Vyhláška č. 543/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.12.2021
Účinnosť od 01.01.2022

OBSAH

543

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 22. decembra 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe v znení vyhlášky č. 455/2019 Z. z. a vyhlášky č. 381/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe časti A.1 skupine S0 sa na konci pripája táto veta: „Táto skupina látok zahŕňa napríklad BPC-157.“.

2. V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.1 sa za šesťdesiaty druhý bod vkladá nový šesťdesiaty tretí bod, ktorý znie:

63. tibolón,“.

Doterajšie body 63. a 64. sa označujú ako body 64. a 65.

3. V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.1 šesťdesiatom piatom bode sa číslo „63“ nahrádza číslom „64“.

4. V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.2 druhý bod a tretí bod znejú:

2. osilodrostat,

3. selektívne modulátory androgénových receptorov [andarín, LGD-4033 (ligandrol), enobosarm (ostarín), RAD140],“.

5. V prílohe časti A.1 skupine S2 podskupina S2.2 vrátane nadpisu znie:

„Podskupina S2.2

Peptidové hormóny a ich uvoľňujúce faktory

2.1. u mužov choriogonadotropín (CG), luteinizačný hormón (LH) a ich uvoľňujúce faktory (buserelín, deslorelín, gonadorelín, goserelín, leuprorelín, nafarelín a triptorelín),

2.2. kortikotropíny a ich uvoľňujúce faktory (kortikorelín),

2.3. rastový hormón (GH), jeho analógy a jeho fragmenty,

2.3.1 analógy rastového hormónu (lonapegsomatropín, somapacitan, somatrogon),

2.3.2 fragmenty rastového hormónu (AOD-9604 a hGH 176-191),

2.4 uvoľňujúce faktory rastového hormónu

2.4.1 hormón uvoľňujúci rastový hormón (GHRH) a jeho analógy (CJC-1293, CJC-1295, sermorelín a tesamorelín),

2.4.2 sekretagógy rastového hormónu [lenomorelín (grelín) a mimetiká grelínu (anamorelín, ipamorelín, macimorelín a tabimorelín)],

2.4.3 peptidy uvoľňujúce rastový hormón (GHRPs) [alexamorelín, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelín), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 a examorelín (hexarelín)].“.

6. V prílohe časti A.1 skupine S3 desiatom bode sa slová „800 µg za 12 hodín (od prvej podanej dávky)“ nahrádzajú slovami „600 µg za 8 hodín od akejkoľvek podanej dávky“.

7. V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 časť Špecifikované stimulanciá sa vypúšťa druhý bod.

Doterajšie body 3. až 44. sa označujú ako body 2. až 43.

8. V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 časť Špecifikované stimulanciá sa za siedmy bod vkladá nový ôsmy bod, ktorý znie:

8. etilfenidát,“.

Doterajšie body 8. až 43. sa označujú ako body 9. až 44.

9. V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 časť Špecifikované stimulanciá sa za štrnásty bod vkladá nový pätnásty bod, ktorý znie:

15. 4-fluorometylfenidát,“.

Doterajšie body 15. až 44. sa označujú ako body 16. až 45.

10. V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 časť Špecifikované stimulanciá sa za šestnásty bod vkladá nový sedemnásty bod, ktorý znie:

17. hydrafinil (fluorenol),“.

Doterajšie body 17. až 45. sa označujú ako body 18. až 46.

11. V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 časť Špecifikované stimulanciá štyridsiatom šiestom bode sa číslo „43“ nahrádza číslom „45“.

12. V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 časť Špecifikované stimulanciá dvadsiaty bod znie:

20. katín (d-norpseudoefedrín a jeho l-izoméry), ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 5 µg/ml,“.

13. V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 časť Špecifikované stimulanciá tridsiaty prvý bod znie:

31. metylnaftidát [(±)-metyl-2-(naftalén-2-yl)-2-(piperidín-2-yl)acetát],“.

14. V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 časti za úvodnou vetou „Zakázanými stimulanciami nie sú“ druhom bode sa slovo „imidazolu“ nahrádza slovom „imidazolínu“.

15. V prílohe časti B.1 skupine S9 úvodná veta znie:

„Glukokortikoidy podané injekčne, orálne (požitím napr. ústne, do líca, do ďasna alebo pod jazyk) alebo rektálne (do konečníka)“.

16. V prílohe časti B.1 skupine S9 siedmy bod znie:

7. fluokortolón,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.


Branislav Gröhling v. r.