Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.02.2021 29/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nim
01.02.2021 30/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Oborínsky luh
01.02.2021 32/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
02.02.2021 38/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 64 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 30
06.02.2021 44/2021 Z. z. Novela zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
06.02.2021 45/2021 Z. z. Novela zákona o správe daní (daňový poriadok)
06.02.2021 46/2021 Z. z. Novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákona o odpadoch
06.02.2021 47/2021 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
06.02.2021 49/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 77 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
06.02.2021 50/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 78 k návrhu na vyhlásenie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
10.02.2021 54/2021 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
12.02.2021 56/2021 Z. z. Nariadenie vlády o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam
12.02.2021 57/2021 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
12.02.2021 58/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
15.02.2021 39/2021 Z. z. Novela vyhlášky o vnútornej revízii súdu
15.02.2021 40/2021 Z. z. Novela vyhlášky o používaní úradného odevu v konaní pred súdom
15.02.2021 41/2021 Z. z. Vyhláška o odbornej justičnej stáži
15.02.2021 51/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín
15.02.2021 52/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 486/2011 Z. z.
15.02.2021 55/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 83 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
15.02.2021 59/2021 Z. z. Novela opatrenia o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie
15.02.2021 60/2021 Z. z. Novela opatrenia o preukaze asistenta sčítania
15.02.2021 61/2021 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 307/2020 Z. z. o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania
15.02.2021 62/2021 Z. z. Novela vyhlášky ustanovujúca zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje dispenzarizácia
15.02.2021 64/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 77
18.02.2021 71/2021 Z. z. Novela zákon o sudcoch a prísediacich
19.02.2021 75/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa zrušuje zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska
22.02.2021 77/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 89 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
25.02.2021 87/2021 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. februára 2021 č. MF/005578/2021-36, ktorým sa dopĺňa opatrenie z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
26.02.2021 88/2021 Z. z. Nariadenie vlády o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie
26.02.2021 89/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
26.02.2021 91/2021 Z. z. Novela vyhlášky o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
27.02.2021 92/2021 Z. z. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie
27.02.2021 93/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19