Zákon č. 506/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov

Platnosť od 21.12.2021
Účinnosť od 01.01.2022 do31.12.2022 (za 11 mesiacov)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022 okrem bodu 13 v čl. I a bodu 7 v čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.

506

ZÁKON

z 25. novembra 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z., zákona č. 244/2017 Z. z., zákona č. 65/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 230/2019 Z. z., zákona č. 465/2019 Z. z., zákona č. 476/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 359/2020 Z. z. a zákona č. 212/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 1 písm. b) tretí bod znie:

3. stavebnou úpravou nájomného bytu, ktorý žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c)

3a. nadobudol prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky na základe darovacej zmluvy a byt sa nachádza v bytovom dome,

3b. má vo svojom výlučnom vlastníctve a byt sa nachádza v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby6a) a na ktorý bolo vydané rozhodnutie podľa osobitného predpisu,6b) alebo

3c. má vo svojom výlučnom vlastníctve a byt sa nachádza v budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou6c) alebo sa nachádza v lokalitách zapísaných v Zozname svetového dedičstva,6d)“.

2. V § 6 ods. 1 písm. f) a g) sa slová „na výstavbu ktorého“ nahrádzajú slovami „na obstaranie ktorého“.

3. V § 6 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú slová „alebo manželia podľa § 10 ods. 5 písm. b)“.

4. V § 8 ods. 1 písm. b) sa číslo „1 350“ nahrádza číslom „1 500“.

5. V § 9 ods. 8 sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „10 rokov“.

6. § 9 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:

(11) Fond môže v období od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí podpory (ďalej len „zmluva“) do ukončenia čerpania poskytnutej podpory zvýšiť poskytnutú podporu pri dodržaní podmienok ustanovených týmto zákonom, ak o to žiadateľ požiada. Zvýšenie poskytnutej podpory sa nepovažuje za poskytnutie ďalšej podpory na ten istý účel.

(12) Ak žiadateľ podľa § 7 ods. 1 písm. g) nevykonával hospodársku činnosť pred podaním žiadosti, splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. a) môže preukázať materská spoločnosť žiadateľa, ktorá pristúpi k záväzku vyplývajúcemu z úveru. Materskou spoločnosťou sa na účely tohto zákona rozumie právnická osoba, ktorá má väčšinový obchodný podiel u žiadateľa a sídlo na území Slovenskej republiky.“.

7. V § 10 ods. 5 písmeno b) znie:

b) manželov s maloletým dieťaťom vo veku najviac šesť rokov,“.

8. V § 10 ods. 7 sa slová „zmluvy o poskytnutí podpory (ďalej len „zmluva“)“ nahrádzajú slovom „zmluvy“.

9. V § 10 ods. 11 písmeno b) znie:

b) sa žiadateľ zaviaže, že

1. zachová nájomný charakter bytu počas lehoty splatnosti úveru poskytnutého podľa tohto zákona, najmenej 30 rokov,

2. zriadi záložné právo na nájomné byty obstarané podľa tohto zákona v prospech fondu,

3. minimálne 80 % z obstarávaných nájomných bytov prenajme fyzickým osobám žijúcim v spoločnej domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške päťnásobku životného minima domácnosti,

4. ročné nájomné určí vo výške maximálne 10 % z obstarávacieho nákladu nájomného bytu.“.

10. V poznámke pod čiarou k odkazu 33a sa citácia „§ 2 ods. 1 písm. p) štvrtý bod a piaty bod zákona č. 443/2010 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 1 písm. o) štvrtý bod a piaty bod zákona č. 443/2010 Z. z.“.

11. V § 16 ods. 2 písm. j) sa na konci dopĺňajú tieto slová: „alebo § 10 ods. 11 písm. b) prvého a druhého bodu“.

12. V § 18 ods. 4 sa za slová „podľa § 10 ods. 10 písm. c) prvého bodu“ vkladá čiarka a slová „podľa § 10 ods. 11 písm. b) prvého bodu“.

13. Za § 23h sa vkladá § 23i, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠23i

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023

Podmienka podľa § 10 ods. 10 písm. d) sa použije prvýkrát na posudzovanie žiadostí podaných od 15. januára 2024.“.

Čl. II

Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z., zákona č. 277/2015 Z. z., zákona č. 249/2017 Z. z., zákona č. 230/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z. a zákona č. 358/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. o) piaty bod znie:

5. garážové stojisko určené na odstavenie motorového vozidla, ak ide o priestor, ktorý

5a. je určený na užívanie spolu s obstaraným nájomným bytom a

5b. nachádza sa v bytovom dome, polyfunkčnom dome alebo v samostatnej budove umiestnenej na spoločnom pozemku s bytovým domom alebo polyfunkčným domom alebo na pozemku susediacom s pozemkom s bytovým domom alebo polyfunkčným domom.“.

2. V § 4 ods. 1 písm. e) sa slová „v bytovom dome, ktorý“ nahrádzajú slovami „v budove, ktorá“.

3. V § 10 ods. 5 sa slová „5 rokov“ nahrádzajú slovami „10 rokov“.

4. § 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Ak počas platnosti zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomného bytu dôjde k zvýšeniu obstarávacích nákladov pri dodržaní podmienky podľa odseku 1 písm. c), ministerstvo dotáciu nezvýši.“.

5. V § 15 ods. 14 písm. b) sa na konci pripája slovo „alebo“ a odsek 14 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) obstarávaný nájomný byt už bol predmetom zmluvy o poskytnutí dotácie podľa tohto zákona, ktorá zanikla odstúpením od zmluvy.“.

6. V § 22 ods. 3 písm. b) sa slovo „štvornásobku“ nahrádza slovom „päťnásobku“.

7. Za § 24d sa vkladá § 24e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠24e

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023

Podmienka podľa § 11 ods. 1 písm. e) sa použije prvýkrát na posudzovanie žiadostí podaných od 15. januára 2024.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022 okrem bodu 13 v čl. I a bodu 7 v čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.