Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.01.2021 73/2017 Z. z. Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva a zákona o volebnej kampani
01.01.2021 324/2018 Z. z. Vyhláška o chorobách vylučujúcich pobyt v penzióne pre vojnových veteránov
01.01.2021 387/2019 Z. z. Novela zákona o veterinárnej starostlivosti
01.01.2021 138/2020 Z. z. Opatrenie o informácii o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia
01.01.2021 139/2020 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde
01.01.2021 140/2020 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa
01.01.2021 143/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
01.01.2021 173/2020 Z. z. Nariadenie o výške príspevku v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc a ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2021
01.01.2021 263/2020 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2021
01.01.2021 275/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
01.01.2021 280/2020 Z. z. Novela zákona o volebnej kampani
01.01.2021 282/2020 Z. z. Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
01.01.2021 289/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2019 Z. z.
01.01.2021 292/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023
01.01.2021 304/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
01.01.2021 308/2020 Z. z. Novela zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
01.01.2021 309/2020 Z. z. Novela zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov
01.01.2021 310/2020 Z. z. Novela zákona o správnych poplatkoch
01.01.2021 312/2020 Z. z. Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
01.01.2021 321/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 297/ 2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii
01.01.2021 324/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
01.01.2021 325/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
01.01.2021 326/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
01.01.2021 331/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
01.01.2021 332/2020 Z. z. Zákon o dohľade nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach
01.01.2021 344/2020 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
01.01.2021 345/2020 Z. z. Novela zákona o obecnom zriadení