenie, podmienky prevádzky.

Výkresy

Do pôdorysu (obvykle prvého podzemného podlažia) sa zakreslia schematicky ležaté rozvody aj so strojovým zariadením (zariaďovacie predmety sú zakreslené v architektonickom a stavebnom riešení; stavebné úpravy ako ryhy, drážky a priestupy sa nekreslia).

Zoznam hlavných zariadení

Uvádza sa súhrnne za stavebný objekt s udaním základných plánovacích údajov a počtov jednotiek.

1.2.2 Vykurovanie

Technická správa

Uvádza na základe bilancie potrebu tepla s udaním média; rieši sa možnosť a spôsob pripojenia na zdroj alebo na vonkajší rozvod a systém regulačného zariadenia; zdôvodňuje voľbu systému vykurovania a prípravy teplej a úžitkovej vody.

Pri objektoch technického vybavenia (kotolniach, odovzdávacích staniciach) technická správa ďalej obsahuje:

- bilanciu potrieb tepla - hodinovú a ročnú včítane grafického spracovania,

- bilanciu potrieb paliva, pomocných energií a surovín - hodinovú a ročnú,

- dimenzovanie všetkého strojového zariadenia (kotle, čerpadlá, boilery, výmenníky, poistné zariadenia a pod.),

- dimenzovanie komínov, prípadne ďalšie výpočty (úlet poplčeka a pod.),

- uvedenie základných údajov vyplývajúcich z ČSN a ďalších predpisov dôležitých na prerokovanie bezpečnosti práce a technických zariadení (tlakové a teplotné pomery, rozdelenie tepelného výkonu a pod.),

- určenie počtu pracovných síl,

- zásady regulácie a merania,

- zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie, o bezpečnosť práce a technických zariadení a o požiarnu ochranu.

Výkresy

Do pôdorysu (obvykle prvého podzemného podlažia) sa schematicky zakreslia rozvody (rozmiestnenie vykurovacích telies je zakreslené v architektonickom a stavebnom riešení).

Pri objektoch technického vybavenia (kotolniach a odovzdávacích staniciach) výkresy ďalej obsahujú:

- pôdorys vyjadrujúci riešenie a priestorové rozmiestnenie strojového zariadenia vo vzťahu k stavebným konštrukciám s uvedením kót, najmä rozmerov, ktoré sa musia dodržať z hľadiska umiestnenia zariadenia a bezpečnosti prevádzky,

- potrebné rezy (s obdobnými údajmi),

- dispozičnú schému vyznačujúcu vzájomné prepojenie všetkých strojov a zariadení včítane meracích a regulačných obvodov.

Zoznam hlavných zariadení

Uvádza sa súhrnne za stavebný objekt s udaním základných plánovacích údajov a počtom jednotiek; pre zabudovaný zdroj, pokiaľ sa začleňuje podľa osobitných predpisov do stavebnej časti, spracúva sa obdobne ako v časti C 1.1.3

1.2.3 Vzduchotechnické zariadenie

Technická správa

Uvedie sa opis prevádzky a základné údaje a charakteristika zariadení so stručným zdôvodnením volených výkonov, východiskové parametre pre výpočet zariadení, regulačný systém a dôležité údaje o potrebných stavebných opatreniach, bilancia spotrieb energie a látok a charakteristika a opis technického riešenia z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a bezpečnosť práce a technických zariadení včítane ochrany proti hluku a šíreniu požiaru.

Výkresy

Dispozícia zariadenia; zakreslí sa priestorové umiestnenie strojov, konštrukcií, panelov, rozvádzačov, kanálov a potrubí s uvedením profilov a s kótami hlavných rozmerov vo vzťahu k stavebnej konštrukcii a k ostatným zariadeniam, ktoré sa musia dodržať z hľadiska umiestnenia zariadení a bezpečnosti prevádzky.

Vyznačenie priestorových nárokov na zvislé trasy potrubí.

Zoznam hlavných zariadení

Uvádza sa súhrnne za stavebný objekt s udaním základných plánovacích údajov a počtov jednotiek. Izolácie sa uvedú súhrnne s odhadom výmer.

1.2.4 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Technická správa obsahuje

- prevádzkové údaje včítane druhov prostredia jednotlivých priestorov v nadväznosti na stavebnú časť a včítane opisu druhu napájacieho rozvodu, prúdovej sústavy, napätia, kmitočtu,

- energetické bilancie inštalovaného a max. súdobého príkonu,

- spôsob pripojenia na verejný rozvod elektrickej energie, pokiaľ sa vyskytuje,

- spôsob merania spotreby elektrickej energie,

- stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie,

- spôsob ochrany pred nebezpečným dotykom,

- druh uzemnenia (pracovné, ochranné) s údajmi o miestnych uzemňovacích podmienkach,

- druh osvetlenia s údajmi o požadovanej intenzite; núdzové osvetlenie, údržba svietidiel,

- výsledky výpočtov skratových prúdov na prípojniciach rozvádzačov,

- opis technického riešenia z hľadiska rozhodujúcich podmienok, prípadne požiadaviek na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie a bezpečnosť práce a technických zariadení.

Výkresy

- prehľadová schéma prepojenia rozvádzačov a základné (jednopólové) schémy rozvádzačov so základnými údajmi, ale bez uvedenia druhov a prierezov vodičov,

- dispozície so zakreslenými združenými trasami napájacích rozvodov, s umiestnením rozvádzačov, informatívnymi údajmi o druhoch svietidiel a ostatných elektrických zariadeniach s vyznačením druhov prostredia a s údajmi o požadovaných hodnotách intenzity osvetlenia.

Zoznam hlavných zariadení

Obsahuje jednotlivé položky investičných dodávok (rozvádzače, skrinky a pod.) s uvedením počtu jednotiek a základných technických údajov bez dimenzovania.

1.2.5 Ústredne a vnútorné slaboprúdové rozvody

Technická správa

Obsahuje opis a zdôvodnenie koncepcie riešenia s väzbou na technologické zariadenia, prípadne na jednotnú telekomunikačnú sieť (telefón, rozhlas po drôte, rozvod rozhlasového a televízneho signálu) a návrh na umiestnenie vnútorných slaboprúdových rozvodov včítane ich stručného opisu. V zložitých prípadoch sa pripojí grafické vyjadrenie, napr. pomocou prehľadových schém, tabuliek a pod. Uvedie sa spôsob uzemnenia v nadväznosti na miestne uzemňovacie podmienky.

Výkresy

- schéma rozvodov

- dispozícia s rozmiestnením zariadení a so zakreslením hlavných združených trás.

Zoznam hlavných zariadení

Uvádza sa súhrnne za stavebný objekt s udaním základných plánovacích údajov a počtov jednotiek.

1.2.6 Bleskozvody

Technická správa

Obsahuje stručný opis s uvedením miestnych uzemňovacích podmienok.

Výkresy

Spracúvajú sa samostatne len pri zložitých sústavách, uzemňovacie elektródy sa zakreslia do pôdorysu (obvykle prvého podzemného podlažia).

Zoznam hlavných zariadení

Spracúva sa len pri zložitých zariadeniach s atypickým materiálom, uvádza sa súhrnne za stavebný objekt s udaním základných plánovacích údajov a počtov jednotiek.

1.2.7 Meranie a regulácia (kotolne, odovzdávacie stanice, vzduchotechnické zariadenia a pod.)

Technická správa

Obsahuje stručný opis jednotlivých okruhov s opisom funkcií, charakteristické údaje meraných a regulovaných médií a charakteristiku prevádzky a prostredia.

Výkresy

- dispozícia strojov a zariadení s vyznačením meraných a regulovaných miest a v nadväznosti na hlavný rozvádzač - rozvodňu (jednočiarové prepojenie),

- dispozícia dozorní, rozvádzačov, prístrojových skríň s udaním hlavných rozmerov.

Zoznam hlavných zariadení

Uvádza sa súhrnne za stavebný objekt s udaním základných plánovacích údajov a počtov jednotiek.

1.2.8 Interiéry a vnútorné zariadenia.

V zložitých prípadoch sa môže dokumentácia spracovať ako oddeliteľná časť dokumentácie príslušného stavebného objektu. Ak sa riešenie interiéru spracúva včítane zariadenia, ktorého náklady sa zahŕňajú do hlavy IV alebo XI súhrnného rozpočtu, musí sa dokumentácia vecne členiť v súlade s členením rozpočtových nákladov.

Technická správa

Uvádzajú sa zásady navrhovaného funkčného, architektonického a výtvarného riešenia, nároky na použitie druhov zariadení a materiálov a predpokladaný spôsob dodávky podľa povahy zariadení včítane nadväznosti na postup realizácie výstavby.

Súhrnne sa uvedie prehľad požiadaviek na stavebné úpravy, ktorých pripravenie je potrebné pre zabudovanie zariadení.

Pri rekonštrukciách pamiatkových objektov sa uvedie aj odôvodnenie návrhu z umeleckohistorického hľadiska.

Výkresy

- pôdorysy vyjadrujúce architektonickú dispozíciu riešenia interiérov a obsahujúce údaje pre porovnanie so zoznamom zariadení,

- v prípadoch výtvarne náročného riešenia charakteristické rezy a pohľady, prípadne perspektívy,

- pri individuálne navrhovaných druhoch zariadení ideový návrh alebo schéma ich riešenia.

Zoznam zariadení

Uvádza sa v členení podľa zaradenia rozpočtových nákladov do jednotlivých hláv súhrnného rozpočtu stavby.

Poznámka: Umelecké diela včítane návrhov a modelov sú samostatnou časťou stavby. Súčasťou projektovej dokumentácie stavby je iba údaj o ideovo-výtvarnom zámere a účele umeleckého diela, určenie jeho umiestnenia a zabezpečenie potrebných stavebných úprav pre jeho umiestnenie.

V jednoduchých prípadoch, keď ide o vnútorné zariadenie v rozsahu iba stavebných častí (napr. pri obytných domoch), možno zariadenie dokumentovať aj priamo ako súčasť architektonického a stavebného riešenia.

1.2.9 Ostatné vybavenie (ktoré je súčasťou stavebných objektov)

Dokumentácia obsahuje technickú správu, výkresy a zoznam hlavných zariadení.

2. Inžinierske objekty

Mosty, tunely, hydrotechnické a hydroenergetické objekty, komunikácie (vozidlové, pešie, prevádzkové priestranstvá, odstavné stojiská), plošné objekty (príprava územia, terénne úpravy, verejná zeleň, ihriská), inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plynovod, tepelné rozvody, kolektory), vonkajšie silnoprúdové rozvody, verejné osvetlenie, vonkajšie oznamovacie rozvody, ostatné inžinierske objekty.

2.1 Stavebnotechnické riešenie

(okrem vonkajších svetelných, silnoprúdových a oznamovacích rozvodov).

2.1.1 Technická správa

- opis inžinierskeho objektu a pomocných zariadení,

- vyhodnotenie výsledkov prieskumných prác, prípadne výskumných prác,

- opis funkčného a technického riešenia; uvedie sa najmä spôsob založenia objektu, opis úžitkových zaťažení konštrukcií a ich statického pôsobenia, prípadne ďalšie údaje,

- požiadavky na vybavenie,

- úprava dotknutého režimu povrchových a podzemných vôd,

- opis pripojenia na doterajšie inžinierske siete,

- údaje o spracovaných technických výpočtoch a o ich výsledkoch,

- osobitné požiadavky na postup prác,

- osobitné požiadavky na prevádzku zariadení, údaje o množstve dopravovaných materiálov, látok alebo energie, o ich vlastnostiach, doprave, skladovaní, o rozvodoch, o čistení a pod.,

- charakteristika a opis technického riešenia objektu z hľadiska starostlivosti o životné prostredie,

- charakteristika a opis technického riešenia objektu z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení,

- opis riešenia civilnej obrany,

- opis riešenia ochrany pred koróziou,

- zoznam použitých typových podkladov a opakovateľných projektov.

2.1.2 Výkresy

- situácia inžinierskeho objektu včítane preložiek komunikácií, vodných brázd, diaľkových vedení, ďalej objektov určených na demolíciu alebo adaptáciu a potrebné dočasné úpravy,

- pozdĺžne profily v primeranej mierke; nemusia sa dokladať pri podružných trasách plynovodov, vodovodov, tvárnicových tratí, tepelných kanálov a kanalizácií,

- vzorové priečne rezy (pri podzemných vedeniach iba v zložitých prípadoch),

- charakteristické priečne rezy (spravidla v mierke 1:100) vystihujúce hrubý rozsah zemných prác a technických úprav (pri podzemných rozvodoch sa nekreslia),

- spôsob zakladania s charakteristickými rezmi; prípadne návrh konštrukcie ohrádzky,

- výpočet kubatúry zemných prác (prípadne so schémou premiestňovania zemín),

- schematický výkres polohy zariadenia aktívnej ochrany pred koróziou,

- vytyčovací výkres.

2.2 Vonkajšie svetelné a silnoprúdové rozvody

2.2.1 Technická správa

- údaje, kde sa začína a končí rozvod,

- voľba prúdových sústav a napätí,

- údaje o inštalovaných výkonoch napájaných miest,

- druh prostredia,

- kategorizácia dodávky elektriny,

- druh uzemnenia s údajmi o miestnych uzemňovacích podmienkach,

- skratové pomery s údajmi výsledkov výpočtov a s uvedením východiskových parametrov,

- charakteristika a opis technického riešenia z hľadiska starostlivosti o životné prostredie,

- charakteristika a opis technického riešenia z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení.

2.2.2 Výkresy

- jednopólová schéma hlavného rozvodu včítane zdrojov a údajov o prenose energie,

- situácia vonkajších rozvodov zakreslená obvykle v celkovej situácii s jednočiarovým vyjadrením priebehu trás, prípadne káblových kanálov a využitia podchodov (priechodov) včítane nárokov na vstupy do objektov; vyznačenie druhu a rozmiestnenia svietidiel vonkajšieho osvetlenia.

2.2.3 Zoznam zariadení obsahuje jednotlivé položky investičných dodávok s uvedením počtu jednotiek a základných technických jednotiek.

2.3 Vonkajšie oznamovacie rozvody

2.3.1 Technická správa

- opis a zdôvodnenie celkovej koncepcie riešenia s väzbou na verejné alebo iné zariadenia; v zložitých prípadoch sa môže technická správa doplniť grafickým vyjadrením, napr. pomocou prehľadových schém, tabuliek a pod.,

- stručný opis rozvodov,

- hodnota útlmu k najvzdialenejším účastníkom.

2.3.2 Výkresy

- spoločná schéma všetkých vonkajších oznamovacích rozvodov doplnená údajmi o typoch a kapacite káblov,

- situácia vonkajších rozvodov s jednočiarovým vyjadrením priebehu trás, prípadne káblových kanálov, podchodov (priechodov) včítane vstupov do objektov k sústreďovacím bodom vnútorného rozvodu.

2.3.3 Zoznam zariadení

Zoznam káblov s údajmi dĺžok.

3. Špecifikácia dodávok s dlhou dodacou lehotou

Špecifikácia dodávok a prác, ktoré vzhľadom na ich dodacie lehoty a plánovanú lehotu výstavby treba vopred zabezpečiť. Špecifikáciu odovzdá generálny projektant investorovi v dohodnutom rozsahu a termíne, najneskoršie však s odovzdaním úvodného projektu.

Poznámky:

1. Pre inžinierske objekty majúce sčasti aj charakter pozemných objektov (napr. zberné objekty, čerpacie stanice, čistiarne odpadových vôd a pod.) sa primerane použijú ustanovenia časti D-1 „Pozemné objekty".

2. Pokiaľ sa v pozemných a inžinierskych objektoch navrhujú stroje a zariadenia vyvolávajúce hluk a otrasy, obsahuje príslušná technická správa vždy aj spôsob riešenia zabezpečujúci, aby hodnoty hlučnosti, otrasov a pod. boli v súlade s príslušnými predpismi.

E. Rozpočtová časť

Spracúva sa podľa piatej časti vyhlášky.

F. Plán organizácie výstavby

1. Technická správa

1.1 Komentár k vymedzeniu ucelených častí stavby a k začleneniu všetkých stavebných objektov a prevádzkových súborov do ucelených častí stavby; vymedzenie častí stavebných objektov, prípadne prevádzkových súborov, ktoré treba predčasne užívať.

1.2 Dodávateľský systém s vymedzením rozsahu a formy dodávok v nadväznosti na členenie stavby a s ďalším rozčlenením ucelených častí stavby podľa jednotlivých priamych dodávateľov (dovozcov) investora.136) Pri záväzných stavbách s vymedzením rozsahu dodávok aj ich vyšších a ďalších rozhodujúcich dodávateľov.137), 138)

1.3 Základné riešenie zariadenia staveniska (príloha č. 14)137)

1.3.1 Charakteristika staveniska.

1.3.2 Kapacita a podmienky využitia objektov na účely zariadenia staveniska

- doterajšie objekty a zariadenia investora alebo iných organizácií,

- trvalé stavebné objekty projektovanej stavby, ktoré sa vybudujú v predstihu, prípadne trvalé stavebné objekty budované v rámci združenej investičnej činnosti, ktoré sa budú dočasne využívať ako zariadenie staveniska,

- mimoglobálne objekty a zariadenia včítane preukázania nevyhnutnosti ich zriadenia.

1.3.3 Určenie spoločných objektov a zariadení, ich nákladov rozčlenených podľa priamych dodávateľov investora, ich kapacity a podmienky využitia.

1.3.4 Návrh na zriadenie združeného zariadenia staveniska.

1.3.5 Zabezpečenie prívodu vody a energií k stavenisku.

1.3.6 Zhrnutie podmienok uskutočňovania stavby; údaje o dopravných trasách na presun dohodnutých rozhodujúcich technologických dodávok a konštrukcií, prípadne hlavných materiálov včítane trás k zemníkom a úložiskám zeminy a ornice; v prípadoch vyžadujúcich osobitné opatrenia alebo úpravy dopravných trás aj situácia alebo zákres do mapového podkladu.

1.3.7 Riešenie starostlivosti o životné prostredie (včítane spôsobu obmedzenia alebo vylúčenia nežiadúcich vplyvov) pri uskutočňovaní stavby.

1.3.8 Časový postup likvidácie zariadenia staveniska a podmienky spätného prevzatia staveniska investorom.

1.4 Lehota výstavby a prehľad rozhodujúcich lehôt (termínov)

- projektovej prípravy (schválenia úvodného projektu),

- uskutočňovania stavby (začatia a dokončenia stavby, etáp a ucelených častí stavby, odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku, odstávok prevádzky pri rekonštrukciách, modernizáciách a rozšírenia prevádzkovaných stavieb).

1.5 Komentár k časovému plánu výstavby (včítane prípadných väzieb na realizáciu súvisiacich investícií).

1.6 Opis postupu výstavby dohodnutých rozhodujúcich stavebných objektov a prevádzkových súborov. Pri výstavbe za prevádzky (doterajších alebo novovybudovaných objektov a zariadení) údaje o podmienkach a koordinácii s touto prevádzkou včítane návrhov na potrebnú ochranu doterajších objektov a zariadení počas výstavby a opatrení na dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

1.7 Opis vecného rozsahu stavebných pripraveností pre montáž technologického zariadenia a montážnych pripraveností pre následné stavebné práce.137)

1.8 Podmienky uvedenia stavby (etapy) do prevádzky (užívania) a podľa charakteru stavby aj požiadavky na komplexné vyskúšanie, skúšobnú prevádzku, nábeh výroby, prípadne garančné skúšky z hľadiska organizačného zabezpečenia a so zreteľom na požiadavky uvedenia do prevádzky zariadení z dovozu.

2. Časový plán výstavby

2.1 Graf (v lehotovom vyjadrení) postupu prípravy stavby podľa jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov s uvedením spracovateľov s termínmi (lehotami):

- schválenia úvodného projektu,

- dodania vykonávacích projektov investorovi,

- odovzdania vykonávacích projektov podľa § 41 ods. 5 vyhlášky, ktoré nespracúva generálny projektant pre investora,

- odovzdania východiskových technických údajov a odovzdania projektových podkladov pre spracovanie vykonávacích projektov,

- odovzdania významných čiastkových projektových výsledkov (§ 42 ods. 5 vyhlášky).

2.2 Graf (v lehotovom vyjadrení) postupu uskutočňovania stavby od predpokladaného začatia do odovzdania a prevzatia v členení na stavebné objekty, prevádzkové súbory a mimoglobálne objekty zariadenia staveniska s uvedením jednotlivých vyšších dodávateľov investora a s uvedením termínov (lehôt)

- odovzdania staveniska,

- začatia a skončenia stavebných prác na stavebných objektoch s uvedením lehôt stavebnej pripravenosti na začatie montážnych prác na jednotlivých prevádzkových súboroch,

- začatia a skončenia montážnych prác jednotlivých prevádzkových súborov s lehotami ich odovzdania na dokončenie stavebných prác,

- odstávok prevádzky,

- začatia a skončenia komplexného vyskúšania,

- odovzdania a prevzatia stavebných objektov a prevádzkových súborov (pozri poznámku), dokončenia ucelených častí stavby, etáp,

- pripravenosti na predčasné užívanie,

- začatia a skončenia skúšobnej prevádzky,

- uvedenia staveniska do pôvodného alebo dohovoreného stavu s termínom (lehotou) spätného odovzdania staveniska investorovi.

Poznámka:

Termíny (lehoty) odovzdania a prevzatia sa v projektovej dokumentácii stavieb určujú zásadne tak, aby sa

a) pri stavbách a ich etapách nečlenených na ucelené časti stavby všetky dokončené stavebné objekty a prevádzkové súbory,

b) pri stavbách a ich etapách členených na ucelené časti stavby všetky dokončené stavebné objekty a prevádzkové súbory začlenené do jednej ucelenej časti stavby
odovzdávali a preberali naraz.

2.3 Časové rozvrhnutie

2.3.1 finančných objemov (spolu a z toho pre stavebnú a technologickú časť stavby podľa jednotlivých rokov,137)

2.3.2 príchodu a odchodu pracovníkov na uskutočňovanie stavebnej časti stavby a na montáž technologického zariadenia ako podklad pre zabezpečenie potrebného rozsahu sociálneho zariadenia staveniska.137)

3. Výkresy

3.1 Kópia celkovej situácie stavby so zakreslením

- hranice staveniska alebo stavenísk s vyznačením ucelených častí stavby (pokiaľ to priestorové usporiadanie stavby umožňuje),

- plôch, na ktorých možno vybudovať skládky a dočasné objekty globálneho zariadenia staveniska, bez určenia ich vecného a časového využitia,

- umiestnenia objektov mimoglobálneho zariadenia staveniska, objektov trvalého charakteru, ktoré sa využijú na zariadenie staveniska, a spoločných objektov zariadenia staveniska,

- vstupov a vjazdov na hlavné i vedľajšie stavenisko,

- umiestnenia depónií ornice a prebytočnej zeminy, prípadne zemníkov zriadených na účely výstavby,

- prívodov vody a energií na stavenisko včítane odberových miest.

4. V prípadoch uvedených v prílohe č. 2 časti F bode 6 vyhlášky sa spracúvajú a prikladajú:

4.1 Sieťový graf stavby, ktorý ako činnosti vyjadruje práce a dodávky členené v súlade s bodmi 1.1, 1.2, 2.1 a 2.2 tejto časti prílohy s prihliadnutím na dohodnuté technologické etapy a na uplatnené požiadavky vyšších dodávateľov na plynulosť realizácie stavby.137) Trvanie činností sa vyjadruje v týždňoch. Ako míľniky sa uvádzajú rozhodujúce termíny uvedené v bode 1.4 tejto časti prílohy. Nároky činností na zdroje sa vyjadrujú podľa bodu 2.3.1 tejto časti prílohy a v objemoch bilancovaných a ostatných dohodnutých dodávok a materiálov.

4.2 Kópia celkovej situácie stavby (časť F bod 3) sa doplní o vyznačenie:

- smeru postupu výstavby rozhodujúcich stavebných objektov,

- druhu a postupu použitia stavebných a montážnych mechanizmov, ktoré sú pre výstavbu rozhodujúce.137)

G. Doklady

- výpis z protokolu o schválení projektovej úlohy,

- územné rozhodnutie o umiestnení stavby,

- údaje o výsledkoch prerokovania úvodného projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami, ako aj s dodávateľmi podľa § 37 a 38, prípadne podľa § 39 vyhlášky včítane dohôd o nevyhnutnom rozsahu úvodného projektu podľa § 4 ods. 2,

- údaje o prerokovaní možnosti používať trvalé objekty pre potreby zariadenia staveniska s organizáciou, ktorá zabezpečuje (obstaráva) zariadenie staveniska, so správcami týchto objektov a s investorom,

- o možnosti používať určené dopravné trasy a využívať dislokované plochy,

- o možnosti využívať zdroje vody a energií pre výstavbu,

- o možnosti využiť vykladaciu stanicu ČSD.

PRÍLOHA č. 9

VYKONÁVACIE PROJEKTY

Obsah vykonávacích projektov

- spracovaných v stavebnej časti stavby na jednotlivé stavebné objekty (pozemné objekty, inžinierske objekty), prípadne ich dohodnuté časti,

- spracovaných v technologickej časti stavby na jednotlivé prevádzkové súbory (čiastkové prevádzkové súbory), prípadne ich dohodnuté časti.

A. vykonávací projekt stavebného objektu

Spoločné zásady:

a) Technické správy

Spracúvajú sa v rovnakej skladbe ako v úvodnom projekte. Spresňujú, dopĺňajú a zdôvodňujú všetky údaje a odchýlky oproti úvodnému projektu. Ďalej uvádzajú výsledky dopĺňajúcich prieskumov a výpočtov, zdôvodňujú technické, konštrukčné, prípadne dispozičné riešenie. Určujú prípadné osobitné podmienky uskutočňovania, montáže alebo technologických postupov. V správe sa uvádzajú aj opisy ochranných náterov (najmä pri technických zariadeniach budov), ďalej osobitné požiadavky na obsluhu a chod zariadení a vybavenia objektov, opisy neobvyklých a neštandardných zariadení; odvolávky na použité technické normy, typové podklady a ich podrobnú dokumentáciu, typizačné smernice, opakovateľné projekty a katalógovú dokumentáciu; opis výtvarného a farebného riešenia interiéru (opis spôsobov úpravy povrchov, obkladov, zvolených farebných odtieňov a pod.).

b) Výpočty

Spracúvajú sa v súlade s príslušnými technickými normami a pripájajú sa ako doklady vo dvoch vyhotoveniach. Pokiaľ sa použila podrobná dokumentácia k typovému podkladu alebo katalógová dokumentácia, prikladajú sa výpočty pri meniteľných častiach projektovej dokumentácie vo vecnej nadväznosti na nemennú časť projektovej dokumentácie.

c) Výkresy

Spracúvajú sa v mierke podľa príslušných technických noriem. Pri zmene pôvodnej mierky použitím reprodukčnej techniky musia sa výkresy opatriť pomerovou mierkou. Pri prípadnom zmenšení výkresu sa musia dodržať podmienky čitateľnosti. Výkresy podrobností (detailov) zobrazujú neobvyklé alebo tvarovo zložité konštrukcie (prvky), na ktoré kladie projektant osobitné požiadavky a na ktoré treba pri realizácii prihliadnuť; neobsahujú však podrobnosti dodávateľskej dokumentácie. Legendy dopĺňajú výkresy len v nevyhnutnom rozsahu o údaje, ktoré nebolo možno vyjadriť graficky.

d) Členenie obsahu vykonávacieho projektu pri použití podrobnej dokumentácie k typovému podkladu, katalógovej dokumentácie a opakovateľných projektov:

- základná schéma skladby objektu nemennej časti,

- dokumentácia nemennej časti,

- dokumentácia meniteľnej časti.

Vykonávacie projekty atypických objektov a meniteľných častí typových objektov sa spracúvajú podľa tejto prílohy.

1. Pozemné objekty

1.1 Architektonické a stavebné riešenie

1.1.1 Technická správa

Spracúva sa podľa spoločných zásad.

1.1.2 Výkresy

V mierke podľa povahy, veľkosti a zložitosti znázorňovaného predmetu a s prihliadnutím na účel a čitateľnosť, ak nie je mierka výslovne uvedená

- situačný výkres objektu (v mierke minimálne 1:500) zakreslený do mapového podkladu, s vyznačením pevných výškových bodov, použitého súradnicového a výškového systému, s pripojením na súvisiace inžinierske objekty (komunikácie, vonkajšie siete a pod.) a s vyznačením terénu (pôvodného a upraveného) nadväzujúceho na stavebné objekty,

- vytyčovací výkres objektu s údajmi o použitom súradnicovom a výškovom systéme,

- výkres výkopov a základov (spravidla v mierke 1:100 alebo 1:50) s vyznačením figúr, geologických vrstiev, hladín spodnej vody, spôsobu odvodnenia výkopov a nadväzností na pôvodný a upravený terén; so zobrazením základov včítane priestupov, drážok, kanálov a šácht súvisiacich so základmi a základov pod stroje,

- výkresy pôdorysov, rezov a priečelí (spravidla v mierke 1:100 alebo 1:50) a výkresy podrobností v technicky zdôvodnenej mierke, ktorými sa zobrazia a vyznačia zvislé a vodorovné konštrukcie nosné a nenosné, schodištia, rampy, strešné a obvodové plášte, úpravy povrchov, podlahy, dilatácie, vetrací systém, komínové a ventilačné prieduchy, otvory včítane ich výplní, stavebné úpravy (priestupy, obmurúvanie, plentovanie, kanáliky, základy pod stroje a zariadenia).

Poznámky: Jednotlivými pôdorysmi a rezmi sa musia jednoznačne určiť tvary, druhy a objemy konštrukcií, ďalej objemy, prípadne rozmery priestorov (miestností); jednotlivými pohľadmi sa znázornia ich riešenia a priestorové a výtvarné vzťahy navrhovaných objektov k prostrediu. Podľa potreby sa vypracuje aj farebné riešenie. Stolárske, zámočnícke a klampiarske výkresy sa nespracúvajú v rámci vykonávacích projektov (§ 25 ods. 3 vyhlášky).

1.1.3 Výpisy a zoznamy stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov, betónových a iných prefabrikátov a hlavných prvkov konštrukcie ľahkej prefabrikácie; ďalej zoznamy podrobností a zoznamy stavebných úprav, ktoré môžu byť tiež súčasťou výkresov.

1.1.4 Dokumentácia strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou stavebnej časti, sa spracúva primerane ako dokumentácia obdobných strojov a zariadení technologickej časti.

1.1.5 Statický výpočet, ktorým sa preukazuje stabilita objektu a určujú zásady statistického aj dynamického pôsobenia nosnej konštrukcie a založenia objektu.

1.2 Betónové konštrukcie

1.2.1 Technická správa

Spracúva sa podľa spoločných zásad.

1.2.2 Podrobný statický výpočet

Určuje tvar a rozmery konštrukcie a jej jednotlivých častí včítane základov pod stroje a zariadenia; určuje akosť jednotlivých častí konštrukcie i podmienky, ktorým musí konštrukcia vyhovieť.

1.2.3 Výkresy výstuže a tvaru (okrem prefabrikátov) v mierke 1:50 alebo 1:25; súčasťou každého výkresu výstuže je výkaz výstuže s označením druhov, profilov a množstva ocele.

1.2.4 Výkres skladby prefabrikovaných konštrukcií (spravidla v mierke 1:100) s charakteristickými rezmi a s označením dutín, ktoré sa použijú pre inštalácie.

1.3 Kovové, drevené a iné konštrukcie (netýka sa zámočníckych, klampiarskych a stolárskych výrobkov).

1.3.1 Technická správa

Spracúva sa podľa spoločných zásad.

1.3.2 Podrobný statický výpočet

Spracúva sa obdobne ako pri časti 1.2.2.

1.3.3 Výkresy

- prehľadné výkresy (spravidla v mierke 1:100) určujú pomocou pohľadov, pôdorysov a rezov skladbu a funkciu konštrukcie a jej väzbu na ostatné časti stavby a na technologické zariadenia. Kreslia sa v podrobnosti, ktorá umožňuje určiť prvky a označiť jednotlivé prierezy konštrukcie,

- výkresy kotvenia určujú polohu a spôsob kotvenia konštrukcie a obsahujú údaje o zaťažení základov a schémy zaťaženia konštrukcie.

1.3.4 Výkaz materiálu podľa jednotlivých prierezov; prípojový materiál (styčníkové plechy a prípojové uholníky) sa uvádza súhrnne v m2, prípadne v bm.

1.4 Zdravotnotechnická inštalácia, vnútorný plynovod a požiarny vodovod

1.4.1 Technická správa

Spracúva sa podľa spoločných zásad.

1.4.2 Výkresy (v mierke stavebných výkresov)

- situácia s vyznačením prípojok a ich pripojenia na zdroje s dimenziami; dispozícia strojov a azriadení netechnologickej povahy,

- schéma rozvodu s potrebnými rezmi,

- výkresy ležatého potrubia s vyznačením spádu, tvaroviek a dimenzií a s potrebnými pozdĺžnymi rezmi.

1.4.3 Zoznam strojov a zariadení

1.5 Vykurovanie

1.5.1 Technická správa

Spracúva sa podľa spoločných zásad.

1.5.2 Výkresy

- dispozícia a schéma kotolne a strojovne - pokiaľ sú stavebnou časťou - spracúvajú sa primerane podľa časti B,

- výkresy podlaží s označením zvislých potrubí, prípadne aj ležatých rozvodov, miestností s udaním požadovanej teploty, s vyznačením typu a veľkosti vykurovacích telies, prípadne ich armatúr,

1.5.3 Zoznam strojov a zariadení

1.6 Vzduchotechnické zariadenia

1.6.1 Technická správa

Spracúva sa podľa spoločných zásad.

1.6.2 Výkresy

- funkčná schéma zariadení s údajmi potrebnými na vyregulovanie systému,

- dispozícia vzduchotechnického zariadenia; rieši konečné rozmiestnenie a polohu strojov, konštrukcií, panelov, rozvádzačov, obsluhovacích plošín, úplného potrubia, kanálov a všetkých trás ostatných vedení atď.; každá samostatná časť vzduchotechnického potrubia alebo jej súčasť, ktorá sa dodáva v rámci dodávky ako samostatný kus, označuje sa číselnou pozíciou. Pritom rovné časti vzduchotechnického potrubia rovnakého profilu sa označujú jedinou pozíciou a celkovou dĺžkou - nečlenia sa na montážne dielce; časti potrubia s otvormi a voľnými prírubami sa označujú samostatnou pozíciou. (Toto ustanovenie platí analogicky aj pre časť B - Vykonávací projekt prevádzkového súboru.)

1.6.3 Zoznam strojov a zariadení

1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

1.7.1 Technická správa

Spracúva sa podľa spoločných zásad a obsahuje ďalej výsledky výpočtov skratových prúdov, uzemnenia, úbytkov napätia, intenzity osvetlenia.

1.7.2 Výkresy

- jednopólová schéma vyjadrujúca elektrický rozvod v riešenom objekte; obsahuje vstupnú stanicu, hlavné a podružné rozvádzače, napájanie jednotlivých zariadení, spotrebičov a svietidiel s udaním prúdových sústav a prenášaných výkonov,

- jednopólová, prípadné viacpólová základná schéma s označením typu a druhu zariadenia, vystihujúca spôsob napájania, zaistenia, merania a ochrán, členená podľa jednotlivých rozvádzačov alebo zariadení; pomocné obvody (napríklad ovládacie, blokové) sa môžu vyjadriť iba v riadkovej schéme,

- schéma (napr. riadková) vystihujúca spôsob riadenia obsluhy, riešenia väzby, blokovania a ďalších špeciálnych požiadaviek s vyznačením umiestnenia prístrojov rôznych zariadení,

- podrobná inštalačná schéma (pôdorys, svetelené a motorové inštalácie so svietidlami, zásuvkami, vypínačmi; motory a rozvádzače; ochranné prepojenie a uzemnenie častí podľa ČSN a označenie druhu a prierezu káblov a vodičov,

- výkresy trás rozvodov s udaním rozmerov profilov kanálov, lávok a pod. so súhrnným vyjadrením uložených káblov a vodičov v trasách, v súlade so súpisom káblov a vodičov,

- výkresy uzemňovacej sústavy obsahujúce návrh uzemňovacej siete s uvedením počtu uzemňovačov a ich vyhotovenia.

1.7.3 Zoznam strojov a zariadení

Obsahuje aj súpis káblov a vodičov (tabuľky s uvedením druhov, prierezov, dĺžok, napätia a cieľového označenia v zhode s výkresmi). Uvádza sa v rámci opisu prác a dodávok.

1.8 Ústredne a vnútorné slaboprúdové rozvody

1.8.1 Technická správa

Spracúva sa podľa spoločných zásad a obsahuje ďalej spôsob uzemnenia, opis zariadenia s uvedením parametrov a odvolávku na použité typové podklady.

1.8.2 Výkresy

Schéma a dispozičné výkresy sa spracúvajú ako spresnenie výkresov úvodného projektu.

1.8.3 Zoznam strojov a zariadení

1.9 Bleskozvody

1.9.1 Technická správa

Spracúva sa podľa spoločných zásad a obsahuje ďalej zdôvodnenie typov a rozmiestnenie zbernej sústavy, pripojenie na uzemňovaciu sústavu, prepojenie uzemňovačov včítane opisu volených materiálov.

1.9.2 Výkresy

- schéma pripojenia zachytávačov na uzemňovaciu sústavu a prepojenie uzemňovačov,

- dispozičné výkresy zachytávačov na strechách, prípadne Faradayovej siete včítane detailov vyhotovenia zvodov uzemňovačov a prepojenia kovových konštrukcií objektov.

1.9.3 Zoznam zariadení

1.10 Interiéry a vnútorné zariadenia

Spracúva sa podľa zásad uvedených v prílohe č. 8 časti D bode 1.2.8.

1.10.1 Technická správa

Spracúva sa podľa spoločných zásad.

1.10.2 Výkresy

- pôdorysy (spravidla v mierke 1:100 alebo 1:50) s vyznačením úprav interiérov a rozmiestnenia zariadení, s opisom charakteristických údajov a s označením podľa zoznamu zariadení,

- rezy a pohľady exponovaných častí interiérov,

- riešenie individuálne navrhovaného zariadenia (spravidla v mierke 1:50, 1:25, 1:20, 1:10) s opisom technických údajov a určením rozhodujúcich rozmerov, prípadne spôsobu zabudovania,

- vyznačenie stavebných úprav (zavesenie, kotvenie, primurovky, podkladové omietky a pod.), ktoré sa pre zabudovanie zariadenia musia pripraviť v priebehu vykonávania stavebných prác.

1.10.3 Zoznam zariadení

1.11 Ostatné zariadenia

(systém riadenia, chladenie, zabezpečovacie zariadenie, požiarna signalizácia, aktívna protikorózna ochrana podzemných zariadení a pod.)

1.11.1 Technická správa

Spracúva sa podľa spoločných zásad

1.11.2 Výkresy

Spracúvajú sa primerane účelu.

1.11.3 Zoznam strojov a zariadení

2. Inžinierske objekty

2.1 Stavebnotechnické riešenie

(mostov, komunikácií, plošných objektov a ostatných inžinierskych objektov okrem vonkajších svetelených, silnoprúdových a oznamovacích rozvodov)

2.1.1 Technická správa

Spracúva sa podľa spoločných zásad.

2.1.2 Podrobné statické a iné výpočty a dopĺňajúce hydrotechnické výpočty; údaje na spracovanie dodávateľskej dokumentácie zaťažkávacích skúšok.

2.1.3 Výkresy

Spracúvajú sa na základe podrobného merania v teréne v miestach trás a objektov

- prehľadná situácia (v primeranej mierke),

- vytyčovací výkres s vyznačením väzby na body vytyčovacej siete,

- pozdĺžny profil s vyznačením všetkých krížení a odbočení včítane priestupov pod komunikáciami a spevnenými plochami,

- vzorové priečne rezy v mierke spravidla 1:50,

- priečne rezy v mierke spravidla 1:100 v potrebných vzdialenostiach,

- výkresy rozvozu hmôt,

- výkresy výkopových a výlomových prác,

- výkresy priepustkov, oporných alebo zárubňových múrov, lávok, podchodov a pod.,

- výkresy zložitých križovatiek, prípojok a odbočiek komunikácií a podchodov diaľkových vedení,

- prehľadné výkresy objektov, ich pôdorysy, rezy a pohľady (spravidla v mierke 1:100 alebo 1:50),

- výkresy založenia spodnej stavby so schematickým zakreslením konštrukcií na zakladanie (paženie, rozprenie rýh, jám, štetových stien a nádrží),

- výkresy skladby prefabrikovaných konštrukcií,

- výkresy nosných konštrukcií s vyznačením druhu a akosti použitých hmôt, výkresy tovaru a výstuže (okrem prefabrikátov),

- výkresy podrobností (dilatácií, ložísk, kotvenia, izolácie, odvodnenia a pod.),

- ukladačské výkresy a schéma s vyznačením tvaroviek a armatúr,

- dopravné značenie,

- schéma zapojenia zariadení aktívnej, prípadne spoločnej ochrany.

Poznámka: Pre inžinierske objekty majúce sčasti aj charakter objektov (napr. zberné objekty, čerpacie stanice, čistiarne odpadových vôd a pod.) sa primerane použijú ustanovenia časti „1. Pozemné objekty".

2.1.4 Zoznam strojov a zariadení

2.2 Vonkajšie svetelené a silnoprúdové rozvody

2.2.1 Technická správa

Spracúva sa podľa spoločných zásad a obsahuje ďalej výsledky výpočtov skratových prúdov, uzemnenia, úbytkov napätia, intenzity osvetlenia.

2.2.2 Výkresy

- jednopólová schéma vyjadrujúca elektrický rozvod; obsahuje vstupnú stanicu, hlavné a podružné rozvádzače, napájanie jednotlivých zariadení, spotrebičov a svietidiel s udaním prúdových sústav a prenášaných výkonov a skratových pomerov,

- jednopólová, prípadne viacpólová schéma s označením typu a druhu zariadenia, vystihujúca spôsob napájania, zaistenia, merania a ochrán, členená podľa jednotlivých rozvádzačov alebo zariadení; pomocné obvody (napr. ovládacie, blokové) sa môžu vyjadriť iba v riadkovej schéme,

- schéma (napr. riadková) a opis vystihujúci spôsob riadenia, obsluhy, riešenia väzby, blokovania a ďalších špeciálnych požiadaviek s vyznačením umiestnenia prístrojov rôznych zariadení,

- vyznačenie intenzity osvetlenia v jednotlivých priestoroch (možno nahradiť tabuľkou),

- dispozícia zariadení so zakreslením rozvodu silnoprúdu,

- situačné výkresy zakótovaných trás káblových rozvodov s udaním rozmerov profilu kanálov, lávok a pod. so súhrnným vyjadrením uložených káblov a vodičov v trasách, v súlade so súpisom káblov a vodičov,

- vytyčovací výkres objektov a trás,

- vzorové priečne rezy výkopov a uloženia káblov,

- výkresy priechodov a križovaní,

- výkresy uzemňovacej sústavy obsahujúce schému a dispozície uzemňovacej siete, ako aj uvedenie počtu uzemňovacích záchytiek a uzemňovačov i ich vyhotovenia,

- dispozičné umiestnenie svietidiel, stožiarov a spotrebičov s udaním typov a výkonov.

2.2.3 Zoznam zariadení; obsahuje aj súpis káblov a vodičov (tabuľky s uvedením druhu, prierezov, dĺžok, napätia a cieľového označenia).

2.3 Vonkajšie oznamovacie rozvody

2.3.1 Technická správa

Spracúva sa podľa spoločných zásad.

2.3.2 Výkresy

- spoločná schéma všetkých vonkajších oznamovacích rozvodov (z úvodného projektu) doplnená dimenziami vodičov a uvedením dĺžok jednotlivých káblov,

- situačný a vytyčovací výkres objektov a trás,

- vzorové priečne rezy výkopov a uloženia káblov,

- výkresy priechodov a križovania a ďalej skríň a konštrukcií pre káblové závesy.

2.3.3 Zoznam zariadení

2.4 Aktívna, prípadne spoločná ochrana pred koróziou. Dokumentácia sa spracúva v obdobnej skladbe ako v úvodnom projekte (v prílohe č. 8 časti C bode 2), ale v zodpovedajúcej podrobnosti a s uvedením konečných údajov.

3. Strojová stavebná dispozícia sa spracúva ako doplnok dispozície strojov a zariadení (časť B bod 1.1.2) v prípadoch, keď v tejto dispozícii nemožno v potrebných podrobnostiach vyjadriť súlad technologickej časti so stavebnou časťou a ich nadväznosti.

Obsahuje vždy nevyhnutné výkresy detailov potrebných na dostatočné overenie súladu medzi strojmi a zariadeniami a ich základmi a súladu medzi strojmi a zariadeniami a stavebnou konštrukciou a ich základmi.

Stroje a zariadenia sa kótujú vzhľadom na ich umiestnenie vo vzťahu k základom a stavebnej konštrukcii; zo stavebnej časti sa kótujú hlavné rozmery konštrukcií a základov; kótovanie sa vyhotovuje v milimetroch.

4. Rozpočtová časť

Spracúva sa podľa piatej časti vyhlášky.

5. Doklady o prerokovaní podľa § 4 ods. 2, § 58, prípadne podľa § 43, 55, 62, 66 a 67 vyhlášky.

B. Vykonávací projekt prevádzkového súboru

Spoločné zásady

a) Technické správy

Spracúvajú sa v rovnakej skladbe ako v úvodnom projekte. Spresňujú a dopĺňajú údaje úvodného projektu a zdôvodňujú prípadné odchýlky. Technické správy pri dosiaľ nevyrábaných strojoch a zariadeniach obsahujú výsledok zisťovania patentovej a licenčnej nezávadnosti na podklade vyhlásenia výrobcu zariadenia.

b) Výpočty

Spracúvajú sa v súlade s príslušnými technickými normami a pripájajú sa ako doklady vo dvoch vyhotoveniach.

c) Výkresy

Pozri časť A „Spoločné zásady", písm. c)

1.1 Výrobné (prevádzkové) zariadenia

Vykonávacie projekty iných prevádzkových súborov, ako sú prípojové potrubia, napájacie rozvody, transformovne, spínacie stanice, vzduchotechnické zariadenia, systémy riadenia výrobného procesu, sa spracúvajú primerane ako pre prevádzkové súbory výrobného (prevádzkového) zariadenia.

1.1.1 Technická správa

Spracúva sa podľa spoločných zásad a ďalej obsahuje opis vyhotovenia ochranných a protiúrazových náterov, prípadne značiek pre jednotlivé médiá alebo skupiny strojov a zariadení; určenie druhov konečných farieb (so zreteľom na riešenie interiéru).

1.1.2 Výkresy

- dispozície strojov a zariadení (spravidla v mierke 1:100 alebo 1:50, potrubné uzly, ventilové skupiny, priestupy atď. sa kreslia podľa potreby vo väčšej mierke); riešia konečné rozmiestnenie a polohu strojov včítane strojov a zariadení na manipuláciu s materiálom (dopravníky, zdvíhacie stroje, vozíky, hydraulické dopravné zariadenia), panelov, rozvádzačov, obsluhových plošín, potrubí, všetkých káblových trás, ostatných vedení; kreslia sa v pôdorysoch a vo všetkých rezoch potrebných na vyznačenie úplného vzájomného súladu a prepojenia v rámci technologickej časti. Zakótujú sa celkové vnútorné rozmery a výšková poloha podlaží, základy strojov a zariadení, priestupy a montážne otvory; okná, dvere, plošiny, schodištia atď. sa kótujú podľa potreby. Jednotlivé stroje sa dispozične zakótujú výškovo a pôdorysne vzhľadom na hlavné nosné prvky stavebnej konštrukcie alebo na vnútorné steny,

- výkresy kovových konštrukcií, ktoré sú súčasťou výrobného zariadenia, sa kreslia obdobne ako výkresy príslušných konštrukcií uvedené v časti A,

- schémy podľa špecifických požiadaviek niektorých odborov (schéma manipulácie s materiálom, dopravná schéma, tepelná schéma a pod.),

- vytyčovací výkres prevádzkového súboru alebo jeho častí umiestnených mimo stavebného objektu, v ktorom je tento prevádzkový súbor umiestnený.

1.1.3 Zoznam strojov a zariadení (včítane montáží)

Obsahuje podrobnú špecifikáciu všetkých strojov a zariadení (včítane montáže), ktorá je súčasne špecifikáciou k odbytovému rozpočtu, v tomto usporiadaní;

- stroje a zariadenia sa uvádzajú v členení na základné jednotky; pri každej položke sa uvádza poradové číslo, číslo položky na výkresoch, názov, charakteristika a parametre (odkazy na typové podklady, platné normy, prípadne odkaz na číslo výkresu stroja alebo zariadenia), počet jednotiek, hmotnosť; prevádzkovo nevyskúšané stroje a zariadenia sa musia ako také označiť,

- stroje a zariadenia z dovozu sa uvádzajú oddelene,

- kovové konštrukcie, ktoré sú súčasťou technologického zariadenia; uvádza sa poradové číslo, číslo položky na výkrese, názov, prípadne odkaz na výkres konštrukcie, hmotnosť,

- potrubia včítane príslušenstva a armatúry v členení podľa príslušnosti k technologickým strojom a zariadeniam v podrobnosti zodpovedajúcej spôsobu zabezpečovania dodávky a montáže,

- izolácie podľa jednotlivých druhov zariadení (strojov) s uvedením druhu a výmery a s rekapituláciou pre celý prevádzkový súbor podľa jednotlivých druhov,

- nátery súhrnne pre celý prevádzkový súbor a v členení podľa druhu a s údajom výmer.

1.2 Systém riadenia technologických procesov

1.2.1 Technická správa

Spracúva sa podľa spoločných zásad a obsahuje ďalej opis vývojových diagramov programov uvedených v odseku 1.2.2.

1.2.2 Výkresy

- schéma meracích miest pre informačný a riadiaci systém; pri zložitých výrobných zariadeniach môže schéma regulačných obvodov tvoriť samostatnú časť,

- schéma výrobného zariadenia so zakreslením snímačov a prístrojov normalizovanými značkami a s označením čísel položiek zoznamu strojov a zariadení,

- schéma samostatných obvodov s označením čísel položiek zoznamu strojov a zariadení (len pri špeciálnych prípadoch),

- vývojové diagramy programov,

- výkresy prístrojových skriniek, dosiek, rozvádzačov (panelov) obsahujúce vonkajšie rozmery, osobitné požiadavky (napr. výrezy pre špeciálne prístroje), čísla položiek zoznamu strojov a zariadení, prípadne aj typy, rozsahy a pohľady,

- schémy elektrických a neelektrických obvodov; vystihujú zapojenie jednotlivých prvkov informačného a riadiaceho systému vnútri rozvádzačov aj mimo nich s uvedením druhov vodičov a s vyznačením napájacích pripojení včítane celkovej schémy napájania systému, jeho istenia, zemnenia a pod.,

- schémy kombinovaných obvodov (napr. elektropneumatických); kreslia sa ako jedna spoločná schéma,

- dispozícia strojov a zariadení doplnená údajmi o umiestnení odberov, snímačov a prístrojov okrem rozvádzačov s označením čísel položiek zoznamu strojov a zariadení, hlavných trás informačných a riadiacich obvodov s miestami vyústenia rozvodu vzduchu, vody, vývodu elektrickej energie a pod. včítane protipožiarnych opatrení na káblových trasách,

- detaily styčných alebo upevňovacích bodov medzi informačným a riadiacim zariadením, strojovým zariadením a stavebnou konštrukciou, napr. upevnenie rozvádzačov, výkresy priechodových otvorov, snímačov, odberov, zachytávačov, ukončenie ovládaných orgánov s príslušnými pripájacími rozmermi.

Poznámka: Schémy jednotlivých obvodov (elektrických, neelektrických, kombinovaných) možno účelne zlučovať.

1.2.3 Zoznam strojov a zariadení (včítane montáže)

Obsahuje špecifikáciu všetkých meracích, signalizačných a riadiacich prístrojov a ich príslušenstva, rozdelených podľa jednotlivých obvodov a špecifikácie rozvádzačov, dosiek, skriniek; súhrnný súpis impulzových a spojovacích rúrok podľa druhov a veľkostí; pri každej položke je uvedené číslo položky, názov a charakteristické údaje (zhodne s objednávkou) podľa potreby (napr. clona, regulačný ventil) aj protokol o výpočte; údaje o umiestnení vzhľadom na výrobné zariadenie; odvolávka na zabezpečenie úpravy výrobného zariadenia na montáž snímača alebo regulačného prístroja, s prípadným uvedením čísel výkresov; prístroje z dovozu sa uvádzajú oddelene; súpis programov uvedených v odseku 1.2.2.

1.3 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

1.3.1 Technická správa

Spracúva sa podľa spoločných zásad a ďalej obsahuje:

- údaje, kde sa začína a končí rozvod podľa použitého členenia,

- výsledky výpočtov skratových prúdov, uzemnenia, úbytku napätia a kompenzácie účinníka;

- osobitné požiadavky na obsluhu a chod zariadení za všetkých prevádzkových stavov a opis riešenia blokovania, ovládania, merania a signalizácie.

1.3.2 Výkresy

- jednopólová schéma vyjadrujúca elektrický rozvod v riešenom objekte; obsahuje vstupnú stanicu, hlavné a podružné rozvádzače; napájanie jednotlivých zariadení, strojov alebo spotrebičov s udaním prúdových sústav i prenášaných výkonov a skratových pomerov,

- jednopólová, prípadne viacpólová základná schéma s označením typu a druhu zariadenia, vystihujúca spôsob napájania, zaistenia, merania a ochrán, členená podľa jednotlivých rozvádzačov alebo zariadení; pomocné obvody (napr. ovládacie, blokové) sa môžu vyjadriť len v riadkovej schéme (v takom prípade sa jednopólová, prípadne viacpólová schéma pri zložitých zariadeniach dopĺňa príslušne označenými odchádzajúcimi vedeniami pomocných obvodov),

- schéma (napr. riadková) a opis vystihujúci spôsob riadenia, obsluhy, riešenia väzby, blokovania a ďalších špeciálnych požiadaviek s vyznačením prístrojov v rôznych zariadeniach,

- schéma rozvodov vystihujúca zapojenie jednotlivých zariadení s označením druhu a prierezov káblov a vodičov, vypracovaná s prihliadnutím na vnútorné zapojenie spojových zariadení (schéma rozvodu sa môže nahradiť vhodne upraveným súpisom káblov a vodičov v technickej správe),

- dispozícia strojov a zariadení so zakreslením rozvodu silnoprúdu,

- výkresy trás káblových a pásových rozvodov s udaním rozmerov profilov kanálov, lávok a pod., so súhrnným vyjadrením uložených káblov a vodičov v trasách v súlade so súpisom káblov a vodičov,

- výkresy uzemňovacej siete s uvedením počtu uzemňovacích zachytávačov a uzemňovačov a ich vyhotovenie.

1.3.3 Zoznam strojov a zariadení

Obsahuje špecifikáciu v tomto usporiadaní:

- jednotlivé položky dodávok, t. j. rozvádzače, skrinky, prípadne transformátory atď., s obdobnými údajmi (poradové číslo, číslo položky na výkresoch atď.) ako v bode 1.1.3,

- súpis spotrebičov, silových káblov a vodičov (tabuľky s uvedením druhu, prierezov, dĺžok, napätia a cieľového označenia v zhode s výkresmi); káble pre dozor sa uvádzajú súhrnne.

1.4 Prevádzkové potrubie

1.4.1 Technická správa

Spracúva sa podľa spoločných zásad a ďalej obsahuje:

opis vyhotovenia ochranných náterov s určením druhu konečných farieb, prípadne značiek pre jednotlivé médiá.

1.4.2 Výkresy

- potrubná schéma, do ktorej sa zakresľujú všetky stroje a zariadenia obrysovými čiarami alebo normalizovanými značkami podľa ich výškového usporiadania; potrubie sa spravidla označuje číslom vetvy, menovitou svetlosťou, znakom potrubnej triedy, prípadne znakom izolácie; ďalej sú vyznačené všetky armatúry a meracie a riadiace prístroje normalizovanými značkami; v schéme sú vyznačené styčné body potrubia s inými prevádzkovými súbormi,

- iné schémy podľa potreby (odvodnenia, vykurovania a pod.),

- dispozícia s vyznačením a dispozičným okótovaním potrubia včítane armatúr, ohybov, spojov, návarov, kompenzačných členov, spádov a pod.; ďalej pevných bodov a závesov ovplyvňujúcich stavebnú konštrukciu; ostatné závesy sa vyznačujú podľa druhu a počtu bez kótovania; izolácia potrubia sa vyznačuje vždy v rezoch, v pohľadoch sa kreslí iba na úsekoch súvisiacich s uzlami, križovaním a pod.

1.4.3 Zoznam strojov a zariadení obsahuje

- úplný rozpis všetkých potrubných vetiev členený podľa druhu materiálu, Jt a Js s uvedením začiatku a konca vetvy, druhu materiálu, dopravovanej látky, Jt, druhu tesnenia, dĺžky, vonkajšieho priemeru, hrúbky steny a všetkého príslušenstva potrubnej vetvy (ohybov, prírub, záverov atď.); rekapituláciu za celý prevádzkový súbor podľa materiálu a druhu potrubia,

- úplný rozpis armatúr rozdelený podľa materiálu, druhu, Jt a Js s odvolaním na umiestnenie armatúr (potrubnej vetvy, stroja, aparátu); rekapituláciu za celý prevádzkový súbor,

- kovové konštrukcie, ktoré sú súčasťou potrubia; uvádza sa poradové číslo, číslo položky na výkrese, názov, prípadne odkaz na výkres konštrukcie, hmotnosť,

- izolácie, ich druhy s údajom výmer,

- nátery, členenie podľa druhov s údajom výmer.

1.5 Údržba základných prostriedkov

Dokumentácia sa spracúva v rovnakej skladbe ako v technologickej časti úvodného projektu, ale s uvedením konečných údajov.

1.6 Aktívna, prípadne spoločná ochrana pred koróziou

Dokumentácia sa spracúva v obdobnej skladbe ako v úvodnom projekte (príloha č. 8 časť C bod 2), ale v zodpovedajúcej podrobnosti a s uvedením konečných údajov.

2. Rozpočtová časť

Spracúva sa podľa piatej časti vyhlášky.

3. Doklady

o prerokovaní podľa § 4 ods. 2, § 58, prípadne podľa § 43, 55, 62, 66 a 67 vyhlášky.

PRÍLOHA č. 10

VZORY TLAČÍV NA ZOSTAVENIE PREPOČTU, SÚHRNNÉHO ROZPOČTU A KONTROLNÉHO ZOSTAVENIA ROZPOČTOVÝCH NÁKLADOV A VYSVETLIVKY K NIM

Tlačivo č. 1 prílohy č. 10

I. Vysvetlivky k tlačivu č. 1

1. Skladba a forma tlačiva je záväzná s výnimkou akcií financovaných z neinvestičných prostriedkov, pri ktorých sa tlačivo primerane upraví. Pri spracovaní celkových nákladov stavby na počítači sa môže použiť výstup z počítača za predpokladu, že obsah a štruktúra výstupu je zhodná s tlačivom č. 1.

2. Tlačivo sa vypĺňa:

a) pri spracovaní projektovej úlohy ako prepočet (A),

b) pri spracovaní úvodného (jednostupňového) projektu ako súhrnný rozpočet (B),

c) pri výkone autorského dozoru ako kontrolné zostavenie rozpočtových nákladov (C), (§ 63 ods. 1 vyhlášky).

3. Všetky náklady sa v tlačive uvádzajú v tisícoch Kčs zaokrúhlene na celé tisíce bez desatinných miest.

4. Vyšrafované okienka v tlačive sa nevypĺňajú; do súčtu jednotlivých stĺpcov (r. 33, st. c až h) sa započítavajú iba sumy uvedené v silne orámovaných okienkach.

5. Stĺpce c, d, e obsahujú náklady zahŕňané do plánu investičnej výstavby. Do stĺpca c sa uvádzajú rozpočtové náklady stavebnej časti, do stĺpca d sa uvádzajú rozpočtové náklady technologickej časti (§ 34 vyhlášky). Platí, že c + d = e.

6. Stĺpec f obsahuje náklady zahŕňané do základných prostriedkov; proti súčtu stĺpca e je rozšírený o náklady na projektové a prieskumné práce (hl. I) a iné investície (hl. IX). V hlavách II až VIII platí, že e = f.

7. Stĺpec g obsahuje náklady uhrádzané z investičných prostriedkov; proti súčtu stĺpca f je rozšírený o náklad uhrádzané z investičných prostriedkov, ale nezahŕňané do základných prostriedkov (hl. X). V hlavách I až IX platí, že f = g.

8. Stĺpec h obsahuje celkové náklady stavby. Proti súčtu stĺpca g zahŕňa navyše náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby uhrádzané z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov (hl. XI). V hlavách I až X platí, že g = h.

9. Jednotlivé riadky tlačiva sa vypĺňajú takto:

Riadok 1 - nehodiace sa názvy sa prečiarknu. Ďalej sa uvedie názov a miesto stavby zhodne s údajmi v registračnom liste;139) pri stavbách s rozpočtovými nákladmi do 10 mil. Kčs sa uvedú ďalej údaje zhodne s údajmi v prípravnej dokumentácii. Archívnym číslom sa rozumie číslo, pod ktorým tlačivo archivuje investor (pri prepočte) alebo generálny projektant (súhrnný rozpočet, kontrolné zostavenie rozpočtových nákladov stavby).

Riadok 2 - uvedie sa identifikačné číslo investora podľa Jednotného číselníka organizácií v ČSSR vydaného Federálnym štatistickým úradom (údaj v st. A - číslo položky organizácie Jednotného číselníka).

Riadok 3 - uvedie sa registračné číslo stavby;139) pri stavbách s rozpočtovými nákladmi do 10 mil. Kčs sa nevypĺňa.

Riadok 4 - uvedie sa názov kraja a okresu miesta stavby.139)

Riadok 5 - uvedie sa názov a kód odvetvia podľa „jednotnej klasifikácie odvetví národného hospodárstva", vydanej na základe vyhlášky Federálneho štatistického úradu č. 113/1972 Zb., a úpravy Federálneho štatistického úradu z 8. marca 1979 č. 876/79-032-331, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná klasifikácia odvetví národného hospodárstva (uverejnenej v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov v čiastke 5/1979).

Riadok 6 - charakter stavby sa uvedie buď ako nová stavba, modernizácia, alebo rekonštrukcia.139)

Riadok 7 - uvedie sa kontrolný súčet číselných znakov z riadkov 2 až 6.

Riadok 8 - obsahuje náklady na projektové a prieskumné práce zahŕňané do plánu projektových prác a uhrádzané z investičných prostriedkov.

Riadok 9 - obsahuje súčet rozpočtových nákladov všetkých prevádzkových súborov stavby a zásadne sa vypĺňa iba v stĺpci d; ak súčasťou prevádzkových súborov sú stavebné práce, uvedú sa ich náklady v stĺpci d. Platí, že d = e = f = g = h.

Riadky 10, 11, 12 - údaj uvedený v riadku 9 stĺpci d sa v súhrnnom rozpočte rozčlení

- na dodávky rozpočtované v samostatných špecifikáciách vč. mimostaveniskovej dopravy (r. 10),140)

- na montážne práce - základné rozpočtové náklady (r. 11),

- na doplnkové rozpočtové náklady (r. 12)141) V prepočte (A) sa nemusia doplnkové náklady uvádzať samostatne v riadku 12. Platí, že r. 10 + 11 + 12 = 9.

Ak súčasťou prevádzkových súborov sú stavebné práce vykázané v stĺpci d, uvedú sa základné rozpočtové náklady týchto prác v riadku 11, stĺpci d a doplnkové rozpočtové náklady v riadku 12, stĺpci d.

Riadok 13 - obsahuje súčet rozpočtových nákladov na všetky stavebné objekty. Zásadne sa vypĺňa údaj len v stĺpci c; ak súčasťou, prípadne príslušenstvom stavebných objektov sú aj stroje a strojové zariadenia, uvedú sa taktiež v stĺpci c. Platí, že c = e = f = g = h.

Riadky 14, 15 - údaj v riadku 13, stĺpci c sa v súhrnnom rozpočte rozčlení

- na základné rozpočtové náklady (r. 14),

- na doplnkové rozpočtové náklady (r. 15).142)

Platí, že riadky 14 + 15 = riadok 13. Ak súčasťou stavebných objektov sú stroje a zariadenia vykázané v stĺpci c, uvedú sa ich základné rozpočtové náklady včítane nákladov na mimostaveniskovú dopravu a montáž v riadku 14, stĺpci c a ich doplnkové náklady v riadku 15, stĺpci c.

Riadok 16 - náklady na stroje, zariadenia, náradie a inventár investičnej povahy, ktoré nie sú súčasťou nákladov prevádzkových súborov alebo stavebných objektov, sa v tomto riadku uvádzajú iba v stĺpci d. Platí, že d = e = f = g = h.

To neplatí pri stavebných objektoch v komplexnej bytovej výstavbe (§ 34 ods. 3 vyhlášky), ktorých náklady sa uvádzajú v stĺpci c. Platí, že c = e = f = g = h.

Riadok 17 - náklady na umelecké diela tvoriace neoddeliteľnú súčasť stavieb sa uvádzajú len v stĺpci c. Platí, že c = e = f = g = h.

Riadky 18 až 25 - obsahujú všetky vedľajšie rozpočtové náklady na stavbu. Ich súčet v riadku 18 je rozvedený podľa druhu v riadkoch 19 až 25, a to v členení na stavebnú (st. c) a technologickú časť (st. d) podľa vecnej príslušnosti k rozpočtovým nákladom prevádzkových súborov a stavebných objektov. Riadky 23 až 25 sú vyhradené vedľajším nákladom, ktorých druh a právny dôvod sa môže novo určiť. Platí, že súčet riadkov 19 až 25 sa vždy rovná riadku 18; v riadku 18 platí, že stĺpec c + d = e = f = g = h.

Riadok 26 - obsahuje ostatné rozpočtové náklady neuvedené v iných hlavách; podľa vzťahu k stavebnej alebo technologickej časti stavby sa tieto náklady uvádzajú v stĺpci c alebo d. Platí, že c + d = e = f = g = h.

Riadok 27 - obsahuje rezervu rozdelenú na stavebnú (st. c) a technologickú časť (st. d). Platí, že c + d = e = f = g = h.

Do technologickej časti rezervy sa zahŕňa aj suma určená na náhradné riešenie pri použití prevádzkovo nevyskúšaných strojov a zariadení, ktoré sú predmetom plánu rozvoja vedy a techniky. Táto časť rezervy sa smie použiť iba v prípade neúspešného skončenia ich vývoja.

Riadok 28 - obsahuje náklady na iné investície nezahŕňané do plánu investičnej výstavby, zahŕňané však do základných prostriedkov. Platí, že f = g = h.

Riadok 29 - obsahuje náklady uhrádzané z investičných prostriedkov, nezahŕňané do základných prostriedkov. Platí, že g = h.

Riadok 30 - z celkovej sumy nákladov uvedenej v riadku 29 sa v riadku 30, stĺpci g samostatne uvádzajú príspevky iným investorom.

Riadok 31 - obsahuje v stĺpci h všetky rozpočtové náklady stavby uhrádzané z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov.

Riadok 32 - z nákladov uvedených v riadku 31 sa samostatne uvádzajú v riadku 32, stĺpci h samostatnou položkou celkové náklady na kompletizačnú činnosť.

Riadok 33 - obsahuje vo všetkých stĺpcoch (c až h) súčet súm uvedených v silne orámovaných okienkach.

Riadok 34 - uvádza meno a podpis spracovateľa, názov a sídlo organizácie spracovateľa a dátum vypracovania.

Riadok 35 - uvádza údaje o generálnom projektantovi, investorovi a o schvaľujúcom orgáne a o dni schválenia; určuje spôsob podpisu štatutárnym orgánom.

Riadok 36 - evidenčne uvádza náklady na predmety získané po vyriešení plánu rozvoja vedy a techniky, ktoré sa do základných prostriedkov prevádzajú bezplatne.

Riadok 37 - uvádza náklady na dovoz v členení na dovozy zo SK a NSK, a to z hláv I až XI, z hláv II a IV a z hlavy III. Náklady na dovoz v hl. II, III a IV nezahŕňajú úroky, ktoré patria do hlavy XI.

Tlačivo č. 2 prílohy č. 10

II. Vysvetlivky k tlačivu č. 2

1. Pri spracovaní nákladov obsiahnutých v tlačive č. 2 na počítači sa môže použiť výstup z počítača za predpokladu, že obsah a štruktúra výstupu sú zhodné s tlačivom č. 2. Skladba a forma tlačiva aj obsah a štruktúra výstupu z počítača sa môže meniť iba so súhlasom Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.

2. Tlačivo sa vypĺňa pri všetkých stavbách s výnimkou stavieb komplexnej bytovej výstavby

a) pri spracovaní projektovej úlohy ako rekapitulácia k prepočtu (A),

b) pri spracovaní úvodného (jednostupňového) projektu ako rekapitulácia nákladov k súhrnnému rozpočtu (B),

c) pri výkone autorského dozoru ako rekapitulácia nákladov ku kontrolnému zostaveniu rozpočtových nákladov stavby (C), (§ 63 ods. 1 vyhlášky).

3. Podkladom pre zostavenie rekapitulácie nákladov sú prepočty, rozpočty a odbytové rozpočty prevádzkových súborov, stavebných objektov, rozpočty ostatných výrobkov a výkonov.

4. Nehodiace sa názvy v tlačive sa prečiarknu.

5. V záhlaví sa uvedie názov, miesto stavby, registračné číslo stavby a identifikačné číslo investora podľa tlačiva č. 1.

6. Všetky náklady v rekapitulácii k prepočtu, súhrnnému rozpočtu a kontrolnému zostaveniu sa uvádzajú v tisícoch Kčs bez desatinných miest.

7. Ak pri spracovaní rekapitulácie k prepočtu (A) náklady prevádzkových súborov a stavebných objektov nemožno podrobnejšie rozčleniť, postačí ich členenie pri prevádzkových súboroch do stĺpcov 3, 5, 8 a 9 a pri stavebných objektoch do stĺpcov 3, 8 a 9.

V súhrnnom rozpočte i v kontrolnom zostavení sa však už musia rozpočtové náklady všetkých hláv rozčleniť v plnom rozsahu.

8. Pre každú hlavu sa v stĺpci 1 uvedú jednotlivé nákladové položky, z ktorých sa skladá celkový náklad príslušnej hlavy. Pri prevádzkových súboroch a stavebných objektoch sa v stĺpci 1 uvedie príslušný kód jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov, jednotnej klasifikácie stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy, prípadne jednotnej klasifikácie výkonov. Každá hlava sa uzavrie samostatným súčtom, ktorý sa prevádza do tlačiva č. 1.

9. Rekapitulácia nákladov pri jednotlivých hlavách sa urobí takto:

Hlava I - náklady na projektové a prieskumné práce sa uvedú iba v stĺpci 2 v minimálnom členení na

- projektové práce,

- prieskumné práce.

Hlava II - náklady podľa jednotlivých prevádzkových súborov sa uvedú v stĺpcoch 2 a 3, ich podrobnejšie členenie v stĺpcoch 4, 5, 6, 7. Platí, že stĺpec 2 = stĺpec 3, stĺpce 4+5=stĺpec 6, stĺpec 3=stĺpce 6+7.

Oddelene sa v rekapitulácii nákladov hl. II uvedú náklady dovážaných prevádzkových súborov s tým, že sa pri týchto nákladoch vyjadria v stĺpcoch 3, 4 a 5 aj ich súčty. V st. 4 sa uvádzajú náklady na vlastnú dodávku dovážaného prevádzkového súboru (v cenách fco čs. hranice bez nákladov zahŕňaných do hl. XI), v st. 5 sa zaznamenajú náklady dovážaných montáží určené v tuzemskej cenovej úrovni,143) v st. 3 je súčet nákladov zo st. 4 a 5. V st. 2 sa potom oddelene vyjadria náklady dovážaných prevádzkových súborov vč. montáží (v cenách fco čs. hranice bez nákladov zahŕňaných do hl. XI.), a to podľa ponúk zahraničných dodávateľov, prípadne zmlúv uzavretých s nimi, a aj ich súčet. V týchto prípadoch platí, že st. 2 sa nerovná st. 3.144)

Hlava III - náklady podľa jednotlivých stavebných objektov sa uvedú v stĺpcoch 2 a 3, ich podrobnejšie členenie v stĺpcoch 6 a 7. Platí, že stĺpec 2=stĺpec 3, stĺpec 3=stĺpce 6+7.

Oddelene sa v rekapitulácii nákladov hl. III uvedú náklady dovážaných stavebných prác (profesií) dodávaných zahraničným dodávateľom s tým, že sa tieto náklady určia v stĺpcoch 3, 6 a 7 v tuzemskej cenovej úrovni a vyjadria sa v nich aj ich súčty; náklady st. 3 sa rovnajú súčtu nákladov st. 6 a 7. V st. 2 sa potom oddelene vyjadria náklady dovážaných poddodávok stavebných prác a profesií (v cenách fco čs. hranice bez nákladov zahŕňaných do hl. XI), a to podľa ponúk zahraničných dodávateľov, prípadne zmlúv uzavretých s nimi, a aj ich súčet. V týchto prípadoch platí, že st. 2 sa nerovná st. 3.

Hlava IV - náklady v členení podľa položiek sa uvedú iba v stĺpci 2. Oddelene sa v rekapitulácii nákladov hl. IV uvedú náklady dovážaných strojov a zariadení (v cenách fco čs. hranice bez nákladov zahŕňaných do hl. XI) s tým, že sa tieto náklady vyjadria v stĺpci 2 aj ich súčtom.

Hlava V - náklady sa členia na jednotlivé umelecké diela, a to iba v stĺpci 2.

Hlava VI -

a) vedľajšie náklady v rozčlenení podľa predpísaných druhov sa uvádzajú v stĺpcoch 8 až 15, a to na riadkoch jednotlivých prevádzkových súborov a stavebných objektov a v rekapitulácii nákladov hláv II a III;

b) náklady mimoglobálnych objektov zariadenia staveniska v členení podľa jednotilvých objektov sa uvádzajú iba v stĺpci 3; ich základné a doplnkové rozpočtové náklady sa uvedú v stĺpcoch 6 a 7. Vedľajšie náklady týchto objektov sa uvedú v rovnakých riadkoch v stĺpcoch 8 až 15. Rekapitulácia mimoglobálnych objektov zariadenia staveniska sa uzavrie súčtami v stĺpcoch 3, 6 až 15;

c) celková rekapitulácia nákladov hlavy VI sa urobí tak, že sa najprv prevedie súčet nákladov mimoglobálnych objektov (písm. b) zo stĺpca 3 do stĺpcov 8 a 9, potom sa prevedú súčty v stĺpcoch 8 a 15; súčet stĺpca 8 sa zapíše do stĺpca 2. Takto získané súčty tvoria jednotlivé položky rekapitulácie nákladov hlavy VI v stĺpci e na tlačive č. 1. Tieto položky sa do stavebnej a technologickej časti (stĺpce c a d tlačiva č. 1) rozvrhnú pomocou medzi súčtov jednotlivých skupín objektov zariadenia staveniska. Platí, že stĺpec 2 = stĺpec 8, stĺpec 8 = stĺpce 9+10+11+12+13+14+15.

Hlava VII - náklady v členení uvedenom v prílohe č. 11 podľa príslušnosti k stavebnej a technologickej časti sa uvedú v stĺpci 2.

Hlava VIII - rezerva sa uvádza v stĺpci 2.

Ak sa požaduje použitie prevádzkovo nevyskúšaných strojov a zariadení, ktoré sú predmetom plánu rozvoja vedy a techniky, uvedie sa časť rezervy, ktorá sa smie použiť iba v prípade neúspešného skončenia ich vývoja, na samostatnom riadku.

Hlava IX - náklady v členení uvedenom v prílohe č. 11 sa uvádzajú iba v stĺpci 2.

Hlava X - náklady v členení uvedenom v prílohe č. 11 sa uvádzajú v stĺpci 2. Úhrn súm pripadajúcich na príspevky iným investorom, vykazovaný v riadku 30 tlačiva č. 1, sa zistí z údajov v stĺpci 2.

Hlava XI

a) náklady na kompletizačnú činnosť sa uvádzajú v stĺpci 16 na riadkoch jdnotlivých prevádzkových súborov a stavebných objektov a v rekapitulácii nákladov hláv II a III. V rekapitulácii hlavy XI sa oba medzisúčty zo stĺpca 16 zapíšu do stĺpca 2;

b) ostatné náklady uhrádzané z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov v členení uvedenom v prílohe č. 11 sa uvedú aj v stĺpci 2;

c) súčet nákladov hlavy XI v stĺpci 2 sa na tlačive č. 1 uvedie v riadku 31. Úhrn nákladov na kompletizačnú činnosť zistený z údajov v stĺpci 2 sa evidenčne vykáže samostatnou položkou v riadku 32 tlačiva č. 1.

Tlačivo č. 3 prílohy č. 10

III. Vysvetlivky k tlačivu č. 3

1. Skladba a forma tlačiva je záväzná a nesmie sa meniť. Pri spracovaní nákladov obsiahnutých v tlačive č. 3 na počítači sa môže použiť výstup z počítača za predpokladu, že obsah a štruktúra výstupu sú zhodné s tlačivom č. 3.

2. Tlačivo sa vypĺňa pri stavbách komplexnej bytovej výstavby

a) pri spracovaní projektovej úlohy ako rekapitulácia k prepočtu (A),

b) pri spracovaní úvodného (jednostupňového) projektu ako rekapitulácia nákladov k súhrnnému rozpočtu (B),

c) pri výkone autorského dozoru ako rekapitulácia nákladov ku kontrolnému zostaveniu rozpočtových nákladov stavby (C), (§ 63 ods. 1 vyhlášky).

3. Podkladom pre zostavenie rekapitulácie nákladov sú prepočty, rozpočty a odbytové rozpočty prevádzkových súborov, stavebných objektov, rozpočty ostatných výrobkov a výkonov.

4. Nehodiace sa názvy v tlačive sa prečiarknu.

5. V záhlaví sa uvedie názov, miesto stavby, registračné číslo stavby a identifikačné číslo investora podľa tlačiva č. 1.

6. Všetky náklady v rekapitulácii k prepočtu, súhrnnému rozpočtu a ku kontrolnému zostaveniu sa uvádzajú v tisícoch Kčs bez desatinných miest.

7. Rekapitulácia nákldov sa zostavuje jednak podľa hláv, jednak podľa prevádzkových súborov a stavebných objektov.

8. Celkové náklady stavby sú v rekapitulácii podľa hláv (pol. č. 1 až 12) rozčlenené šachovnicovým spôsobom (horizontálne aj vertikálne) do jedenástich hláv, pričom súhrnné údaje jednotlivých hláv musia súhlasiť s údajmi v stĺpcoch tlačiva č. 1.

9. V rekapitulácii podľa prevádzkových súborov a stavebných objektov sú náklady všetkých hláv rozvrhnuté na jednotlivé prevádzkové súbory a stavebné objekty. Súčty takto rozvrhnutých nákladov v stĺpcoch 7 až 20 musia byť totožné so sumami uvedenými v týchto stĺpcoch v rekapitulácii podľa hláv.

Tlačivo č. 4 prílohy č. 10

IV. Rozdelenia na ucelené časti

Náklady v hlavách II a III a medzisúčty nákladov pre jednotlivé ucelené časti stavby (v stĺpcoch 3 a 8 tlačiva č. 2) vyjadrí generálny projektant (pri stavbách okrem stavieb KBV) na tlačive č. 2 v nadväznosti na vymedzenie ucelených častí stavby s ich ďalším rozčlenením podľa jednotlivých priamych dodávateľov (dovozcov) investora (príloha č. 8 časť F bod 1.1 a 1.2). Pre stavby KBV sa postupuje obdobne s využitím tlačiva č. 3 tak, že náklady hlavy IV sa pričlenia k hlave III.

V. Vysvetlivky k rekapitulácii podľa ucelených častí stavby

1. Ucelené časti stavieb a v nich družstevné bytové objekty sa označujú číslom podľa číselníka Štátnej banky československej.

2. Pri stavbách KBV sa zahŕňajú do nákladov ucelenej časti stavby aj náklady hlavy IV súhrnného rozpočtu stavby.

3. Náklady ucelenej časti stavby sa vyčíslia podľa súhrnného rozpočtu stavby.

4. Podkladom pre spracovanie rekapitulácie podľa ucelených častí stavby sú náklady vyjadrené na tlačive č. 2, prípadne č. 3.

PRÍLOHA č. 11

ČLENENIE PREPOČTU, SÚHRNNÉHO ROZPOČTU A KONTROLNÉHO ZOSTAVENIA ROZPOČTOVÝCH NÁKLADOV

1. Členenie prepočtu, súhrnného rozpočtu a kontrolného zostavenia rozpočtových nákladov stavby na jednotlivé hlavy a usporiadanie na tlačive č. 1 umožňujú získať potrebné podklady pre zostavenie plánov organizácií na úseku investičnej výstavby v súlade s metodickými pokynmi Štátnej plánovacej komisie pre vypracovanie plánov145) a v nadväznosti na predpisy o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.146)

2. Členenie umožňuje vyjadriť:

a) náklady zahŕňané do plánu investičnej výstavby (r. 33, st. e),

b) náklady na iné investície (r. 28, st. f),

c) náklady zahŕňané do plánu projektových prác (r. 8, st. h),

d) náklady zahŕňané do obstarávacej ceny základných prostriedkov (r. 33, st. f),

e) náklady uhrádzané z investičných prostriedkov (r. 33, st. g),

f) náklady uhrádzané z investičných prostriedkov, nezahŕňané do základných prostriedkov (r. 29, st. g),

g) náklady uhrádzané z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov (r. 31, st. h),

h) celkové náklady stavby (r. 33, st. h).

3. Hlava I. - Projektové a prieskumné práce

Zaraďujú sa náklady

a) na projektové práce určené podľa cenníka projektových prác; ide najmä o náklady

- na činnosti generálneho projektanta stavby,

- na spracovanie úvodného (jednostupňového) projektu a vykonávacích projektov jednotlivých prevádzkových súborov a stavebných objektov,

- na výkon autorských dozorov,

- na ďalšie práce, pokiaľ prichádzajú do úvahy a vykonávajú sa v rámci projektovej dokumentácie, ako napr.

- modely pre projektové práce,

- zmeny a doplnky požadované odberateľom,

- projekty demolícií, demontáží, ak sú súčasťou stavby,

- skúšky pre projekty;

b) na prieskumné práce vykonávané

- podľa cenníka geologických prác,

- podľa cenníka geodetických a kartografických prác; ide najmä o náklady

- na geologický prieskum potrebný na spracovanie projektovej dokumentácie,

- na geodetickú činnosť investora súvisiacu so zabezpečením projektovej dokumentácie,147)

- na geodetickú činnosť generálneho projektanta.148)

Uvádzajú sa tu aj náklady na nepoužité alternatívy projektov až do tých čias, kým príslušný orgán dá súhlas na odpis. Prevod týchto nákladov do hlavy X sa v rozpočte uskutoční pri zmene rozpočtu vykonávanej z iných (závažnejších dôvodov).

Hlava II - Prevádzkové súbory

Zaraďujú sa náklady na stroje, zariadenia, náradie a inventár, ak zodpovedajú pojmu základných prostriedkov a ak predstavujú prevádzkový súbor, ako aj náklady na ich montáž (šéfmontáž) včítane mimostaveniskovej dopravy, doplnkových rozpočtových nákladov a nákladov stavebných prác.149) Patria sem napr. náklady na vymurovky (napr. priemyselných pecí), náklady na demontáže existujúcich prevádzkových súborov uskutočňované v súvislosti s realizáciou nových prevádzkových súborov a náklady na základné programové vybavenie automatizácie v systémoch riadenia.

Hlava III - Stavebné objekty14)

Zaraďujú sa náklady na obstaranie stavebných objektov včítane všetkého materiálu a na práce zahŕňané do veľkoobchodných cien včítane nákladov spojených s likvidáciou, prípadne s presunom existujúcich základných prostriedkov uskutočňovaným ako súčasť stavieb včítane doplnkových rozpočtových nákladov. Nezahŕňajú sa však náklady na vypratanie likvidovaných objektov, ktoré patria do hlavy XI.

Zaraďujú sa aj náklady

- na skúšky konštrukcií a kontrolné meranie pri realizácii stavebných objektov predpísané spracovateľom projektovej dokumentácie,

- na úpravy územia (zemné práce) súvisiace s rekultiváciou alebo s biologickou rekultiváciou.150)

Hlava IV - Stroje, zariadenia a inventár investičnej povahy

Zahŕňajú sa náklady na stroje, zariadenia, náradie a inventár, ak sú základnými prostriedkami a ak nie sú súčasťou prevádzkových súborov alebo stavebných objektov (napr. paletizačné vozíky, vysokozdvižné vozíky, rozličné iné dopravné prostriedky, skúšobné prístroje, meracie prístroje, prenosné prístroje na röntgenovanie zvarov, ručné brúsky, tlakové skúšačky, regály a pod.).

Do celkových nákladov sa zahŕňajú náklady na ich mimostaveniskovú dopravu, vnútrostaveniskovú dopravu, na ich osadenie a umiestnenie. Nemožno sem zaraďovať náklady na obstaranie drobných a krátkodobých predmetov.

Patria sem aj náklady na obstaranie samostatných základných prostriedkov určených do rezervy alebo na konzerváciu.151)

Hlava V - Umelecké diela152)

Zaraďujú sa náklady na umelecké diela a múzejné predmety, pokiaľ sú neoddeliteľnou súčasťou stavieb, napr. sochy, fresky, sgrafitá. Nemožno zahŕňať náklady na umelecké diela, ktoré majú povahu prenosného vybavenia a ktoré sa rozpočtujú v hl. XI.

Zaraďujú sa náklady na modely výtvarného diela vybraného na realizáciu. Náklady stavebných prác súvisiacich s osadením umeleckých diel sa do hl. V nezaraďujú.

Hlava VI - Vedľajšie náklady

Vedľajšie náklady sa určujú podľa osobitného predpisu98) a podľa prílohy č. 14 v tomto členení:

prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska,

- územné vplyvy,

- mimoriadne sťažené pracovné prostredie (prevádzkové vplyvy),

- ostatné.

Hlava VII - Ostatné náklady neuvedené v iných hlavách

Podľa vzťahu k stavebnej alebo technologickej časti stavby sa do stĺpca c alebo d zaraďujú náklady

- na úhrady za patenty a licencie pre výstavbu (nie však pre budúcu výrobu alebo prevádzku),

- na vybudovanie vytyčovacej siete, vytýčenie priestorovej polohy stavebných objektov a na zameranie skutočného vyhotovenia stavby dodávateľom investora,153)

- na geodetickú činnosť investora pri uskutočňovaní stavby vč. činnosti zodpovedného geodeta investora pri uskutočňovaní stavby,154)

- na vysádzanie trvalých porastov, napr. sadov, vinohradov, chmeľníc,

- na ložiskovú geológiu, pokiaľ ide o investičné náklady,

- na odlesnenie vykonávané nestavebnou organizáciou,

- na ostatné práce a náklady inde neuvedené, pokiaľ sa uhrádzajú z investičných prostriedkov stavby a zahŕňajú sa do jej obstarávacej ceny, napr. likvidácia výbušnín, exhumácie,

- prípadne aj ďalšie náklady vzniknuté v súvislosti s realizáciou stavby alebo ustanovené osobitnými predpismi.

Hlava VIII - Rezerva

Rezerva sa určuje podľa § 49 a 55 vyhlášky.

Hlava IX - Iné investície155)

Zaraďujú sa náklady na iné investície. Sú to náklady

- na nákup (odplatný prevod) existujúcich základných prostriedkov, pokiaľ sa nebudú likvidovať,

- na obstarávanie základných prostriedkov zo zahraničných hmotných zdrojov pre potrebu v zahraničí,

- na odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe pre investičnú výstavbu156) a finančné prostriedky poskytované na opatrenia na odstránenie ekonomickej ujmy,

- na odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe na zariadenie staveniska,

- na modely alebo prototypy charakteru základných prostriedkov, ktoré investor v súvislosti s využitím vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru riadne prevzal.157)

Hlava X - Náklady uhrádzané z investičných prostriedkov nezahŕňané do základných prostriedkov

Zahŕňajú sa napr.:

- náklady na nepoužité alternatívy projektov (po vydaní súhlasu na ich odpis),

- náklady na zabezpečovacie a konzervačné, prípadne udržiavacie a dekonzervačné práce pri zastavení stavby, pokiaľ prídu v priebehu výstavby do úvahy,

- príspevky iným investorom včítane príspevkov na vyvolané investície u ďalších investorov158) a príspevky na infraštruktúru,

- nákup (odplatný prevod) základných prostriedkov určených na likvidáciu včítane výkupov nehnuteľností od občanov.

Hlava XI - Náklady uhrádzané z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov

Zahŕňajú sa všetky náklady uhrádzané z prevádzkových prostriedkov, ktoré treba vynaložiť v súvislosti s budovanou investíciou. Sú to najmä náklady na prípravu a zabezpečenie stavby, napr.

- na organizačnú a prípravnú činnosť investora (t. j. na vypracovanie investičného zámeru, prípravnej dokumentácie, expertízy, činnosť riaditeľstiev budovaných podnikov a závodov, technický dozor investora, odovzdanie a prevzatie dokončených stavieb alebo ich ucelených častí, prípravu a začatie prevádzky včítane komplexného a technologického vyskúšania a skúšobnej prevádzky, prípravu kádrov pre budované podniky, presídlenie obyvateľov, záverečné vyhodnotenie, súborné spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby),

- na kompletizačnú činnosť,

- na ložiskovú geológiu a overovanie zdrojov podzemných vôd,

- na vybavenie prevádzky a iných budovaných zariadení zásobami, t. j. zásobami surovín, materiálu, palív, náhradných dielcov,159) drobných a krátkodobých predmetov, hotových výrobkov a nedokončenej výroby pre projektovaný výkon a plnú prevádzku,

- na užívateľské programové vybavenie,

- na správne a miestne poplatky súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, penále, poplatky z omeškania, všetky úroky z úverov investora (tuzemské i zahraničné), peňažné náhrady škôd súvisiacich s investičnou výstavbou a ďalej iné nehmotné náklady a prirážky (zdržné, úhrada za užívanie, stavebné povolenie, užívacie povolenie, arbitrážne poplatky, tuzemské aj zahraničné poistné, pokuty a i.),

- na licencie a patenty, pokiaľ sú určené pre budúcu výrobu alebo prevádzku,

- na projektové súťaže a dopytové konanie, technickú pomoc poskytovanú projektovými alebo inžinierskymi organizáciami,

- na ostatné práce neinvestičnej povahy (napr. náklady na vypratanie likvidovaných objektov, na opravy a údržbu vykonávané súčasne so stavbami povahy rekonštrukcií alebo modernizácií),

- na náklady súvisiace s predĺžením záručnej doby nad čas ustanovený osobitnými predpismi, na zlepšenie budúceho ekonomického alebo iného efektu trvalej prevádzky160) a náklady vzniknuté dodávateľovi v súvislosti so splnením jeho povinností uzavrieť zmluvu s investorom,

- na východiskové technické revízie, revízne správy a revízne knihy,

- na preskúšanie vzoriek, skúšky stavby a za posudzovanie technicky ťažkých alebo neobvyklých stavieb na základe nariadenia štátneho stavebného dohľadu,161)

- na geologický prieskum potrebný na spracovanie prípravnej dokumentácie,

- na geodetickú činnosť investora a generálneho projektanta potrebnú na spracovanie prípravnej dokumentácie,162)

- na biologickú rekultiváciu,

- na umelecké diela, ktoré nei sú neoddeliteľnou súčasťou budovaných stavieb, na predmet múzejnej a galériovej hodnoty a pod.,163)

- na odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe pre investičnú výstavbu.164)

PRÍLOHA č. 12

SCHVAĽOVANIE PROJEKTOVEJ ÚLOHY A ÚVODNÉHO (JEDNOSTUPŇOVÉHO) PROJEKTU A ŠTÁTNA EXPERTÍZA

A. Schvaľovanie projektovej úlohy a úvodného (jednostupňového) projektu stavieb

1. Všeobecné ustanovenia

2. Schvaľovanie projektovej úlohy (okrem stavieb komplexnej bytovej výstavby)

3. Schvaľovanie úvodného (jednostupňového) projektu (okrem stavieb komplexnej bytovej výstavby)

4. Schvaľovanie dokumentácie stavieb komplexnej bytovej výstavby

B. Štátna expertíza

1. Všeobecné ustanovenia

2. Úlohy ústredných orgánov investorov a krajských národných výborov

3. Oprávnenie orgánov štátnej expertízy a orgánov spracúvajúcich stanoviská na účely štátnej expertízy

4. Úlohy orgánov spracúvajúcich stanoviská na účely štátnej expertízy

5. Štátna expertíza rozvojových dokumentov a investičného zámeru

6. Štátna expertíza prípravnej dokumentácie

C. Lehoty

A. Schvaľovanie projektovej úlohy a úvodného (jednostupňového) projektu stavieb

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Schválením projektovej úlohy a úvodného (jednostupňového) projektu sa rozumie rozhodnutie orgánu (organizácie) uvedeného v § 64 vyhlášky o tom, že táto dokumentácia má (môže) byť východiskovým podkladom pre ďalšiu prípravu alebo pre uskutočnenie stavby, a podľa potreby určenie záväzných podmienok pre ďalšiu prípravu alebo realizáciu stavby.

1.2 Posudzovanie dokumentácie je vyhodnotenie celkovej technicko-ekonomickej úrovne stavby a jej najdôležitejších nárokov, dôsledkov a účinkov orgánom (organizáciou), ktorý dokumentáciu schvaľuje. Posudzovanie dokumentácie zároveň zahŕňa hodnotenie správnosti, úplnosti a vecného obsahu dokumentácie včítane hodnotenia vyjadrení vypracovaných k nej podľa bodu 1.3, 1.4 a vyhodnotenie jej súladu s predchádzajúcou dokumentáciou.

1.3 Dokumentáciu, ktorá vyžaduje schválenie vyššími stupňami riadenia, predkladá investor vždy priamo nadriadenému orgánu. Projektovú dokumentáciu predkladá so svojím vyjadrením.

1.4 Nadriadený orgán, ktorý predkladá dokumentáciu na schválenie, je povinný doplniť ju svojím vyjadrením, ktoré musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo ním povereným pracovníkom. Bez tohto vyjadrenia je predložená dokumentácia neúplná.

2. Schvaľovanie projektovej úlohy (okrem stavieb komplexnej bytovej výstavby)

2.1 Ústredný orgán investora schvaľujúci projektovú úlohu stavby, ktorej dokumentácia podlieha štátnej expertíze, musí pri schválení rešpektovať záväzné závery a záväzné údaje určené v protokole o štátnej expertíze.

2.2 Pred schválením projektovej úlohy účelových stavieb národných výborov a organizácií nimi riadených nad 10 mil. Kčs nákladov zahŕňaných do plánu investičnej výstavby je schvaľujúci orgán povinný vyžiadať si stanovisko príslušného odvetvového ústredného orgánu. Ak nedôjde k zjednoteniu stanovísk ústredného odvetvového orgánu a schvaľujúceho orgánu, ktorého stanovisko potvrdí krajský národný výbor, rozhoduje príslušná vláda alebo orgán ňou splnomocnený.

2.3 Vo schvaľovacom protokole k projektovej úlohe schvaľujúci orgán uvedie:

2.3.1 identifikačné údaje stavby a investora,

2.3.2 záväzné údaje (príloha č. 13) a záväzné členenie stavby na ucelené časti a etapy,

2.3.3 informatívne údaje, prípadne ukazovatele,

2.3.4 rozhodnutie o použití prevádzkovo nevyskúšaných strojov a zariadení,

2.3.5 podmienky, ktoré sa musia dodržať pri spracovaní úvodného (jednostupňového) projektu a pri jeho schválení.

2.4 Schvaľovací protokol podpisuje štatutárny orgán schvaľujúceho orgánu (organizácie) alebo ním poverený pracovník.

2.5 Schvaľujúci orgán odovzdá po jednom vyhotovení schvaľovacieho protokolu pri záväzných a centralizovaných stavbách orgánu, ktorý vykonával štátnu expertízu, orgánom, ktoré vypracovali stanoviská na účely štátnej expertízy, a podľa územnej príslušnosti stavby aj Českej plánovacej komisii alebo Slovenskej plánovacej komisii.

3. Schvaľovanie projektovej dokumentácie (okrem stavieb komplexnej bytovej výstavby)

3.1 Pri schvaľovaní projektovej dokumentácie sa primerane použijú ustanovenia časti 2.

3.2 Schvaľujúci orgán potvrdí schválenie projektovej dokumentácie aj v súhrnnom rozpočte.

4. Schvaľovanie dokumentácie stavieb komplexnej bytovej výstavby

4.1 Prípravnú dokumentáciu stavieb KBV schvaľuje krajský národný výbor, Národný výbor hlavného mesta Prahy a Národný výbor hlavného mesta SSR Bratislavy, pokiaľ so súhlasom príslušnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj republiky nesplnomocní okresný národný výbor.

4.2 Orgán schvaľujúci prípravnú dokumentáciu stavby podliehajúcu štátnej expertíze musí pri schválení rešpektovať záväzné závery a záväzné údaje určené v protokole o štátnej expertíze.

4.3 Pri stavbách KBV, pri ktorých sa nevykonáva štátna expertíza, je orgán schvaľujúci prípravnú dokumentáciu povinný vyžiadať si stanovisko príslušnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj republiky, ak nedôjde k inej dohode.

4.4 Krajské národné výbory, Národný výbor hl. m. Prahy a Národný výbor hl. m. SSR Bratislavy určia stavby KBV, ktorých projektovú dokumentáciu budú schvaľovať. Projektovú dokumentáciu ostatných stavieb KBV schvaľuje investor, pokiaľ si to so súhlasom národných výborov uvedených v prvej vete nevyhradil okresný národný výbor, prípadne orgán nadriadený investorovi.

4.5 Schvaľujúci orgán pri schvaľovaní a vo schvačovacom protokole výslovne určí ako záväzné údaje a ukazovatele uvedené v prílohe č. 13.

4.6 Vo schvaľovacom protokole, ktorý sa musí zaslať na vedomie príslušnej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj republiky, sa uvádzajú identifikačné údaje stavby a investora. Schvaľovací protokol podpisuje štatutárny orgán schvaľujúceho orgánu alebo ním poverený pracovník.

B. Štátna expertíza

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Štátnou expertízou sa rozumie hodnotenie rozvojových dokumentov alebo jednotlivých investícií (stavieb, súborov stavieb, SZNR). Pri štátnej expertíze sa súhrnne hodnotí potreba investícií, ich základných požiadaviek, dôsledkov, účinkov a efektívnosti predovšetkým z národohospodárskych a celospoločenských hľadísk.

1.2 Stanoviskom na účely štátnej expertízy sa rozumie hodnotenie národohospodárskych hľadísk, súvislostí, účinkov a dôsledkov stavby podľa predchádzajúceho bodu, spracované pre orgány vykonávajúce štátnu expertízu.

2. Úlohy ústredných orgánov investorov

2.1 Orgány predkladajúce rozvojové dokumenty, investičné zámery a prípravnú dokumentáciu na vykonanie štátnej expertízy sú povinné zabezpečiť:

2.1.1 úplnosť a prehľadnosť dokumentácie a

2.1.2 neodkladné predkldanie vyžiadaných dopĺňajúcich vyjadrení, dokladov a údajov.

2.2 Ústredný orgán investora, ktorý predkladá dokumentáciu na vykonanie štátnej expertízy, je povinný posúdiť ju a doplniť svojím vyjadrením, v ktorom výslovne uvedie:

2.2.1 správnosť preukázania dosažiteľnej produkcie pri plnom využití doterajších kapacít a základných prostriedkov odbore (odvetví) včítane zameniteľných kapacít,

2.2.2 súlad stavby s koncepciou rozvoja odboru (odvetvia),

2.2.3 dodržanie podmienok určených v predchádzajúcej dokumentácii a výsledky jej prerokovania,

2.2.4 objem devízových prostriedkov na krytie dovozu strojov a zariadení z nesocialistických krajín, s ktorým p očíta v rámci svojho (predpokladaného) dovozného limitu,

2.2.5 spôsob využitia výsledkov úloh vedecko-technického rozvoja v dokumentácii stavby,

2.2.6 spôsob zabezpečenia prírastkov pracovných síl podľa jednotlivých zdrojov,

2.2.7 spôsob zabezpečenia súvisiacich, najmä vyvolaných investícií,

2.2.8 optimálnosť navrhnutej výrobnej technológie, primeranosť a optimálnu technologickú úroveň navrhnutýchp revádzkových súborov, strojov a zariadení a reálnosť zabezpečenia strojov a zariadení,

2.2.9 metodickú a vecnú správnosť určenia výšky prepočtových (rozpočtových) nákladov,

2.2.10 spôsob splnenia rozhodujúcich podmienok a požiadaviek vyplývajúcich z dokladovej časti prípravnej dokumentácie,

2.2.11 komplexnosť a správnosť zhodnotenia efektívnosti stavby,

2.2.12 súlad dokumentácie so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou, prípadne so štúdiou súboru stavieb,

2.2.13 zabezpečenie stavby účelovými investíciami podmieňujúcimi komplexnú bytovú výstavbu.

2.3 Ústredný orgán investora je povinný v záveroch svojho vyjadrenia upozorniť na okolnosti, faktory a rozpory, ktoré vyvolávajú riziko zhoršenia záväzných údajov stavby a ukazovateľov ekonomickej efektívnosti.

2.4 Vyjadrenie krajského národného výboru k dokumentácii stavieb komplexnej bytovej výstavby musí obsahovať aj vysvetlenie, ako krajský národný výbor zabezpečí dodržanie technicko-hospodárskych ukazovateľov komplexnej bytovej výstavby v rámci kraja.

2.5 Ústredný orgán investora predkladá rozvojové dokumenty a návrh investičného zámeru príslušnému orgánu štátnej expertízy vo dvoch vyhotoveniach; príslušnej plánovacej komisii a príslušnému ministerstvu financií v jednom vyhotovení; návrh investičného zámeru v jednom vyhotovení aj Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu.

2.6 Ústredný orgán investora predkladá prípravnú dokumentáciu orgánu štátnej expertízy vo dvoch úplných vyhotoveniach a orgánom vypracúvajúcim stanoviská na účely štátnej expertízy po jednom vyhotovení v tomto rozsahu:

- príslušnej plánovacej komisii - úplnú dokumentáciu,

- príslušnému ministerstvu financií, Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu, príslušnému cenovému úradu, Štátnej banke československej - sprievodnú správu, súhrnné riešenie stavby, prepočet a organizáciu výstavby.

2.7 Na zvýšenie účinnosti štátnej expertízy a urýchlenie prác pri jej vykonávaní konzultuje ústredný orgán investora prípravnú dokumentáciu v priebehu jej spracovania s príslušným orgánom štátnej expertízy.

3. Oprávnenie orgánov štátnej expertízy a orgánov spracúvajúcich stanoviská na účely štátnej expertízy

Orgány štátnej expertízy a orgány spracúvajúce stanoviská na účely štátnej expertízy sú oprávnené vyžiadať si od orgánu, ktorý predložil dokumentáciu, bezodkladné predloženie ďalších dokladov a znaleckých posudkov odborných organizácií, môžu si vyžiadať aj spoluprácu ďalších orgánov alebo organizácií, prípadne externých i zahraničných odborníkov.

4. Úlohy orgánov spracúvajúcich stanoviská na účely štátnej expertízy

Orgány spracúvajú stanoviská na účely štátnej expertízy v rozsahu a z hľadísk vyplývajúcich z ich pôsobnosti, právomoci a zodpovednosti, vymedzených osobitnými predpismi a štatútmi; v tomto rozsahu môžu svoje stanovisko alebo jeho časť označovať za záväzné, najmä z týchto hľadísk:

4.1 príslušná plánovacia komisia najmä z hľadísk:

4.1.1 hospodárskopolitickej koncepcie štátu (republiky),

4.1.2 súladu s úlohami dlhodobých a strednodobých plánov rozvoja národného hospodárstva, najmä s úlohami štátneho plánu,

4.1.3 riešenie štrukturálnych zmien,

4.1.4 riešenia medziodvetvových vzťahov,

4.1.5 rozvoja jednotlivých oblastí,

4.1.6 účinku na riešenie úloh v oblasti medzinárodných vzťahov a deľby práce a zabezpečovanie vnútorných väzieb,

4.1.7 reálnosti uskutočnenia stavby s ohľadom na celoštátnu investičnú politiku a bilancie dodávateľských kapacít,

4.1.8 vplyvu stavby na oblasť vonkajších ekonomických vzťahov a na platobnú bilanciu,

4.1.9 nárokov na palivovo-energetickú bilanciu,

4.1.10 potreby výstavby s ohľadom na bilancie zdrojov a potrieb,

4.1.11 reálnosti zabezpečenia navrhovaného termínu začatia a dokončenia stavby z hľadiska plánu,

4.1.12 oblastného rozmiestnenia a bilancie pracovných síl so zreteľom na zabezpečenie prevádzky stavby,

4.1.13 likvidácie základných prostriedkov a kapacít v súvislosti s posudzovanou stavbou,

4.1.14 efektívnosti stavby a jej vplyvu na efektívnosť odboru a odvetvia;

4.2 príslušné ministerstvo financií najmä z hľadísk:

4.2.1 finančnej a dotačnej politiky štátu (republiky),

4.2.2 dodržania predpisov platných pre hospodárenie so štátnymi finančnými prostriedkami,

4.2.3 efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov na výstavbu a prevádzku;

4.3 Federálne ministerstvo zahraničného obchodu najmä z hľadísk:

4.3.1 dovozu potrebných surovín a materiálov a z hľadiska zahraničných cien použitých na ocenenie dovozu,

4.3.2 vývozu hotových výrobkov a z hľadiska zahraničných cien použitých na ocenenie vývozu,

4.3.3 požiadaviek na dovoz strojov a zariadení pre stavbu a z hľadiska zahraničných cien použitých na ich ocenenie v dokumentácii,

4.3.4 plánu zahraničnoobchodnej činnosti,

4.3.5 efektívnosti vonkajších vzťahov a jej vyjadrenia v dokumentácii;

4.4 príslušný cenový úrad podľa príslušnosti v pôsobnosti tvorby cien výrobkov (služieb), najmä z hľadiska nákladovej a cenovej úrovne budúcej produkcie (služieb) vo vzťahu k celkovej efektívnosti stavby; Federálny cenový úrad sa ďalej zúčastní na požiadanie orgánu štátnej expertízy aj na posúdení prepočtových ukazovateľov význačných neštandardných strojov a zariadení;

4.5 Štátna banka československá najmä z hľadísk:

4.5.1 vplyvu realizácie stavby na stav a vývoj dôchodkovej situácie podniku, prípadne odboru,

4.5.2 možnosti financovania stavby investičným úverom,

4.5.3 možnosti realizácie zamýšľaného dovozu strojov a zariadení a jeho devízového krytia,

4.5.4 nárokov na devízové prostriedky na dovoz surovín a materiálov pre prevádzku nových kapacít,

4.5.5 výrobno-ekonomickej efektívnosti vyvážanej produkcie a prínosu pre platobnú bilanciu;

4.6 príslušná komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj vykonávajúca štátnu expertízu najmä z hľadísk:

4.6.1 súladu so zámermi štátnej technickej, licenčnej a investičnej politiky,

4.6.2 využitia výsledkov rozvoja vedy a techniky,

4.6.3 progresívnosti a spôsobu zabezpečenia navrhovanej techniky a technológie,

4.6.4 technicko-ekonomickej úrovne výrobkov a zabezpečenosti ich odbytu,

4.6.5 komplexnosti stavby, nevyhnutnosti rozsahu súvisiacich investícií a hospodárnosti územno-technického riešenia,

4.6.6 nadväznosti stavby na existujúce základné prostriedky, ich využitie, rekonštrukciu, modernizáciu, prípadne likvidáciu,

4.6.7 optimálnosti budovaných kapacít,

4.6.8 úrovne a hospodárnosti stavebného a architektonického riešenia,

4.6.9 pracovných síl a ďalších výrobných zdrojov (napr. surovín, energií, vody) a možností zabezpečiť ich,

4.6.10 nárokov na dopravu,

4.6.11 vplyvov stavby na životné prostredie,

4.6.12 prepočtových (rozpočtových) nákladov,

4.6.13 efektívnosti stavby,

4.6.14 lehôt výstavby a času nábehu výrobných kapacít na projektovaný výkon,

4.6.15 vymedzenia ucelených častí stavby,

4.6.16 organizácie dodávateľského zabezpečenia výstavby a jej postupu,

4.6.17 zaistenia záujmov obrany a bezpečnosti štátu,

4.6.18 súladu dokumentácie s metodickými opatreniami a právnymi predpismi.

4.7 Príslušná komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj republiky pri stavbách ústredných orgánov republík, pri ktorých štátnu expertízu vykonáva Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, dáva svoje stanovisko predovšetkým z hľadiska technického vybavenia územia a jeho pripravenosti pre stavby.

4.8 Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj vo svojom stanovisku na účely štátnej expertízy vykonávanej príslušnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj republiky uplatňuje predovšetkým rozhodujúce hľadiská z pohľadu celoštátnych potrieb a záujmov.

5. Štátna expertíza rozvojových dokumentov a investičného zámeru

5.1 Orgán vykonávajúci štátnu expertízu vypracuje expertízne stanovisko. Súčasťou expertízneho stanoviska sú záväzné závery obsahujúce najmä podmienky a požiadavky na vypracovanie prípravnej dokumentácie a údaje, prípadne ukazovatele, ktoré musia byť určené v investičnom zámere.

5.2 Expertízne stanovisko zašle orgán, ktorý ho vypracoval, orgánu, ktorý mu predložil dokumentáciu, a orgánom, ktoré k nej dávali stanoviská.

5.3 Orgán predkladajúci rozvojový dokument na schválenie príslušnej vláde alebo vydávajúci investičný zámer musí zabezpečiť súlad tejto dokumentácie s expertíznym stanoviskom.

6. Štátna expertíza prípravnej dokumentácie

6.1 Orgán vykonávajúci štátnu expertízu zhrnie stanoviská orgánov, ktoré ich vypracovali na účely štátnej expertízy, a svoje stanovisko; rozdiely v názoroch prerokuje a po dohode s uvedenými orgánmi odstráni; na tomto základe vypracuje protokol o štátnej expertíze.

6.2 Súčasťou protokolu o štátnej expertíze sú záväzné údaje a záväzné závery najmä na riešenie neuzavretých a sporných otázok, ktoré treba dopracovať.

6.3 Protokol o štátnej expertíze zašle orgán, ktorý ho vypracoval, orgánu, ktorý mu predložil prípravnú dokumentáciu, a orgánom, ktoré k nej dávali stanoviská.

C. Lehoty

1. Lehota na schválenie dokumentácie, na vypracovanie vyjadrenia a stanoviska na účely štátnej expertízy je 20 dní. Rovnaká lehota platí na vypracovanie expertízneho stanoviska k rozporom podľa § 73 ods. 4 vyhlášky.

2. Lehota na vykonanie štátnej expertízy je 40 dní od predloženia (doplnenia) dokumentácie.

3. Ak lehoty na vyjadrenie stanoviska na účely štátnej expertízy alebo na jej vykonanie, uvedené v predchádzajúcich bodoch, nie sú dostačujúce, prerokujú dotknuté orgány s orgánom, ktorý predložil dokumentáciu, ich predĺženie, ktoré nemá presiahnuť polovicu lehoty uvedenej v týchto bodoch.

4. Ak príslušný orgán neoznámi svoje stanovisko orgánu štátnej expertízy v určenej lehote a ak nedôjde k predĺženiu tejto lehoty podľa odseku 3, predpokladá sa, že s predloženou dokumentáciou súhlasí.

PRÍLOHA č. 13

ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY

I. Základné údaje stavieb okrem stavieb KBV

1. Záväznými údajmi sú:

1.1 Údaje o projektovaných kapacitách

- názov kapacít a merné jednotky,

- čas nábehu výroby.

1.2 Údaje o výstavbe

- náklady zahŕňané do plánu investičnej výstavby (hl. II-VII),

- z toho stavebná časť,

- celkový objem devízových prostriedkov na dovozy zo SK (hl. I-IX) fco,

- celkový objem devízových prostriedkov na dovozy z NSK (hl. I-XI) fco,

- náklady na dovoz strojov a zariadení zo SK (hl. II-VIII),

- náklady na dovoz strojov a zariadení z NSK (hl. II-VIII),

- lehota výstavby.

1.3 Údaje o prevádzke

- výkony spolu vo VC,

- výkony spolu vo fco,

- upravené vlastné výkony,

- hrubý zisk,

- ročný objem výroby nahrádzajúci dovoz vo fco,

- vývoz do NSK vo VC,

- vývoz do NSK vo fco,

- celkový počet pracovníkov,

- krytie prírastku pracovníkov z bilančných zdrojov oblasti.

2. Ďalšie (informatívne) údaje, prípadne ukazovatele, charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku určí:

2.1 záväzným a centralizovaným stavbám Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj po dohode so Štátnou plánovacou komisiou,

2.2 ostatným stavbám príslušný ústredný orgán investora.

3. Údaje charakterizujúce budúcu prevádzku stavby v cieľovom roku musia nadväzovať na okruh hodnotenia vymedzený v projektovej úlohe (príloha č. 2 časť B bod 1). Pri rekonštrukciách, modernizáciách a rozšírení doterajších prevádzok sa uvádzajú aj hodnoty súčasného a východiskového roka.

4. Údaje uvedené v bode 1 sa uvedú v sprievodnej správe projektovej úlohy a úvodného (jednostupňového) projektu všetkých stavieb (pokiaľ prichádzajú do úvahy) a schvaľujúci orgán ich pri schválení projektovej úlohy a úvodného (jednostupňového) projektu schváli ako záväzné údaje.

5. Informatívne údaje, prípadne ukazovatele (bod 2) sa uvedú v sprievodnej správe projektovej úlohy a úvodného (jednostupňového) projektu, pokiaľ prichádzajú do úvahy; vo schvaľovacom protokole sa uvedú podľa výberu schvaľujúceho orgánu.

6. Orgán štátnej expertízy, ústredný orgán investora a orgán schvaľujúci projektové úlohy a úvodné (jednostupňové) projekty môže určiť ako záväzné ďalšie údaje, prípadne ukazovatele. Ústredný orgán investora môže upustiť od určenia niektorých údajov ako záväzných; pri záväzných a centralizovaných stavbách iba so súhlasom orgánu štátnej expertízy.

II. Základné údaje stavieb KBV

1. Základnými údami sú:

- náklady zahŕňané do plánu investičnej výstavby (hl. II-VIII),

- náklady hl. III a VI,

- počet bytových jednotiek,

- počet obyvateľov,

- druh a kapacita občianskeho vybavenia,

- druh a kapacita technického vybavenia,

- počet pracovníkov,

- priemerná úžitková plocha bytu,

- priemerný náklad na čistý byt,

- priemerný náklad na občianske vybavenie na jeden byt,

- priemerný náklad na technické vybavenie na jeden byt,

- zdroje financovania,

- použitie schválených typových podkladov,

- lehota výstavby,

- odpad bytového fondu.

2. Údaje uvedené v bode 1 sa uvedú v sprievodnej správe projektovej úlohy a úvodného (jednostupňového) projektu všetkých stavieb (pokiaľ prichádzajú do úvahy) a schvaľujúci orgán ich pri schválení projektovej úlohy a úvodného (jednostupňového) projektu schváli ako záväzné údaje.

PRÍLOHA č. 14

ZARIADENIE STAVENISKA

A. Všeobecné ustanovenia

1. Objekty a zariadenia plniace funkciu zariadenia staveniska

2. Členenie zariadenia staveniska podľa účelu

3. Členenie zariadenia staveniska podľa spôsobu užívania

4. Členenie zariadenia staveniska podľa spôsobu určenia vedľajších nákladov

B. Vedľajšie náklady na prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska

1. Druhy vedľajších nákladov na prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska

2. Obsah vedľajších nákladov

C. Režimy hospodárenia s globálnymi nákladmi

D. Obstarávanie

1. Povinnosti spojené s obstarávaním zariadenia staveniska

2. Obsah obstarávania

3. Úhrada nákladov obstarávania

E. Združené zariadenie staveniska

1. Predpoklady zriaďovania združeného zariadenia staveniska a jeho druhy

2. Samostatné združené zariadenie staveniska

3. Združené zariadenie staveniska súboru stavieb

F. Použitie objektov zariadenia staveniska mimo stavby, pre ktorú sa vyhotovili

A. Všeobecné ustanovenia

1. Objekty a zariadenia plniace funkciu zariadenia staveniska (§ 2 ods. 8 vyhlášky)

1.1 Funkciu zariadenia staveniska môžu plniť:

1.1.1 doterajšie základné prostriedky165) (najmä stavebné objekty) investora, dodávateľov alebo iných organizácií, ktoré sa majú v súlade s plánom organizácie výstavby [§ 30 ods. 4 písm. b) vyhlášky] dočasne využiť na účely zariadenia staveniska,

1.1.2 trvalé stavebné objekty budovanej stavby určené v pláne organizácie výstavby ako objekty dočasne využívané, kým sa neodovzdajú investorovi, vo funkcii zariadenia staveniska, prípadne trvalé stavebné objekty budované v rámci združenej investičnej činnosti,166) ktoré sa budú dočasne využívať ako zariadenie staveniska a po skončení výstavby budú slúžiť iným účelom,

1.1.3 dočasné objekty budované na obdobie uskutočňovania stavby, prípadne niekoľkých stavieb v súlade s plánom organizácie výstavby.

1.2 Dočasné objekty možno na účely zariadenia staveniska budovať len vtedy,

1.2.1 ak nemožno využiť doterajšie základné prostriedky alebo trvalé stavebné objekty budovanej stavby,

1.2.2 ak príslušný orgán pri vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby neuplatní požiadavku vybudovať zariadenie staveniska ako trvalé stavebné objekty v rámci združenej investičnej činnosti, ktoré sa dočasne využijú ako zariadenie staveniska a po skončení výstavby budú slúžiť iným účelom, alebo ak nenavrhne využiť zariadenie staveniska inej stavby podľa časti F.

2. Členenie zariadenia staveniska podľa účelu

2.1 Objekty a zariadenia plniace funkciu zariadenia staveniska sa z hľadiska účelu delia na:

2.1.1 prevádzkové:

2.1.1.1 komunikácie, vlečky, rozvodné rady inžinierskych sietí včítane transformovní a iných súvisiacich zariadení s výnimkou podľa bodu 2.1.3, vonkajšie oplotenie staveniska, požiarne nádrže, vrátnice, kancelárie pre dodávateľov, pre útvar technického dozoru investora a pre autorský dozor generálneho projektanta, mosty do 5 m a priechody a lávky pre peších nad 2 m dĺžky,

2.1.1.2 sklady, garáže, údržbárske dielne, spevnené plochy voľných skládok, spevnené plochy na spínanie prefabrikátov, pomocné stavebné konštrukcie, oporné, podperné a nosné (základy pre stavebné stroje a montážne mechanizmy okrem žeriavových dráh a dráh pre samohybné žeriavy s únosnosťou vyššou ako 20 t), dočasné ochranné zariadenia a pod.;

2.1.2 sociálne: ubytovne, kuchyne, jedálne, hygienické zariadenia (napr. umyvárne, šatne), spoločenské, kultúrne a športové objekty a pod.;

2.1.3 výrobné: výrobne a dielne technologickej pomocnej stavebnej výroby (napr. betonárne, armovne, maltárne), stroje, zariadenia a inventár vlastnej výrobnej činnosti dodávateľov (napr. strojové vybavenie dielní a opravovní), prípojky inžinierskych sietí, pokiaľ tieto prípojky slúžia iba pre uvedené výrobné zariadenia a pomocné konštrukcie uvedené v časti B bode 2.2.2.

3. Členenie zariadenia staveniska podľa spôsobu užívania

3.1 Podľa spôsobu užívania a pre určenie povinností spojených s obstarávaním zariadenia staveniska sa objekty a zariadenia delia na:

3.1.1 spoločné - v užívaní (i následnom) aspoň dvoch priamych dodávateľov s výnimkou dodávateľov jednotlivých strojov (ďalej na účel tejto prílohy len „priami dodávatelia"),

3.1.2 vlastné - v užívaní jedného dodávateľa.

3.2 Bez zreteľa na spôsob užívania podľa bodu 3.1 sú spoločnými objektmi a zariadeniami vždy:

3.2.1 objekty a zariadenia prevádzkového zariadenia staveniska uvedené v bode 2.1.1.1,

3.2.2 objekty a zariadenia sociálneho zariadenia staveniska uvedené v bode 2.1.2.

3.3 Vecný rozsah spoločných objektov a zariadení podľa bodu 3.2, ich náklady určené odborným odhadom a výšku podielov priamych dodávateľov na týchto nákladoch v pomere ich globálnych nákladov ku globálnym nákladom celej stavby určí generálny projektant podľa podkladov priamych dodávateľov a po prerokovaní s nimi v pláne organizácie výstavby.167)

4. Členenie zariadenia staveniska podľa spôsobu určenia vedľajších nákladov

4.1 Podľa spôsobu určenia vedľajších nákladov sa objekty a zariadenia s výnimkou výrobného zariadenia staveniska členia na:

4.1.1 globálne objekty a zariadenia (ďalej len „globálne objekty"),

4.1.2 mimoglobálne objekty a zariadenia (ďalej len „mimoglobálne objekty").

4.2 Globálnymi objektmi sú prevádzkové a sociálne objekty a zariadenia v priestore staveniska,168) prípadne mimo neho, ktorých náklady sú kryté globálnymi sadzbami podľa osobitného predpisu.98)

4.3 Mimoglobálnymi objektmi sú:

4.3.1 nevyhnutne potrebné prevádzkové objekty a zariadenia umiestnené mimo priestoru staveniska168) s výnimkou tých, ktoré sú podľa osobitného predpisu98) kryté globálnymi sadzbami. Mimoglobálnymi objektmi sú napr.:

4.3.1.1 príchodové komunikácie k obvodu staveniska,

4.3.1.2 premostenia,

4.3.1.3 príchody zo zemníkov a depónií k obvodu staveniska,

4.3.1.4 prípojky elektrickej energie, stlačeného vzduchu, pary, plynu, vody, telefónu, kanalizácie a pod. k obvodu staveniska,

4.3.1.5 príchodové vlečky k obvodu staveniska;

4.3.2 z prevádzkových objektov a zariadení umiestnených v priestore staveniska168) iba:

4.3.2.1 mosty pre prepravu s rozponom nad 5 m,

4.3.2.2 časti prípojok podľa bodu 4.3.1.4 od obvodu staveniska k odberovým miestam (včítane), ak sú tieto miesta na stavenisku; o umiestnení odberových miest rozhoduje generálny projektant po prerokovaní s investorom a dodávateľom stavebnej časti,

4.3.2.3 montážne miesta pre veľkostroje montované na povrchových baniach s využitím iba pre jednu stavbu,

4.3.2.4 prevádzkové objekty a zariadenia realizované pri výstavbe podzemných banských objektov odboru 82614) vymedzené osobitnými predpismi,169)

4.3.2.5 objekty včítane ich vybavenia určené predpismi Zboru nápravnej výchovy, ak odberateľ v hospodárskej zmluve súhlasí so zamestnaním odsúdených.

4.4 Nevyhnutnosť vybudovať dočasné mimoglobálne objekty (bod 1.1.3) s výnimkou objektov uvedených v bode 4.3.2.5 musí byť v súlade s ustanovením bodu 1.2 preukázaná a schválená v projektovej úlohe [§ 13 ods. 2 písm. e) vyhlášky] a overená v úvodnom projekte [§ 30 ods. 4 písm. b) vyhlášky]; pri stavbách, ktorých dokumentácia podlieha štátnej expertíze, je predpokladom schválenia súhlas orgánu štátnej expertízy.

4.5 Rozpočtové náklady mimoglobálnych objektov sa uhrádzajú podľa osobitných predpisov.170)

B. Vedľajšie náklady na prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska

1. Druhy vedľajších nákladov na prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska

1.1 Podľa spôsobu určenia sa vedľajšie náklady na prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (ďalej len „vedľajšie náklady"), ktoré sa rozpočtujú v hlave VI súhrnného rozpočtu, členia na:

1.1.1 globálne - určené globálnymi sadzbami ustanovenými osobitným predpisom,98)

1.1.2 mimoglobálne - rozpočtované menovite (§ 48 ods. 5 vyhlášky).

2. Obsah vedľajších nákladov

2.1 Vedľajšie náklady kryjú:

2.1.1 pri globálnych a mimoglobálnych objektoch

2.1.1.1 odplaty za užívanie základných prostriedkov (časť A bod 1.1.1), ich nevyhnutné úpravy na účely zariadenia staveniska, spracovanie dokumentácie týchto úprav včítane rozpočtu a po skončení užívania uvedenie týchto objektov do dohovoreného stavu,

2.1.1.2 nevyhnutné úpravy trvalých objektov (časť A bod 1.1.2), spracovanie dokumentácie týchto úprav včítane rozpočtu a po skončení užívania uvedenie do pôvodného stavu,

2.1.1.3 spracovanie dokumentácie včítane rozpočtu dočasných objektov (časť A bod 1.1.3), ich vybudovanie, demontáž a odpratanie bez hodnoty materiálu, ktorý zvýšil po demontáži.

2.1.2 Mimoglobálne náklady ďalej kryjú náklady:

2.1.2.1 na dopravu odsúdených na stavenisko, ak odberateľ v hospodárskej zmluve súhlasí so zamestnaním odsúdených,

2.1.2.2 na služby, pokiaľ nahrádzajú mimoglobálne objekty.

2.2 Do vedľajších nákladov nepatria najmä náklady:

2.2.1 započítané do cien stavebných prác a montáží a do veľkoobchodných cien výrobkov, a to:

2.2.1.1 na výrobné zariadenie staveniska a prípojky k nemu včítane nevyhnutných úprav a spracovanie dokumentácie týchto úprav,

2.2.1.2 na prechody a lávky pre peších s rozpätím do 2 m,

2.2.1.3 na základné prostriedky a drobné a krátkodobé predmety v používaní včítane ich odpisov, ktoré slúžia ako strojové a inventárne vybavenie objektov zariadenia staveniska,
2.2.1.4 na údržbu, prevádzku a opravy objektov zariadenia staveniska a ich vybavenia;

2.2.2 rozpočtované v hlave II a III súhrnného rozpočtu stavby, a to na pomocné konštrukcie a práce, ako napr.:

2.2.2.1 žeriavové dráhy vlastného technologického procesu a dočasné spevnenie dráhy pre samohybné žeriavy s únosnosťou vyššou ako 20 t včítane štrkového lôžka, prípadne základov a podperných konštrukcií vyrovnávajúcich terén pod koľajou, násypov, zárezov a nájazdov (rozpočtujú sa prio bjektoch a prevádzkových súboroch, výstavbe ktorých slúžia obdobne ako lešenie s výškou dlážky nad 190 cm),

2.2.2.2 hangáre pre vymurovky koksových batérií,

2.2.2.3 hrubé úpravy terénu a skrývky kultúrnych vrstiev pôdy (odhumusovanie), opätovné rozprestretie realizované v rámci staveniska budovanej stavby,

2.2.2.4 podperné konštrukcie slúžiace výstavbe trvalých stavebných objektov v priebehu ich uskutočňovania,

2.2.2.5 montážne miesta pre veľkostroje montované na povrchových uhoľných baniach s výnimkou uvedenou v časti A bode 4.3.2.3.

C. Režimy hospodárenia s globálnymi nákladmi

1. Pred odovzdaním úvodného (jednostupňového) projektu dohodne sa dodávateľ, ktorý bude zariadenie staveniska obstarávať (ďalej len „obstarávateľ"), s priamymi dodávateľmi - za účasti generálneho projektanta a investora - na režime hospodárenia s globálnymi nákladmi (ďalej len „režim"). Podľa spôsobu úhrady spoločných objektov zariadenia staveniska (časť A bod 3.2) možno sa dohodnúť.

1.1 na režime globálnych sadzieb alebo

1.2 na režime fakturačných sadzieb.

2. Pri stavbách, ktorých lehota výstavby nie je dlhšia ako 24 mesiacov, možno použiť iba režim globálnych sadzieb. Ak nedôjde k dohode podľa bodu 1 pri stavbách s lehotou výstavby dlhšou ako 24 mesiacov, platí, že bol dohodnutý režim fakturačných sadzieb.

3. Pri režime globálnych sadzieb hospodári každý priamy dodávateľ so všetkými globálnymi nákladmi určenými pre jeho dodávky; ich fakturovanie sa spravuje osobitnými predpismi.171) Svoje podiely na rozpočtových nákladoch spoločných objektov uhrádzajú priami dodávatelia obstarávateľovi podľa osobitných predpisov.172)

4. AK sa dohodne režim fakturačných sadzieb, odpočíta generálny projektant z globálnych nákladov priamych dodávateľov ich podiely na rozpočtových nákladoch spoločných objektov (časť A bod 3.3); z redukovaných globálnych nákladov priamych dodávateľov potom určí fakturačné sadzby pre ich dodávky. Priami dodávatelia hospodária s globálnymi nákladmi vypočítanými pomocou fakturačných sadzieb; fakturačných sadzieb; fakturovanie sa psravuje osobitnými predpismi.171) Fakturovanie a vyhotovenie splátkových listov spoločných objektov vykonáva obstarávateľ podľa osobitných predpisov.170) Pri režime fakturačných sadzieb

4.1 obstarávateľ (časť D bod 1.1) vystavuje a predkladá investorovi splátkové listy170) na spoločné objekty zariadenia staveniska v priebehu ich uskutočňovania; súčet splátok nesmie prekročiť rozpočtové náklady podľa časti A bodu 3.3;

4.2 ak pri výstavbe spoločných objektov zariadenia staveniska dôjde k oprávnenému zvýšeniu ich rozpočtových nákladov, uhradia priami dodávatelia obstarávateľovi zvýšené náklady zo svojich prevádzkových prostriedkov podielmi určenými podľa časti A bodu 3.3;

4.3 fakturačné sadzby sa v priebehu výstavby nemenia a upravujú sa pri poslednom stavebnom objekte alebo poslednej dodávke montážnych prác priamych dodávateľov postupom uvedeným v bode 4.4, ak

4.3.1 pri uskutočňovaní stavby dôjde k zmene rozpočtových nákladov stavebných objektov alebo montážnych prác v odbytových rozpočtoch oproti nákladom uvedeným v súhrnnom rozpočte,

4.3.2 pri výstavbe spoločných objektov zariadenia staveniska dôjde k zníženiu ich ropočtových nákladov;

4.4 v prípadoch uvedených v bode 4.3

4.4.1 generálny projektant prepočíta v kontrolnom zostavení rozpočtových nákladov pri poslednom stavebnom objekte alebo pri poslednej dodávke montážnych prác každého priameho dodávateľa globálne náklady na celú dodávku priameho dodávateľa

4.4.1.1 pomocou globálnych sadzieb,

4.4.1.2 pomocou fakturačných sadzieb; k tomu pripočíta podiely priamych dodávateľov na rozpočtových nákladoch spoločných objektov zariadenia staveniska určených podľa časti A bodu 3.3, v prípadoch uvedených v bode 4.3.2 podiely na skutočných rozpočtových nákladoch spoločných objektov zariadenia staveniska;

4.4.2 priami dodávatelia upravia na základe rozdielu medzi globálnymi nákladmi prepočítanými generálnym projektantom podľa bodov 4.4.1.1 a 4.4.1.2 fakturačné sadzby najneskoršie do dňa, keď im vznikne právo fakturovať posledný stavebný objekt alebo posledné montážne práce ich dodávok.

5. Ak priami dodávatelia vynaložia na náklady obstarávania, pokiaľ sa uhrádzajú z globálnych nákladov, vyššie sumy, než kryjú globálne náklady určené pre ich dodávky, nie sú oprávnení úhradu týchto zvýšených nákladov požadovať od investora; úspory na globálnych nákladoch si ponechajú.

6. Ustanovenia tejto časti sa primerane použijú na vzťahy medzi priamymi dodávateľmi a ich dodávateľmi, ak nedôjde medzi nimi k inej dohode.

D. Obstarávanie

1. Povinnosti spojené s obstarávaním zariadenia staveniska

1.1 Sociálne a prevádzkové zariadenie staveniska je povinný obstarať pre seba a pre ostatných priamych dodávateľov dodávateľ stavebnej časti stavby; ak stavba nemá dodávateľa stavebnej časti, obstaráva toto zariadenie staveniska dodávateľ s najväčším podielom na nákladoch zariadenia staveniska.

1.2 Priami dodávatelia uplatňujú svoje požiadavky na obstarávanie zariadenia staveniska včítane požiadaviek svojich dodávateľov v súlade so základným riešením zariadenia staveniska v pláne organizácie výstavby [§ 30 ods. 4 písm. b) vyhlášky] u obstarávateľa. Za tým účelom uzavierajú zmluvy o zariadení staveniska.173)

1.3 Výrobné zariadenie staveniska si obstarávajú priami dodávatelia sami, ak sa nedohodnú inak.

1.4 Každý účastník výstavby, pokiaľ je správcom (vlastníkom), prípadne užívateľom základného prostriedku alebo predmetu postupnej spotreby, ktorý možno využiť ako zariadenie staveniska alebo na jeho vybavenie, je povinný poskytnúť jeho užívanie na účely zariadenia staveniska v rozsahu voľnej kapacity za úhradu ostatným účastníkom výstavby.

2. Obsah obstarávania

2.1 Obstarávaním sa rozumie

2.1.1 pri objektoch uvedených v časti A bode 1.1.1: spracovanie dokumentácie nevyhnutných úprav na účely zariadenia staveniska včítane rozpočtu, vykonanie týchto úprav, opravy a údržba v priebehu užívania a po skončení užívania uvedenie objektu do dohovoreného stavu; ak ide o spoločné objekty, patrí do obstarávania aj prerokovanie podmienok užívania objektu na účely zariadenia staveniska a uzavretie zmluvy o dočasnom užívaní s organizáciou, ktorá má objekt vo svojej správe (vlastníctve);

2.1.2 pri objektoch uvedených v časti A bode 1.1.2: nevyhnutné úpravy na účely zariadenia staveniska včítane spracovania dokumentácie týchto úprav a dohoda s investorom o čase užívania, opravy a údržba v priebehu užívania a uvedenie do pôvodného stavu po skončení užívania;

2.1.3 pri objektoch uvedených v časti A bode 1.1.3: spracovanie ich dokumentácie včítane rozpočtu, vybudovanie, správa (vlastníctvo), poskytnutie na užívanie, opravy a údržba, demontáž a odpratanie.

2.2 Ak objekty a zariadenia uvedené v bode 2.1 majú funkciu spoločných zariadení podľa časti A bodu 3.2, je súčasťou obstarávania aj prevádzkovanie včítane vybavenia základnými prostriedkami a predmetmi postupnej potreby s výnimkou vybavenia kancelárií; táto povinnosť sa končí dňom odovzdania a prevzatia poslednej dodávky pre stavbu, doloženej zápisnicou o prevzatí (príloha č. 15 časť A bod 2), ak nedôjde k inej dohode.

3. Úhrada nákladov obstarávania

3.1 Priami dodávatelia uhrádzajú obstarávateľovi náklady obstarávania, prípadne na ne prispievajú v dohodnutých termínoch takto:

3.1.1 pri objektoch a zariadeniach uhrádzaných z globálnych nákladov

3.1.1.1 spoločných

3.1.1.1.1 - rozpočtové náklady podľa výšky svojich podielov, ak ide o objekty podľa časti A bodu 3.2 s výnimkou stavieb s režimom fakturačných sadzieb,

- dohodnutý podiel, ak ide o ostatné spoločné objekty a zariadenia;

3.1.1.1.2 opravy a údržbu sumou vo výške 10 % z hodnoty ich podielu na rozpočtových nákladoch;174)

3.1.1.1.3 prevádzkovanie

- pri ubytovniach a závodnom stravovaní podľa osobitných predpisov,175)

- pri ostatných objektoch a zariadeniach prevádzkovaných dodávateľom, ktorý zariadenie staveniska obstaráva, dohodnutým podielom na skutočných nákladoch;

3.1.1.2 vlastných

3.1.1.2.1 rozpočtové náklady v plnej výške,

3.1.1.2.2 opravy a údržbu vo výške skutočných nákladov, pokiaľ sa organizácie nedohodnú, že sa použije suma 10 % z hodnoty rozpočtových nákladov,174)

3.1.2 pri objektoch uhrádzaných z mimoglobálnych nákladov

3.1.2.1 opravy a údržbu vo výške skutočných nákladov, pokiaľ sa organizácie nedohodnú, že sa použije suma 10 % z ich rozpočtových nákladov174) v pomere rozpočtových nákladov dodávok dodávateľa stavebnej časti stavby a polovičných rozpočtových nákladov dodávok dodávateľov pre technologickú časť stavby,

3.1.2.2 prevádzkovanie dohodnutým podielom na skutočných nákladoch.

3.2 Ustanovenia bodov 1 až 3.1 sa použijú pre vzťahy medzi priamymi dodávateľmi a ich dodávateľmi obdobne, ak nedôjde medzi nimi k inej dohode.

3.3 Investor uhrádza obstarávateľovi náklady prevádzkovania, opráv a údržby kancelárií útvaru technického dozoru investora a autorského dozoru podľa skutočných nákladov alebo dohodnutým paušálom.

3.4 Obstarávateľ

3.4.1 podieľa sa na rozpočtových nákladoch objektov a zariadení uhrádzaných z globálnych nákladov rovnako ako ostatní priami dodávatelia;

3.4.2 znáša náklady na opravy, údržbu a prevádzkovanie objektov zariadenia staveniska, pokiaľ mu ich neuhradia ostatní priami dodávatelia podľa bodov 3.1 a 3.2 a investor podľa bodu 3.3.

E. Združené zariadenie staveniska

1. Predpoklady zriaďovania združeného zariadenia staveniska a jeho druhy

1.1 Združené zariadenie staveniska (§ 2 ods. 8 vyhlášky) sa zriaďuje pre potreby viacerých stavieb v miestach sústredenej výstavby za účelom efektívnejšieho využitia vecných a finančných prostriedkov vynakladaných na objekty zariadenia staveniska a na včasné zabezpečenie jeho funkcií sociálnych (najmä ubytovanie a výroba jedál) a prevádzkových (napr. sklady, dielne, kancelárie).

1.2 Združené zariadenie staveniska sa môže zriadiť pri stavbách, ktoré majú na základe prerokovanej projektovej úlohy alebo štúdie súboru stavieb dohodnutých (určených) rozhodujúcich vyšších dodávateľov investora. Stavby musia byť menovite zaradené v štátnom päťročnom pláne investičnej výstavby ústredných investorských orgánov.

1.3 Združené zariadenie staveniska projektuje, buduje, prevádzkuje a udržiava, vedie vo svojej správe (vlastníctve), poskytuje jeho užívanie a likviduje zriaďovateľ. Zriaďovateľom je stavebná dodávateľská organizácia, prípadne iná organizácia.

1.4 Náklady prípravy, dokumentácie, vybudovania a likvidácie všetkých objektov a zariadení združeného zariadenia staveniska uhrádzajú jednotliví dodávatelia zo svojich podlielov z globálnych nákladov na zariadenie staveniska jednotlivých stavieb; týmito podielmi sú kryté aj náklady mimoglobálnych objektov, ak ide o samostatné združené zariadenie staveniska.

1.5 Náklady na opravu a údržbu združeného zariadenia staveniska uhrádzajú užívatelia zriaďovateľovi v skutočnej výške, rozdelené podľa svojich podielov na rozpočtových nákladoch združeného zariadenia, pokiaľ sa nedohodnú na úhrade vo výške 10 % zo svojich podielov. Náklady na prevádzkovanie uhrádzajú užívatelia zriaďovateľovi podľa cenových predpisov.176)

1.6 Pokiaľ sa jedným združeným zariadením staveniska nemôžu zabezpečiť všetky potrebné funkcie, možno zriadiť pre daný okruh stavieb aj niekoľko združených zariadení staveniska.

1.7 Požiadavky na zariadenie staveniska pri jednotlivých stavbách, ktoré neboli uspokojené združeným zariadením staveniska, zabezpečuje obstarávateľ zariadenia staveniska týchto stavieb obvyklým spôsobom podľa časti D.

1.8 Globálne náklady na zariadenie staveniska jednotlivých stavieb sa pri zriaďovaní združeného zariadenia staveniska redukujú o podiel pripadajúci na združené zariadenie staveniska. Redukované globálne náklady určí generálny projektant v pláne organizácie výstavby podľa podkladov vyšších dodávateľov a z nich odvodí znížené sadzby pre jednotlivé stavby v členení podľa jednotlivých užívateľov združeného zariadenia staveniska.

1.9 Združené zariadenie staveniska sa zriaďuje ako:

1.9.1 samostatné združené zariadenie staveniska alebo

1.9.2 združené zariadenie staveniska súboru stavieb.

2. Samostatné združené zariadenie staveniska

2.1 Samostatné združené zariadenie staveniska sa zriaďuje v prípadoch, keď sa tak dohodnú ústredné orgány vyšších dodávateľov uskutočňujúcich dodávky pre stavby prichádzajúce do úvahy na jeho zriadenie, na základe ich dohody určí jeden z nich podriadenú organizáciu, ktorá bude vykonávať funkciu zriaďovateľa, a oznámi jej, pre ktoré stavby sa má v danej oblasti združené zariadenie staveniska vybudovať.

2.2 Určený zriaďovateľ - pokiaľ nebude združené zariadenie staveniska využívať výlučne sám - uzavrie zmluvu o združení prostriedkov na zriadenie samostatného združeného zariadenia staveniska21) s vyššími dodávateľmi investorov, ktorí sa budú na tomto zariadení podieľať. V zmluve sa dohodne aj úhrada nákladov na opravy, údržbu a prevádzku združeného zariadenia staveniska.

2.3 Výšku podielov poskytovaných na samostatné združené zariadenie staveniska spresní zriaďovateľ na základe jednostupňového projektu, prípadne vykonávacích projektov samostatného združeného zariadenia staveniska; zistené rozdiely sú užívatelia a zriaďovateľ povinní vzájomne si vyrovnať.

2.4 Samostatné združené zariadenie staveniska sa zriaďuje ako samostatný celok podľa vlastnej dokumentácie, ktorú zabezpečuje zriaďovateľ. Dokumentácia zahŕňa:

2.4.1 projektovú úlohu samostatného združeného zariadenia staveniska,

2.4.2 jednostupňový projekt, prípadne úvodný projekt a vykonávacie projekty samostatného združeného zariadenia staveniska.

3. Združené zariadenie staveniska súboru stavieb

3.1 Združené zariadenie staveniska súboru stavieb možno zriaďovať pre územne súvisiace stavby súboru stavieb zabezpečované jediným investorom. Pripravuje sa a buduje sa ako súčasť zariadenia staveniska spravidla pri prvej stavbe súboru.

3.2 O zriadení združeného zariadenia staveniska súboru stavieb sa môžu dohodnúť vyšší dodávatelia stavebnej a technologickej časti stavby a investor do schválenia projektovej úlohy prvej stavby; súčasne sa dohodne, kto bude vykonávať funkciu zriaďovateľa.

3.3 Dohoda o zriadení združeného zariadenia staveniska súboru stavieb musí obsahovať podmienky využitia a výšku podielov zodpovedajúcich časti globálnych nákladov na zariadenie staveniska jednotlivých stavieb súboru, ktoré budú tvoriť náklady združeného zariadenia staveniska. Súčasne musí dohoda obsahovať výšku podielov na opravy, údržbu a prevádzkovanie.

3.4 Na základe dohody podľa bodov 3.2 a 3.3 sa musia podiely z nákladov na zriadenie staveniska jednotlivých stavieb súboru stavieb začleniť do hlavy VI prepočtu projektovej úlohy stavby, pri ktorej sa má združené zariadenie staveniska súboru stavieb zriadiť.

F. Použitie objektov zariadenia staveniska mimo stavby, pre ktorú sa vybudovali

1. Dočasné objekty a zariadenia sa môžu súčasne použiť ako zariadenie staveniska aj pre iné stavby, ak s tým súhlasí investor a obstarávateľ zariadenia staveniska stavby, pre ktorú sa vybudovali.

2. Dočasné objekty sa môžu po dokončení stavby, pre ktorú sa vybudovali, ďalej použiť ako zariadenie staveniska pre inú stavbu za predpokladu, že

2.1 budú začlenené do jej plánu organizácie výstavby,

2.2 s ich ďalším použitím súhlasí organizácia, na pozemku ktorej sú tieto objekty postavené, a príslušný stavebný úrad; pri zariadení staveniska na území hlavného mesta Prahy aj Útvar hlavného architekta hl. m. Prahy.

3. Dočasné objekty zariadenia staveniska sa výnimočne môžu po dkončení stavby alebo po splnení svojej funkcie pri uskutočňovaní stavby ďalej užívať ako základné prostriedky za podmienok uvedený v bode 2.2, pokiaľ sú do základných prostriedkov prevedené podľa osobitných predpisov.146)

PRÍLOHA č. 15

LEHOTY VÝSTAVBY

A. Všeobecné ustanovenia

1. Lehoty výstavby sa podľa tejto prílohy určia pri všetkých stavbách okrem stavieb svojpomocnej výstavby uskutočňovaných v rámci investičnej výstavby ROH s rozpočtovými nákladmi do 10 mil. Kčs a okrem stavieb uskutočňovaných svojpomocou obyvateľstva (včítane akcie Z).

2. Lehota výstavby je čas trvania prác na stavenisku odo dňa, keď sa urobia prvé práce podľa projektu stavby, zaznamenajú sa v stavebnom denníku, vystaví sa na ne zisťovací protokol a budú sa fakturovať investorovi, do dňa odovzdania a prevzatia poslednej dodávky doloženej zápisnicou o prevzatí.177)

2.1 Ak sa dodatočne zistí, že stavba nebola pri odovzdaní a prevzatí schopná uvedenia do prevázdky (užívania), končí sa lehota výstavby dňom vydania kolaudačného rozhodnutia pre stavbu, prípadne pre jej poslednú samostatne odovzdanú a prevzatú časť.

3. Limitné lehoty výstavby sú maximálne lehoty ustanovené a vyhlásené Štátnou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.178)

4. Za stavby s dovozom sa na účely určenia lehôt výstavby považujú stavby, pri ktorých viac ako 50 % objemu nákladov hlavy II prepočtu sa realizuje z dovozu.

5. Pri stavbách členených na etapy podľa § 17 vyhlášky sa určuje lehota výstavby na celú stavbu v členení na obdobia uskutočňovania jednotlivých etáp.

6. Lehoty výstavby sa určujú v mesiacoch.

B. Lehota výstavby v projektovej úlohe

1. Lehota výstavby sa určí pri schválení projektovej úlohy záväzných a centralizovaných stavieb v súlade so závermi štátnej expertízy; pritom sa musia dodržať termíny začatia a dokončenia stavby určené vládou.

2. Pri schválení projektových úloh ostatných stavieb sa lehota výstavby určí na základe posúdenia návrhu spracovateľa projektovej úlohy; pritom sa nesmie schváliť lehota dlhšia ako limitná.

3. Pri spracovaní, posudzovaní a štátnej expertíze projektovej úlohy sa prihliada najmä:

3.1 na limitné lehoty výstavby,

3.2 na stanovisko generálneho projektanta spracované podľa § 23 vyhlášky,

3.3 na podklady poskytnuté dodávateľovi podľa § 16 vyhlášky,

3.4 na výsledky prerokovania projektovej úlohy podľa § 20 vyhlášky,

3.5 pri stavbách s dovozom na informácie o lehotách výstavby obvyklých v krajine zahraničného dodávateľa, ktoré opskytne dovozca podľa § 16 vyhlášky.

C. Lehota výstavby v úvodnom (jednostupňovom) projekte

1. Pri spracovaní úvodného (jednostupňového) projektu vyjadrí generálny projektant v pláne organizácie výstavby lehotu výstavby, ktorá je pri splnení požiadavky optimálnej efektívnosti technicky realizovateľná; pritom

1.1 využije podklady poskytnuté dodávateľovi podľa § 33 vyhlášky a prihliada na objektívne podmienky stavania, pri stavbách s dovozom na informácie uvedené v časti B bode 3.5

1.2 nemožno brať do úvahy subjektívne podmienky stavania, napríklad nedostatok pracovných síl.

2. Lehota výstavby vyjadrená generálnym projektantom nesmie byť

2.1 pri záväzných a centralizovaných stavbách dlhšia než lehota výstavby určená v záveroch štátnej expertízy k projektovej úlohe

2.2 pri ostatných stavbách dlhšia než limitná lehota výstavby.

3. Ak pri prerokúvaní úvodného (jednostupňového) projektu podľa § 38 vyhlášky dodávatelia preukážu, že z kapacitných dôvodov nemôžu dodržať lehotu výstavby vyjadrenú generálnym projektantom a investor dohodne, prípadne sa (pri riešení rozporu podľa § 73) rozhodne dlhšia lehota, upraví generálny projektant podľa tejto dohody, prípadne rozhodnutia plán organizácie výstavby; pritom

3.1 môžu byť dohodnuté, prípadne rozhodnuté maximálne lehoty uvedené v bodoch 2.1 a 2.2.

D. Záväznosť lehôt výstavby

1. Lehoty výstavby schválené v dokumentácii stavieb v súlade s ustanoveniami časti B a C sú záväzné pre plánovanie a pre uzavieranie prípravných a dodávkových zmlúv.

2. Ak sa pri spracovaní projektovej dokumentácie alebo pri jej schvaľovaní výnimočne nemôžu dodržať lehoty výstavby určené v predchádzajúcom stupni dokumentácie, postupuje sa podľa § 66 vyhlášky.

3. Ak z mimoriadnych technických dôvodov preukázateľne nemožno pri ostatných stavbách dodržať limitnú lehotu výstavby, môže sa výnimočne v dokumentácii stavieb schváliť dlhšia lehota, ak dá na to na návrh ústredného orgánu investora súhlas podľa príslušnosti Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Česká komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj alebo Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.

4. Postup pri nedodržaní lehoty výstavby v priebehu realizácie upravujú osobitné predpisy.105),179)

PRÍLOHA č. 16

DOTKNUTÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY SPOLUPÔSOBIACE V ÚZEMNOM A STAVEBNOM KONANÍ

A. Za dotknuté orgány štátnej správy, ktoré spolupôsobia v územnom a stavebnom konaní, sa považujú tie orgány, ktoré majú v stavebnom zákone alebo v osobitných predpisoch zakotvené oprávnenie hájiť určitý úsek záujmov spoločnosti pri výstavbe. Ide najmä o tieto orgány:

1. v územnom konaní

1.1 vždy sú dotknuté

- orgány hygienickej služby

§ 4 zákona č. 20/1966 Zb.
§ 23 vyhlášky č. 45/1966 Zb.
§ 126 zákona č. 50/1976 Zb.

- orgány protipožiarnej ochrany

§ 32, 34 a 35 zákona ČNR č. 133/1985 Zb.
§ 32, 34 a 35 zákona SNR č. 126/1985 Zb.
§ 70 vyhlášky č. 37/1986 Zb.
§ 70 vyhlášky č. 40/1986 Zb.
§ 126 zákona č. 50/1976 Zb.

- orgány vojenskej správy

§ 21 zákona č. 40/1961 Zb.
§ 125 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.

- vodohospodársky orgán

§ 14 zákona č. 138/1973 Zb.
§ 126 zákona č. 50/1976 Zb.
§ 2 až 4 zákona ČNR č. 130/1974 Zb.
§ 2 až 4 zákona SNR č. 135/1974 Zb.

- orgány dopravy

§ 2, 3, 4, 4b a 19 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie vyhlásené pod č. 55/1984 Zb.)
vyhláška č. 35/1984 Zb.

- orgány oblastného plánovania

§ 9 a 10 nariadenia vlády ČSR č. 36/1977 Zb.
§ 9 a 10 nariadenia vlády ČSR č. 37/1977 Zb.

- Federálne ministerstvo palív a energetiky alebo ním poverený energetický a plnárenský podnik

§ 6 zákona č. 79/1957 Zb.
§ 2 vyhlášky č. 80/1957 Zb.
§ 8 a 16 zákona č. 67/1960 Zb.
§ 10 a 20 vyhlášky č. 175/1975 Zb.

- orgány alebo organizácie spojov

§ 10 ods. 3 zákona č. 110/1964 Zb.
§ 9 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 111/1964 Zb.

- orgány CO

§ 2, 15 a 20 zákona č. 40/1961 Zb.

1.2 podľa povahy prípadu

- orgány ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu

§ 13a zákona č. 53/1966 Zb. v znení zákona č. 75/1976 Zb.
§ 3 až 5 zákona ČNR č. 77/1976 Zb.
§ 3 až 5 zákona SNR č. 78/1976 Zb.
§ 126 zákona č. 50/1976 Zb.

- orgány štátnej správy lesného hospodárstva

§ 5 ods. 3 a § 7 ods. 2 zákona č. 61/1977 Zb.
§ 26 zákona ČNR č. 96/1977 Zb.
§ 26 zákona SNR č. 100/1977 Zb.
§ 8 vyhlášky č. 12/1978 Zb.
§ 126 zákona č. 50/1976 Zb.

- poľnohospodársky orgán ONV, príp. MPVž republiky

§ 30 zákona č. 61/1964 Zb.
§ 47 a 48 vyhlášky č. 62/1964 Zb.

- Štátna technická inšpekcia ovzdušia

§ 13 zákona č. 35/1967 Zb.
§ 126 zákona č. 50/1976 Zb.

- orgány štátnej pamiatkovej starostlivosti

§ 24 zákona SNR č. 7/1958 Zb. SNR
§ 24 zákona č. 22/1958 Zb.
§ 126 zákona č. 50/1976 Zb.

- orgány štátnej ochrany prírody

§ 18 zákona SNR č. 1/1955 Zb. SNR
§ 17 zákona č. 40/1956 Zb.
§ 126 zákona č. 50/1976 Zb.

- Československá komisia pre atómovú energiu

§ 126 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.
§ 7 ods. 4 vyhlášky č. 85/1976 Zb.

- inšpektorát kúpeľov a žriedel

§ 50 zákona č. 20/1966 Zb.
§ 30 vyhlášky č. 15/1972 Zb.
§ 30 vyhlášky č. 26/1972 Zb.
§ 126 zákona č. 50/1976 Zb.

- Štátna letecká inšpekcia

§ 24 a 24a zákona č. 47/1956 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie vyhlásené pod č. 127/1976 Zb.)

- dráhový správny orgán

§ 13 zákona č. 51/1964 Zb.
§ 10 a § 21 ods. 5 vyhlášky č. 52/1964 Zb.

- banské úrady

§ 28 zákona č. 41/1957 Zb.
§ 3 zákona ČNR č. 24/1972 Zb.
§ 3 zákona SNR č. 42/1972 Zb.
§ 126 zákona č. 50/1976 Zb.

2. v stavebnom konaní

2.1 vždy sú dotknuté

- orgány hygienickej služby

§ 4 zákona č. 20/1966 Zb.
§ 23 vyhlášky č. 45/1966 Zb.
§ 126 zákona č. 50/1976 Zb.

- orgány protipožiarnej ochrany

§ 32, 34 a 35 zákona ČNR č. 133/1985 Zb.
§ 32, 34 a 35 zákona SNR č. 126/1985 Zb.
§ 70 vyhlášky č. 37/1986 Zb.
§ 70 vyhlášky č. 40/1986 Zb.
§ 126 zákona č. 50/1976 Zb.

- orgány vojenskej správy

§ 21 zákona č. 40/1961 Zb.
§ 125 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.

- orgány CO

§ 2, 15 a 20 zákona č. 40/1961 Zb.

- vodohospodársky orgán

§ 8 a 13 zákona č. 138/1973 Zb.
§ 126 zákona č. 50/1976 Zb.
§ 2 až 4 zákona ČNR č. 130/1974 Zb.
§ 2 až 4 zákona SNR č. 135/1974 Zb.

- orgány dopravy

§ 2, 3 a 19 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie vyhlásené pod č. 55/1984 Zb.)
vyhláška č. 35/1984 Zb.

- Federálne ministerstvo palív a energetiky alebo ním poverený energetický alebo plynárenský podnik

§ 6 zákona č. 79/1957 Zb.
§ 2 vyhlášky č. 80/1957 Zb.
§ 8 a 16 zákona č. 67/1960 Zb.
§ 10 a 20 vyhlášky č. 175/1975 Zb.

- orgány alebo organizácie spojov

§ 10 ods. 3 zákona č. 110/1964 Zb.
§ 9 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 111/1964 Zb.

- miestny národný výbor (ak sám nie je stavebným úradom)

§ 25 ods. 3 zákona č. 69/1967 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie vyhlásené pre SSR pod č. 27/1972 Zb. a pre ČSR pod č. 28/1972 Zb.)

2.2 podľa povahy prípadu

- orgány ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu

§ 14 zákona č. 53/1966 Zb. v znení zákona č. 75/1976 Zb.
§ 3 až 5 zákona ČNR č. 77/1976 Zb.
§ 3 až 5 zákona SNR č. 78/1976 Zb.
§ 126 zákona č. 50/1976 Zb.

- orgány štátnej správy lesného hospodárstva

§ 4 ods. 2 zákona č. 61/1977 Zb.
§ 26 až 29 vyhlášky č. 96/1977 Zb.
§ 26 až 29 vyhlášky č. 100/1977 Zb.
§ 126 zákona č. 50/1976 Zb.

- poľnohospodársky orgán ONV, príp. MPVž republiky

§ 30 zákona č. 61/1964 Zb.
§ 47 a 48 vyhlášky č. 62/1964 Zb.

- Štátna technická inšpekcia ovzdušia

§ 13 zákona č. 35/1967 Zb.
§ 126 zákona č. 50/1976 Zb.

- orgány štátnej pamiatkovej starostlivosti

§ 24 zákona SNR č. 7/1958 Zb. SNR
§ 24 zákona č. 22/1958 Zb.
§ 126 zákona č. 50/1976 Zb.

- orgány štátnej ochrany prírody

§ 18 zákona SNR č. 1/1955 Zb. SNR
§ 17 zákona č. 40/1956 Zb.
§ 126 zákona č. 50/1976 Zb.

- Československá komisia pre atómovú energiu

§ 126 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.
§ 20 ods. 4 vyhlášky č. 85/1976 Zb.

- inšpektorát kúpeľov a žriedel

§ 50 zákona č. 20/1966 Zb.
§ 30 vyhlášky č. 15/1972 Zb.
§ 30 vyhlášky č. 26/1972 Zb.
§ 126 zákona č. 50/1976 Zb.

- dráhový správny orgán

§ 13 zákona č. 51/1964 Zb.
§ 10 a § 21 ods. 5 vyhlášky č. 52/1964 Zb.

- inšpektoráty bezpečnosti práce

§ 4 zákona č. 174/1968 Zb.
§ 126 zákona č. 50/1976 Zb.

- banské úrady

§ 28 zákona č. 41/1957 Zb.
§ 3 zákona ČNR č. 24/1972 Zb.
§ 3 zákona SNR č. 42/1972 Zb.
§ 126 zákona č. 50/1976 Zb.

B. K návrhom na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a k žiadostiam o stavebné povolenie treba priložiť podľa povahy prípadu najmä tieto rozhodnutia, prípadne súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy uvedených v časti A:

1. územné konanie

a) rozhodnutie orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu

§ 13a zákona č. 53/1966 Zb. v znení zákona č. 75/1976 Zb.

b) rozhodnutie o súhlase orgánov štátnej správy lesného hospodárstva

§ 5 ods. 3 zákona č. 61/1977 Zb.

c) vyjadrenie vodohospodárskeho orgánu

§ 14 zákona č. 138/1973 Zb.

d) rozhodnutie o rozmiestňovaní stavieb orgánu oblastného plánovania

§ 9 nariadenia vlády ČSR č. 36/1977 Zb.
§ 9 nariadenia vlády SSR č. 37/1977 Zb.

e) stanovisko správcov rozvodných sietí a kanalizácie

f) súhlas Československej komisie pre atómovú energiu

2. stavebné konanie

a) povolenie na nakladanie s vodami

§ 8 zákona č. 138/1973 Zb.

b) súhlas vodohospodárskeho orgánu na stavby, ktoré môžu ovplyvniť vodné pomery

§ 13 zákona č. 138/1973 Zb.

c) rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe

§ 14 zákona č. 53/1966 Zb. v znení zákona č. 75/1976 Zb.

d) rozhodnutie o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu

§ 4 ods. 2 zákona č. 61/1977 Zb.

e) stanovisko správcov rozvodných sietí a kanalizácie

f) súhlas Československej komisie pre atómovú energiu.

Poznámky pod čiarou

1) Včítane experimentálnych stavieb § 3 ods. 3 vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 105/1985 Zb. o experimentálnom overovaní vo výstavbe.

2) Opravy stavieb, práce spojené so zachovaním a obnovou objektov kultúrnych pamiatok, dočasné zariadenia budované na účely a čas riešenia úlohy plánu rozvoja vedy a techniky, samostatné združené zariadenie staveniska, asanačné a rekultivačné práce, ktorými sa odstraňujú dôsledky povrchovej a hlbinnej ťažobnej činnosti, stroje a zariadenia nezahrnuté do rozpočtov stavieb a pod.

3) Sú to najmä štátne cieľové programy, štátne vedecko-technické programy, vedecko-technické programy republík, rezortné programy rekonštrukcií a modernizácií, štúdie rozvoja odborov.

4) § 55 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

5) Napr. povolenie vodohospodárskych diel a banských diel.

6) Smernice Federálneho štatistického úradu k štátnym štatistickým výkazom za úsek investičná výstavba „5 Iv" z 11. júna 1985 (oznámené v čiastke 1/1986 Zb.).

7) Jednotné metodické pokyny pre ministerstvá a ostatné ústredné orgány ČSSR a republík na vypracovanie návrhu päťročného plánu a päťročného rozpočtového výhľadu na roky 1986-1990 a návrhu vykonávacieho plánu a rozpočtu na rok 1986 (oznámené v čiastke 10/1985 Zb.).

8) § 57 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.

9) Napr. pri dočasných zariadeniach budovaných na účely a čas riešenia úlohy plánu rozvoja vedy a techniky v rozsahu dohodnutom medzi zadávateľom, riešiteľom, prípadne realizátorom (§ 4 vyhl. č. 181/1982 Zb.).

10) Pri stavbách, ktorých náklady sa uhrádzajú z investičných prostriedkov, len inventáre investičného charakteru.

11) § 2 vyhlášky Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej č. 162/1985 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 180/1982 Zb. a vyhlášky č. 108/1985 Zb.

12) Dopravnými sieťami sa rozumejú cestné, železničné a vodné siete; rozvodnými sieťami sa rozumejú vodovodné, energetické a telekomunikačné siete.

13) Metodiku triedenia technologických zariadení v investičnej výstavbe, ktorú vydala bývalá Štátna komisia pre techniku vo svojej knižnici ako č. 5, rad 2, zväzok 1, ročník 1966, možno používať len v súlade s týmto ustanovením.
Príloha č. 6 tejto vyhlášky.

14) Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy.

15) § 2 ods. 4 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 109/1985 Zb. o financovaní obežných prostriedkov.

16) Metodické pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 31. marca 1983 pre spracúvanie niektorých častí dokumentácie stavieb (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 4-5, ročník 1983) a Oznámenie FMTIR z 12. októbra 1983 k týmto metodickým pokynom (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 6-7, ročník 1983) možno používať len v súlade s ustanoveniami vyhlášky.

17) § 7 ods. 4, § 20 ods. 4 a § 39 ods. 2 písm. e) vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.
Úprava Československej komisie pre atómovú energiu č. 5/1979 o zabezpečení akosti vybraných zariadení v jadrovej energetike z hľadiska jadrovej bezpečnosti (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 7, ročník 1979; oznámené v čiastke 29/1979 Zb.).
Pokyny pre zostavenie a obsah bezpečnostných správ vydané Československou komisiou pre atómovú energiu v roku 1977.

18) Pokiaľ sú súčasťou stavby stroje a zariadenia zabezpečované v pláne rozvoja vedy a techniky, použijú sa ustanovenia tejto vyhlášky vzťahujúce sa na dodávateľov primerane aj na riešiteľov.

19) Pozri aj § 1 ods. 1 písm. a) vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 104/1983 Zb. o dovoze investičných celkov.

20) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 89/1976 Zb. o oprávnení na inžiniersku činnosť vo výstavbe.

21) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií v znení vyhlášok č. 15/1984 Zb. a č. 22/1986 Zb.

22) § 116, 118 a 280 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov; úplné znenie vyhlásené pod č. 45/1983 Zb.

23) § 280 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka.

24) § 43 zákona č. 50/1976 Zb.
Vyhláška FMTIR č. 88/1976 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť.

25) § 272 Hospodárskeho zákonníka.

26) Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.

27) § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb.

28) § 6 ods. 4 a 5 vyhlášky č. 162/1980 Zb.

29) Napr. drobné poľnohospodárske stavby včítane osobitných poľnohospodárskych investícií; drobné akcie Z, jednoduché modernizácie, jednoduché objekty v hlbinných baniach a lomoch, jednoduché terénne úpravy.

30) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 75/1977 Zb. o opakovaných projektoch.

31) § 9 až 11 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 95/1977 Zb. o typizácii vo výstavbe.

32) § 18 ods. 1 vyhlášky č. 95/1977 Zb.

33) § 21 ods. 2 vyhlášky č. 95/1977 Zb.

34) Cenník projektových prác č. VC-20/100 bod 1.409.

