Opatrenie č. 44/1956 Zb.Zákonné opatrenie o dokumentácii investičnej výstavby

Čiastka 23/1956
Platnosť od 29.09.1956 do31.07.1959
Účinnosť od 01.10.1956 do31.07.1959
Zrušený 42/1959 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 48/1956 Zb. zo dňa 24. septembra 1956.

44

Zákonné opatrenie

predsedníctva Národného zhromaždenia

z 20. septembra 1956

o dokumentácii investičnej výstavby

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


Úvodné ustanovenia

§ 1

Týmto zákonným opatrením sa upravuje plánovacia príprava stavieb, ktorá zabezpečuje najmä súlad investičnej výstavby s plánovitým rozvojom národného hospodárstva, a projektová príprava stavieb, ktorá zabezpečuje najpokrokovejšiu techniku a najvyššiu hospodárnosť v prevádzaní a v prevádzke (užívaní) stavieb.

§ 2

(1) Ustanovenia tohto zákonného opatrenia sa vzťahujú na plánovaciu a projektovú prípravu stavieb, ktorých investormi sú organizácie socialistického sektora.

(2) Pre plánovaciu a projektovú prípravu stavieb prevádzaných vo vlastnej réžii, z prostriedkov riaditeľských fondov, z podielov na nadplánovanom zisku, z úverov na racionalizačné opatrenia alebo z iných obdobných prostriedkov a v akciách zveľadenia a úpravy vzhľadu miest a obcí platia ustanovenia tohto zákonného opatrenia v rozsahu určenom vykonávacími predpismi (§ 20).

(3) Toto zákonné opatrenie sa nevzťahuje na plánovaciu a projektovú prípravu účelových stavieb jednotných roľníckych družstiev.

Plánovacia príprava

§ 3

(1) V plánovacej príprave stavieb sa vypracúva investičná úloha.

(2) Investičná úloha je stručným a výstižným objasnením a vymedzením zamýšľanej stavby. Určuje a zdôvodňuje v súlade s potrebami rozvoja národného hospodárstva oblasť alebo miesto stavby, jej účel, základné údaje o druhu a rozsahu výroby alebo služieb, prípadne rozsahu diela a progresívne technicko-hospodárske ukazovatele pre jej prevedenie a prevádzku (užívanie); neobsahuje technické riešenie. Súčasťou investičnej úlohy sú orientačné údaje o výške investičných nákladov stavby.

(3) Ak zamýšľanou stavbou budú bezprostredne vyvolané iné investície, musí investičná úloha obsahovať tiež orientačné údaje o týchto vyvolaných investíciách a ich nákladoch.

(4) Pri rozsiahlej alebo dlhodobej investičnej výstavbe, zahrnujúcej niekoľko vzájomne súvisiacich stavieb, prípadne pri rozširovaní doterajších závodov, musí byť súčasne s investičnou úlohou na prvú stavbu objasnená súvislosť tejto stavby s celou zamýšľanou výstavbou.

(5) Schválená investičná úloha je podkladom pre vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie.

§ 4

(1) Investičnú úlohu vypracúva investor.

(2) Investor je povinný pri vypracovaní investičnej úlohy prejednať predbežne s kompetentnými orgánmi štátnej správy a s kompetentnými organizáciami možnosť zabezpečenia základných potrieb a podmienok pre prevádzku (užívanie) zamýšľanej stavby v určenej oblasti alebo mieste v rozsahu určenom vykonávacími predpismi.

(3) Investori a orgány schvaľujúci investičné úlohy sú povinní obmedzovať rozsah investičných úloh na mieru nevyhnutne potrebnú pre posúdenie hospodárskej účelnosti a účinnosti zamýšľanej stavby a pre vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie.

(4) Vykonávacie predpisy ustanovujú, v ktorých prípadoch je súčasťou plánovacej prípravy výber staveniska.

