Nariadenie vlády č. 8/2022 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 552/2021 Z. z. o predĺžení lehôt na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov

Platnosť od 14.01.2022
Účinnosť od 15.01.2022

OBSAH

8

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. januára 2022,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 552/2021 Z. z. o predĺžení lehôt na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 30t ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 469/2021 Z. z. nariaďuje:


ČI. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 552/2021 Z. z. o predĺžení lehôt na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov sa dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak odsek 3 neustanovuje inak,“.

2. § 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Lehota na absolvovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2 podľa § 30t ods. 1 písm. c) prvého bodu až tretieho bodu zákona, ktorá uplynula 31. decembra 2021, sa predlžuje do 31. januára 2022.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. januára 2022.


Eduard Heger v. r.