Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.12.2020 311/2020 Z. z. Novela zákona o dráhach
01.12.2020 314/2020 Z. z. Novela zákona o politických stranách a politických hnutiach a zákona o Štátnej pokladnici
01.12.2020 337/2020 Z. z. Novela zákona o verejných zbierkach
01.12.2020 338/2020 Z. z. Novela zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému
01.12.2020 339/2020 Z. z. Novela zákona o dani z motorových vozidiel
04.12.2020 346/2020 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
04.12.2020 347/2020 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 14/2020 zo 4. novembra 2020 vo veci vyslovenia nesúladu § 102c ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
05.12.2020 348/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
09.12.2020 349/2020 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
09.12.2020 350/2020 Z. z. Novela zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
09.12.2020 351/2020 Z. z. Novela zákona o športe
12.12.2020 368/2020 Z. z. Novela vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi
15.12.2020 370/2020 Z. z. Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia č. 368/2020 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov
16.12.2020 371/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
17.12.2020 380/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v súvislosti s ochorením COVID-19
17.12.2020 386/2020 Z. z. Uznesenie vlády č. 804 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu
18.12.2020 388/2020 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 82b ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z
18.12.2020 389/2020 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 9 ods. 4 prvej vety zákona č. 669/2007 Z. z.
23.12.2020 410/2020 Z. z. Novela zákona o vysokých školách
28.12.2020 343/2020 Z. z. Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu
29.12.2020 414/2020 Z. z. Novela ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
29.12.2020 415/2020 Z. z. Novela zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky
29.12.2020 427/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 807 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
30.12.2020 372/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
30.12.2020 416/2020 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
30.12.2020 428/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s COVID-19
31.12.2020 352/2020 Z. z. Novela zákona, ktorým sa mení zákon o sociálnych službách
31.12.2020 401/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín
31.12.2020 418/2020 Z. z. Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
31.12.2020 426/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
31.12.2020 453/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov