43

VYHLÁŠKA

Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj

z 12. februára 1990

o projektovej príprave stavieb

Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj podľa § 29 písm. c), d) a e) zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy a podľa § 143 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Vyhláška upravuje

a) zásady projektovej prípravy stavieb1) vyžadujúcich stavebné povolenie2) alebo iné obdobné povolenie;3)

b) náležitosti zadaní stavieb prikladaných k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby;4)

c) náležitosti projektov stavieb prikladaných k žiadosti o vydanie stavebného povolenia5) alebo iného obdobného povolenia.

(2) Vyhláška sa vzťahuje na stavby, ktorých investormi (stavebníkmi) sú organizácie, prípadne organizačné jednotky, a ktoré sa majú uskutočniť na území Československej socialistickej republiky. Vyhláška sa vzťahuje – s výnimkou príloh – aj na stavby, ktoré sa majú uskutočniť v zahraničí československými organizáciami pre Československú socialistickú republiku.

§ 2

Pojmy

(1) Investorom je organizácia, z ktorej prostriedkov sa stavba financuje a ktorá spravidla zabezpečuje jej prípravu a realizáciu.

(2) Generálnym projektantom je organizácia oprávnená na projektovú činnosť podľa osobitných predpisov,6) ktorá sa zaviazala7)

a) na dodávku projektu celej stavby, prípadne na dodávku časti projektu stavby a na koordináciu ostatných častí projektu stavby spracúvaných dodávateľmi a na dopracovanie projektu prikladaného k žiadosti o vydanie stavebného povolenia5) (príloha č. 2) a

b) na výkon autorského dozoru.

Pokiaľ to umožňujú osobitné predpisy,6) môže túto činnosť vykonávať občan ako projektant jednotlivec.

(3) Stavbami pre rozvoj miest a obcí sa rozumejú stavby na bývanie, stavby technického, občianskeho alebo iného vybavenia.

(4) Zariadením staveniska sa rozumejú dočasné objekty a zariadenia, ktoré v čase uskutočňovania stavby slúžia prevádzkovým a sociálnym účelom účastníkov výstavby; na tieto účely sa využívajú aj objekty a zariadenia, ktoré buduje ako súčasť stavby alebo už vybudoval a požičal na to investor, dodávateľ alebo iná organizácia. Dočasné objekty zariadenia staveniska nevyhnutne potrebné pre realizáciu stavby, ktoré nie sú kryté globálnymi sadzbami,8) ani režijnými nákladmi veľkoobchodných cien stavebných a montážnych prác, tvoria mimoglobálne zariadenia staveniska.

DRUHÁ ČASŤ

ZÁSADY PROJEKTOVEJ PRÍPRAVY STAVIEB

§ 3

Zadanie stavby

(1) V zadaní stavby (ďalej len „zadanie“) investor vyjadruje najmä účel stavby, ciele, ktoré chce jej výstavbou dosiahnuť, základné parametre stavby, podmienky, ktoré sa musia dodržať, nároky na jej prípravu a realizáciu a požiadavky na užívateľské riešenie stavby.

(2) Pri spracovaní zadania vychádza investor z vlastnej koncepcie rozvoja, z rozvojových dokumentov, schválenej územnoplánovacej dokumentácie a iných podkladov slúžiacich pre formulovanie jeho požiadaviek.

(3) Zadanie slúži na vyhľadanie do úvahy prichádzajúcich dodávateľov, najmä na poskytovanie ich predbežných ponúk (informácií).

(4) Zadanie spracované v rozsahu prílohy č. 1 prikladá investor k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, pokiaľ územné a stavebné konanie nebude zlúčené.9) Územné konanie stavieb pre rozvoj miest a obcí môže stavebný úrad ďalej zlúčiť so stavebným konaním v prípadoch, keď podmienky pre umiestnenie týchto stavieb podrobne rieši schválený územný plán zóny alebo schválený územný projekt zóny.

(5) V prípadoch, keď územné a stavebné konanie bude zlúčené, obmedzí sa zadanie pri stavbách pre rozvoj miest a obcí na údaje nevyhnutné pre uzavretie zmluvy o dodávke projektu, prípadne iných zmlúv o dodávke.

(6) Zadanie doložené spravidla rozhodnutím o umiestnení stavby, je tiež podkladom pre návrhy zmlúv do úvahy prichádzajúcich dodávateľov; súčasťou návrhu zmluvy je projekt stavby v podrobnostiach potrebných pre uzavretie príslušnej zmluvy, prípadne čas projektu v rozsahu dodávky príslušného dodávateľa.

(7) Vypracovanie zadania prikladaného k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby si môže investor zabezpečiť v projektovej alebo inej oprávnenej organizácii.10)

§ 4

Projekt stavby

(1) Projektom stavby (ďalej len „projekt“) sa rozumie súhrnné architektonické, technické, ekonomické, ekologické a výtvarné riešenie stavby včítane nárokov a podmienok na uskutočňovanie stavby spracované v rozsahu a podrobnostiach potrebných

a) investorovi na overenie, že jeho zámery vyjadrené v zadaní sa môžu realizovať pri zabezpečení ochrany celospoločenských záujmov,

b) na uzavretie zmlúv o dodávke, pokiaľ sa neuzavreli na podklade zadania,

c) na koordináciu realizácie stavby.

