Opatrenie č. 496/2021 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm rodičovského príspevku

Platnosť od 17.12.2021
Účinnosť od 01.01.2022

OBSAH

496

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 2. decembra 2021

o ustanovení súm rodičovského príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 184/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy rodičovského príspevku upravené podľa § 4 ods. 6 zákona sa ustanovujú takto:

a) suma podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona je 280 eur,

b) suma podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona je 383,80 eura.


§ 2

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 382/2020 Z. z. o ustanovení súm rodičovského príspevku.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.


Milan Krajniak v. r.