Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.03.2021 33/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Devínske jazero
01.03.2021 34/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Ostrovné lúčky
01.03.2021 35/2021 Z. z. Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Široká
01.03.2021 36/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čachtické Karpaty
01.03.2021 53/2021 Z. z. Vyhláška o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2021
01.03.2021 63/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotenstva
01.03.2021 70/2021 Z. z. Vyhláška o zaručenej konverzii
01.03.2021 72/2021 Z. z. Novela zákona o kritickej infraštruktúre
01.03.2021 76/2021 Z. z. Novela Zákonníka práce
01.03.2021 84/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2019 Z. z.
01.03.2021 85/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení
01.03.2021 90/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 118 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
03.03.2021 94/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 123 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
08.03.2021 95/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 128 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
08.03.2021 96/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
15.03.2021 65/2021 Z. z. Novela zákona o veterinárnej starostlivosti
15.03.2021 66/2021 Z. z. Novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
15.03.2021 67/2021 Z. z. Novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadov
15.03.2021 97/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie
15.03.2021 98/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
15.03.2021 99/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 137 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
19.03.2021 101/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v súvislosti s ochorením COVID-19
19.03.2021 103/2021 Z. z. Nariadenie vlády o ďalšom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu v súvislosti s COVID-19
20.03.2021 104/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 160 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
22.03.2021 105/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 156 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
25.03.2021 108/2021 Z. z. Novela vyhlášky o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
25.03.2021 109/2021 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 169 k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
27.03.2021 113/2021 Z. z. Oznámenie o čiastočnom odvolaní výhrady a doplnení vyhlásení k Druhému dodatkovému protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach
29.03.2021 110/2021 Z. z. Uznesenie č. 166 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
31.03.2021 102/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
31.03.2021 115/2021 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19