(2) Náležitosti projektu prikladaného k žiadosti o vydanie stavebného povolenia2) alebo iného obdobného povolenia3) ustanovuje príloha č. 2.

(3) Podkladom pre spracovanie projektu je najmä zadanie a rozhodnutie o umiestnení stavby, ak územné a stavebné konanie nebude zlúčené.

(4) Pokiaľ si investor nezabezpečí stavbu včítane projektu u jedného dodávateľa,11) zabezpečuje si projekt u generálneho projektanta s výnimkou tých častí projektu, ktoré mu v rozsahu svojich dodávok zabezpečujú príslušní dodávatelia, aspoň v rozsahu potrebnom pre uzavretie zmluvy o dodávke.

(5) V hospodárskych zmluvách dohodne investor s dodávateľmi a generálnym projektantom spôsob spolupráce pri spracovaní projektu, jeho obsah a rozsah, odovzdávanie projektových podkladov včítane odovzdávania častí projektu pri postupnom spracovaní a spôsob koordinácie jednotlivých častí projektu.

§ 5

Ochrana osobitných záujmov pri spracovaní zadania a projektu

(1) Orgány štátnej správy, prípadne organizácie poverené výkonom štátnej správy, ktoré obhajujú spoločenské záujmy podľa osobitných predpisov, sú povinné v záujme včasnej prípravy stavieb obmedziť všetky prerokúvania zadaní a projektov na nevyhnutný rozsah a podľa možnosti ich účelne zlučovať; pritom nemôžu svoje stanoviská podmieňovať stanoviskami iných orgánov alebo organizácií.

(2) Ak osobitné predpisy neustanovujú inak,

a) uskutočňuje sa prerokúvanie v priebehu prác podľa potreby konzultáciami;

b) nie sú orgány a organizácie, s ktorými sa zadanie alebo projekt prerokúva, oprávnené vyžadovať predkladanie zadania a projektu v celom rozsahu, ale len častí, ktoré sa ich pôsobnosti dotýkajú;

c) prerokúvajú sa veci, ktoré už boli prerokované pri spracovaní zadania, znova len vtedy, ak v priebehu prác na projekte došlo k zmene predpokladov, z ktorých sa vychádzalo pri prerokúvaní zadania; prerokovanie projektu takisto odpadá, pokiaľ bolo jeho predmetom iba overenie, že boli dodržané podmienky pri prerokúvaní zadania v územnom konaní.

(3) Orgány a organizácie podľa odseku 1 sú povinné poskytnúť konzultácie, prípadne údaje a informácie nevyhnutné pre spracovanie zadania a projektu najneskôr v lehote 15 dní od vyžiadania, ak osobitné predpisy neustanovujú iné lehoty.

§ 6

Autorský dozor

(1) Autorským dozorom sa overuje dodržanie projektu pri realizácii stavby.

(2) Autorský dozor vykonáva generálny projektant.

(3) Pri výkone autorského dozoru je generálny projektant povinný najmä

a) upovedomiť bez zbytočného odkladu investora, dodávateľa a príslušný orgán štátnej správy, ak zistí nedodržanie projektu, prípadne právnych predpisov a technických noriem,

b) požadovať, aby sa nezačali, prípadne aby sa zastavili práce, pokiaľ závažné závady vytýkané podľa písmena a) neboli včas odstránené alebo ak by mohli byť inak ohrozené dôležité záujmy spoločnosti.

(4) Rozsah autorského dozoru sa dohodne v hospodárskej zmluve.

§ 7

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

(1) Dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby sa rozumie projekt, prípadne ďalšia potrebná dokumentácia, o ktorej sa dohodne investor s príslušným dodávateľom, v ktorých sú uvedené všetky zmeny, ku ktorým došlo pri uskutočňovaní stavby.

(2) Dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby zabezpečuje investor u generálneho projektanta, prípadne u dodávateľov dodávajúcich investorovi príslušné časti projektu.

(3) Ako podklad pre spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby vyznačujú príslušní dodávatelia pre investora, pokiaľ nie sú dodávateľmi projektu, do jedného vyhotovenia odovzdaného projektu vykonané zmeny.

§ 8

Celkové náklady stavby

(1) Celkové náklady stavby (ďalej len „celkové náklady“) sú všetky náklady a výdavky investora súvisiace s jej obstaraním. Určujú sa v zadaní a v projekte.

(2) Celkové náklady sa určia ako zmluvná cena stavby,12) pokiaľ to osobitné predpisy umožňujú, alebo ako súčet čiastkových cien dodávok a (alebo) nákladov dodávok a ostatných výdavkov.

