Oznámenie č. 247/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. júna 2021 č. MF/005799/2021-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov

Platnosť od 24.06.2021
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2021 okrem čl. I bodov 2 až 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.

247

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

opatrenie z 9. júna 2021 č. MF/005799/2021-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrenie upravuje ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie. V príjmoch sa dopĺňa podpoložka pre sledovanie správnych poplatkov a vo výdavkoch sa dopĺňajú podpoložky pre samostatné sledovanie platieb za dostupnosť v rámci PPP projektov a pre sledovanie dane z pridanej hodnoty.

Výdavky na údržbu softvéru sa budú klasifikovať podľa toho, či pôjde o údržbu unikátneho softvérového diela alebo špecializovaného konfigurovateľného softvéru a krabicového softvéru.

V opatrení sú premietnuté zmeny v klasifikovaní pri poskytovaní finančných prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie platobnou jednotkou voči štátnym rozpočtovým organizáciám s cieľom zjednodušenia implementačného prostredia Európskych fondov.

V príjmových finančných operáciách a výdavkových finančných operáciách sa dopĺňajú podpoložky v súvislosti so znížením základného imania a finančnými zábezpekami poskytnutými ako záruky za úver.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2021 okrem čl. I bodov 2 až 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 10/2021, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.