Opatrenie č. 80/1962 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o rozšírení pôsobnosti orgánov štátnej arbitráže na spory na úseku stavebnej investičnej výstavby JRD

Čiastka 41/1962
Platnosť od 21.08.1962 do30.06.1964
Účinnosť od 21.08.1962 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 124/1962 Zb. zo dňa 19. decembra 1962.

OBSAH

80

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 8. augusta 1962

o rozšírení pôsobnosti orgánov štátnej arbitráže na spory na úseku stavebnej investičnej výstavby JRD

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Pre spory zo záväzkových pomerov podľa vládneho nariadenia č. 79/1962 Zb., ktorým sa rozširuje účinnosť zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami, na úsek stavebnej investičnej výstavby JRD, sú príslušné orgány štátnej arbitráže.


§ 2

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.