(3) Ak nie je dohodnutá zmluvná cena stavby alebo čiastkové ceny dodávok, určia sa náklady podľa cenových predpisov.13)

(4) Celkové náklady kryjú všetky náklady, ktoré súvisia s prípravou, realizáciou a s uvedením stavby do prevádzky, t. j. najmä:

a) náklady na projektové a prieskumné práce (včítane autorského dozoru, modelu pre projekty, geologického prieskumu, geodetických prác pre projekt, prírodovedných prieskumov a pod.);

b) náklady na stroje, zariadenia a inventár, ktoré predstavujú prevádzkové súbory a vytvárajú základné prostriedky po montáži, náklady na programové vybavenie automatizovaných systémov riadenia;

c) náklady na obstaranie stavebných objektov (včítane predpísaných skúšok) a úpravy územia súvisiace s rekultiváciou14) včítane ozelenenia, náklady spojené s likvidáciou, prípadne presunom doterajších základných prostriedkov, náklady na vyvolané investície včítane provizórnych objektov a zariadení;

d) náklady na obstaranie samostatných základných prostriedkov, ktoré nevyžadujú montáž;

e) náklady na umelecké diela,15) pokiaľ tvoria organickú a neoddeliteľnú súčasť architektonického riešenia stavby;

f) vedľajšie náklady ustanovené osobitným predpisom8) a náklady na mimoglobálne zariadenie staveniska;

g) náklady na práce vykonávané inými než stavebnými a montážnymi organizáciami, náklady na patenty a licencie;

h) nepredvídané náklady;

i) náklady na nákup doterajších základných prostriedkov, odvody za odňatie pôdy, zvýšené náklady spojené s dovozom zahraničných stavebných alebo montážnych kapacít;

j) príspevky iným investorom;

k) prevádzkové náklady na prípravu (včítane zadania stavby) a zabezpečenie výstavby, vnútorné vybavenie (drobné a krátkodobé predmety), programové vybavenie, náklady na biologickú rekultiváciu, odvody a dane za využívanie prírodných zdrojov a za ochranu životného prostredia.

(5) Pre vyjadrenie celkových nákladov stavby možno použiť príslušné tlačivá;16) pri stavbách, pri ktorých tak ustanovuje osobitný predpis, sa použijú povinne.

§ 9

Kontrolné zostavenie celkových nákladov

Pre sledovanie čerpania skutočných nákladov dodávok v priebehu výstavby zabezpečuje investor podľa potreby u generálneho projektanta kontrolné zostavenie celkových nákladov.16)

§ 10

Štátna expertíza investícií

(1) Štátnou expertízou investícií (ďalej len „štátna expertíza“) sa rozumie súhrnné hodnotenie národohospodárskych potrieb investícií v ich technicko-ekonomických dôsledkoch, účinkoch a efektívnosti a v ich vplyve na životné prostredie a prírodné zdroje.

(2) Štátnu expertízu vykonávajú orgány štátnej expertízy. Podľa príslušnosti sú nimi Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, Česká komisia pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj a Slovenská komisia pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj.

(3) Výkon štátnej expertízy sa odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky vykonáva v súlade s osobitným opatrením,17) pokiaľ osobitný predpis neustanoví inak.


TRETIA ČASŤ

PRECHODNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia

§ 11

(1) Pokiaľ sa ku dňu účinnosti tejto vyhlášky začali práce na prípravnej alebo projektovej dokumentácii, dokončia sa podľa dosiaľ platných predpisov, ak sa investor s generálnym projektantom a priamymi vyššími dodávateľmi nedohodnú, že budú postupovať podľa tejto vyhlášky.

(2) Štátna expertíza dokumentácie predloženej ku dňu účinnosti tejto vyhlášky príslušnému orgánu štátnej expertízy na posúdenie a dokumentácia rozpracovaná ku dňu účinnosti tejto vyhlášky sa vykoná podľa doterajšieho predpisu, pokiaľ príslušný orgán štátnej expertízy nerozhodne inak.

(3) Pri stavbách, ktoré boli dokončené do 31. 12. 1989, sa vykoná záverečné hodnotenie stavby podľa doterajšieho predpisu.

§ 12

Pri stavbách občanov, v ktorých sa bude prevádzkovať činnosť povolená podľa osobitných predpisov, môže stavebný úrad v odôvodnených prípadoch určiť,18) aby sa podklady prikladané k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a k žiadosti o vydanie stavebného povolenia spracovali v rozsahu podľa príloh tejto vyhlášky.

§ 13

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 5/1987 Zb. o dokumentácii stavieb.

§ 14

Účinnosť

Vyhláška nadobúda účinnosť 15. marcom 1990.19)


Podpredseda vlády ČSSR

a predseda Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj:

MVDr. Ing. Reichel CSc. v. r.


Príloha č. 1

Základné náležitosti zadania stavby prikladaného k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

A. Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje stavby a investora

2. Základné údaje o stavbe

- stručný opis stavby z hľadiska účelovej funkcie, požiadavky na urbanistické, architektonické a výtvarné riešenie s uvedením navrhovaných kapacít,

- údaje o prevádzke alebo výrobe,

- charakteristika územia, dotknutých ochranných pásem, chránených častí územia, kultúrnych pamiatok, požiadavky na demolície, rúbanie narastenej zelene, (zábor poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu),

- vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, predpokladaný spôsob obmedzenia alebo odstránenia prípadných negatívnych vplyvov,

- odolnosť a zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany a civilnej obrany.

3. Odôvodnenie stavby a jej umiestnenia

4. Podmieňujúce predpoklady

- preložky inžinierskych sietí, obmedzenie jestvujúcich prevádzok a iné opatrenia potrebné pre uvoľnenie navrhovaného miesta stavby a jej uskutočňovanie,

- podmieňujúce, vyvolané a iné súvisiace investície a predpoklady alebo nároky na ich zabezpečenie,

- pripojenie na jestvujúce technické vybavenie územia, bilancie kapacitných nárokov a možností,

- vzťahy k jestvujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia, včítane verejnej dopravy,

- zabezpečenie hlavných energií a ich racionálne využitie, zabezpečenie vodného hospodárstva a dopravy pre výrobné zariadenia,

- počet pracovníkov pre prevádzky a výrobu v potrebnej kvalifikačnej štruktúre

B. Výkresy

1. Situačný výkres v mierke pozemkovej mapy s vyznačením umiestnenia stavby a staveniska a ich väzieb na okolie a s vyznačením plochy trvalého alebo dočasného záboru poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu, pokiaľ prichádza do úvahy.

2. Situácia stavby spravidla v mierke 1 : 500 vychádzajúca zo súčasného stavu územia obsahuje

- vyznačenie umiestnenia stavby a staveniska a ich väzieb na okolie, včítane zapojenia na rozvodné siete a kanalizáciu, pripojenie na komunikačnú sieť,

- zákres jestvujúcich podzemných rozvodných sietí a kanalizácie, prípadne iných zariadení,

- vyznačenie ochranných pásem a chránených objektov, prípadne porastov určených na vyrúbanie,

- vyznačenie do úvahy prichádzajúcich demolícií.

Situácia stavby sa spracúva spravidla v mierke 1 : 500, v prípadoch veľkoplošných stavieb a pri rozsiahlych líniových stavbách v mierke zodpovedajúcej povahe týchto stavieb, spravidla 1 : 2000 alebo 1 : 5000. Ak sa návrh týka zvlášť rozsiahlych území, spracúva sa mapový podklad podľa povahy stavby v mierke 1 : 10 000 až 1 : 50 000, s vyznačením širších vzťahov (účinkov) k okoliu.20)

3. Návrh architektonického riešenia a dispozičné riešenie stavebných objektov.

Příloha 02

Príloha č. 2

Náležitosti projektu stavby prikladaného k žiadosti o vydanie stavebného povolenia

A: Sprievodná správa

B: Súhrnná technická správa

C: Celková situácia stavby (zastavovací plán)

D: Koordinačný výkres stavby

E: Dokumentácia a stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov

F: Stavenisko a uskutočňovanie výstavby

A. Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

3. Prehľad východiskových podkladov

4. Členenie stavby

5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

7. Termíny začatia a dokončenia

8. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu, kolaudácii a užívaniu stavby, príp. údaje o prípadnom postupnom odovzdávaní častí stavby do užívania

9. Predpokladaný celkový náklad stavby

B. Súhrnná technická správa

1. Charakteristika územia stavby

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o jestvujúcich objektoch, prevádzkach, rozvodoch a zariadeniach (pozemných, nadzemných, podzemných), jestvujúcej zeleni, ochranných pásmach, dobývacích priestoroch, nárokoch na zábor poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, inundáciách a chránených územiach, objektoch a porastoch.

1.2 Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby. Pri rekonštrukciách, modernizáciách a rozšíreniach doterajších základných prostriedkov zhodnotenia ich stavu a pri obnove objektov kultúrnych pamiatok aj zhodnotenie ich stavu z hľadiska umelecko-historického.

1.3 Použité mapové a geodetické podklady, zistenie, zameranie a overenie podzemných vedení, odkaz na geodetickú dokumentáciu.

1.4 Príprava pre výstavbu, t. j.

- uvoľnenie pozemkov a objektov,

- dočasné využitie objektov po dobu výstavby,

- spôsob vykonania demolícií a miesto skládky,

- rozsah a spôsob likvidácie porastov (presadenie, rúbanie, zúžitkovanie), vydanie súhlasu s likvidáciou a určené podmienky,

- zabezpečenie ochranných pásem, chránených objektov a porastov po dobu výstavby,

- preložky podzemných a nadzemných vedení, dopravných trás, prípadne tokov, a iné obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (odstrel, výluka dopravy, obmedzenie v dodávke energií a pod.).

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

2.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno-technického riešenia stavby so zreteľom na účel stavby, jej umiestnenie, podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody a starostlivosť o životné prostredie. Základné údaje o použitých stavebných sústavách alebo konštrukciách, využitie typizácie a opakovateľnosti. Bezbariérové úpravy pre pohyb osôb telesne postihnutých.

2.2 Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o technológii hlavnej výroby, včítane zariadenia umiestneného na voľnom priestranstve

- výrobný program, hlavné výrobné činnosti,

- stručný opis technológie výroby (dopĺňajúce dôležité údaje o technologickom zariadení sa podľa potreby uvedú samostatne),

- koncepcia skladovania surovín, materiálov a výrobkov, zdôvodnenie skladových priestorov,

- možnosti intenzifikácie a rozšírenia výroby,

- objemová skladba surovín, materiálov a odpadových látok, ich východiskové a konečné zloženie,

- zásady technického riešenia stavby vo vzťahu k prevádzkovým parametrom a nárokom na údržbu,

- spôsob zabezpečenia spotrebných materiálov, energií a smennosť.

2.3 Riešenie dopravy, pripojenia na dopravný sys-tém, garáže a parkoviská, počet stojísk a dopravné technické vybavenia.

2.4 Úpravy plôch a priestranstiev, drobná architektúra, oplotenie, verejná zeleň.