Projektová príprava

§ 5

(1) V projektovej príprave stavieb sa vypracúva projektová a rozpočtová dokumentácia, ktorá sa člení, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak, na dva stupne, a to na úvodný projekt a vykonávací projekt.

(2) Úvodný projekt je súborným technicko-ekonomickým riešením stavby vymedzenej investičnou úlohou, s účelným využitím poznatkov vedy a techniky. Zdôvodňuje výber staveniska a rieši v súlade s územným plánom územné otázky stavby. Určuje technológiu výroby, prípadne organizáciu prevádzky a určuje základné technické a architektonické riešenie stavby. Člení stavbu na objekty, prípadne na etapy, určuje organizáciu a čas prevádzania stavby. Obsahuje údaje pre objednanie hlavných strojov, zariadení, výrobkov, materiálov a stavebných a montážnych prác. Progresivitou dosiahnutých technicko-hospodárskych ukazovateľov preukazuje účelnosť stavby a účinnosť navrhovaného riešenia. Rozpočet k úvodnému projektu určuje limit investičných nákladov stavby.

(3) S úvodným projektom sa musí preukázať súčasne nutnosť, rozsah a zabezpečenie vyvolaných investícií s orientačnými údajmi o ich nákladoch.

(4) V prípadoch uvedených v § 3 ods. 4 musí sa súčasne s úvodným projektom na prvú stavbu preukázať generálnym riešením zabezpečenie vzájomnej väzby tejto stavby s celou zamýšľanou výstavbou.

(5) Schválený úvodný projekt je podkladom pre vypracovanie vykonávacích projektov.

(6) Vykonávací projekt rozvádza technické riešenie objektu alebo jeho časti, obsiahnuté v úvodnom projekte. Určuje konštrukčné riešenie stavebných prvkov, ich rozmery, architektonické utváranie, druh materiálu a prevedenie. Podrobne určuje rozmiestenie strojov a rozvodov a väzbu stavebných konštrukcií, strojov a zariadení na zabezpečenie najvyššej hospodárnosti pri prevádzaní a prevádzke (užívaní) navrhovanej stavby. Rozpočet k vykonávaciemu projektu určuje odbytovú cenu.

(7) Vykonávacie projekty sú podkladom pre prevádzanie stavby.

(8) Súčasťou vykonávacích projektov nie sú konštrukčné, dielenské a montážne výkresy; podrobnosti určujú vykonávacie predpisy.

§ 6

(1) Na objekty alebo ich časti, ktoré vyžadujú nové alebo zložité technologické alebo konštrukčné riešenie, pokiaľ pre ne nemožno použiť opakované hospodárne projekty, možno projektovú dokumentáciu vykonať výnimočne v troch stupňoch, a to vypracovaním úvodného projektu, technického projektu a vykonávacieho projektu.

(2) Technický projekt rieši technické otázky, ktorých riešenie nemožno vo vykonávacom projekte podrobne rozviesť na podklade úvodného projektu. Upresňuje údaje pre objednanie strojov, zariadení, výrobkov, materiálov, stavebných a montážnych prác a technicko-hospodárske ukazovatele. K technickému projektu na objekt zostavuje sa rozpočet, ktorý určuje odbytovú cenu.

(3) Vypracovanie projektovej dokumentácie v troch stupňoch povoľuje orgán schvaľujúci úvodný projekt, a to na odôvodnený návrh generálneho projektanta; ak je schvaľujúcim orgánom vláda, rozhodne o takom návrhu Štátny výbor pre výstavbu.

§ 7

Pri jednoduchých stavbách a objektoch sa projektová a rozpočtová dokumentácia vypracúva v jednom stupni za podmienok určených vykonávacími predpismi.

§ 8

(1) Projektovú a rozpočtovú dokumentáciu dodávajú projektové, prípadne iné oprávnené organizácie vo funkcii generálnych projektantov. Generálni projektanti zodpovedajú za včasné a úplné vypracovanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie, za jej technickú a ekonomickú úroveň a za dodržanie príslušných predpisov zaisťujúcich najmä bezpečnosť a technickú nezávadnosť stavby.

