Nájdených 102
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
162/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov 01.07.2013
325/2011 Z. z. Vyhláška o hodnotení stavby nájomných bytov 01.11.2011
293/2008 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach získania oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav 15.08.2008
532/2006 Z. z. Podrobnosti na zabezpečenie požiadaviek zariadení civilnej ochrany 01.10.2006
396/2006 Z. z. Nariadenie o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 01.07.2006
344/2006 Z. z. Nariadenie o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti 01.06.2006
267/2001 Z. z. Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 15.07.2001
436/2000 Z. z. Žiadosť overenia spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov 01.01.2001
58/1982 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 53/1931 Zb. o ochrane zdravia a života robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb v znení vládneho nariadenia č. 97/1948 Zb. a vládne nariadenie č. 41/1938 Zb., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotníkov 01.07.1982
77/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva stavebníctva o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov 01.08.1965
15/1962 Zb. Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady 10.02.1962
90/1951 Zb. Nariadenie ministra stavebného priemyslu o zániku účinnosti § 10 zákona o znárodnení v stavebníctve 28.10.1951
155/1949 Zb. Vládne nariadenie o platenej dovolenej na zotavenie niektorých zamestnancov v stavebníctve a v odboroch so stavebníctvom súvisiacich v roku 1949. 01.01.1949
313/1948 Zb. Zákon o viazaných stavebninách a ich prídele. 30.12.1948
296/1948 Zb. Vládne nariadenie o opatreniach v stavebníctve v päťročnom pláne. 01.01.1949
121/1948 Zb. Zákon o znárodnění ve stavebnictví. 01.01.1948
145/2021 Z. z. Novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákona o cestnej premávke 01.05.2021
311/2020 Z. z. Novela zákona o dráhach 01.12.2020
129/2019 Z. z. Novela vyhlášky o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti 01.07.2019
93/2019 Z. z. Novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 01.05.2019