Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.11.2020 276/2020 Z. z. Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach
01.11.2020 277/2020 Z. z. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
01.11.2020 279/2020 Z. z. Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
01.11.2020 287/2020 Z. z. Novela zákona o hazardných hrách
01.11.2020 288/2020 Z. z. Novela Trestného zákona
01.11.2020 299/2020 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
01.11.2020 300/2020 Z. z. Novela zákonov v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
01.11.2020 302/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
05.11.2020 306/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020
10.11.2020 307/2020 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania
11.11.2020 315/2020 Z. z. Uznesenie vlády o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
13.11.2020 318/2020 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 27/2020-50 zo 4. novembra 2020 vo veci návrhu prezidentky Slovenskej republiky na začatie konania podl'a čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 58 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. I bodu 21 zákona č. 286/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 13 ods. 4, čl. 46 ods. 3 a čl. 51 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 11 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a návrhu prezidentky Slovenskej republiky podl'a čl. 125 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu
14.11.2020 319/2020 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
15.11.2020 313/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov
15.11.2020 316/2020 Z. z. Novela vyhlášky na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok
15.11.2020 317/2020 Z. z. Novela vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
16.11.2020 320/2020 Z. z. Novela vyhlášky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
20.11.2020 322/2020 Z. z. Novela zákona o vysielaní a retransmisii
20.11.2020 323/2020 Z. z. Novela zákona o Fonde na podporu športu a zákona o športe
21.11.2020 330/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
24.11.2020 333/2020 Z. z. Novela nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
24.11.2020 334/2020 Z. z. Novela nariadenia o ochrane zamestnancov pred rizikami s elektromagnetickým poľom
28.11.2020 340/2020 Z. z. Novela zákona o bankách
28.11.2020 341/2020 Z. z. Novela zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve
28.11.2020 342/2020 Z. z. Novela zákona o podpore cestovného ruchu v súvislosti s ochorením COVID-19