Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.01.2021 73/2017 Z. z. Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva a zákona o volebnej kampani
01.01.2021 324/2018 Z. z. Vyhláška o chorobách vylučujúcich pobyt v penzióne pre vojnových veteránov
01.01.2021 387/2019 Z. z. Novela zákona o veterinárnej starostlivosti
01.01.2021 138/2020 Z. z. Opatrenie o informácii o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia
01.01.2021 139/2020 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde
01.01.2021 140/2020 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa
01.01.2021 143/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
01.01.2021 173/2020 Z. z. Nariadenie o výške príspevku v zariadeniach pre fyzické osoby odkázané na pomoc a ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rok 2021
01.01.2021 263/2020 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2021
01.01.2021 275/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
01.01.2021 280/2020 Z. z. Novela zákona o volebnej kampani
01.01.2021 289/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2019 Z. z.
01.01.2021 292/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023
01.01.2021 304/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
01.01.2021 308/2020 Z. z. Novela zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
01.01.2021 309/2020 Z. z. Novela zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov
01.01.2021 310/2020 Z. z. Novela zákona o správnych poplatkoch
01.01.2021 312/2020 Z. z. Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
01.01.2021 321/2020 Z. z. Novela vyhlášky o lesnej hospodárskej evidencii
01.01.2021 324/2020 Z. z. Novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
01.01.2021 325/2020 Z. z. Novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
01.01.2021 326/2020 Z. z. Novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
01.01.2021 331/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
01.01.2021 332/2020 Z. z. Zákon o dohľade v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom vo vysokorizikových oblastiach
01.01.2021 344/2020 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
01.01.2021 345/2020 Z. z. Novela zákona o obecnom zriadení
01.01.2021 353/2020 Z. z. Zákon o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a o niektorých opatreniach súvisiacich s jeho zrušením
01.01.2021 354/2020 Z. z. Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
01.01.2021 357/2020 Z. z. Novela zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií
01.01.2021 358/2020 Z. z. Novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
01.01.2021 359/2020 Z. z. Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
01.01.2021 360/2020 Z. z. Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
01.01.2021 363/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
01.01.2021 364/2020 Z. z. Novela zákona o archívoch a registratúrach
01.01.2021 365/2020 Z. z. Novela zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom
01.01.2021 367/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
01.01.2021 369/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
01.01.2021 373/2020 Z. z. Novela vyhlášky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
01.01.2021 374/2020 Z. z. Novela vyhlášky o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti
01.01.2021 375/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta
01.01.2021 376/2020 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
01.01.2021 381/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe
01.01.2021 382/2020 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm rodičovského príspevku
01.01.2021 383/2020 Z. z. Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
01.01.2021 384/2020 Z. z. Opatrenie o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi
01.01.2021 385/2020 Z. z. Opatrenie o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom
01.01.2021 387/2020 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja
01.01.2021 390/2020 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
01.01.2021 391/2020 Z. z. Zákon o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní
01.01.2021 392/2020 Z. z. Novela zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
01.01.2021 393/2020 Z. z. Novela zákona o zdravotnom poistení
01.01.2021 394/2020 Z. z. Novela zákona o vysielaní a retransmisii
01.01.2021 395/2020 Z. z. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
01.01.2021 397/2020 Z. z. Vyhláška o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti
01.01.2021 398/2020 Z. z. Novela vyhlášky o filmovom projekte
01.01.2021 400/2020 Z. z. Novela nariadenia o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným
01.01.2021 402/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia
01.01.2021 403/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly
01.01.2021 404/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly
01.01.2021 411/2020 Z. z. Novela vyhlášky o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov a rozdeľovania na súdy
01.01.2021 412/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii
01.01.2021 413/2020 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
01.01.2021 417/2020 Z. z. Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
01.01.2021 419/2020 Z. z. Novela zákona o energetickej efektívnosti
01.01.2021 420/2020 Z. z. Novela zákona o regionálnej investičnej pomoci
01.01.2021 421/2020 Z. z. Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach
01.01.2021 422/2020 Z. z. Novela Ústavy Slovenskej republiky
01.01.2021 423/2020 Z. z. Novela niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva
01.01.2021 424/2020 Z. z. Novela zákona pobyte cudzincov
01.01.2021 425/2020 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2021
01.01.2021 429/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády na poskytnutie investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky
01.01.2021 430/2020 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne
01.01.2021 431/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2021
01.01.2021 432/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2021
01.01.2021 433/2020 Z. z. Novela vyhlášky o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné
01.01.2021 434/2020 Z. z. Novela vyhlášky o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov
01.01.2021 435/2020 Z. z. Novela vyhlášky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
01.01.2021 436/2020 Z. z. Novela vyhlášky o škole v prírode
01.01.2021 437/2020 Z. z. Novela vyhlášky o základnej škole
01.01.2021 438/2020 Z. z. Novela vyhlášky o materskej škole
01.01.2021 439/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
01.01.2021 440/2020 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
01.01.2021 441/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu
01.01.2021 442/2020 Z. z. Novela vyhlášky o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení neskorších predpisov
01.01.2021 443/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
01.01.2021 444/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon
01.01.2021 445/2020 Z. z. Vyhláška o spôsobe získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa alebo povereného subjektu
01.01.2021 446/2020 Z. z. Novela vyhlášky o hazardných hrách
01.01.2021 447/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
01.01.2021 449/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní
09.01.2021 2/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s COVID-19
11.01.2021 1/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1 k návrhu na zmenu prijatých opatrení
12.01.2021 3/2021 Z. z. Novela vyhlášky o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
14.01.2021 4/2021 Z. z. Uznesenie Národnej rady k návrhu vlády SR na vyslovenie súhlasu s predĺžením núdzového stavu z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v súvislosti so vznikom pandémie
18.01.2021 8/2021 Z. z. Uznesenie vlády k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky
19.01.2021 9/2021 Z. z. Novela zákonov v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
20.01.2021 10/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
21.01.2021 11/2021 Z. z. Oznámenie o zmenách a doplneniach Dohody medzi SR a Indonéziou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
22.01.2021 14/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 44 k návrhu na predĺženie trvania opatrení prijatých uznesením vlády č. 1
22.01.2021 15/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
22.01.2021 19/2021 Z. z. Oznámenie o ukončení platnosti Dohody SR a Maďarskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
23.01.2021 23/2021 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci nevyhovenia návrhu na vyslovenie nesúladu § 12 ods. 10 v spojenís § 12 ods. 9 a § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 657/2004 Z. z.
23.01.2021 24/2021 Z. z. Vyhláška o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
26.01.2021 25/2021 Z. z. Novela vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
26.01.2021 26/2021 Z. z. Novela vyhláška o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
29.01.2021 28/2021 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
29.01.2021 31/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
30.01.2021 37/2021 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 423/2020 Z. z.