Zákon č. 485/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 17.12.2021
Účinnosť od 01.01.2022
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2021 okrem čl. I bodov 1 až 39 a 41 až 46, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.

485

ZÁKON

z 24. novembra 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 391/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 124/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 374/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 odsek 1 znie:

(1) Posudková činnosť na účely

a) kompenzácie je lekárska posudková činnosť a sociálna posudková činnosť,

b) preukazu a parkovacieho preukazu je lekárska posudková činnosť.“.

2. V § 11 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pri výkone lekárskej posudkovej činnosti posudkový lekár vychádza aj z elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke9aa) fyzickej osoby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:

9aa) § 5 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 11 ods. 4 sa za slovo „nálezu“ vkladajú slová „alebo ktorá nie je zaznamenaná v elektronickej zdravotnej knižke“.

4. V § 11 ods. 7 písm. a) sa slová „nálezu, z ktorého vychádzal pri poslednom posúdení“ nahrádzajú slovami „nálezu alebo z elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke fyzickej osoby, ktoré boli podkladom posledného posúdenia“.

5. V § 11 ods. 7 písm. b) sa za slovo „odbore“ vkladajú slová „alebo z elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke fyzickej osoby“.

6. V § 11 odsek 8 znie:

(8) Ak posudkový lekár neurčil fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím termín opätovného posúdenia zdravotného stavu podľa odseku 18, vychádza pri ďalšom posúdení zdravotného stavu z lekárskeho nálezu a odborného lekárskeho nálezu lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, ktoré boli podkladom predchádzajúceho posúdenia zdravotného stavu. Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím predloží nový lekársky nález alebo odborný lekársky nález lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, posudkový lekár vychádza aj z tohto lekárskeho nálezu alebo odborného lekárskeho nálezu.“.

7. V § 11 ods. 9 sa za slovami „predloženého lekárskeho nálezu“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „odbore“ sa vkladajú slová „alebo z elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke fyzickej osoby“.

8. V § 13 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Sociálna posudková činnosť sa môže vykonať aj bez účasti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ak by ju nebolo možné z dôvodu jej hospitalizácie alebo z iného vážneho dôvodu vykonať v zákonnej lehote.“.

9. V § 18 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Na účely peňažného príspevku na opatrovanie sa za príjem zo zamestnania podľa § 40 ods. 13 nepovažuje preplatok na dani z príjmov, preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie, vrátené poistné na nemocenské poistenie zaplatené bez právneho dôvodu, vrátené poistné na dôchodkové poistenie zaplatené bez právneho dôvodu, vrátené poistné na poistenie v nezamestnanosti zaplatené bez právneho dôvodu a suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi.“.

10. V § 18 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Príslušný orgán môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa z okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, vylúčiť osobu, o ktorej fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukáže, že s ňou v kalendárnom roku, za ktorý sa zisťuje príjem, alebo v jeho časti, spoločne nezdieľala domácnosť30) a spoločne sa nepodieľala na úhrade spoločných potrieb.“.

11. V § 27 ods. 1 sa slovo „šiestich“ nahrádza číslovkou „12“.

12. V § 28 ods. 3 posledná veta znie: „Ak bol peňažný príspevok poskytnutý na kúpu psa so špeciálnym výcvikom, špeciálneho softvéru alebo aktualizácie softvéru a pes so špeciálnym výcvikom, špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru neplní svoj účel, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je povinná vrátiť psa so špeciálnym výcvikom, špeciálny softvér alebo aktualizáciu softvéru, peňažný príspevok na jeho kúpu a ani jeho pomernú časť.“.

13. V § 32 ods. 10 sa slovo „šiestich“ nahrádza číslovkou „12“.

14. V § 33 ods. 5 sa slová „č. 10“ nahrádzajú slovami „č. 12a“.

15. V § 33 ods. 8 sa slovo „šiestich“ nahrádza číslovkou „12“.

16. V § 34 ods. 10 sa slovo „šiestich“ nahrádza číslovkou „12“ a na konci sa pripája táto veta: „Za kúpu osobného motorového vozidla sa na účely tohto zákona považuje uhradenie celkovej ceny osobného motorového vozidla a nadobudnutie vlastníctva k osobnému motorovému vozidlu.“.

17. V § 34 sa vypúšťa odsek 14.

Doterajšie odseky 15 až 23 sa označujú ako odseky 14 až 22.

18. V § 34 ods. 15 sa slová „odsek 18“ nahrádzajú slovami „odsek 17“.

19. V § 34 ods. 18 sa slová „15 a 18“ nahrádzajú slovami „14 a 17“.

20. V § 34 ods. 20 sa slová „odseku 15“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.

21. V § 35 ods. 1 sa slová „vozidla, ktorého je vlastníkom alebo spoluvlastníkom“ nahrádzajú slovom „vozidla“.

22. V § 35 ods. 4 sa slová „vozidla, ak je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím jeho vlastníkom“ nahrádzajú slovom „vozidla“.

23. V § 35 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ak je predmetom úpravy osobné motorové vozidlo, ktorého fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom, peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy osobného motorového vozidla alebo dokladu o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia alebo úprava osobných motorových vozidiel.“.

24. V § 35 ods. 9 sa slovo „šiestich“ nahrádza číslovkou „12“.

25. V § 35 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

(10) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť príslušnému úradu peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, ak v lehote do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní tohto peňažného príspevku nepreukáže vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo osobného motorového vozidla, na úpravu ktorého bol poskytnutý peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla.“.

Doterajšie odseky 10 až 15 sa označujú ako odseky 11 až 16.

26. V § 37 ods. 2 štvrtej vete sa slová „v ktorých dôsledku fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím“ nahrádzajú slovami „ktoré fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia schopná prekonať a v dôsledku ktorých“.

27. V § 37 ods. 9 sa slovo „šiestich“ nahrádza číslovkou „9“, slovo „deviatich“ sa nahrádza číslovkou „12“ a vypúšťa sa posledná veta.

28. V § 37 ods. 10 sa vypúšťa posledná veta.

29. V § 40 odsek 2 znie:

(2) Rozsah opatrovania ustanovený v § 14 ods. 4 sa považuje za splnený aj vtedy, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na opatrovanie je

a) v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, alebo

b) osobou,

1. ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby,1a) a fyzická osoba ju opatruje po jej návrate z ambulantnej formy sociálnej služby, alebo

2. ktorá navštevuje školské zariadenie alebo školu, a fyzická osoba ju opatruje po jej návrate zo školského zariadenia alebo zo školy.“.

30. V § 40 ods. 15 a § 57 ods. 1 písm. h) sa slová „formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého“ nahrádzajú slovami „externou formou štúdia alebo dennou formou štúdia kombinovanou s externou formou“.

31. V § 41 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 13 sa označujú ako odseky 6 až 12.

32. V § 41 ods. 7 sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „deviatich“.

33. V § 41 odsek 8 znie:

(8) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná vrátiť poskytnutý peňažný príspevok na kompenzáciu, ak nesplní povinnosť ustanovenú v § 27 ods. 1, § 32 ods. 10, § 33 ods. 8, § 34 ods. 10 a 12, § 35 ods. 9 a 10 a § 37 ods. 9 a 10, a to do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým jej bola uložená povinnosť vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu.“.

34. V § 41 ods. 9 sa za slová „poskytovateľovi sociálnej služby,1a)“ vkladajú slová „zdravotníckemu zariadeniu,47a) chránenej dielni alebo chránenému pracovisku,47b) neziskovej organizácií poskytujúcej všeobecne prospešné služby zamerané na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím,47c) občianskemu združeniu, ktoré má cieľ činnosti uvedený v stanovách zameraný na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím,47d)“ a za slová „s poskytovateľom sociálnej služby,1a)“ sa vkladajú slová „so zdravotníckym zariadením, s chránenou dielňou alebo s chráneným pracoviskom, s neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby zamerané na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, s občianskym združením, ktoré má cieľ činnosti uvedený v stanovách zameraný na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 47a až 47d znejú:

47a) § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

47b) § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

47c) § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

47d) § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.”.

