726

ZÁKON

z 1. decembra 2004

o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky poskytnutia jednorazového peňažného príspevku (ďalej len „príspevok“)

a) osobám, ktoré boli v rokoch 1948 až 1954 zaradené do vojenských táborov nútených prác,1)

b) pozostalým manželkám po osobách uvedených v písmene a).

§ 2

Poskytnutie príspevku

(1) Oprávnená osoba na účely tohto zákona je osoba, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky a ktorá

a) bola ako politicky nespoľahlivá zaradená v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác počas výkonu základnej vojenskej služby alebo výnimočného vojenského cvičenia podľa § 39 zákona č. 92/1949 Zb. Branný zákon,

b) je pozostalou manželkou po osobe uvedenej v písmene a) alebo bola pozostalou manželkou po tejto osobe a uzavrela nové manželstvo.

(2) Oprávnenej osobe sa poskytne po uplatnení nároku príspevok, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Príspevok patrí oprávnenej osobe podľa odseku 1 písm. a) aj vtedy, ak osoba zaradená do vojenského tábora nútených prác bola neskôr preradená do technického prápora alebo jej bola zrušená klasifikácia „E". Toto obdobie sa započíta do obdobia jej zaradenia do vojenského tábora nútených prác, najdlhšie však do 31. decembra 1954.

(4) Príspevok nepatrí oprávnenej osobe podľa odseku 3 za obdobie odo dňa jej vyradenia z dovtedajších podmienok nútených prác alebo odo dňa jej funkčného preradenia spojeného s pridelením zbrane alebo s ustanovením do veliteľskej funkcie.

(5) Za osobu politicky nespoľahlivú podľa odseku 1 písm. a) sa považuje aj osoba, ktorá

a) bola v dokladoch vojenského archívu alebo vojenskej registratúry charakterizovaná vtedajším spoločensky negatívnym slovným výrokom alebo klasifikačným znakom „E" označujúcimi politickú nespoľahlivosť,

b) pred zaradením do vojenských táborov nútených prác bola väznená za pokus o ilegálnu emigráciu alebo stíhaná podľa zákona č. 50/1923 Sb. na ochranu republiky alebo podľa zákona č. 231/1948 Sb. na ochranu ľudovodemokratickej republiky, alebo bola internovaná v centralizovaných kláštoroch, alebo politicky, či nábožensky angažovaná,

c) pred zaradením do vojenských táborov nútených prác bola kňazom alebo rehoľníkom alebo študovala za kňaza,

d) pred zaradením do vojenských táborov nútených prác nesúhlasila s násilnou kolektivizáciou pôdy alebo bola stíhaná za nesplnenie svojho poľnohospodárskeho kontingentu,

e) vlastnila pred zaradením do vojenských táborov nútených prác veľkoobchod alebo pozemky s výmerou nad 20 ha, alebo továreň, či iný podnik,

f) vlastnila pred zaradením do vojenských táborov nútených prác nehnuteľný majetok, ktorý bol zdrojom príjmu približne vo výške 10 000 Kčs mesačne,

g) bola po 25. februári 1948 a pred zaradením do vojenských táborov nútených prác odstránená z verejných funkcií akčnými výbormi,

h) bola potomkom alebo manželom osoby uvedenej v písmenách a) až g),

i) mala pred zaradením do vojenských táborov nútených prác rodinu v zahraničí mimo komunistického bloku,

j) bola po 25. februári 1948 a pred zaradením do vojenských táborov nútených prác vylúčená z politických dôvodov zo štúdia na školách,

k) bola pred zaradením alebo počas zaradenia do vojenských táborov nútených prác považovaná za politicky nespoľahlivú Zborom národnej bezpečnosti alebo národným výborom alebo

l) k výkonu vojenskej služby nemala pridelenú zbraň a nebola podľa dokumentácie vojenského archívu alebo vojenskej registratúry do vojenských táborov nútených prác zaradená pre stíhanie alebo odsúdenie podľa dekrétu prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. II o potrestaní nacistických zločincov, zradcov a ich pomáhačov a o mimoriadnych ľudových súdoch v znení neskorších predpisov alebo podľa dekrétu prezidenta republiky č. 138/1945 Sb. II o trestaní niektorých previnení proti národnej cti v znení neskorších predpisov.

§ 3

Uplatnenie nároku

(1) Nárok na príspevok (ďalej len „nárok“) sa uplatňuje na základe písomnej žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej len „žiadosť“) na Ministerstve obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) najneskôr do 30. júna 2006; inak nárok zaniká.

(2) Oprávnená osoba uvedená v § 2 ods. 1 písm. a) zároveň so žiadosťou predloží na ministerstvo doklad o jej zaradení do vojenských táborov nútených prác z dôvodu politickej nespoľahlivosti, ktorý vydá príslušný vojenský archív alebo vojenská registratúra; osoby uvedené v § 2 ods. 4 písm. a) až l) so žiadosťou predložia iný hodnoverný úradný doklad1a) o dôvodoch svojho zaradenia do vojenských táborov nútených prác.

