Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.01.2022 17/1992 Zb. Zákon o životnom prostredí
v znení 388/2021 Z. z.
01.01.2022 40/1993 Z. z. Zákon o štátnom občianstve SR
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 300/1993 Z. z. Zákon o mene a priezvisku
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 154/1994 Z. z. Zákon o matrikách
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 152/1995 Z. z. Zákon o potravinách
v znení , 69/2021 Z. z.
01.01.2022 301/1995 Z. z. Zákon o rodnom čísle
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 73/1998 Z. z. Zákon o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 184/1999 Z. z. Zákon o používaní jazykov národnostných menšín
v znení , 417/2021 Z. z.
01.01.2022 154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení , 215/2021 Z. z., 76/2021 Z. z.
01.01.2022 315/2001 Z. z. Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 310/2021 Z. z., 340/2020 Z. z.
01.01.2022 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 310/2021 Z. z., 209/2021 Z. z.
01.01.2022 49/2002 Z. z. Zákon o ochrane pamiatkového fondu
v znení , 389/2021 Z. z.
01.01.2022 131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách
v znení , 345/2021 Z. z.
01.01.2022 133/2002 Z. z. Zákon o Slovenskej akadémii vied
v znení , 347/2021 Z. z.
01.01.2022 282/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
v znení , 272/2021 Z. z.
01.01.2022 429/2002 Z. z. Zákon o burze cenných papierov
v znení , 310/2021 Z. z., 209/2021 Z. z.
01.01.2022 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
v znení , 198/2020 Z. z.
01.01.2022 442/2002 Z. z. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
v znení , 375/2021 Z. z.
01.01.2022 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 431/2021 Z. z., 215/2021 Z. z.
01.01.2022 462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
v znení , 215/2021 Z. z.
01.01.2022 463/2003 Z. z. Zákon o vojnových veteránoch
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení , 414/2021 Z. z.
01.01.2022 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 416/2021 Z. z., 408/2021 Z. z., 310/2021 Z. z., 257/2021 Z. z., 215/2021 Z. z., 416/2020 Z. z., 301/2019 Z. z.
01.01.2022 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení , 415/2021 Z. z., 310/2021 Z. z., 271/2021 Z. z.
01.01.2022 597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení , 273/2021 Z. z., 271/2021 Z. z.
01.01.2022 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 310/2021 Z. z., 215/2021 Z. z.
01.01.2022 43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
v znení , 408/2021 Z. z.
01.01.2022 106/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení , 408/2021 Z. z.
01.01.2022 220/2004 Z. z. Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
v znení , 408/2021 Z. z.
01.01.2022 442/2004 Z. z. Zákon o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov SR
v znení , 272/2021 Z. z.
01.01.2022 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 541/2004 Z. z. Atómový zákon
v znení , 363/2021 Z. z., 310/2021 Z. z.
01.01.2022 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 358/2021 Z. z., 374/2018 Z. z.
01.01.2022 577/2004 Z. z. Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia
v znení , 374/2018 Z. z.
01.01.2022 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 310/2021 Z. z., 215/2021 Z. z., 81/2021 Z. z.
01.01.2022 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 358/2021 Z. z., 310/2021 Z. z., 81/2021 Z. z.
01.01.2022 650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 726/2004 Z. z. Zákon o odškodnení osôb z rokov 1948 až 1954 z vojenských táborov nútených prác
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 757/2004 Z. z. Zákon o súdoch
v znení , 408/2021 Z. z.
01.01.2022 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení , 357/2021 Z. z.
01.01.2022 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 326/2005 Z. z. Zákon o lesoch
v znení , 389/2021 Z. z., 310/2021 Z. z.
01.01.2022 473/2005 Z. z. Zákon o súkromnej bezpečnosti
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 474/2005 Z. z. Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 475/2005 Z. z. Zákon o výkone trestu odňatia slobody
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 538/2005 Z. z. Zákon o prírodných liečivých vodách, kúpeľoch a prírodných minerálnych vodách
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 570/2005 Z. z. Zákon o brannej povinnosti
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 219/2006 Z. z. Zákon o protikomunistickom odboji
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 268/2006 Z. z. Nariadenie o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
v znení , 390/2021 Z. z.
01.01.2022 39/2007 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti
v znení , 405/2021 Z. z., 272/2021 Z. z.
01.01.2022 50/2007 Z. z. Nariadenie o registrácii odrôd pestovaných rastlín
v znení , 349/2021 Z. z.
01.01.2022 330/2007 Z. z. Zákon o registri trestov
v znení , 414/2021 Z. z., 271/2021 Z. z.
01.01.2022 569/2007 Z. z. Geologický zákon
v znení , 347/2021 Z. z., 310/2021 Z. z.
01.01.2022 609/2007 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
v znení , 408/2021 Z. z.
