Vyhláška č. 24/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu

Platnosť od 23.01.2021
Účinnosť od 27.11.2021
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a stráca účinnosť uplynutím 28. februára 2021. Po novele 91/2021 Z. z. stráca účinnosť uplynutím 31. marca 2021. Po novele 108/2021 Z. z. stráca účinnosť uplynutím 30. apríla 2021. Po novele 159/2021 Z. z. sa vypúšťajú slo...

OBSAH

24

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 22. januára 2021

o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 9/2021 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) V čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu sa vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia v týchto veciach:

a) väzobné veci vrátane rozhodovania o väzbe,

b) rozhodovanie sudcu pre prípravné konanie podľa § 348 ods. 1 písm. a) a b) Trestného poriadku,

c) podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody,

d) rozhodovanie o tom, či sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil alebo či sa nariadi výkon trestu odňatia slobody,

e) rozhodovanie o uložení ochranného liečenia, zmene spôsobu výkonu ochranného liečenia, pokračovania v ochrannom liečení, prepustenia a ukončenia ochranného liečenia,

f) konanie vo veciach určenia rodičovstva,

g) konanie vo veci starostlivosti o maloletých vrátane výkonu rozhodnutia,

h) konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní,

i) konanie vo veciach osvojenia,

j) konanie vo veciach výživného plnoletých osôb,

k) konanie o dedičstve,

l) konanie o spôsobilosti na právne úkony,

m) konanie o prípustnosti držania v zdravotníckom zariadení,

n) konanie o ustanovení opatrovníka,

o) veci azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia,

p) konanie v civilnom sporovom konaní a v civilnom mimosporovom konaní, ak strany sporu alebo účastníci konania súhlasili s pojednávaním v ich neprítomnosti.

(2) Okrem vecí podľa odseku 1 sa v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia vo všetkých agendách s výnimkou vecí, ktoré znesú odklad.

(3) Pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia podľa odsekov 1 a 2 sa v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vykonávajú len v takom rozsahu, aby bol zabezpečený dostatočný časový odstup medzi nariadenými pojednávaniami, hlavnými pojednávania a verejnými zasadnutiami, aby bolo možné zabezpečiť vetranie pojednávacej miestnosti a aby sa predišlo zhromažďovaniu osôb pred pojednávacou miestnosťou.

(4) Pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia podľa odsekov 1 a 2 sa v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu zároveň vykonávajú pri zabezpečení nasledovných opatrení:

a) vstup a pobyt v pojednávacej miestnosti umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami v zmysle príslušného opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného zdravotníctva vydaných na základe osobitného predpisu,

b) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,

c) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

d) zaistiť pri vstupe do pojednávacej miestnosti dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

e) ak to umožňujú priestorové kapacity zabezpečiť v pojednávacej miestnosti dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami a miestami na sedenie; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti a pre účastníkov konania a ich právnych zástupcov.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mária Kolíková v. r.