Vyhláška č. 462/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov

Platnosť od 07.12.2021
Účinnosť od 01.01.2022 do26.09.2022 (za 8 mesiacov)
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2021 okrem bodu 16, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022, bodu 17, ktorý nadobúda účinnosť 27. septembra 2022, a bodu 15, ktorý nadobúda účinnosť 20. mája 2023.

462

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 1. decembra 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly
v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. g) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení vyhlášky č. 121/2019 Z. z., vyhlášky č. 423/2019 Z. z. a vyhlášky č. 403/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 5 sa slová „a n)“ nahrádzajú slovami „až p)“.

2. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

p) platnosti certifikovaného systému protikorupčného manažérstva.“.

3. V § 9 sa odsek 4 dopĺňa písmenami g) až o), ktoré znejú:

g) zabezpečiť import procesov meraných fyzikálnych veličín z výstupov z valcovej skúšobne bŕzd do celoštátneho informačného systému a export údajov potrebných na umožnenie merania konkrétneho vozidla zaevidovaného v celoštátnom informačnom systéme do valcovej skúšobne bŕzd,

h) zabezpečiť snímanie a zber série statických obrazových záznamov grafického obsahu zobrazovacej jednotky valcovej skúšobne bŕzd počas uskutočnenia merania,

i) zabezpečiť zber údajov o priebehu jazdnej skúšky, GPS súradnice jednotlivých nameraných hodnôt a výsledkov merania zbrzdenia z mobilného zariadenia na meranie zbrzdenia,

j) zabezpečiť zber snímok stavu odometra, identifikačného čísla vozidla VIN vrátane atribútov GPS súradnice, dátum a čas vytvorenia snímky z mobilného zariadenia,

k) zabezpečiť načítanie údajov z elektronických systémov vozidla získaných v predpísanom rozsahu cez OBD rozhranie vozidla z mobilného zariadenia,

l) zabezpečiť zber snímok z kamier monitorovacieho záznamového zariadenia stanice technickej kontroly,

m) zabezpečiť vyhľadanie údajov o vozidle z jednotného informačného systému v cestnej doprave,

n) zabezpečiť zápis údajov o technickej kontrole do jednotného informačného systému v cestnej doprave,

o) zabezpečiť zápis údajov z celoštátneho informačného systému do registra prevádzkových záznamov vozidiel.“.

4. V § 22 ods. 1 sa vypúšťa písmeno p).

Doterajšie písmeno q) sa označuje ako písmeno p).

5. V § 26 ods. 5 sa za slovo „likvidáciu“ vkladá čiarka a slová „ktorá vydá potvrdenie o prijatí znehodnotených alebo zničených tlačív dokladov a pečiatok“.

6. V § 42 ods. 1 prvá veta znie: „Technická kontrola sa v stanici technickej kontroly vykonáva na kontrolnej linke okrem kontrolných položiek alebo ich časti, pre ktoré to ich predpísaný spôsob kontroly vyžaduje, ktoré sa môžu vykonať aj mimo nej.“.

7. V § 46 ods. 1 písm. a) treťom bode sa slová „doklady podľa § 29 ods. 8“ nahrádzajú slovami „doklad podľa § 29 ods. 8 písm. b)“ a slová „emisnej kontroly“ sa nahrádzajú slovami „technickej kontroly pravidelnej“.

8. V § 46 ods. 1 písm. a) štvrtom bode sa slová „certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy“ nahrádzajú slovami „písomný doklad o vykonaní opravy vozidla vydaný autorizovanou opravovňou alebo nezávislou opravovňou“.

9. V § 46 ods. 1 písm. b) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a doklad o zhode s požiadavkami na konštrukciu vozidiel na prepravu nebezpečných vecí“.

10. V § 46 ods. 6 sa slová „certifikovanom mieste opravy“ nahrádzajú slovami „autorizovanej opravovni alebo nezávislej opravovni“ a slová „certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy po vykonaní opravy vozidla; certifikát“ sa nahrádzajú slovami „písomný doklad o vykonaní opravy vozidla vydaný autorizovanou opravovňou alebo nezávislou opravovňou, ktorá opravuje vozidlo spôsobom podľa § 47 ods. 7 zákona; doklad“.

11. V § 52 ods. 2, 5, 8 a 11 sa za slová „na papieri“ vkladá slovo „najmenej“.

12. Za § 56b sa vkladá § 56c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠56c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2021

Požiadavky podľa tejto vyhlášky musí spĺňať skúšobňa bŕzd do 31. júna 2022.“.

13. V prílohe č. 1 časti B sa bod 9.1 dopĺňa bodom 9.1.49, ktorý znie:

9.1.49 VSB musí umožniť prostredníctvom celoštátneho informačného systému snímanie a zber série statických obrazových záznamov grafického obsahu zobrazovacej jednotky riadiaceho pultu počas celého merania vo VSB.“.

14. V prílohe č. 4 ods. 15 sa slová „3,8 m až 4,2 m“ nahrádzajú slovami „najmenej 2,5 m“.

15. V prílohe č. 9 treťom bode sa za položku 7.12. vkladá položka 7.13., ktorá znie:

7.13. eCall (ak je nainštalovaný v súlade s právnymi predpismi o typovom schválení EU)
7.13.1.Montáž a konfiguráciaVizuálna kontrola doplnená použitím elektronického rozhrania, ak to umožňujú technické charakteristiky vozidla a sú k dispozícii potrebné údaje.a) Chýba systém alebo akýkoľvek komponent.X
b) Nesprávna verzia softvéru.X
c) Nesprávne kódovanie systému.X
7.13.2. StavVizuálna kontrola doplnená použitím elektronického rozhrania, ak to umožňujú technické charakteristiky vozidla a sú k dispozícii potrebné údaje.a) Poškodený systém alebo komponenty.X
b) Svetelná kontrolka nesprávneho fungovania (MIL) systému eCall ukazuje akýkoľvek druh poruchy systému.X
c) Porucha elektronickej riadiacej jednotky systému eCall.X
d) Porucha zariadenia mobilnej komunikačnej siete.X
e) Porucha signálu GPS.X
f) Audio komponenty nie sú pripojené.X
g) Zdroj napájania nie je pripojený alebo nie je dostatočne nabitý.X
h) Systém upozorňuje na poruchu prostredníctvom elektronického rozhrania vozidla.X
7.13.3. VýkonnosťVizuálna kontrola doplnená použitím elektronického rozhrania, ak to umožňujú technické charakteristiky vozidla a sú k dispozícii potrebné údaje.a) Minimálny súbor údajov (MSD) je nesprávny.X
b) Audio komponenty nefungujú správne.X

“.

16. Príloha č. 12 znie:

„Príloha č. 12 k vyhláške č. 137/2018 Z. z.

POTVRDENIE O TECHNICKEJ KONTROLE NA VYDANIE PREPRAVNÉHO POVOLENIA

(vzor)

“.

17. Doterajší text prílohy č. 15 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

2. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1717 z 9. júla 2021, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ, pokiaľ ide o aktualizáciu určitých označení kategórie vozidiel a doplnenie systému eCall do zoznamu kontrolovaných položiek, metód kontrol, príčin porúch a hodnotenie chýb v prílohe I a prílohe III k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 342, 27. 9. 2021).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2021 okrem bodu 16, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022, bodu 17, ktorý nadobúda účinnosť 27. septembra 2022, a bodu 15, ktorý nadobúda účinnosť 20. mája 2023.


Andrej Doležal v. r.