35) Projektové katalógy a pod.

36) Napr. smernice pre prípravu päťročného plánu rozvoja národného hospodárstva.

37) Sú to najmä štátne cieľové programy, štátne vedecko-technické programy, vedecko-technické programy republík, rezortné programy rekonštrukcií a modernizácií, štúdie rozvoja odborov.

38) § 29 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.

39) Technické opatrenia civilnej obrany na území ČSSR.

40) Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 11. júla 1980 o zabezpečení koordinácie rozvojových zámerov verejnej dopravy s rozvojom ostatných odvetví národného hospodárstva (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 4, ročník 1980).

41) Zásady postupu pri prerokúvaní návrhov na rozmiestňovanie (lokalizáciu) stavieb s orgánmi oblastného plánovania (Ústredný vestník ČSR čiastka 1, ročník 1983, Ústredný vestník SSR čiastka 3, ročník 1983), pokyny Českej plánovacej komisie (Ústredný vestník ČSR čiastka 1, č. 3/1983) a Slovenskej plánovacej komisie (Ústredný vestník SSR čiastka 3, č. 6/1983).

42) Pri stavbách KBV je dohoda nahradená obdobnou dohodou v rámci režimu komplexnej bytovej výstavby.

43) § 25 ods. 3 vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

44) Smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 17 z 13. novembra 1981 o hodnotení efektívnosti investícií (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 8, ročník 1981; oznámené v čiastke 2/1982 Zb.).

45) § 8 vyhlášky Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu č. 13/1985 Zb. o základných podmienkach strojárskych a elektrotechnických dodávok uskutočňovaných vyššími dodávateľskými formami a niektorých ďalších dodávok určených pre tuzemsko.

46) Vyhláška Štátnej plánovacej komisie č. 104/1985 Zb. o palivových a energetických základniach.

47) Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
§ 126 zákona č. 50/1976 Zb.

48) Protikorózna pasívna a aktívna ochrana podzemných kovových zariadení, prípadne spoločná aktívna ochrana niekoľkých takých zariadení; podzemné kovové zariadenia (kovové potrubia, nádrže, armatúry, kábely s kovovým obalom, oceľové konštrukcie, betónové konštrukcie s oceľovou výstužou a pod.) sčasti alebo úplne uložené v zemi a vo vode. Pokiaľ sa pri nadzemných kovových zariadeniach vyskytne potreba aktívnej ochrany proti korózii, postupuje sa primerane podľa ustanovení tejto vyhlášky týkajúcich sa ochrany proti korózii podzemných kovových zariadení.

49) Napr. § 164 Hospodárskeho zákonníka a § 25 ods. 6 vyhlášky č. 48/1980 Zb.

50) § 25 ods. 6 vyhlášky č. 48/1980 Zb.

51) Napr. podľa § 10 ods. 2 písm. d) a ods. 3 a 4 vyhlášky č. 13/1985 Zb.

52) Najmä § 7a a § 10 zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb., úplné znenie vyhlásené pod č. 124/1976 Zb.Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch.

53) S príslušným okresným národným výborom, prípadne miestnym národným výborom, pokiaľ ten neodkáže na príslušný orgán vojenskej správy alebo orgán Zboru národnej bezpečnosti; požiadavky na civilnú obranu sa prerokúvajú s orgánmi civilnej obrany na príslušných stupňoch správneho a hospodárskeho riadenia.

54) Uznesením vlády ČSSR č. 43/1980 bod I/5 bola touto činnosťou poverená Správa federálnych hmotných rezerv.

55) Pri novej výstavbe nad 1000 m2 hrubej skladovacej plochy, pri modernizáciách nad 3 mil. Kčs prepočtových nákladov.

56) Zásady vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov k plánovitému a efektívnemu rozvoju podnikovej rekreácie (Spravodajca ROH mimoriadne číslo 3, júl 1981).

57) Pôsobnosť príslušných orgánov ČSZTV vymedzuje Ústredný výbor ČSZTV.

58) Napr. pri stavbách na kultúrne a spoločenské účely so sálami nad 1000 m3 ich funkčnosť z hľadiska akustiky a elektroakustického ozvučenia.

59) § 13 a § 14 ods. 1 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách.
§ 7 zákona č. 61/1977 Zb.

60) Orgánom povereným prerokovaním je Štátna energetická inšpekcia Českej socialistickej republiky a Štátna energetická inšpekcia Slovenskej socialistickej republiky (zákon č. 64/1962 Zb.).

61) § 25 ods. 7 vyhlášky č. 48/1980 Zb.

62) Napr. prerokovanie s orgánmi oblastného plánovania a s orgánmi ochrany poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu.

63) § 32 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb.

64) Sú to najmä:
1. Konštrukčné, dielenské a montážne výkresy
- jednotlivých strojov a zariadení,
- kovových a drevených konštrukcií,
- výrobkov pridruženej stavebnej výroby,
- výrobkov vnútorného zariadenia a vybavenia včítane spôsobu upevnenia pri ich zabudovaní,
- vymuroviek a izolácií technologických zariadení,
- nosných konštrukcií káblových a potrubných rozvodov a zariadení;
2. Výkresy
- pomocných konštrukcií (pracovných, montážnych a podporovacích lešení, skruží, zavážacích a závesných montážnych konštrukcií),
- stavebných a montážnych zariadení, ako výťahov, dočasných žeriavových dráh,
- bednení (ich konštrukcie),
- tvaru a výstuže prefabrikovaných betónových, železobetónových a iných konštrukcií, dielov a ich stykov,
- pažení a rozoprení rýh a základových jám, štetových stien a záchytiek;
3. Výkresy a špecifikácie
- prvkov a spojovacieho materiálu konštrukcií ľahkej prefabrikácie,
- zvarov stykov prefabrikátov,
- delenia rovných častí vzduchotechnických rozvodov rovnakého profilu na montážne diely a ich označovanie jednotlivými pozíciami,
- drobného základného a pomocného materiálu pre montážne práce;
4. Statické, dynamické a technicko-fyzikálne výpočty
- betónových, železobetónových a iných prefabrikátov,
- výrobkov pridruženej stavebnej výroby,
- podporovacích lešení, skruží a montážnych konštrukcií,
- pomocných konštrukcií na zakladanie,
- prvkov ľahkej prefabrikácie;
5. Drôtovacie a svorkové schémy, určenie počtu a sledu svoriek na zariadeniach a určenie konečného očíslovania, schémy vnútorných prepojení zariadení a prístrojov, ukladačské plány, ukladačské výkresy káblových rozvodov;
6. Podrobné vytýčenie stavby dodávateľom na základe vytýčenia priestorovej polohy stavby investorom;
7. Dokumentácia pre ostatnú výrobnú a montážnu prípravu dodávateľov (napr. prieskum miestnych zdrojov stavebných látok, možnosti výroby stavebných prvkov, druhu mechanizačného vybavenia a ostatných podmienok uskutočňovania stavby).

65) Ide najmä o dokumentáciu:
- na preukazovanie požadovaných vlastností ich dodávok (atesty, individuálne a komplexné vyskúšanie a pod.),
- na správne a bezpečné uvádzanie do prevádzky, prevádzkovanie a odstavovanie nimi dodávaných strojov a zariadení (prevádzkové predpisy a návody pre skúšobnú prevádzku),
- na správnu a včasnú údržbu nimi dodávaných strojov a zariadení (dokumentácia údržby a náhradných dielcov),
- užívateľského programového vybavenia pre automatizáciu riadenia všetkých úrovní,
- na iné účely podľa dohody s investorom.

66) § 6 a nasl. vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 57/1986 Zb. o budovaní automatizovaných systémov riadenia.

67) § 301 Hospodárskeho zákonníka.

68) § 99 vyhlášky č. 13/1985 Zb.

69) § 318b Hospodárskeho zákonníka.
§ 10 ods. 4 vyhlášky č. 13/1985 Zb.

70) § 299 Hospodárskeho zákonníka.

71) § 51 a § 119 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka.

72) Pokiaľ ide o dovoz investičných celkov, sú projektovými podkladmi aj údaje a informácie dovozcu o možnostiach dovozu podľa § 4 ods. 1 vyhlášky č. 104/1983 Zb.

73) Ide o predmety určitého druhu, akosti, rozmerov a pod., hromadne alebo opakovane vyrábané, bežné, obvyklé.

74) Vyhláška č. 95/1977 Zb.

75) Úprava č. 3 Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho ministerstva financií z 29. 10. 1974 o postupe pri poskytovaní projektových podkladov pre neštandardné dodávky (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 6, ročník 1974; oznámené v čiastke 27/1974 Zb.).

76) Napríklad medzištátne dohody alebo uznesenia vlády.

77) § 33 ods. 2 vyhlášky č. 13/1985 Zb.

78) § 25 ods. 8 a § 26 vyhlášky č. 48/1980 Zb.

79) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 157/1976 Zb. o režimoch stavieb.

80) § 22 ods. 1 a 3 vyhlášky č. 85/1976 Zb.

81) § 58 zákona č. 50/1976 Zb.

82) Najmä podľa ôsmej časti Hospodárskeho zákonníka.

83) § 3 vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu č. 145/1983 Zb. o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o registrácii stavieb.

84) § 11 vyhlášky č. 145/1983 Zb.

85) § 116, 280, 281 a 320b Hospodárskeho zákonníka.
§ 5 vyhlášky č. 104/1983 Zb.

86) § 7 ods. 4 vyhlášky č. 13/1985 Zb.

87) Toto prerokovanie investor účelne zlučuje s prerokúvaním dodávateľsko-odberateľských vzťahov podľa § 26 vyhlášky č. 48/1980 Zb.

88) § 74 ods. 5 tejto vyhlášky.

89) § 64 zákona č. 50/1976 Zb.

90) Najmä z hľadiska voľby veľkoobchodných cien.

91) Napr. medzi vykonávacími projektmi prevádzkových súborov zabezpečovaných niekoľkými vyššími dodávateľmi, medzi vykonávacími projektmi stavebných objektov a vykonávacími projektmi prevádzkových súborov v rámci celej stavby a strojov a zariadení dodávaných jednotlivo.

92) Príslušné druhy výkresov, prípadne ich častí a detaily spracúvané vo vykonávacích projektoch (napr. časti dispozície strojov a zariadení, výkresy konštrukcií, výkresy trás, priechodov a križovaní), výkresy (pôdorysy, rezy) vyznačujúce základy včítane priestupov, otvory, základy pod stroje, výkresy tvarov, kotvenia, výkresy podlaží, výkresy detailov.

93) § 3 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 118/1984 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky.

94) § 3 vyhlášky č. 105/1985 Zb.

95) § Devízové prostriedky v Kčs fco československé hranice.

96) § 2, 3 a 20 vyhlášky Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 113/1985 Zb. o cenách.

97) Ide o porovnanie s obdobnými porovnateľnými progresívnymi stavbami vyprojektovanými alebo realizovanými v tuzemsku, prípadne v zahraničí alebo s opakovateľnými projektmi, typovými podkladmi a pod.

98) Výmer Federálneho cenového úradu č. 8065/10/81, ktorým sa určujú sadzby vedľajších rozpočtových nákladov stavieb (Cenový vestník FCÚ, ČCÚ a SCÚ čiastka 20, ročník 1981) v znení neskorších výmerov.

99) § 8 ods. 1 písm. a) a b) a § 56 ods. 2 vyhlášky č. 13/1985 Zb. Náklady na použitie týchto strojov a zariadení nie sú súčasťou súhrnného rozpočtu stavby hláv III-VIII (vyhláška č. 118/1984 Zb.).

100) Ucelené časti stavby a v nich družstevné bytové objekty sa číslujú podľa Jednotného číselníka rekapitulácie podľa ucelených častí vydaného Štátnou bankou československou (číselník je k dispozícii v jednotlivých pobočkách).

101) Pokiaľ sa v tejto časti vyhlášky používajú pojmy „súhrnná cena", „skupinová cena", ide o pojmy vymedzené v § 4 ods. 2 vyhlášky č. 113/1985 Zb.

102) § 3 ods. 1 vyhlášky č. 113/1985 Zb.
Výmer FCÚ č. 1450/07.2/1984 - Pravidlá pre určenie cien montážnych prác (Cenový vestník č. 31-32/1984).
Výmer FCÚ č. 8093/10/81 - Pravidlá pre určenie cien stavebných prác (Cenový vestník FCÚ, ČCÚ a SCÚ čiastka 28, ročník 1981) v znení neskorších výmerov.
Výmer FCÚ č. 8094/10/81 - Pravidlá pre určenie cien banských stavebných prác (Cenový vestník FCÚ, ČCÚ a SCÚ čiastka 39, ročník 1981).

103) § 3 ods. 4 a 5 vyhlášky č. 113/1985 Zb.

104) Spôsob tvorby a využitia rozpočtových ukazovateľov ustanoví Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.

105) Smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 8 z 20. júla 1979 o konaní pri zvýšení rozpočtových nákladov rozostavaných stavieb a pri odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a dokončenia stavieb (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 5-6, ročník 1979; oznámené v čiastke 21/1979 Zb.) v znení smerníc Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 6 z 21. mája 1981 (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 3, ročník 1981; oznámené v čiastke 17/1981 Zb.).

106) § 26 vyhlášky Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 104/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác.
§ 30 vyhlášky č. 13/1985 Zb.

107) § 55 vyhlášky č. 113/1985 Zb.

108) § 3 ods. 9 smerníc Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 2/1972 o sústavách technicko-hospodárskych ukazovateľov v investičnej výstavbe (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 1, ročník 1972; oznámené v čiastke 7/1972 Zb.) v znení smerníc Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 2/1980 (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 3, ročník 1980; oznámené v čiastke 1/1981 Zb.).

109) § 1 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 104/1985 Zb.

110) Včítane požiadaviek uvedených v prílohe č. 8, časť C bod 1.1.1 predposledná odrážka.

111) Ide najmä o rozpory o objemy a termíny dodávok, ktoré sa rozhodujú podľa vyhlášky č. 48/1980 Zb., alebo o rozpory o správne určenie ceny, ktoré sa rozhodujú podľa vyhlášky č. 113/1985 Zb., a ďalej o rozpory, ktoré sa riešia podľa vyhlášky č. 157/1976 Zb.

112) Napr. presuny stavebných objektov a prevádzkových súborov medzi ucelenými časťami stavby.

113) Napr. § 31 vyhlášky č. 104/1973 Zb., § 35 vyhlášky č. 13/1985 Zb.

114) § 100 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb.

115) § 3 a § 6 ods. 1 písm. f), g) a h) vyhlášky Českého úradu geodetického a kartografického č. 10/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe.
§ 3 a § 6 ods. 1 písm. f), g) a h) vyhlášky Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 11/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe.

116) § 4 ods. 3 a § 9 vyhlášky č. 10/1974 Zb.
§ 4 ods. 3 a § 9 vyhlášky č. 11/1974 Zb.

117) § 4 vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 144/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
§ 4 vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

118) Komplexné vyskúšanie, skúšobná prevádzka, prípadne jej doterajší priebeh, garančné skúšky a pod.

119) Úpravu obsahujú vyhlášky č. 104/1973 Zb., 85/1976 Zb., 104/1983 Zb. a 13/1985 Zb.

120) Osobitné predpisy vydávané v pôsobnosti Štátnej plánovacej komisie.

121) § 48 zákona č. 50/1976 Zb.

122) Smernice FMTIR č. 17 u 13. novembra 1981 o hodnotení efektívnosti investícií (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 8, ročník 1981; oznámené v čiastke 2/1982 Zb.) v znení smerníc FMTIR č. 14/1982, 15/1982, 16/1982, 1/1983, 4/1983, 5/1983.

123) § 19 ods. 2 vyhlášky.
Oznámenie FMTIR z 20. júna 1983 na zjednotenie postupu organizácií podľa § 19 ods. 2 vyhlášky o dokumentácii stavieb (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 4-5, ročník 1983).

124) S využitím požiadaviek uplatnených priamymi vyššími dodávateľmi postupom podľa § 16 a § 20 ods. 1 písm. d).

125) § 7 zákona č. 53/1966 Zb.

126) Dodávky rozpočtované v hlave IV súhrnného rozpočtu stavby sú uvedené iba príkladmo.

127) Ide najmä o strojové zariadenie, ktoré sa dodáva formou vyšších dodávok podľa zoznamov vyšších dodávok vydaných opatreniami ministrov hutníctva a ťažkého strojárstva, všeobecného priemyslu a elektrotechnického priemyslu ČSSR.

128) Napr. meranie a regulácia, zabezpečovacie zariadenia, signalizácia, odpopolčekovacie zariadenia.

129) Stavebné práce v rámci prevádzkových súborov.

130) S výnimkou zariadení uvedených pod bodom III/14.

131) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon).

132) Zákon č. 35/1962 Zb. o mierovej službe v znení zákona č. 57/1975 Zb.

133) Umelecké diela rozpočtované v hlave V súhrnného rozpočtu stavby patria z plánovacieho hľadiska do stavebnej časti stavby, z hľadiska dodávateľsko-odberateľských vzťahov však nie sú súčasťou dodávky stavebných prác.

134) Pevne pripojené k stavebným konštrukciám alebo kotvené do stavebných konštrukcií alebo pevne pripojené k vodovodným, plynovodným, elektrickým, prípadne iným inštaláciám.

135) Podľa vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 86/1976 Zb. o osvedčovaní vhodnosti výrobkov pre stavebné časti stavieb.

136) § 5 vyhlášky č. 37/1983 Zb.

137) S využitím požiadaviek uplatnených priamymi dodávateľmi postupom podľa § 27 a 37 vyhlášky.

138) Dodávatelia dodávok bilancovaných menovite pre stavby podľa § 25 ods. 11 vyhlášky č. 48/1980 Zb. a poddodávatelia stavebných prác, ak dodávajú ako samostatne odovzdávané dodávky ucelené objekty, alebo ak dodávajú špecializované práce včítane vykonávacích projektov.

139) Smernice Federálneho štatistického úradu „25 Iv Rs".

140) Článok 46 Pravidiel pre určovanie cien montážnych prác platných od 1. 9. 1984 - výmer FCÚ č. 1450/07.3/1984 (Cenový vestník čiastka 31-32/1984).

141) Článok 47 Pravidiel pre určovanie cien montážnych prác.

142) Časť IX Pravidiel pre určovanie cien stavebných prác - výmer FCÚ č. 8093/10/81.

143) Podľa cenníkov radu M a Pravidiel pre určovanie cien montážnych prác.

144) Rozdiel v nákladoch st. 2 a 3 sa týka iba nákladov montáží.

145) Jednotné metodické pokyny pre vypracovanie návrhov päťročných plánov a návrhov vykonávacích plánov, vydané Štátnou plánovacou komisiou.

146) Vyhláška č. 162/1980 Zb. v znení vyhlášky č. 180/1982 Zb. a vyhlášky č. 108/1985 Zb.

147) § 4 ods. 1 písm. a) až c) vyhlášky č. 10/1974 Zb.
§ 4 ods. 1 písm. a) až c) vyhlášky č. 11/1974 Zb.

148) § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 10/1974 Zb.
§ 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 11/1974 Zb.

149) Napr. odbor 838 vyhlášky č. 124/1980 Zb.

150) Patria sem aj náklady súvisiace so zúrodnením územia (ležiaceho mimo územia vlastnej stavby) určeného na zúrodnenie príslušným orgánom ochrany poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu, t. j. náklady na úpravu tohto územia (zemné práce, rozprestrenie ornice) okrem nákladov na biologickú rekultiváciu.

151) § 2 ods. 5 a 6 vyhlášky č. 162/1980 Zb.

152) Metodické smernice FMTIR, MVT ČSR, MVT SSR, MK ČSR a MK SSR z 31. mája 1978 o uplatňovaní výtvarného umenia v investičnej výstavbe (uverejnené v Spravodajcovi FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR v čiastke 3-4 z 22. júna 1978).

153) § 6 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 10/1974 Zb. v znení vyhlášky č. 38/1974 Zb.
Vyhláška č. 11/1974 Zb.

154) § 4 ods. 2 písm. a) a d) vyhlášky č. 10/1974 Zb.
§ 4 ods. 2 písm. a) a d) vyhlášky č. 11/1974 Zb.

155) § 6 ods. 2 vyhlášky č. 162/1980 Zb. v znení vyhlášky č. 180/1982 Zb. a vyhlášky č. 108/1985 Zb.

156) Zákon č. 53/1966 Zb. v znení zákona č. 75/1976 Zb. (úplné znenie č. 124/1976 Zb.).

157) § 6 ods. 2 písm. e) vyhlášky č. 162/1980 Zb.

158) Ak investor stavby neposkytuje príspevok na vyvolanú investíciu, ale ak ju realizuje ako súčasť stavby, nezahrnie náklady súvisiace s jej realizáciou do hlavy X, ale do príslušných hláv I-IX.

159) Vč. náhradných dielcov tvoriacich súčasť zahraničnej dodávky.

160) § 4 ods. 4 písm. b) vyhlášky Štátnej komisie pre techniku, Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky č. 87/1966 Zb. o niektorých ekonomických opatreniach v investičnej výstavbe.

161) § 101 stavebného zákona č. 50/1976 Zb.

162) § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. b), c), e) a § 5 ods. 1 vyhlášky č. 10/1974 Zb.
§ 4 ods. 1 a ods. 2 písm. b), c), e) a § 5 ods. 1 vyhlášky č. 11/1974 Zb.

163) § 3 ods. 1 vyhlášky č. 162/1980 Zb.

164) § 15 ods. 1 nariadenia vlády ČSSR č. 161/1980 Zb.

165) § 2 ods. 1 vyhlášky č. 162/1980 Zb. v znení vyhlášky č. 180/1982 Zb. a vyhlášky č. 108/1985 Zb.

166) § 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 151/1978 Zb. v znení vyhlášky č. 15/1984 Zb.

167) Príloha č. 8 časť F bod 1.3.3.

168) Stavenisko je určené vo schválenej projektovej úlohe (príloha č. 2 časť F) a v úvodnom (jednostupňovom) projekte (príloha č. 9 časť F) v zmysle § 6 ods. 2 vyhlášky č. 85/1976 Zb.

169) Smernice FMTIR č. 5 z 31. mája 1982, ktorými sa vymedzujú mimoglobálne objekty zariadenia staveniska pri podzemných banských objektoch odboru 826 (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 3-4, ročník 1982) v znení smerníc FMTIR č. 1 z 24. januára 1985 o doplnení smerníc č. 6/1982 (Spravodajca ŠK VTRI, ČK VTIR a SK VTIR čiastka 1, ročník 1985).

170) § 11 ods. 2 písm. b) a ods. 5 vyhlášky č. 37/1983 Zb.

171) § 11 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 37/1983 Zb.

172) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.

173) § 32 vyhlášky č. 104/1973 Zb.

174) Pri ďalšom použití objektov zariadenia staveniska podľa časti F sa vychádza z pôvodných rozpočtových nákladov.

175) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 127/1982 Zb. o závodnom stravovaní.
Výmer FCÚ č. 2302/05/1975 z 19. augusta 1975 o určení cenových normatívov pre tvorbu cien za užívanie ubytovacích zariadení v objektoch zariadenia staveniska (Cenový vestník 48/1975).

176) Stravovanie sa spravuje nariadením vlády ČSSR č. 127/1982 Zb.

177) § 292 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka.

178) Úprava Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 16/1981 o vydaní limitných lehôt výstavby, uverejnená v čiastke 6-7/1981 Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR, v znení úpravy Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 12/1982, uverejnenej v čiastke 8/1982 Spravodajcu FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR.

179) Smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 8/1979 o konaní pri zvýšení rozpočtových nákladov rozostavaných stavieb a pri odsune termínov odovzdania kapacít na skúšobnú prevádzku a dokončenia stavieb, uverejnené v čaistke 5-6, ročník 1979 Spravodajcu FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR.
§ 125 ods. 5 a § 295 Hospodárskeho zákonníka.
Vyhláška č. 145/1983 Zb. v znení vyhlášky č. 91/1986 Zb.