Vyhláška č. 526/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

Platnosť od 28.12.2021
Účinnosť od 01.01.2022

OBSAH

526

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. a) siedmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a jej adresa elektronickej pošty,“.

2. V § 2 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené“.

3. V § 2 ods. 1 písm. k) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.


Branislav Gröhling v. r.