Vyhláška č. 304/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

Platnosť od 05.11.2020
Účinnosť od 01.01.2021

304

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 1. októbra 2020,

ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 10 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín je uvedený v prílohe.

§ 2

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 388/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


v z. Jana Ježíková v. r.


Príloha k vyhláške č. 304/2020 Z. z.

Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín ZZV-DRG 2021