2.5 Starostlivosť o životné prostredie

- vplyv užívania a prevádzky stavby na životné prostredie, zdroje, druhy, vlastnosti, množstvá škodlivín a iné možnosti ohrozenia,

- spôsob zneškodnenia, zužitkovania a odstránenia odpadových látok a energií a spôsob zneškodnenia alebo obmedzenia rizikových vplyvov, prípadne ďalších nežiadúcich vplyvov na životné prostredie vznikajúcich užívaním alebo prevádzkou stavby,

- riešenie ochrany stavby proti hluku z cestnej, železničnej, leteckej, lodnej dopravy, prípadne z iných zdrojov,

- stavebné, priestorové, vnútroklimatické a akustické riešenie, ochrana proti hluku z výrobného alebo prevádzkového zariadenia, údaje o dennom osvetlení a oslnení, riešenie umelého osvetlenia,

- iné negatívne vplyvy pôsobiace na stavbu v rámci jestvujúceho životného prostredia a riešenie ochrany proti nim.

2.6 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

- zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosti pracovníkov,

- spôsob obmedzenia rizikových vplyvov,

- bezpečnostné pásma a únikové cesty,

- ochrana pracovníkov a pracovného prostredia pred účinkami škodlivín,

- technické zariadenia a plochy pre obsluhu, údržbu a opravy,

- skladovanie nebezpečných látok a manipulácia s nimi.

2.7 Protipožiarne zabezpečenie stavby

- technické riešenie stavby a prevádzky z hľadiska požiarnej ochrany (včítane vodných zdrojov a vonkajších požiarnych hydrantov, požiarnej signalizácie, požiarnych staníc alebo zbrojníc a pod.),

- charakteristika objektov a prevádzok z hľadiska požiarnej ochrany.

2.8 Zariadenie civilnej obrany a jeho mierové využitie.

2.9 Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií alebo vedení a ochrany proti bludným prúdom.

2.10 Zabezpečenie televízneho príjmu so zreteľom na podmienky vykrytia územia televíznym signálom a riešenie prenosu televízneho signálu.

2.11 Určenie nových ochranných pásem.

2.12 Koordinačné opatrenie v prípade inej súbežnej výstavby v priestore alebo blízkosti stavby.

3. Zemné práce

Hlavné zásady výškovej úpravy staveniska s bilanciou zemných prác a rozvodov, s určením miesta ťaženia (zemníkov) a depónií (skládok), údaje o hospodárení s ornicou a so zeminami, údaje určujúce vhodnosť zemín pre násypy vo vzťahu k ich účelu.

4. Podzemná voda

Systém odvodnenia, prípadne využitia, odtokové množstvá, opis technického riešenia (pokiaľ prichádza do úvahy).

5. Kanalizácia

a) systém kanalizácie (odvodnenie),

b) charakteristika povodia a zástavby,

c) celkové denné množstvo odpadových vôd (splaškových, dažďových, priemyselných a pod.),

d) charakteristika nerovnomernosti prietokov (max. denné a max. i min. hodinové množstvo),

e) celkové ročné množstvo odpadových (splaškových) vôd,

f) charakteristika recipientu,

g) nároky na čistenie splaškových vôd a kapacita recipientu,

h) iný spôsob odvedenia povrchových vôd,

i) opis technického riešenia, merania a automatizácie.

6. Zásobenie vodou

a) zdroj a systém zásobenia, tlakové pomery,

b) celková denná spotreba a jej priebeh,

c) ročná spotreba,

d) akumulačné priestory,

e) nároky na úpravu vody,

f) zabezpečenie množstva a tlaku pre protipožiarnu ochranu,

g) opis technického riešenia, signalizácie včítane merania a ovládania.

7. Teplo a palivá

a) výpočtová hodinová spotreba tepla,

b) výpočtová ročná spotreba tepla (z toho zimná),

c) koeficienty súčasnosti všetkých energetických zariadení včítane technológií,

d) zdroj tepla, parametre vykurovacích médií,

e) druh a zabezpečenie paliva, výpočtová, hodinová a ročná spotreba paliva (z toho zimná),

f) opis technického riešenia, regulácie a merania,

g) pri obytných budovách výpočtová spotreba tepla pre vykurovanie merného bytu v MWh /mer. byt/ rok; pri ostatných budovách tepelná charakteristika objektu v W/m3K.

8. Rozvod elektrickej energie

a) napájací rozvod, napäťová sústava,

b) stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie,

c) celkový inštalovaný príkon,

d) druh a spôsob uzemnenia, zemný odpor,

e) koeficienty súčasnosti,

f) maximálny súčasný príkon pre odber,

g) ročná spotreba energie,

h) spôsob merania spotreby,

i) spôsob kompenzácie účinníka,

j) ochrana proti skratu, preťaženiu a nebezpečnému dotykovému napätiu,

k) náhradné zdroje, ich účel a spôsob zapojenia,

l) druh prostredia,

m) opis technického riešenia.

9. Ostatná energia (solárne, technické plyny a pod.)

a) údaje o zdrojoch a parametroch energií,

b) účel využitia a bilancia spotreby,

c) bilancia vlastnej výroby energie,

d) opis technického riešenia.

