Vyhláška č. 292/2020 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

Platnosť od 27.10.2020
Účinnosť od 01.01.2021 do31.12.2021 (za 3 mesiace)
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

292

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 23. októbra 2020,

ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 ustanovuje v prílohe č. 1 a prílohe č. 2 štátne štatistické zisťovania (ďalej len „štatistické zisťovanie“), ktoré vykonáva úrad, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy (ďalej len „ministerstvo“) a nimi zriadené organizácie a iné orgány štátnej správy zriadené podľa osobitných predpisov (ďalej len „štátna organizácia“).

(2) Vymedzenie hlavnej činnosti spravodajských jednotiek sa určuje podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností.1)

(3) Spravodajská jednotka, od ktorej sa požaduje poskytnutie údajov pre štatistické zisťovania podľa prílohy č. 1 bodu 1101, bodu 7.1 a bodu 50.1, odovzdá úradu vyplnené štatistické formuláre v listinnej podobe.

(4) Spravodajská jednotka, od ktorej sa požaduje poskytnutie údajov pre štatistické zisťovanie podľa prílohy č. 1 bodu 24.1, odovzdá úradu vyplnený elektronický súbor, ktorý obsahuje tabuľky.

(5) Spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou – domácnosťou alebo členom domácnosti, poskytuje údaje úradu písomnou formou v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe spôsobom, ktorý oznámi úrad spravodajskej jednotke podľa § 18 ods. 2 zákona; písomná forma je v nevyhnutnom prípade zachovaná, aj ak sú požadované údaje poskytnuté vložením do štatistického formulára zamestnancom úradu na základe ústneho oznámenia spravodajskej jednotky.

(6) Spravodajská jednotka poskytuje údaje o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a inými členskými štátmi Európskej únie pre štatistické zisťovania podľa prílohy č. 1 bodov 14.1 a 15.1 v elektronickej podobe prostredníctvom webového portálu intrastat.financnasprava.sk.

(7) Rozsah a využívanie údajov a informácií z administratívnych zdrojov podľa § 13 zákona je uvedený v prílohe č. 3.

§ 2

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 v znení vyhlášky č. 266/2018 Z. z. a vyhlášky č. 358/2019 Z. z.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022.


Alexander Ballek v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 292/2020 Z. z.

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA VYKONÁVANÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKOCH 2021 AŽ 2023

Príloha č. 2 k vyhláške č. 292/2020 Z. z.

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIA VYKONÁVANÉ MINISTERSTVAMI A ŠTÁTNYMI ORGANIZÁCIAMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKOCH 2021 AŽ 2023

Príloha č. 3 k vyhláške č. 292/2020 Z. z.

ROZSAH A VYUŽÍVANIE ADMINISTRATÍVNYCH ZDROJOV NA ÚČELY ŠTÁTNEJ ŠTATISTIKY

Príloha č. 4 k vyhláške č. 292/2020 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 96/16/ES z 19. marca 1996 o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch (Ú. v. ES L 78, 28. 3. 1996, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 18) v znení nariadenia (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 04), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/107/ES z 5. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 7, 13. 1. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 41), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1350/2013 z 11. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 351, 21. 12. 2013).

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.