Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.02.2022 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení 500/2021 Z. z.
01.02.2022 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 500/2021 Z. z.
01.02.2022 190/2003 Z. z. Zákon o strelných zbraniach a strelive
v znení , 500/2021 Z. z.
01.02.2022 15/2005 Z. z. Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín
v znení , 7/2022 Z. z.
01.02.2022 50/2007 Z. z. Nariadenie o registrácii odrôd pestovaných rastlín
v znení , 349/2021 Z. z.
01.02.2022 52/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh
v znení , 350/2021 Z. z.
01.02.2022 640/2008 Z. z. Nariadenie o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
v znení , 12/2022 Z. z.
01.02.2022 547/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 241/2012 Z. z. Novela zákonov o elektr. komunikáciách a o opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 352/2013 Z. z. Novela zákona o účtovníctve a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 402/2013 Z. z. Zákon o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a Dopravnom úrade
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 247/2015 Z. z. Novela zákona o elektronických komunikáciách
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 269/2015 Z. z. Novela zákona o správe daní (daňový poriadok)
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 391/2015 Z. z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 397/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 444/2015 Z. z. Novela Trestného zákona
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 125/2016 Z. z. Zákon o opatreniach Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 386/2016 Z. z. Novela zákona o hazardných hrách
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 238/2017 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 243/2017 Z. z. Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 319/2017 Z. z. Novela zákona, o elektronických komunikáciách a zákona o integrovanom záchrannom systéme
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 56/2018 Z. z. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 69/2018 Z. z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 30/2019 Z. z. Zákon o hazardných hrách
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 211/2019 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 62/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 119/2020 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 242/2020 Z. z. Novela zákona o elektronických komunikáciách
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 287/2021 Z. z. Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti
v znení , 452/2021 Z. z.
01.02.2022 500/2021 Z. z. Novela zákona o strelných zbraniach a strelive
01.02.2022 533/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
02.02.2022 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení , 407/2021 Z. z.
02.02.2022 462/2007 Z. z. Zákon o organizácii pracovného času v doprave
v znení , 407/2021 Z. z.
02.02.2022 351/2015 Z. z. Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
v znení , 407/2021 Z. z.
21.02.2022 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 397/2021 Z. z.
21.02.2022 56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave
v znení , 397/2021 Z. z.
21.02.2022 397/2021 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov