Nariadenie vlády č. 482/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Platnosť od 16.12.2021
Účinnosť od 01.01.2022

482

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. decembra 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 15/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2021 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 336/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1a sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a až 1e sa vypúšťajú.

2. V § 11a ods. 3 druhej vete sa za slovo „úrad“ vkladajú slová „práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“)“.

3. Za § 26b sa vkladá § 26c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠26c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022

Oprávnenej osobe, ktorej vznikol nárok na rodičovský príspevok podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. decembra 2021, nárok na tento rodičovský príspevok zaniká 1. januára 2022.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2022.


Eduard Heger v. r.