35. V § 47 ods. 4 sa slová „až 17“ nahrádzajú slovami „až 16“, slová „ods. 10“ sa nahrádzajú slovami „ods. 11“ a za slová „§ 57“ sa vkladajú slová „ods. 1“.

36. V § 52 písm. b) sa za slová „sociálnej služby,1a)“ vkladajú slová „so zdravotníckym zariadením,47a) s chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom,47b) s neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby zamerané na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím,47c) s občianskym združením, ktoré má cieľ činnosti uvedený v stanovách zameraný na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím,47d)“.

37. V § 52 písm. p) sa slová „inej fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, zariadeniu sociálnych služieb, zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, škole a školskému zariadeniu“ nahrádzajú slovami „do užívania podľa § 41 ods. 9“.

38. V § 55 odseky 3 až 5 znejú:

(3) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a rodné číslo, ak je pridelené, fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, preukazu alebo parkovacieho preukazu, a

b) doklad o tom, že je účastníkom právnych vzťahov podľa § 3.

(4) Súčasťou žiadosti o priznanie

a) peňažného príspevku na kompenzáciu, preukazu alebo parkovacieho preukazu je aj aktuálny lekársky nález alebo odborný lekársky nález lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore podľa § 11 ods. 7 písm. b), ak sa nepostupuje podľa § 11 ods. 7 písm. a) alebo ods. 8,

b) peňažného príspevku na kompenzáciu je aj

1. uvedenie druhu peňažného príspevku na kompenzáciu, o ktorý žiada, vrátane uvedenia dôvodu, pre ktorý o tento druh žiada,

2. potvrdenie o príjme fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, a o príjme fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s jej príjmom, za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti; to neplatí, ak ide o žiadosť o priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu,

3. potvrdenie o príjme fyzickej osoby zo zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť, ak ide o žiadosť o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie,

4. vyhlásenie o majetku podľa § 18 ods. 18; to neplatí, ak toto vyhlásenie už bolo pred podaním žiadosti predložené príslušnému orgánu.

(5) Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.“.

39. § 55 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

(16) Ak pred príslušným orgánom prebieha v rovnakej veci a s rovnakými účastníkmi konania iné konanie, príslušný orgán zastaví konanie, ktoré sa začalo neskôr. Proti rozhodnutiu podľa prvej vety nemožno podať odvolanie.“.

40. V § 63 odsek 1 znie:

(1) Lekársku posudkovú činnosť na účely tohto zákona vykonáva posudkový lekár. Posudkový lekár na účely tohto zákona je lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v osobitnom predpise.52aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 52aa znie:

52aa) Príloha č. 3 časť A nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.“.

41. § 64a sa vypúšťa.

42. Za § 67l sa vkladá § 67m, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠67m

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022

(1) Konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu začaté pred 1. januárom 2022, ktoré nebolo právoplatne skončené do 31. decembra 2021, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2021.

(2) Na povinnosti a lehoty súvisiace s jednorazovým peňažným príspevkom na kompenzáciu, ktorý bol poskytnutý podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2021, okrem lehôt podľa § 27 ods. 1, § 32 ods. 10, § 33 ods. 8, § 34 ods. 10, § 35 ods. 9 a § 37 ods. 9 v znení účinnom od 1. januára 2022, sa od 1. januára 2022 vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 31. decembra 2021, ak ešte nebolo právoplatne rozhodnuté o povinnosti vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu z dôvodu márneho uplynutia lehôt podľa § 27 ods. 1, § 32 ods. 10, § 33 ods. 8, § 34 ods. 10, § 35 ods. 9 a § 37 ods. 9 v znení účinnom do 31. decembra 2021.“.

