Nariadenie vlády č. 552/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení lehôt na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov

(v znení č. 8/2022 Z. z.)

Platnosť od 31.12.2021
Účinnosť od 15.01.2022

OBSAH

552

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 30. decembra 2021

o predĺžení lehôt na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 30t ods. 7 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 469/2021 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Lehoty na absolvovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2 podľa § 30t ods. 1 písm. c) zákona sa predlžujú takto:

a) lehota, ktorá má uplynúť 31. decembra 2021, sa predlžuje do 15. januára 2022, ak odsek 3 neustanovuje inak,

b) lehota, ktorá má uplynúť 15. januára 2022, sa predlžuje do 31. januára 2022,

c) lehota, ktorá má uplynúť 1. marca 2022, sa predlžuje do 15. marca 2022.

(2) Lehota na registráciu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2 podľa § 30t ods. 1 písm. c) zákona, ktorá má uplynúť 31. decembra 2021, sa predlžuje do 15. januára 2022.

(3) Lehota na absolvovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému korona vírusom SARS-CoV-2 podľa § 30t ods. 1 písm. c) prvého bodu až tretieho bodu zákona, ktorá uplynula 31. decembra 2021, sa predlžuje do 31. januára 2022.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. decembra 2021.


Eduard Heger v. r.