(2) Štátny výbor pre výstavbu určí, v ktorých prípadoch a za akých podmienok vypracúvajú vykonávacie projekty alebo ich časti dodávatelia stavebných a montážnych prác.

(3) Generálny projektant je povinný pri vypracúvaní úvodného projektu prejednať s kompetentnými orgánmi štátnej správy a s kompetentnými organizáciami zabezpečenie základných podmienok pre prevedenie a prevádzku (užívanie) navrhovanej stavby, v rozsahu určenom vykonávacími predpismi.

(4) Dodávatelia stavebných a montážnych prác, strojov a zariadení sú povinní poskytovať generálnym projektantom údaje a podklady nevyhnutné pre zostavenie projektovej a rozpočtovej dokumentácie.

(5) Projektové organizácie a orgány schvaľujúce projektovú a rozpočtovú dokumentáciu sú povinné obmedzovať rozsah projektovej a rozpočtovej dokumentácie na mieru nevyhnutne potrebnú pre posúdenie navrhovaného riešenia a pre prevádzanie a financovanie stavby.

(6) Pre objekty, na ktoré sú k dispozícii schválené typové podklady, nie je dovolené vypracovať individuálne projekty. Výnimku môže v jednotlivých prípadoch povoliť Štátny výbor pre výstavbu alebo orgán ním splnomocnený.

(7) Súčasťou projektovej prípravy je výber staveniska, pokiaľ vykonávacie predpisy neustanovujú inak.

§ 9

(1) Investor je povinný predložiť návrh úvodného projektu, pred jeho predložením na schválenie (§ 11), orgánu, ktorý je kompetentný vydať rozhodnutie o prípustnosti stavby.

(2) Tento orgán preskúma za účasti investora a generálneho projektanta s ostatnými orgánmi a osobami, ktoré sú navrhovanou stavbou dotknuté, či návrh zodpovedá platným predpisom o prevádzaní stavieb a neporušuje všeobecné alebo iné oprávnené záujmy; podľa výsledku tohto konania rozhodne o prípadných námietkach účastníkov konania a určí podmienky, za ktorých bude vydané rozhodnutie o prípustnosti stavby.

(3) Orgán kompetentný vydať rozhodnutie o prípustnosti stavby vydá po schválení úvodného projektu rozhodnutie o prípustnosti stavby bez ďalšieho konania, ak sa splnili podmienky určené v konaní podľa odseku 2. Rozhodnutie o prípustnosti stavby sa vydá na žiadosť priameho investora.

(4) Predpisy o živnostensko-právnom schválení prevádzkární sa nevzťahujú na stavby, ktorých projektová dokumentácia je schvaľovaná podľa tohto zákonného opatrenia.

Investičné náklady

§ 10

(1) Pre každú navrhovanú stavbu musia byť určené jej investičné náklady, ktoré sa určujú:

a) v investičnej úlohe orientačne na podklade progresívnych ukazovateľov, zdôvodnených rozborom dosiahnutej svetovej úrovne;

b) v projektovej a rozpočtovej dokumentácii na podklade rozpočtov zostavených podľa príslušných predpisov; rozpočty sú nedeliteľnou súčasťou jednotlivých stupňov projektovej a rozpočtovej dokumentácie.

(2) Investičné náklady sa určujú v investičnej úlohe na celú stavbu. Ak prekročí rozpočet k úvodnému projektu tieto náklady, musí generálny projektant prekročenie zdôvodniť.

(3) Rozpočet k úvodnému projektu zostavuje sa na celú stavbu v členení na jednotlivé objekty a ostatné práce a výdavky. Schválený rozpočet k úvodnému projektu je pre generálneho projektanta neprekročiteľným limitom pri zostavovaní rozpočtov k vykonávacím projektom, prípadne k technickým projektom. Zvýšenie rozpočtu k schválenému úvodnému projektu môže na návrh investora výnimočne povoliť na podklade podrobného zdôvodnenia generálneho projektanta orgán, ktorý úvodný projekt schválil. Pokiaľ možno k úvodnému projektu zostaviť rozpočet, ktorý určuje odbytovú cenu, je tento rozpočet záväzným rozpočtom pre financovanie. V takom prípade sa rozpočet k vykonávaciemu projektu nezostavuje.

