Vyhláška č. 513/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení vyhlášky č. 373/2020 Z. z.

Platnosť od 22.12.2021
Účinnosť od 01.01.2022

OBSAH

513

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 10. decembra 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení vyhlášky č. 373/2020 Z. z.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 23 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení vyhlášky č. 373/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa suma „60 100 eur“ nahrádza sumou „64 960 eur“.

2. V § 3 ods. 1 písmená d) a e) znejú:

d) odstavnú plochu vo výške

1. 80 eur na 1 m2 odstavnej plochy vrátane príjazdu k odstavnej ploche z miestnej komunikácie alebo 390 eur na nájomný byt, najviac však vo výške 70 % obstarávacích nákladov na obstaranie odstavnej plochy, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky, ak žiadateľ neobstaráva aj infraštruktúru vedenia na podporu elektromobility,1)

2. 85 eur na 1 m2 odstavnej plochy vrátane príjazdu k odstavnej ploche z miestnej komunikácie alebo 420 eur na nájomný byt, najviac však vo výške 70 % obstarávacích nákladov na obstaranie odstavnej plochy, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky, ak žiadateľ obstaráva aj infraštruktúru vedenia na podporu elektromobility,1)

e) garážové stojisko vybudované k obstarávanému nájomnému bytu vo výške

1. 600 eur na jeden nájomný byt, najviac do výšky 10 % obstarávacích nákladov na obstaranie garážového stojiska, ak žiadateľ neobstaráva aj infraštruktúru vedenia na podporu elektromobility,1)

2. 620 eur na jeden nájomný byt, najviac do výšky 10 % obstarávacích nákladov na obstaranie garážového stojiska, ak žiadateľ obstaráva aj infraštruktúru vedenia na podporu elektromobility.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 8a zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2019 Z. z.“.

Doterajšie odkazy 1 a 1a sa označujú ako odkazy 1a a 1b a doterajšie poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a sa označujú ako poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b.

3. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ak nad nebytovým priestorom, v ktorom je umiestnené garážové stojisko, je umiestnený iný stavebný objekt, najmä sadové úpravy, ihrisko, komunikácia pre peších alebo iná terénna úprava, a tento objekt neslúži výlučne na užívanie s nájomnými bytmi, náklady na obstaranie takéhoto stavebného objektu sa nezapočítavajú do nákladu na obstaranie nebytového priestoru.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

4. § 5 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:

(6) Ak sa v bytovom dome s troma a menej ako troma nadzemnými podlažiami a najmenej 12 bytmi obstaráva výťah vrátane príslušenstva, výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu uvedená v prílohách č. 1 až 3 sa zvýši o 40 eur na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu.

(7) Ak sa v bytovom dome alebo polyfunkčnom dome s najmenej štyrmi nadzemnými podlažiami obstaráva extenzívna vegetačná strecha a bytový dom alebo polyfunkčný dom sa nachádza v meste, výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu uvedená v prílohách č. 1 až 3 sa zvýši o 10 eur na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu.

(8) Extenzívna vegetačná strecha na účely odseku 7 je strecha, ktorá je pokrytá vegetáciou bez závlahového systému a nie je určená na pohyb osôb.“.

5. Prílohy č. 1 až 3 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 181/2019 Z. z.

VÝŠKA OBSTARÁVACIEHO NÁKLADU NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU

A) s uplatnením základnej sadzby dane z pridanej hodnoty

Štandard nájomného bytuSpôsob obstarania
nájomného bytu podľa
Výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu
(v eurách)
Úroveň výstavby
budovy 1
Úroveň výstavby
budovy 2
Úroveň výstavby
budovy 3
Bežný štandard
(§ 2 ods. 1 písm. e) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 1 200≤ 1 090≤ 980
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 1 090≤ 980≤ 880
Nižší štandard
(§ 2 ods. 1 písm. f) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 830≤ 760≤ 680
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 720≤ 650≤ 570

B) s uplatnením zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty

Štandard nájomného bytuSpôsob obstarania
nájomného bytu podľa
Výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu
(v eurách)
Úroveň výstavby
budovy 1
Úroveň výstavby
budovy 2
Úroveň výstavby
budovy 3
Bežný štandard
(§ 2 ods. 1 písm. e) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 1 100≤ 1 000≤ 900
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 1 000≤ 900≤ 810
Nižší štandard
(§ 2 ods. 1 písm. f) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 760≤ 700≤ 620
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 660≤ 600≤ 520

Príloha č. 2 k vyhláške č. 181/2019 Z. z.

VÝŠKA OBSTARÁVACIEHO NÁKLADU NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU V KRAJSKOM MESTE ALEBO OBCI PRIAMO SUSEDIACEJ S KRAJSKÝM MESTOM

A) s uplatnením základnej sadzby dane z pridanej hodnoty

Štandard nájomného bytuSpôsob obstarania
nájomného bytu podľa
Výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu
(v eurách)
Úroveň výstavby
budovy 1
Úroveň výstavby
budovy 2
Úroveň výstavby
budovy 3
Bežný štandard
(§ 2 ods. 1 písm. e) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 1 310≤ 1 200≤ 980
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 1 200≤ 1 090≤ 880
Nižší štandard
(§ 2 ods. 1 písm. f) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 940≤ 870≤ 680
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 830≤ 760≤ 570

B) s uplatnením zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty

Štandard nájomného bytuSpôsob obstarania
nájomného bytu podľa
Výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu
(v eurách)
Úroveň výstavby
budovy 1
Úroveň výstavby
budovy 2
Úroveň výstavby
budovy 3
Bežný štandard
(§ 2 ods. 1 písm. e) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 1 200≤ 1 100≤ 900
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 1 100≤ 1 000≤ 810
Nižší štandard
(§ 2 ods. 1 písm. f) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 860≤ 800≤ 620
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 760≤ 700≤ 520

Príloha č. 3 k vyhláške č. 181/2019 Z. z.

VÝŠKA OBSTARÁVACIEHO NÁKLADU NA OBSTARANIE NÁJOMNÉHO BYTU V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVE ALEBO JEHO MESTSKEJ ČASTI

A) s uplatnením základnej sadzby dane z pridanej hodnoty

Štandard
nájomného bytu
Spôsob obstarania
nájomného bytu podľa
Výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu
(v eurách)
Úroveň výstavby
budovy 1

Úroveň výstavby
budovy 2
Úroveň výstavby
budovy 3
Bežný štandard
(§ 2 ods. 1 písm. e) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 1 520≤ 1 410≤ 980
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 1 410≤ 1 300≤ 880
Nižší štandard
(§ 2 ods. 1 písm. f) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 1 150≤ 1 080≤ 680
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 1 050≤ 970≤ 570

B) s uplatnením zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty

Štandard
nájomného bytu
Spôsob obstarania
nájomného bytu podľa
Výška obstarávacieho nákladu na 1 m2 podlahovej plochy obstarávaného nájomného bytu
(v eurách)
Úroveň výstavby
budovy 1

Úroveň výstavby
budovy 2
Úroveň výstavby
budovy 3
Bežný štandard
(§ 2 ods. 1 písm. e) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 1 390≤ 1 290≤ 900
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 1 290≤ 1 190≤ 810
Nižší štandard
(§ 2 ods. 1 písm. f) zákona)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona≤ 1 050≤ 980≤ 620
§ 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona≤ 960≤ 880≤ 520
“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.


Andrej Doležal v. r.