10. Verejné osvetlenie

a) systém, druhy a intenzita osvetlenia,

b) napájací rozvod, napäťová sústava, spôsob ovládania,

c) uzemnenie a ochrana proti nebezpečnému dotyku,

d) bilancia spotreby energie,

e) stožiare a iné umiestnenie svietidiel,

f) reflektory a iné osobitné (slávnostné) osvetlenie, zapojenie a ovládanie, ročná spotreba energie,

g) opis technického riešenia.

11. Slaboprúdové rozvody

a) druhy a zariadenia, systém rozvodu,

b) zapojenie na zdroje a ovládanie,

c) opis technického riešenia.

12. Iné podzemné, prípadne nadzemné vedenia (pokiaľ prichádzajú do úvahy)

- účel, druhy vedenia a zariadenia, systém rozvodov,

- opis technického riešenia.

C. Celková situácia stavby (zastavovací plán)

obsahuje najmä

- spracovaný polohopis a výškopis územia stavby a jej najbližšieho okolia, včítane pozemkového katastru a uvedenie výškového a súradnicového systému,

- polohové a výškové vyznačenie všetkých doterajších základných prostriedkov, t. j. včítane podzemných inžinierskych sietí a iných zakrytých zariadení podľa údajov poskytnutých a overených ich správcami a včítane názvov ulíc a iných pomenovaných priestorov,

- označenie ochranných pásem a bezpečnostných vzdialeností,

- vyznačenie obvodu stavby a dočasného obvodu staveniska mimo územia stavby,

- vyznačenie plôch pozemkov odnímaných z pôdneho a lesného fondu, s rozlíšením trvalého a dočasného záboru,

- vyznačenie demolícií a zrušovaných podzemných alebo nadzemných inženierskych sietí, prípadne rúbanie narastenej zelene,

- polohové a výškové vyznačenie navrhovanej výstavby, včítane jej pripojenia na doterajšie základné prostriedky, prípadných preložiek podzemných alebo nadzemných rozvodových sietí a novonavrhovanej zelene, s uvedením základných rozmerov určujúcich polohu a veľkosť navrhovaného zastavania vo vzťahu k vytyčovacej sieti,

- vyznačenie novonavrhnutých ochranných pásem,

- vyznačenie sond vykonaného geologického prieskumu.

Celková situácia stavby sa vyhotovuje spravidla v mierke 1:500. Pre osobitné prípady veľkoplošných stavieb a pre rozsiahle líniové stavby sa použije mierka zodpovedajúca povahe týchto stavieb, spravidla 1:2000 alebo 1:5000.

Poznámka: Grafické spracovanie celkovej situácie stavby sa musí vykonať spôsobom zodpovedajúcim príslušným ČSN a musí umožňovať jednoznačné rozlíšenie zákresu navrhovanej výstavby od zákresu jestvujúceho stavu a od vyznačenia ostatných údajov, ktoré sú súčasťou projektu.

D. Koordinačný výkres stavby

Zvýrazňuje vyjadrenie vzťahov navrhovanej výstavby a najmä inžinierskych sietí, prípadne vonkajších technologických a iných rozvodov k výslednej zástavbe územia a vzťahov medzi inžinierskymi sieťami alebo prípadnými inými rozvodmi navzájom. Vyznačuje spôsob kríženia inžinierskych sietí vzájomne i s ostatnými najmä inžinierskymi objektami, včítane potrebných ochrán. Spresňuje rozmerové a polohové, prípadne aj výškové vytyčovacie údaje. Spracúva sa v mierke totožnej s celkovou situáciou stavby, do ktorej sa spravidla premieta prítlačou. Pri stavbách s jednoduchým technickým riešením sa podrobnosti koordinačných vzťahov vyjadria priamo v celkovej situácii stavby.

E. Dokumentácia a stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov

Spracúva sa samostatne pre každý stavebný objekt.

Pozemný stavebný objekt

1. Technická správa

- účel objektu, účelové jednotky, kapacita, zastavaná plocha, obstavaný priestor,

- architektonické, výtvarné a funkčné riešenie,

- orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie,

- opis technického riešenia, údaje o stavebno-fyzikálnych vlastnostiach obvodového plášťa, prípadne iných rozhodujúcich konštrukcií podľa účelu, úpravy povrchov, druhy okien a dvier, vnútorné zariadenie, úpravy pre invalidné osoby,

- údaje o technickom vybavení objektu (zdravotnícka technika, ústredné kúrenie, vzduchotechnika, elektroinštalácia a umelé osvetlenie atď.),

- prehľad technologického zariadenia umiestneného v objekte,

- charakteristika prostredia priestorov,

- ochrana proti hluku a iným negatívnym vplyvom,

- bezpečnosť a ochrana zdravia,

- ochrana proti korózii, prípadne bludným prúdom,

- riešenie požiarnej ochrany,

- riešenie civilnej obrany, pokiaľ prichádza do úvahy,

- spotreba energie na vykurovanie (tepelná charakteristika).