(3) Oprávnená osoba uvedená v § 2 ods. 1 písm. b) zároveň so žiadosťou predloží na ministerstvo

a) doklad podľa odseku 2,

b) úradný výpis z knihy manželstiev2) nie starší ako tri mesiace preukazujúci manželstvo, ktoré nebolo rozvedené, s oprávnenou osobou uvedenou v § 2 ods. 1 písm. a),

c) úmrtný list oprávnenej osoby uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a).

§ 4

Výška príspevku

(1) Oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) sa príspevok poskytne vo výške

a) 50 eur za každý aj začatý mesiac jej zaradenia do vojenských táborov nútených prác podľa § 2 ods. 1 písm. a) po dobu výkonu základnej vojenskej služby za obdobie nepresahujúce 24 mesiacov doby výkonu tejto služby,

b) 66,50 eura za každý aj začatý mesiac jej zaradenia do vojenských táborov nútených prác podľa § 2 ods. 1 písm. a) po dobu výkonu

1. predĺženej základnej vojenskej služby za obdobie presahujúce 24 mesiacov doby výkonu tejto služby,

2. výnimočného vojenského cvičenia.

(2) Výška príspevku podľa odseku 1 je najviac 1 992 eur.

(3) Oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 1 písm. b) sa príspevok poskytne vo výške polovice sumy, ktorá by patrila oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a), najviac však vo výške 996 eur. Ak v súvislosti s výkonom služby vo vojenskom tábore nútených prác došlo k úmrtiu oprávnenej osoby uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a), oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 1 písm. b) sa príspevok neposkytne.

§ 5

Konanie o poskytnutí príspevku

(1) Ministerstvo preskúma žiadosť a rozhodne o nej najneskôr do jedného roka; ak žiadosti vyhovie, písomne oznámi túto skutočnosť oprávnenej osobe.

(2) Ministerstvo vyplatí najneskôr do 31. decembra 2007 príspevok oprávnenej osobe, ktorá si uplatnila nárok podľa § 3.

(3) Ministerstvo poukáže príspevok oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má povolenie pôsobiť ako banka na území Slovenskej republiky, alebo na žiadosť oprávnenej osoby vyplatí príspevok v hotovosti. Spôsob úhrady určí oprávnená osoba v žiadosti.

(4) Ak fyzická osoba nespĺňa podmienky nároku a nepreukáže rozhodujúce skutočnosti, ministerstvo vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti; rozhodnutie vydá aj vtedy, ak žiadosti vyhovie len sčasti.

(5) Proti rozhodnutiu vydanému podľa odseku 4 možno podať rozklad, o ktorom sa rozhodne najneskôr do šiestich mesiacov.

(6) Včas uplatnený nárok oprávnenou osobou prechádza po smrti oprávnenej osoby na jej dedičov.

(7) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.

(8) Rozhodnutie podľa odseku 4, ktorým sa zamietla žiadosť a ktoré bolo žiadateľovi doručené, môže z vlastného podnetu preskúmať minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister").

(9) Minister nemôže zrušiť rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo dňa jeho doručenia.

§ 5a

Všeobecné ustanovenia

(1) Konanie podľa tohto zákona je oslobodené od poplatkov.

(2) Príspevok poskytnutý oprávneným osobám nepodlieha dani z príjmov fyzických osôb, nezahŕňa sa do vymeriavacieho základu na výpočet zdravotného poistenia ani do príjmu rozhodujúceho na účely poskytovania sociálnych dávok.

(3) Náklady na príspevok hradí štát.


§ 5b

Prechodné ustanovenia

(1) Podľa tohto zákona sa dokončia aj konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

(2) Žiadosti podané ministerstvu do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú za podané podľa tohto zákona.

(3) Oprávnené osoby, ktoré podali žiadosť do 30. decembra 2005 a ich žiadosť bola zamietnutá podľa zákona účinného do 30. decembra 2005, môžu žiadosť podať znova podľa tohto zákona.

§ 5c

Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2007

(1) Podľa tohto zákona sa dokončia aj konania začaté pred 1. novembrom 2007.

(2) Oprávnená osoba, o ktorej žiadosti bolo do 1. novembra 2007 právoplatne rozhodnuté a ktorá spĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3, môže v lehote do 30. novembra 2007 podať ministerstvu žiadosť o priznanie príspevku podľa tohto zákona.

(3) Na konanie a rozhodnutie o žiadostiach podľa odseku 2 sa primerane použijú ustanovenia § 5.

§ 5d

Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2009

Suma príspevku priznaného v slovenských korunách, ktorý sa má vyplatiť od 1. januára 2009, sa po prepočte podľa konverzného kurzu3) zaokrúhli na 50 eurocentov nahor.

§ 6

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 18 ods. 1 druhá veta zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 267/1992 Zb.

1a) Napríklad § 12 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

2) § 19 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 198/2002 Z. z.

3) § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.