01.01.2022 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení , 415/2021 Z. z., 271/2021 Z. z.
01.01.2022 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
v znení , 218/2021 Z. z., 280/2019 Z. z.
01.01.2022 516/2008 Z. z. Zákon o Audiovizuálnom fonde
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 185/2009 Z. z. Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 286/2009 Z. z. Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch
v znení , 210/2019 Z. z.
01.01.2022 492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 408/2021 Z. z.
01.01.2022 129/2010 Z. z. Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 267/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácie pri poveternostnej prírodnej katastrofe
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 524/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 544/2010 Z. z. Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v znení , 257/2021 Z. z.
01.01.2022 203/2011 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 226/2011 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 363/2011 Z. z. Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
v znení , 358/2021 Z. z., 133/2021 Z. z., 81/2021 Z. z.
01.01.2022 378/2011 Z. z. Vyhláška o spôsobe označovania platby dane
v znení , 422/2021 Z. z.
01.01.2022 404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
v znení , 408/2021 Z. z., 396/2020 Z. z.
01.01.2022 56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave
v znení , 397/2021 Z. z.
01.01.2022 396/2012 Z. z. Zákon o Fonde na podporu vzdelávania
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 284/2014 Z. z. Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona o poskytovaní dotácií
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 371/2014 Z. z. Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 61/2015 Z. z. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 413/2021 Z. z.
01.01.2022 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 372/2021 Z. z., 302/2019 Z. z.
01.01.2022 281/2015 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 282/2015 Z. z. Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 410/2015 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
v znení , 49/2019 Z. z.
01.01.2022 422/2015 Z. z. Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií
v znení , 271/2021 Z. z.
01.01.2022 440/2015 Z. z. Zákon o športe
v znení , 271/2021 Z. z., 215/2021 Z. z.
01.01.2022 161/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona
v znení , 223/2021 Z. z., 444/2020 Z. z.
01.01.2022 138/2017 Z. z. Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 87/2018 Z. z. Zákon o radiačnej ochrane
v znení , 388/2021 Z. z.
01.01.2022 103/2018 Z. z. Vyhláška o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
v znení , 447/2020 Z. z.
01.01.2022 177/2018 Z. z. Zákon proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 213/2018 Z. z. Zákon o dani z poistenia
v znení , 408/2021 Z. z.
01.01.2022 216/2018 Z. z. Zákon o rybárstve
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 269/2018 Z. z. Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
v znení , 345/2021 Z. z.
01.01.2022 374/2018 Z. z. Novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme
01.01.2022 30/2019 Z. z. Zákon o hazardných hrách
v znení , 287/2020 Z. z.
01.01.2022 43/2019 Z. z. Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 49/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
01.01.2022 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
v znení , 414/2021 Z. z., 271/2021 Z. z.
01.01.2022 210/2019 Z. z. Novela zákona o fluórovaných skleníkových plynoch a zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd
01.01.2022 213/2019 Z. z. Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 280/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnych službách
01.01.2022 301/2019 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
01.01.2022 302/2019 Z. z. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
01.01.2022 310/2019 Z. z. Zákon o Fonde na podporu športu
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 198/2020 Z. z. Novely zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19
01.01.2022 287/2020 Z. z. Novela zákona o hazardných hrách
01.01.2022 292/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023
v znení , 393/2021 Z. z.
01.01.2022 299/2020 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
v znení , 310/2021 Z. z.
01.01.2022 340/2020 Z. z. Novela zákona o bankách
01.01.2022 396/2020 Z. z. Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
01.01.2022 416/2020 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
01.01.2022 444/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon
01.01.2022 447/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
01.01.2022 76/2021 Z. z. Novela Zákonníka práce
01.01.2022 81/2021 Z. z. Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
01.01.2022 133/2021 Z. z. Novela zákonov v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 v oblasti zdravotníctva
01.01.2022 209/2021 Z. z. Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách
01.01.2022 215/2021 Z. z. Zákon o podpore v čase skrátenej práce
01.01.2022 218/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
01.01.2022 223/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
01.01.2022 257/2021 Z. z. Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a zákona o dani z príjmov
01.01.2022 273/2021 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
01.01.2022 310/2021 Z. z. Novela zákona o byrokracii
01.01.2022 347/2021 Z. z. Novela zákona o Slovenskej akadémii vied a zákona o geologických prácach (geologický zákon)
01.01.2022 372/2021 Z. z. Novela zákona o odpadoch
01.01.2022 408/2021 Z. z. Novela zákona o správe daní (daňový poriadok)
01.01.2022 415/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
01.01.2022 431/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
02.01.2022 597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení , 415/2021 Z. z.
02.01.2022 415/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
17.01.2022 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 378/2021 Z. z.
17.01.2022 462/2007 Z. z. Zákon o organizácii pracovného času v doprave
v znení , 378/2021 Z. z.