2. Výkresy v mierke spravidla 1:100

2.1 pôdorysy základov, jednotlivých podzemných a nadzemných podlaží a strechy s vyznačením väzby na modulovú sieť a s uvedením

- rozhodujúcich vnútorných priestorov a hlavných konštrukcií,

- označenia miestností,

- obrysovo hlavného vnútorného zariadenia včítane všetkých zariaďovacích predmetov zdravotníckej techniky a vyznačenia obkladov,

- priľahlej úpravy terénu pri prvom nadzemnom (vstupnom) podlaží s uvedením kót nadmorských výšok,

- kóty nadmorskej výšky dlážky prvého nadzemného (vstupného) podlažia,

- polohy objektu ku svetovým stranám pri prvom nadzemnom (vstupnom) podlaží,

- rozsahu izolácií s údajom o druhu izolácie (proti zemnej vlhkosti, tlakovej agresívnej vode a pod.),

- legendy o účele miestností podľa označenia, ich plošných výmerách, druhoch dlážok, rozsahu obkladov a úpravách povrchov, prípadne farieb,

- relatívnej výškovej kóty ostatných podlaží a strechy,

- pri pôdoryse strechy polohy odkvapov a zvodov.

2.2 Rezy vyznačujúce osadenie objektu v teréne a jeho založenie, pôvodný a upravený terén, prípadne hrubé terénne úpravy, pokiaľ sa robia vopred ako príprava územia, ustálenú hladinu podzemnej vody, pokiaľ sa vyskytuje, priebeh zvislých nosných konštrukcií a obvodového plášťa, stropy a dlážky, strechu, úpravu vstupov, ríms a ďalej s uvedením

- vnútorných výškových rozmerov (konštrukčná a svetlá výška podlažia, parapetu, zábradlia, prípadne iné úpravy),

- kót nadmorských výšok dlážky prvého nadzemného (vstupného podlažia, vstupov, ríms a priľahlého upraveného terénu),

– relatívnej výškovej kóty ostatných podlaží a strechy.

2.3 Pohľady s určením druhu a úpravy povrchov, farebného riešenia, tvarov balkónových zábradlí, polohy odkvapových zvodov a požiarnych výstupov, prípadne ďalšie požadované úpravy.

2.4 Doplnkové výkresy podľa potreby (perspektívy, architektonické detaily, detaily špecificky požadovaných stavebných úprav, výkresy tvarov a rozmerov kovových konštrukcií a pod.).

3. Technické vybavenie objektov

3.1 Zdravotnícko-technické inštalácie, vnútorný plynovod a požiarny vodovod (technická správa, nevyhnutné výkresy)

3.2 Vykurovanie (technická správa)

Pri objektoch technického vybavenia technická správa ďalej obsahuje:

- bilanciu potrieb tepla

- bilanciu potrieb paliva

- dimenzovanie

- dimenzovanie komínov, prípadne ďalšie výpočty (úlet popolčeka a pod.)

- zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie, o bezpečnosť práce a technických zariadení a o požiarnu ochranu.

Nevyhnutné výkresy

Pri objektoch technického vybavenia

- pôdorys vyjadrujúci riešenie a priestorové rozmiestnenie strojového zariadenia

- potrebné rezy

- dispozičná schéma

3.3 Vzduchotechnické zariadenia
Technická správa (nevyhnutné výkresy)

3.4 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, hromozvody, meranie a regulácia, slaboprúd Technická správa (nevyhnutné výkresy)

4. Ak ide o stavebné úpravy, musia byť oproti jestvujúcemu stavu výrazne graficky vyznačené nové úpravy a búracie práce.

Poznámky

- ak ide o pozemné stavebné objekty v rámci stavby, neprikladá sa k ich projektom situácia a vytyčovací výkres. Údaje sú obsiahnuté v celkovej situácii stavby,

- ak sa opakuje rovnaký objekt alebo typová časť objektu v rámci stavby bezo zmeny, dokumentuje sa iba jedenkrát s uvedením všetkých čísel objektu, pre ktoré platí. Prípadné zmeny iba spôsobu založenia sa dokumentujú samostatným výkresom základov.

Inžinierske objekty

Mosty, tunely, komunikácie, hydrotechnické a hydroenergetické objekty, inžinierske siete a ostatné inžinierske objekty, ktoré sú stavebnou časťou stavieb

1. Technická správa

- opis inžinierskych objektov (rozvodov) a pomocných zariadení

- opis funkčného a technického riešenia (včítane prevádzkových údajov a inštalovaných výkonov)

- opis pripojenia na doterajšie inžinierske siete

- úprava režimu povrchových a podzemných vôd a ich ochrana

- osobitné požiadavky na postup stavebných prác (na prevádzku a údržbu)

- charakteristika a opis technického riešenia objektu

- z hľadiska starostlivosti o životné prostredie

- z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky zariadenia

- z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky stavebných zariadení počas výstavby pri stavbách podliehajúcich štátnemu dozoru podľa zákona č. 61/1988 Zb.

- opis riešenia ochrany pred koróziou, prípadne bludnými prúdmi

2. Situácia inžinierskeho objektu včítane dotknutých komunikácií, jarčekov a inžinierskych sietí, demolícií a úprav v primeranej mierke

3. Pozdĺžne profily objektov spravidla v mierke 1:100 pri líniových objektoch spravidla v mierke 1:1000/100

4. Vzorové priečne rezy spravidla v mierke 1:100

5. Charakteristické priečne rezy spravidla v mierke 1:100

6. Spôsob zakladania s charakteristickými rezmi v mierke 1:100

7. Vytyčovací výkres v primeranej mierke.

F. Stavenisko a uskutočňovanie výstavby

1. Technická správa

1.1 Charakteristika staveniska

1.2 Kapacita a využitie doterajších alebo novobudovaných objektov na účely zariadenia staveniska.

1.3 Spoločné objekty a zariadenia pre priamych dodávateľov investora, prípadne združené zariadenie staveniska.

1.4 Zabezpečenie prívodu vody a energií k stavenisku, pripojenie kanalizácie od objektov zariadenia staveniska, odvodnenie staveniska, telefón.