(4) Rozpočty k vykonávacím projektom spresňujú rozpočet k úvodnému projektu na jednotlivé objekty alebo ich časti, určujú odbytovú cenu a sú záväznými rozpočtami pre financovanie.

(5) Pri trojstupňovej projektovej dokumentácii zostavuje sa rozpočet, ktorý určuje odbytovú cenu a ktorý je záväzný pre financovanie, k vykonávaciemu projektu, ak sa technický projekt vypracúva len na časť objektu; v takom prípade sa rozpočet k technickému projektu nezostavuje. Pri vypracovaní technického projektu na celý objekt zostavuje sa rozpočet, ktorý určuje odbytovú cenu a ktorý je záväzný pre financovanie, k technickému projektu; v takom prípade sa nezostavuje rozpočet k vykonávaciemu projektu.

Schvaľovanie dokumentácie

§ 11

(1) Schválením dokumentácie sa overuje, že dokumentácia splňuje úlohy plánovacej a projektovej prípravy stavieb. Schváleniu podliehajú investičné úlohy, úvodné projekty, technické projekty a rozpočty.

(2) Práce na úvodnom projekte sa nesmú začať pred schválením investičnej úlohy.

(3) Práce na ďalšom stupni projektovej dokumentácie sa nesmú začať pred schválením predchádzajúceho stupňa. Výnimku môže povoliť orgán, ktorému prislúcha schválenie predchádzajúceho stupňa; ak schvaľuje predchádzajúci stupeň vláda, povoľuje výnimku, po dohode so Štátnym výborom pre výstavbu, orgán, ktorý predkladá dokumentáciu vláde (odsek 5).

(4) Dokumentáciu predkladajú schvaľujúcim orgánom priami investori.

(5) Vláde predkladajú dokumentáciu ministri (vedúci ústredných úradov), prípadne rady krajských národných výborov so svojím odôvodneným návrhom. Investičné úlohy, ktoré schvaľuje vláda, posudzuje pre vládu Štátny výbor pre výstavbu po vyjadrení Štátneho úradu plánovacieho. Úvodné projekty, ktoré schvaľuje vláda, posudzuje pre vládu Štátny výbor pre výstavbu.

§ 12

(1) Investičné úlohy schvaľujú ministri (vedúci ústredných úradov alebo orgánov), prípadne orgány nimi splnomocnené, pokiaľ si schválenie nevyhradí vláda.

(2) Na Slovensku schvaľujú investičné úlohy povereníci, prípadne orgány nimi splnomocnené, s výnimkou stavieb, pri ktorých vláda rozhodne, že investičnú úlohu schváli minister alebo pokiaľ si schválenie nevyhradí vláda alebo Zbor povereníkov.

(3) Rady krajských národných výborov, prípadne orgány nimi splnomocnené schvaľujú investičné úlohy stavieb krajsky plánovaných, pokiaľ si schválenie nevyhradí vláda alebo na Slovensku Zbor povereníkov.

(4) Ministri (vedúci ústredných úradov a orgánov), povereníci a rady krajských národných výborov sú povinní prihliadať pri splnomocnení podriadených orgánov podľa odseku 1 až 3 ku spôsobilosti splnomocňovaných orgánov, najmä k ich možnosti zabezpečiť riadne posúdenie schvaľovanej dokumentácie a k významu, rozsahu a zložitosti stavieb tak, aby pri ich prevádzaní a prevádzke (užívaní) sa úplne zabezpečila najvyššia hospodárnosť a efektívnosť.

§ 13

(1) O schválení úvodných projektov platia ustanovenia § 12 obdobne.

(2) Rozpočty k úvodným projektom schvaľujú sa súčasne s úvodnými projektami.

(3) Úvodné projekty podliehajú registrácii; podrobnosti upravia vykonávacie predpisy.

§ 14

(1) Vláda si môže vyhradiť schválenie ktorejkoľvek plánovacej, projektovej a rozpočtovej dokumentácie stavieb prevádzaných organizáciami štátneho socialistického sektora ako investormi, a to spravidla na podklade návrhov Štátneho výboru pre výstavbu zostavených po prejednaní so Štátnym úradom plánovacím a Ministerstvom financií.

(2) Zbor povereníkov si môže vyhradiť schválenie ktorejkoľvek dokumentácie, ktorej schválenie prislúcha povereníkom, radám krajských národných výborov na Slovensku alebo iným orgánom podriadeným Zboru povereníkov.

§ 15

(1) Generálni projektanti zodpovedajú za to, že vykonávací projekt je v súlade so schváleným predchádzajúcim stupňom projektovej dokumentácie. Podstatné odchýlky musia sa zdôvodniť a predložiť na schválenie orgánu, ktorý schválil predchádzajúci stupeň; ak predchádzajúci stupeň schválila vláda, môže také odchýlky povoliť Štátny výbor pre výstavbu.

(2) Rozpočty k vykonávacím projektom schvaľujú priami investori; ich schválenie môžu si však vyhradiť orgány priamym investorom nadriadené.

§ 16

(1) Orgány, ktoré povolili vypracovanie technických projektov (§ 6 ods. 3), určia, kto technické projekty schváli.

(2) Rozpočty k technickým projektom, pokiaľ sa zostavujú, schvaľujú sa súčasne s technickými projektami.

§ 17

Projektovú a rozpočtovú dokumentáciu vypracovanú v jednom stupni schvaľujú orgány kompetentné na schválenie úvodných projektov.

§ 18

Vláda určí podmienky pre odovzdanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie dodávateľom stavebných a montážnych prác, strojov a zariadení.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 19

(1) Investičné úlohy a jednotlivé stupne projektovej a rozpočtovej dokumentácie, predložené na schválenie do dňa účinnosti tohto zákonného opatrenia, schváli orgán kompetentný na schválenie podľa doterajších predpisov. Úvodné projekty, ktoré neboli do dňa účinnosti schválené, musia sa doplniť podľa ustanovení tohto zákonného opatrenia.

(2) Pri stavbách, na ktoré boli schválené úvodné projekty podľa doterajších predpisov, môžu byť technické projekty, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak, vypracované len za podmienok určených v § 6.

(3) Pri týchto stavbách pripúšťa sa na objekty, na ktorých sa začnú práce do 30. júna 1957, vypracovanie technických projektov podľa doterajších predpisov, pokiaľ od nich sa neupustí dohodou medzi investorom a dodávateľom stavebných a montážnych prác, uzavretou za účasti generálneho projektanta alebo pokiaľ vláda neustanoví inak. Tieto technické projekty schvaľujú orgány kompetentné podľa doterajších predpisov.

(4) Tam, kde sa nevypracujú technické projekty podľa odseku 3 alebo podľa § 6, dodajú generálni projektanti k úvodným projektom, ktoré boli schválené podľa doterajších predpisov, doplnky s údajmi pre objednanie hlavných strojov, zariadení, výrobkov, materiálov a montáží, ak úvodný projekt tieto údaje neobsahuje. Tieto doplnky nepodliehajú schváleniu.

§ 20

Predpisy na vykonanie tohto zákonného opatrenia vydá Štátny výbor pre výstavbu.

§ 21

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 28/1952 Zb. o projektovej a rozpočtovej dokumentácii investícií, v znení vládneho nariadenia č. 8/1954 Zb.

§ 22

Opatrenia vykonané pred 1. októbrom 1956 v zhode s týmto zákonným opatrením, sa považujú za vykonané podľa tohto zákonného opatrenia.

§ 23

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1956; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.