Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.03.2022 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení 209/2021 Z. z.
01.03.2022 429/2002 Z. z. Zákon o burze cenných papierov
v znení , 209/2021 Z. z.
01.03.2022 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke
v znení , 508/2021 Z. z.
01.03.2022 9/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
v znení , 316/2021 Z. z.
01.03.2022 228/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta
v znení , 524/2021 Z. z.
01.03.2022 70/2021 Z. z. Vyhláška o zaručenej konverzii
01.03.2022 209/2021 Z. z. Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách
01.03.2022 215/2021 Z. z. Zákon o podpore v čase skrátenej práce
01.03.2022 316/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
01.03.2022 524/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta
31.03.2022 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení , 395/2021 Z. z.
31.03.2022 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 395/2021 Z. z.
31.03.2022 211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií
v znení , 395/2021 Z. z.
31.03.2022 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení , 395/2021 Z. z.
31.03.2022 330/2007 Z. z. Zákon o registri trestov
v znení , 395/2021 Z. z.
31.03.2022 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 395/2021 Z. z.
31.03.2022 292/2014 Z. z. Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
v znení , 395/2021 Z. z.
31.03.2022 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
v znení , 395/2021 Z. z.
31.03.2022 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
v znení , 395/2021 Z. z.
31.03.2022 395/2021 Z. z. Novela zákona o verejnom obstarávaní