43. Príloha č. 10 znie:

„Príloha č. 10 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky, peňažného príspevku na výcvik používania pomôcky, peňažného príspevku na úpravu pomôcky, peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla, peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu a peňažného príspevku na úpravu garáže

Cena pomôcky, výcviku používania pomôcky, úpravy pomôcky, úpravy osobného motorového vozidla, úpravy bytu, úpravy rodinného domu a úpravy garážePríjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom29)
do 1do 2do 3do 4do 5
do 332,00 eura90 %90 %90 %70 %50 %Výška príspevku v % z ceny pomôcky, ceny výcviku používania pomôcky, ceny úpravy pomôcky, ceny úpravy osobného motorového vozidla, ceny úpravy bytu, ceny úpravy rodinného domu a ceny úpravy garáže
do 1 660,00 eura95 %95 %85 %75 %65 %
nad 1 660,00 eura98 %95 %90 %80 %70 %
“.

44. Príloha č. 12 znie:

„Príloha č. 12 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na opravu pomôcky

Cena opravy pomôckyPríjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom29)
do 1do 2do 3do 4do 5
do 166,00 eura95 %95 %50 %0 %0 %Výška príspevku v % z ceny opravy pomôcky
do 332,00 eura95 %95 %70 %50 %25 %
do 830,00 eura95 %95 %80 %60 %40 %
nad 830,00 eura98 %95 %90 %70 %50 %
“.

45. Za prílohu č. 12 sa vkladá príloha č. 12a, ktorá znie:

„Príloha č. 12a k zákonu č. 447/2008 Z. z.

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Cena zdvíhacieho zariadeniaPríjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom29)
do 1do 2do 3do 4do 5
98 %95 %90 %85 %80 %Výška príspevku v % z ceny zdvíhacieho zariadenia
“.

46. Príloha č. 13 znie:

„Príloha č. 13 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla a na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou

Cena osobného motorového vozidlaPríjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom29)
do 1do 2do 3do 4do 5
90 %85 %80 %70 %55 %Výška príspevku v % z ceny osobného motorového vozidla, najviac zo sumy 13 277,57 eura
“.

Čl. II

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z. a zákona č. 453/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 61 ods. 5 sa za slovo „orgánu,“ vkladajú slová „do 10 dní odo dňa doručenia písomného súhlasu,“.

2. V § 61 ods. 6 prvej vete sa za slovo „ak“ vkladajú slová „tento zákon alebo“.

3. V § 61 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Generálny tajomník môže na návrh štatutárneho orgánu podľa § 7 ods. 7 druhej vety odvolať do 10 dní odo dňa doručenia písomného návrhu aj bez uvedenia dôvodu vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi štatutárny orgán podľa § 7 ods. 7 druhej vety.“.

4. V § 175 ods. 4 sa za slová „ustanovenej v“ vkladajú slová „§ 61 ods. 5 a 6,“.

5. Za § 193de sa vkladá § 193df, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠193df

Prechodné ustanovenia účinné od 31. decembra 2021

(1) Trvanie štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca vykonávajúceho lekársku posudkovú činnosť pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti,45a) ktorý by inak skončil podľa § 82 ods. 5, možno opätovne predĺžiť najviac do 31. decembra 2024 dohodou o zmene štátnozamestnaneckého pomeru formou písomného dodatku k služobnej zmluve. Predĺženie štátnozamestnaneckého pomeru podľa prvej vety sa považuje za zmenu štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 55 ods. 1 písm. u).

(2) Štátnozamestnanecké miesto v stálej štátnej službe alebo štátnozamestnanecké miesto v dočasnej štátnej službe, na ktorom sa vykonáva lekárska posudková činnosť podľa odseku 1, možno do 30. júna 2024 obsadiť aj prijatím občana, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, do dočasnej štátnej služby, bez výberového konania. Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca podľa prvej vety trvá po dobu dohodnutú v služobnej zmluve, najdlhšie však do 31. decembra 2024. Ustanovenia prvej a druhej vety sa nevzťahujú na štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2021 okrem čl. I bodov 1 až 39 a 41 až 46, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.