1.5 Údaje o dopravných trasách pre presun rozhodujúcich dodávok a materiálov, včítane trás k zemníkom a úložiskám zeminy a ornice, údaje o prípadne potrebných opatreniach alebo úpravách na dopravných trasách.

1.6 Predpokladaný počet pracovníkov pri výstavbe a ich sociálne zabezpečenie.

1.7 Údaje o osobitných opatreniach, prípadne o spôsobe vykonávania vyžadujúcom bezpečnostné opatrenia.

1.8 Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie a spôsobu obmedzenia alebo vylúčenia nežiadúcich vplyvov.

2. Podmienky a nároky na uskutočňovanie stavby

2.1 Lehota výstavby a predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby, prípadne predpokladané termíny dokončenia ich etáp alebo rozhodujúcich objektov a zariadení.

2.2 Určenie stavebných objektov a zariadení, prípadne ich častí, ktoré treba predbežne uviesť do prevádzky alebo užívania.

2.3 Časový postup likvidácie zariadenia staveniska.

3. Situácia zariadenia staveniska

Spracúva sa v mierke totožnej s celkovou situáciou stavby, do ktorej sa spravidla premieta prítlačou alebo sa do nej priamo zakresľuje.

Obsahuje zakreslenie

- hranice staveniska alebo stavenísk, pokiaľ vedľajšie staveniská prichádzajú do úvahy,

- plôch, na ktorých možno vybudovať skládky a dočasné objekty zariadenia staveniska, bez určenia ich vecného a časového využitia,

- umiestnenia depónií ornice a zeminy, prípadne zemníkov zriadených na účely výstavby,

- vstupov a vjazdov na hlavné a vedľajšie stavenisko,

- prívodov vody a energií na stavenisko, včítane odberových miest, miesto pripojenia kanalizácie od objektov zariadenia staveniska, odvodnenie staveniska, pripojenie telefónu,

- ochranných opatrení jestvujúcich objektov, zariadení a porastov (bez podrobností spôsobu ich vykonania), bezpečnostných pásem jestvujúcich základných prostriedkov.

Poznámka:

Pri stavbách, ktorých riešenie je technicky jednoduché, sa obsah a rozsah projektu po dohode so stavebným úradom primerane zjednoduší.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.

2) § 55 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

3) Napr. povolenie vodohospodárskych diel, banských diel.

4) § 7 ods. 3 písm. b) vyhlášky č. 85/1976 Zb.

5) § 22 ods. 1 vyhlášky č. 85/1976 Zb.

6) § 43 zákona č. 50/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 88/1976 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť.

7) § 272 Hospodárskeho zákonníka.

8) Výmer Federálneho cenového úradu č. 8170/331/88, ktorým sa ustanovujú sadzby vedľajších rozpočtových nákladov, v znení výmeru Federálneho cenového úradu č. 5050/5.1/89 a výmeru Federálneho cenového úradu č. 5194/5.1/89.

9) § 9 vyhlášky č. 85/1976 Zb.

10) Vyhláška č. 88/1976 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 89/1976 Zb. o oprávnení na inžiniersku činnosť vo výstavbe.

11) § 318a, prípadne § 318b Hospodárskeho zákonníka.

12) Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd ČSR a Ministerstva financií, cien a miezd SSR č. 35/1990 Zb. o zmluvných cenách.

13) Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd ČSR a Ministerstva financií, cien a miezd SSR č. 22/1990 Zb. o tvorbe a kontrole cien.

14) Patria sem aj náklady súvisiace so zúrodnením územia (ležiacieho mimo územia vlastnej stavby) určeného na zúrodnenie príslušným orgánom ochrany poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu, t. j. náklady na úpravu tohto územia (zemné práce, rozprestrenie ornice) okrem nákladov na biologickú rekultiváciu.

15) Metodické smernice FMTIR, MVT ČSR, MVT SSR, MK ČSR a MK SSR z 31. mája 1978 o uplatňovaní výtvarného umenia v investičnej výstavbe (uverejnené v Spravodajcovi FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR, čiastka 3 – 4 z 22. júna 1978).

16) SEVT 51 214 4, SEVT 51 214 7, SEVT 51 215 1.

17) Uznesenie vlády ČSSR č. 231/1989 a príslušné uznesenia republikových vlád.

18) § 60 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.§ 7 ods. 6 vyhlášky č. 85/1976 Zb.

19) Predpokladá sa, že vyhláška bude zrušená najneskôr ku dňu, keď zákon č. 50/1976 Zb. bude nahradený novou právnou úpravou

20) § 7 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 85/1976 Zb.
Poznámka: Pri stavbách pre rozvoj miest a obcí sa údaje spracované v schválenej územnoplánovacej dokumentácii už znova osobitne neuvádzajú.