Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.11.2021 171/1993 Z. z. Zákon o Policajnom zbore
v znení 217/2021 Z. z.
01.11.2021 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 372/2021 Z. z.
01.11.2021 213/1997 Z. z. Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
v znení , 368/2021 Z. z.
01.11.2021 143/1998 Z. z. Letecký zákon
v znení , 354/2021 Z. z.
01.11.2021 211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií
v znení , 373/2021 Z. z.
01.11.2021 291/2002 Z. z. Zákon o Štátnej pokladnici
v znení , 346/2021 Z. z.
01.11.2021 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 355/2021 Z. z.
01.11.2021 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
v znení , 346/2021 Z. z.
01.11.2021 542/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 156/2003 Z. z. a o doplnení zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 133/2004 Z. z.
v znení , 371/2021 Z. z.
01.11.2021 172/2005 Z. z. Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja
v znení , 346/2021 Z. z.
01.11.2021 466/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
v znení , 371/2021 Z. z.
01.11.2021 24/2006 Z. z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení , 372/2021 Z. z.
01.11.2021 447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
v znení , 374/2021 Z. z.
01.11.2021 435/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany SR
v znení , 346/2021 Z. z.
01.11.2021 39/2013 Z. z. Zákon o kontrole znečisťovania životného prostredia
v znení , 372/2021 Z. z.
01.11.2021 219/2013 Z. z. Novela zákona o opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií
v znení , 371/2021 Z. z.
01.11.2021 465/2013 Z. z. Vyhláška o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia
v znení , 391/2021 Z. z.
01.11.2021 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 372/2021 Z. z.
01.11.2021 154/2015 Z. z. Novela zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií
v znení , 371/2021 Z. z.
01.11.2021 336/2015 Z. z. Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov
v znení , 356/2021 Z. z.
01.11.2021 302/2016 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR
v znení , 346/2021 Z. z.
01.11.2021 243/2017 Z. z. Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii
v znení , 346/2021 Z. z.
01.11.2021 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov
v znení , 373/2021 Z. z.
01.11.2021 111/2018 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
v znení , 346/2021 Z. z.
01.11.2021 302/2019 Z. z. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
v znení , 372/2021 Z. z.
01.11.2021 217/2021 Z. z. Novela zákona o obetiach trestných činov zákona o Policajnom zbore
05.11.2021 95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe
v znení , 395/2021 Z. z.
10.11.2021 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 209/2021 Z. z.
10.11.2021 209/2021 Z. z. Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách
12.11.2021 103/2020 Z. z. Nariadenie vlády o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 411/2021 Z. z.
15.11.2021 372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch
v znení , 412/2021 Z. z.
15.11.2021 73/1998 Z. z. Zákon o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže
v znení , 412/2021 Z. z.
15.11.2021 154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
v znení , 412/2021 Z. z.
15.11.2021 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení , 412/2021 Z. z.
15.11.2021 315/2001 Z. z. Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore
v znení , 412/2021 Z. z.
15.11.2021 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 412/2021 Z. z.
15.11.2021 462/2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
v znení , 412/2021 Z. z.
15.11.2021 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
v znení , 408/2021 Z. z.
15.11.2021 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení , 412/2021 Z. z.
15.11.2021 179/2011 Z. z. Zákon o hospodárskej mobilizácii
v znení , 412/2021 Z. z.
15.11.2021 281/2015 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov
v znení , 412/2021 Z. z.
15.11.2021 116/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate
v znení , 392/2021 Z. z.
15.11.2021 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
v znení , 412/2021 Z. z.
19.11.2021 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení , 415/2021 Z. z.
19.11.2021 292/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
v znení , 420/2021 Z. z.
20.11.2021 488/2004 Z. z. Nariadenie vlády o zdravotnej starostlivosť na námorných lodiach
v znení , 333/2021 Z. z.
20.11.2021 395/2006 Z. z. Nariadenie o poskytovaní a používaní ochranných pracovných prostriedkov
v znení , 400/2021 Z. z.
25.11.2021 213/2019 Z. z. Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve
v znení , 429/2021 Z. z.
27.11.2021 543/2005 Z. z. Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
v znení , 438/2021 Z. z.
27.11.2021 131/2020 Z. z. Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 435/2021 Z. z.
27.11.2021 24/2021 Z. z. Vyhláška o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
v znení , 437/2021 Z. z.
27.11.2021 183/2021 Z. z. Nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19
v znení , 436/2021 Z. z.